Research Article
PDF BibTex RIS Cite

The Effect of Psychological Capital on Business Performance: An Application in Health Care Workers

Year 2020, Volume: 7 Issue: 1, 127 - 146, 15.01.2020
https://doi.org/10.17541/optimum.563469

Abstract

This study was carried out to determine the effect of psychological capital on job performance in health care workers. The number of health workers working in different units of health institutions that accepted to participate in the study was 137. In the study, Turkish version of the “Psychological Capital Scale” developed by Luthans et al. (2007) that adapted into Turkish by Çetin and Basım (2012)  and“ Work Performance Scale ’developed by Tercan (2017) were used.  As a result of the study, it was determined that there was a statistically significant difference between the psychological capital perception and gender, educational status, total professional year and the duration of work in the institution. It was determined that psychological capital had a statistically significant and positive effect on job performance. The self-efficacy and hopes of the sub-components of psychological capital are statistically significant and positively affect on the work performance. Therefore, it can be said that psychological capital and its sub-dimensions would contribute to increase work performance.

References

 • Akçay, H.V. (2012). Pozitif psikolojik sermayenin iş tatmini ile ilişkisi. KSÜ İİBF Dergisi, 2(1), 123-140.
 • Akdemir, B. ve Açan M.A. (2017). Psikolojik sermaye ve iş tatmini ilişkisini belirlemeye yönelik bir araştırma. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 8(2), 57-79.
 • Akgündüz, Y. (2012). Konaklama işletmelerinde otantik liderlik ve öz yeterlilik arasındaki ilişkinin analizi, Doktora Tezi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Alpar, R. (2018). Spor, sağlık ve eğitim bilimlerinde örneklerle uygulamalı istatistik ve geçerlilik-güvenirlik. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Argon, T. ve Tükel, H. (2016). Maarif müfettişlerinin örgütsel psikolojik sermaye algıları ve tükenmişlik düzeylerinin incelemesi. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 1(1), 1-16.
 • Ateş, M., Turgut, H., & Çelik, M. (2018). Psikolojik sermayenin iş performansına etkisinde örgütsel özdeşleşmenin aracılık rolü. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 17. UİK Özel Sayısı, 81-798.
 • Atlı, Y. ve Yücel, N. (2018). Sağlık kurumları, sağlık kurumlarında marka ve elazığ ili sağlık sektörü. Fırat Üniversitesi İİBF Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2(2), 45-64.
 • Barutçugil, İ. (2015). Performans yönetimi. İstanbul: Kariyer Yayınları.
 • Büte, M. (2011). Etik iklim, örgütsel güven ve bireysel performans arasındaki ilişki. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 25(1), 171-192.
 • Büyükgöze, H. (2014). Lise Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Algılanan Örgütsel Destek ve Psikolojik Sermaye İlişkisi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Cömert, Y. ve Yürür, S. (2017). Pozitif psikolojik sermayenin bir belirleyicisi olarak algılanan örgütsel desteğin rolü. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 5(3), 17-34.
 • Çetin, F. ve Basım, H.N. (2012). Örgütsel psikolojik sermaye: Bir ölçek uyarlama çalışması. Amme İdaresi Dergisi, 45(1), 121-137.
 • Doğan, V. ve Yılmaz, C. (2017). Yönetim bilimleri ve pazarlama alanında bağımsız değişkenlerin karşılaştırılması ve bastırıcı etki tespiti. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 13(2), 385-406.
 • Durrah, O., Al-Tobasi, A., Abu A’aqoulah, A., & Ahmad, M., (2016). The Impact of the Psychological Capital on Job Performance: A Case Study on Faculty Members at Philadelphia University. International Review of Management and Marketing, 6, 183-191.
 • Erkmen, T. ve Esen E. (2013). Psikolojik Sermaye Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Öneri Dergisi, 39(10),23-30.
 • Erkmen, T. ve Esen, E. (2012). Psikolojik sermaye konusunda 2003-2011 yıllarında yapılan çalışmaların kategorik olarak incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(19), 89-103.
 • Erkuş, A. ve Afacan Fındıklı, M. (2013). Psikolojik sermayenin iş tatmini, iş performansı ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisine yönelik bir araştırma. Journal of the school of business administration, 42(2), 302-318.
 • Helvacı, M.A. (2002). Performans yönetimi sürecinde değerlendirmenin önemi’. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35(5), 155-169.
 • Karadal, H. ve Özsungur, F. (2017). Hizmet inovasyon davranışı ile psikolojik sermaye ve etik liderlik ilişkisinin incelenmesi: Adana örneği. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Özel Sayısı, 663-672.
 • Karatepe H., Kuşcu, N.F., Atik, D., Karaman, M., Öztürk, T.Y., & Şen, H. T. (2018). Psikolojik sermayenin bireysel performansa etkisi: Hemşireler üzerinde bir araştırma. 2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdare Kongresi, 1844-50. (11-13 Ekim 2018).
 • Kaya, A., Balay, R., & Demirci, Z. (2014). Ortaöğretimde görev yapan öğretmenlerin psikolojik sermaye düzeylerinin incelenmesi (Şanlıurfa ili örneği). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13(48), 47-68.
 • Keleş, H. N. (2011). Pozitif psikolojik sermaye: Tanımı, bileşenleri ve örgüt yönetimine etkileri. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2), 343-350.
 • Kesen, M. ve Kaya, N. (2016). Çalışan performansının örgütsel imaj ve psikolojik sermaye bağlamında incelenmesi: Vakıf üniversiteleri örneği. International Journal Of Social Science, 46, 187-198.
 • Kılınç, E. ve Paksoy, H. (2017). Sağlık çalışanlarında performans algı düzeyinin bazı sosyo-demografik değişkenlere göre incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 20(2), 151-159.
