BibTex RIS Cite

Şirket Birleşmelerinin İnsan Kaynakları Açısından İncelenmesi Ve Bir Uygulama Örneği

Year 2016, Volume: 3 Issue: 1, 0 - , 04.01.2016
https://doi.org/10.17541/oeybd.12375

Abstract

İşletmeler günümüz küresel rekabet ortamında varlıklarını koruyabilmek, rekabet edebilmek ve sinerji oluşturabilmek amacıyla başka işletmelerle birleşme yoluna giderek büyüme göstermektedirler. İşletmeler arasında yaşanan söz konusu büyüme türleri çeşitli kriterlere göre farklılıklar göstermektedir. İşletmeler ekonomik kârlılıklarını artırmak amacıyla büyüme sağlamayı hedeflerken, işletmelerin yapı taşı olan insan faktörünü de göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Farklı işletmelerin bünyesinde çalışan insanlar, işletme birleşmelerinden sonra aynı işletme kültürü içerisinde çalışmaya devam edecekleri için birleşme sürecinin başarıyla gerçekleştirilmesinde ve birleşme sonucunda çalışanların adaptasyon sürecinin sağlanmasında işlemelerde insan kaynakları yönetiminin önemi yadsınamaz bir gerçektir.

Bu çalışmada, şirket birleşmelerinde insan kaynakları yönetiminin göz ardı edilmesiyle oluşabilecek sorunların etkisi araştırılmıştır. Çalışma, Uşak ilinde faaliyet gösteren bir tekstil şirketinin aynı sektördeki başka bir şirketi devralması sonucunda birleşen şirketlerde gerçekleştirilmiştir. 

References

 • Akgüç, Ö. (1998). Finansal Yönetim (Yenilenmiş 7. Baskı). İstanbul: Avcıol Basım.
 • Akyüz, Ö. F. (2001). Değişim Rüzgârında Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması (1. Basım). İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı (Geliştirilmiş 6. Baskı). Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Aşıkoğlu, R., Demir, S., Çelikkol, H. ve Kaderli, Y. (2010). Yatırım Projelerinin Hazırlanması Değerlendirilmesi ve Realize Edilmesi. Ankara: Sözkesen Matbaacılık.
 • Aydın, N. (1990). İşletmelerin Birleşmesinde Finansal Analiz ve Bir Uygulama Örneği. Ankara: TOBB Yayınları.
 • Aydın, N. (2004). Birleşme ve Satın Almalarda İşletme Değerlemesi. Sumer, H. ve Pernsteiner, H. (Ed.), Şirket Birleşmeleri (1. Baskı) (s.193-211). İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı: İstatistik, Araştırma Deseni, SPSS Uygulamaları ve Yorum (1. Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Costello, A. B. ve Osborne J. W. (2005). Best Practices in Exploratory Factor Analysis: Four Recommendations for Getting the Most From Your Analysis. Practical Assessment, Research & Evaluation. ISSN: 1531- 7714.http://pareonline.net/getvn.asp?v=10&n=7adresinden 10.07.2014 tarihinde alınmıştır.
 • Çelik, O. (1999). Şirket Birleşmeleri ve Birleşmelerde Şirket Değerlemesi. Ankara: Turhan Kitabevi.
 • Demir, H. S. (2010). Birleşme ve Satın Almalarda Yaşanan İnsan Kaynakları Sorunları ve Bir Uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Fındıkçı, İ. (2012). İnsan Kaynakları Yönetimi (8. Baskı). İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.
 • Göktaş, A. (2001). Dünyada ve Türkiye’de Şirket Birleşmeleri ve Hukuksal Boyutu. Yaklaşım Dergisi, 108, 112-121.
 • Kalaycı, Ş. (Ed.). (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri (5. Baskı). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Karakılıç, N. Y. (2002). Şirket Birleşmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.
 • Karalar, R. (2005). Genel İşletme. Eskişehir: Yorum Matbaası.
 • Khan, A. H. (2008). Şirket Birleşme ve Satın Almalarında İnsan Kaynakları Politikalarının Önemi ve Bir Sektör Uygulaması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Özgen, H., Öztürk, A. ve Yalçın, A. (2005). İnsan Kaynakları Yönetimi. Adana: Nobel Yayınları.
 • Sabuncuoğlu, Z. ve Tokol, T. (2013). İşletme (9. Baskı). İstanbul: Beta Basım.
 • Saka, E. (2008). Şirket Birleşmelerinin Çalışanlar Üzerindeki Etkileri ve Bu Süreçte İnsan Kaynakları Yönetiminin Önemi ve Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Sarıkamış, C. (2003). Şirket Birleşmeleri (1. Baskı). İstanbul: Avcıol Basım Yayın.
 • Sinangil, H. K. (2004). Şirket Birleşmeleri ve Satın Almalarda İnsan-Yönetim-Kültür ve Stratejik İletişim. Sumer, H. Ve Pernsteiner, H. (Ed.), Şirket Birleşmeleri (1. Baskı) (s. 615-639). İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Tuncer, D., Ayhan, D. Ş. ve Varoğlu, D. (2007). Genel İşletmecilik Bilgileri. Ankara:Siyasal Kitabevi.
 • Tutar, H. (2013). İşletme Bilimi (Güncellenmiş 2. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Uyanık, S. Ö. (2011). Şirket Satınalma ve Birleşmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çalışma İlişkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Ülgen, H. ve Mirze, S. K. (2007). İşletmelerde Stratejik Yönetim (4. Baskı). İstanbul: Arıkan Basım.
 • Yüksel, Ö. (2000). İnsan Kaynakları Yönetimi. Ankara: Gazi Kitabevi.
Year 2016, Volume: 3 Issue: 1, 0 - , 04.01.2016
https://doi.org/10.17541/oeybd.12375