 • Korkmazer, F., Ekingen, E., & Yıldız, A. (2016). Psikolojik sermayenin çalışan performansına Etkisi: Sağlık çalışanları üzerinde bir araştırma. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 19(3), 271-281.
 • Kutanis, R.Ö., Oruç, E. (2014). Pozitif örgütsel davranış ve pozitif psikolojik sermaye üzerine kavramsal bir inceleme. The Journal of Happiness & Well-Being, 2(2), 145-159.
 • Luthans F., Avolio B.J., Avey J.B., & Norman S.M. (2007). Positive psychological capital: Measurement and relationship with performance and Satisfaction. Personnel Psychology, 60(3), 541-572.
 • Luthans, F., & Youssef, C. (2004). Human, social, and now positive psychological capital management: Investing in people for competitive advantage. Organizational Dynamics, 33(2), 143–160.
 • Luthans, F. & Youssef, C.M. (2007). Emerging positive organi¬zational behavior. Journal of Management, 33, 321-349.
 • Luthans, F. (2002). Positive Organizational Behavior: developing and managing psychological strengths. Academy of Management Executive, 16(1), 57-72.
 • Luthans, F., Avey, J.B., Avolio, B.J., Norman, S.M., & Combs, G.M., (2006). Psychological capital development: Toward a micro ıntervention. Journal of Organizational Behavior, 27(3), 387-393.
 • Luthans, F., & Avolio, B.J. (2009). The Point of Positive Organizational Behavior. Journal of Organizational Behavior, 30(2), 291-307.
 • Luthans, F., Avolio, B.J., Walumbwa, F.O., & Li, W. (2005). The psychological capital of Chinese workers: Exploring the relationship with performance. Management and Organization Review, 1(2), 249-271.
 • Luthans, S.M., Norman, B.J., & Avolio, J.B. (2008). The mediating role of psychological capital in the supportive organizational climate–employee performance relationship. Journal of Organizational Behavior, 29, 219-238.
 • Macit, M. (2015). İşkoliklik, iş-aile çatışması ve tükenmişlik ilişkileri üzerine bir araştırma, Doktora Tezi, Tokat: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Öğe, S. ve Kaplan, M. (2017). girişimcilik eğitiminde pozitif psikolojik sermayenin rolü üzerine bir değerlendirme. Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, 3(4), 28-33.
 • Öğüt, A. ve Kaplan, M. (2015). Sağlık sektöründe psikolojik sermayenin iş performansı üzerindeki etkisi. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 30, 87-99.
 • Örgün, E., Keskin, E., & Erol, G. (2017). Otel mutfağı çalışanlarının psikolojik sermaye düzeyleri üzerine bir araştırma. Journal Of Recreation And Tourism Research, 4(4), 174-183.
 • Özer, P.S., Topaloğlu, T., & Özmen, Ö.N.T. (2013). Destekleyici örgüt ikliminin, psikolojik sermaye ile iş doyumu ilişkisinde düzenleyici etkisi. Ege Akademik Bakış, 13(4), 437-447.
 • Özkan S.O. (2018). Psikolojik sermayenin bireysel performans üzerindeki etkisinde birey-örgüt uyumunun aracılık rolü,. Doktora Tezi, Ankara: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Peterson, S.J., Luthans, F., Avolio, B.J., Walumbwa, F.O., & Zhang, Z. (2011). Psychological capital and employee performance: A latent growth modeling approach. Pers. Psychol. 64, 427–50.
 • Saithong-in, S. (2016). Psychological Capital and Job Performance: An Empirical Research of Certified Public Accountants (Cpas) in Thailand. The Business and Management Review, 7(5), 499-506.
 • Saygılı, M., Erigüç, G., & Özer, Ö. (2016). Sağlık çalışanlarının örgütsel sessizlik ve çalışan performansı düzeylerinin belirlenmesi. International Journal Of Social Science, 49, 485-500.
 • Stajkovic, A.D., & Luthans, F. (1998). Self-efficacy and work-related performance: A metaanalysis. Psychological Bulletin, 124, 240-261.
 • Tabachnick, L.S., & Fidell, B.G. (2013). Using multivariate statistics (Sixth Ed.) Pearson, Boston.
 • Tekin, O. (2018). Duygusal emek ile iş doyumu arasındaki ilişkide psikolojik sermayenin aracılık rolü: Finans sektörü örneği, Yüksek Lisans Tezi, Kayseri: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Tekingündüz, S., Top, M., & Seçkin, M. (2015). İş tatmini, performans, iş stresi ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkilerin incelenmesi: Hastane örneği. Verimlilik Dergisi, 4, 39-64.
 • Tercan, S. (2017). Otantik liderliğin çalışan motivasyonu ve iş performansına etkisi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Turgut, M., Yeşilaydın, G., Özkan, Ş., & Aldoğan Ugurluoğlu, E. (2016). Psikolojik sermaye ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki: Bir kamu hastanesi örneği. 10. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Bildiri Kitabı.
 • Türesin Tetik, H., Oral A.L., & Köse, S. (2017). Psikolojik sermaye ile iş doyumu ve performans ilişkisi: Türkiye’de yapılan araştırmalar üzerinden bir meta analizi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 32(2), 289-314.
 • Uğan, Ç., Karakaya, F., & Nayır, Y. (2018). Psikolojik sermayenin işgören performansı ve iş stresine etkisi 2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdare Kongresi, ss. 1868-75. (11-13 Ekim 2018).
 • Uğur, D. (2017). Psikolojik sermaye ve örgütsel adaletin iş performansı üzerindeki etkisi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Uğurlu Kara, A. (2014). Pozitif psikolojik sermaye ile bireysel performans ilişkisi: Tarım Kredi Koperatifleri Merkez Birliği Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yeşil S., Yetiş E., & Telli S. (2016). Psikolojik sermaye ve çalışanlar üzerinde etkisi: Banka sektöründe bir alan çalışması. Internatonal Journal Of Academic Value Studies, 2(2), 25 40.
 • Yıldız, H. & Örücü E. (2016). Sağlık sektörü çalışanlarının pozitif psikolojik sermaye düzeylerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 14(1), 269-285.

Psikolojik Sermayenin İş Performansına Etkisi: Sağlık Çalışanlarında Bir Uygulama

Year 2020, Volume: 7 Issue: 1, 127 - 146, 15.01.2020
https://doi.org/10.17541/optimum.563469

Abstract

Bu çalışma, sağlık çalışanlarında psikolojik sermayenin iş performansına etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya katılmayı kabul eden sağlık kurumlarının farklı birimlerinde çalışmakta olan sağlık çalışanı sayısı 137’dir. Çalışmada, Luthans vd., (2007)’nin geliştirmiş olduğu Türkçe’ye uyarlaması ise Çetin ve Basım (2012) tarafından yapılan “Psikolojik Sermaye Ölçeği” ve Tercan (2017) tarafından geliştirilen “İş Performansı Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışma sonucunda psikolojik sermaye ölçeği ile cinsiyet, eğitim durumu, toplam mesleki yıl ve bulundukları kurumda çalışma süresi arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. Psikolojik sermayenin iş performansı üzerinde istatiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü bir etkisinin olduğu belirlenmiştir. Psikolojik sermayenin alt bileşenlerinden öz yeterlilik ve umut istatiksel olarak iş performansını anlamlı ve pozitif yönde etkilemektedir. Buna göre psikolojik sermayenin ve alt boyutlarının iş performansının arttırılmasında katkısı olacağı söylenebilir.