Abstract

References

 • Akgüç, Ö. (1998). Finansal Yönetim (Yenilenmiş 7. Baskı). İstanbul: Avcıol Basım.
 • Akyüz, Ö. F. (2001). Değişim Rüzgârında Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması (1. Basım). İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı (Geliştirilmiş 6. Baskı). Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Aşıkoğlu, R., Demir, S., Çelikkol, H. ve Kaderli, Y. (2010). Yatırım Projelerinin Hazırlanması Değerlendirilmesi ve Realize Edilmesi. Ankara: Sözkesen Matbaacılık.
 • Aydın, N. (1990). İşletmelerin Birleşmesinde Finansal Analiz ve Bir Uygulama Örneği. Ankara: TOBB Yayınları.
 • Aydın, N. (2004). Birleşme ve Satın Almalarda İşletme Değerlemesi. Sumer, H. ve Pernsteiner, H. (Ed.), Şirket Birleşmeleri (1. Baskı) (s.193-211). İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı: İstatistik, Araştırma Deseni, SPSS Uygulamaları ve Yorum (1. Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Costello, A. B. ve Osborne J. W. (2005). Best Practices in Exploratory Factor Analysis: Four Recommendations for Getting the Most From Your Analysis. Practical Assessment, Research & Evaluation. ISSN: 1531- 7714.http://pareonline.net/getvn.asp?v=10&n=7adresinden 10.07.2014 tarihinde alınmıştır.
 • Çelik, O. (1999). Şirket Birleşmeleri ve Birleşmelerde Şirket Değerlemesi. Ankara: Turhan Kitabevi.
 • Demir, H. S. (2010). Birleşme ve Satın Almalarda Yaşanan İnsan Kaynakları Sorunları ve Bir Uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Fındıkçı, İ. (2012). İnsan Kaynakları Yönetimi (8. Baskı). İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.
 • Göktaş, A. (2001). Dünyada ve Türkiye’de Şirket Birleşmeleri ve Hukuksal Boyutu. Yaklaşım Dergisi, 108, 112-121.
 • Kalaycı, Ş. (Ed.). (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri (5. Baskı). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Karakılıç, N. Y. (2002). Şirket Birleşmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.
 • Karalar, R. (2005). Genel İşletme. Eskişehir: Yorum Matbaası.
 • Khan, A. H. (2008). Şirket Birleşme ve Satın Almalarında İnsan Kaynakları Politikalarının Önemi ve Bir Sektör Uygulaması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Özgen, H., Öztürk, A. ve Yalçın, A. (2005). İnsan Kaynakları Yönetimi. Adana: Nobel Yayınları.
 • Sabuncuoğlu, Z. ve Tokol, T. (2013). İşletme (9. Baskı). İstanbul: Beta Basım.
 • Saka, E. (2008). Şirket Birleşmelerinin Çalışanlar Üzerindeki Etkileri ve Bu Süreçte İnsan Kaynakları Yönetiminin Önemi ve Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Sarıkamış, C. (2003). Şirket Birleşmeleri (1. Baskı). İstanbul: Avcıol Basım Yayın.
 • Sinangil, H. K. (2004). Şirket Birleşmeleri ve Satın Almalarda İnsan-Yönetim-Kültür ve Stratejik İletişim. Sumer, H. Ve Pernsteiner, H. (Ed.), Şirket Birleşmeleri (1. Baskı) (s. 615-639). İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Tuncer, D., Ayhan, D. Ş. ve Varoğlu, D. (2007). Genel İşletmecilik Bilgileri. Ankara:Siyasal Kitabevi.
 • Tutar, H. (2013). İşletme Bilimi (Güncellenmiş 2. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Uyanık, S. Ö. (2011). Şirket Satınalma ve Birleşmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çalışma İlişkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Ülgen, H. ve Mirze, S. K. (2007). İşletmelerde Stratejik Yönetim (4. Baskı). İstanbul: Arıkan Basım.
 • Yüksel, Ö. (2000). İnsan Kaynakları Yönetimi. Ankara: Gazi Kitabevi.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Alparslan GÖRMÜŞ