References

 • Akçay, H.V. (2012). Pozitif psikolojik sermayenin iş tatmini ile ilişkisi. KSÜ İİBF Dergisi, 2(1), 123-140.
 • Akdemir, B. ve Açan M.A. (2017). Psikolojik sermaye ve iş tatmini ilişkisini belirlemeye yönelik bir araştırma. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 8(2), 57-79.
 • Akgündüz, Y. (2012). Konaklama işletmelerinde otantik liderlik ve öz yeterlilik arasındaki ilişkinin analizi, Doktora Tezi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Alpar, R. (2018). Spor, sağlık ve eğitim bilimlerinde örneklerle uygulamalı istatistik ve geçerlilik-güvenirlik. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Argon, T. ve Tükel, H. (2016). Maarif müfettişlerinin örgütsel psikolojik sermaye algıları ve tükenmişlik düzeylerinin incelemesi. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 1(1), 1-16.
 • Ateş, M., Turgut, H., & Çelik, M. (2018). Psikolojik sermayenin iş performansına etkisinde örgütsel özdeşleşmenin aracılık rolü. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 17. UİK Özel Sayısı, 81-798.
 • Atlı, Y. ve Yücel, N. (2018). Sağlık kurumları, sağlık kurumlarında marka ve elazığ ili sağlık sektörü. Fırat Üniversitesi İİBF Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2(2), 45-64.
 • Barutçugil, İ. (2015). Performans yönetimi. İstanbul: Kariyer Yayınları.
 • Büte, M. (2011). Etik iklim, örgütsel güven ve bireysel performans arasındaki ilişki. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 25(1), 171-192.
 • Büyükgöze, H. (2014). Lise Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Algılanan Örgütsel Destek ve Psikolojik Sermaye İlişkisi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Cömert, Y. ve Yürür, S. (2017). Pozitif psikolojik sermayenin bir belirleyicisi olarak algılanan örgütsel desteğin rolü. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 5(3), 17-34.
 • Çetin, F. ve Basım, H.N. (2012). Örgütsel psikolojik sermaye: Bir ölçek uyarlama çalışması. Amme İdaresi Dergisi, 45(1), 121-137.
 • Doğan, V. ve Yılmaz, C. (2017). Yönetim bilimleri ve pazarlama alanında bağımsız değişkenlerin karşılaştırılması ve bastırıcı etki tespiti. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 13(2), 385-406.
 • Durrah, O., Al-Tobasi, A., Abu A’aqoulah, A., & Ahmad, M., (2016). The Impact of the Psychological Capital on Job Performance: A Case Study on Faculty Members at Philadelphia University. International Review of Management and Marketing, 6, 183-191.
 • Erkmen, T. ve Esen E. (2013). Psikolojik Sermaye Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Öneri Dergisi, 39(10),23-30.
 • Erkmen, T. ve Esen, E. (2012). Psikolojik sermaye konusunda 2003-2011 yıllarında yapılan çalışmaların kategorik olarak incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(19), 89-103.
 • Erkuş, A. ve Afacan Fındıklı, M. (2013). Psikolojik sermayenin iş tatmini, iş performansı ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisine yönelik bir araştırma. Journal of the school of business administration, 42(2), 302-318.
 • Helvacı, M.A. (2002). Performans yönetimi sürecinde değerlendirmenin önemi’. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35(5), 155-169.
 • Karadal, H. ve Özsungur, F. (2017). Hizmet inovasyon davranışı ile psikolojik sermaye ve etik liderlik ilişkisinin incelenmesi: Adana örneği. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Özel Sayısı, 663-672.
 • Karatepe H., Kuşcu, N.F., Atik, D., Karaman, M., Öztürk, T.Y., & Şen, H. T. (2018). Psikolojik sermayenin bireysel performansa etkisi: Hemşireler üzerinde bir araştırma. 2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdare Kongresi, 1844-50. (11-13 Ekim 2018).
 • Kaya, A., Balay, R., & Demirci, Z. (2014). Ortaöğretimde görev yapan öğretmenlerin psikolojik sermaye düzeylerinin incelenmesi (Şanlıurfa ili örneği). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13(48), 47-68.