Esin CEYLAN This is me

Publication Date January 4, 2016
Submission Date November 24, 2015
Published in Issue Year 2016 Volume: 3 Issue: 1

Cite

APA GÖRMÜŞ, A., & CEYLAN, E. (2016). Şirket Birleşmelerinin İnsan Kaynakları Açısından İncelenmesi Ve Bir Uygulama Örneği. Optimum Ekonomi Ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(1). https://doi.org/10.17541/oeybd.12375
AMA GÖRMÜŞ A, CEYLAN E. Şirket Birleşmelerinin İnsan Kaynakları Açısından İncelenmesi Ve Bir Uygulama Örneği. OJEMS. January 2016;3(1). doi:10.17541/oeybd.12375
Chicago GÖRMÜŞ, Alparslan, and Esin CEYLAN. “Şirket Birleşmelerinin İnsan Kaynakları Açısından İncelenmesi Ve Bir Uygulama Örneği”. Optimum Ekonomi Ve Yönetim Bilimleri Dergisi 3, no. 1 (January 2016). https://doi.org/10.17541/oeybd.12375.
EndNote GÖRMÜŞ A, CEYLAN E (January 1, 2016) Şirket Birleşmelerinin İnsan Kaynakları Açısından İncelenmesi Ve Bir Uygulama Örneği. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi 3 1
IEEE A. GÖRMÜŞ and E. CEYLAN, “Şirket Birleşmelerinin İnsan Kaynakları Açısından İncelenmesi Ve Bir Uygulama Örneği”, OJEMS, vol. 3, no. 1, 2016, doi: 10.17541/oeybd.12375.
ISNAD GÖRMÜŞ, Alparslan - CEYLAN, Esin. “Şirket Birleşmelerinin İnsan Kaynakları Açısından İncelenmesi Ve Bir Uygulama Örneği”. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi 3/1 (January 2016). https://doi.org/10.17541/oeybd.12375.
JAMA GÖRMÜŞ A, CEYLAN E. Şirket Birleşmelerinin İnsan Kaynakları Açısından İncelenmesi Ve Bir Uygulama Örneği. OJEMS. 2016;3. doi:10.17541/oeybd.12375.
MLA GÖRMÜŞ, Alparslan and Esin CEYLAN. “Şirket Birleşmelerinin İnsan Kaynakları Açısından İncelenmesi Ve Bir Uygulama Örneği”. Optimum Ekonomi Ve Yönetim Bilimleri Dergisi, vol. 3, no. 1, 2016, doi:10.17541/oeybd.12375.
Vancouver GÖRMÜŞ A, CEYLAN E. Şirket Birleşmelerinin İnsan Kaynakları Açısından İncelenmesi Ve Bir Uygulama Örneği. OJEMS. 2016;3(1).

Please click for the statistics of Google Scholar.