 • Keleş, H. N. (2011). Pozitif psikolojik sermaye: Tanımı, bileşenleri ve örgüt yönetimine etkileri. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2), 343-350.
 • Kesen, M. ve Kaya, N. (2016). Çalışan performansının örgütsel imaj ve psikolojik sermaye bağlamında incelenmesi: Vakıf üniversiteleri örneği. International Journal Of Social Science, 46, 187-198.
 • Kılınç, E. ve Paksoy, H. (2017). Sağlık çalışanlarında performans algı düzeyinin bazı sosyo-demografik değişkenlere göre incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 20(2), 151-159.
 • Korkmazer, F., Ekingen, E., & Yıldız, A. (2016). Psikolojik sermayenin çalışan performansına Etkisi: Sağlık çalışanları üzerinde bir araştırma. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 19(3), 271-281.
 • Kutanis, R.Ö., Oruç, E. (2014). Pozitif örgütsel davranış ve pozitif psikolojik sermaye üzerine kavramsal bir inceleme. The Journal of Happiness & Well-Being, 2(2), 145-159.
 • Luthans F., Avolio B.J., Avey J.B., & Norman S.M. (2007). Positive psychological capital: Measurement and relationship with performance and Satisfaction. Personnel Psychology, 60(3), 541-572.
 • Luthans, F., & Youssef, C. (2004). Human, social, and now positive psychological capital management: Investing in people for competitive advantage. Organizational Dynamics, 33(2), 143–160.
 • Luthans, F. & Youssef, C.M. (2007). Emerging positive organi¬zational behavior. Journal of Management, 33, 321-349.
 • Luthans, F. (2002). Positive Organizational Behavior: developing and managing psychological strengths. Academy of Management Executive, 16(1), 57-72.
 • Luthans, F., Avey, J.B., Avolio, B.J., Norman, S.M., & Combs, G.M., (2006). Psychological capital development: Toward a micro ıntervention. Journal of Organizational Behavior, 27(3), 387-393.
 • Luthans, F., & Avolio, B.J. (2009). The Point of Positive Organizational Behavior. Journal of Organizational Behavior, 30(2), 291-307.
 • Luthans, F., Avolio, B.J., Walumbwa, F.O., & Li, W. (2005). The psychological capital of Chinese workers: Exploring the relationship with performance. Management and Organization Review, 1(2), 249-271.
 • Luthans, S.M., Norman, B.J., & Avolio, J.B. (2008). The mediating role of psychological capital in the supportive organizational climate–employee performance relationship. Journal of Organizational Behavior, 29, 219-238.
 • Macit, M. (2015). İşkoliklik, iş-aile çatışması ve tükenmişlik ilişkileri üzerine bir araştırma, Doktora Tezi, Tokat: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Öğe, S. ve Kaplan, M. (2017). girişimcilik eğitiminde pozitif psikolojik sermayenin rolü üzerine bir değerlendirme. Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, 3(4), 28-33.
 • Öğüt, A. ve Kaplan, M. (2015). Sağlık sektöründe psikolojik sermayenin iş performansı üzerindeki etkisi. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 30, 87-99.
 • Örgün, E., Keskin, E., & Erol, G. (2017). Otel mutfağı çalışanlarının psikolojik sermaye düzeyleri üzerine bir araştırma. Journal Of Recreation And Tourism Research, 4(4), 174-183.
 • Özer, P.S., Topaloğlu, T., & Özmen, Ö.N.T. (2013). Destekleyici örgüt ikliminin, psikolojik sermaye ile iş doyumu ilişkisinde düzenleyici etkisi. Ege Akademik Bakış, 13(4), 437-447.
 • Özkan S.O. (2018). Psikolojik sermayenin bireysel performans üzerindeki etkisinde birey-örgüt uyumunun aracılık rolü,. Doktora Tezi, Ankara: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Peterson, S.J., Luthans, F., Avolio, B.J., Walumbwa, F.O., & Zhang, Z. (2011). Psychological capital and employee performance: A latent growth modeling approach. Pers. Psychol. 64, 427–50.
 • Saithong-in, S. (2016). Psychological Capital and Job Performance: An Empirical Research of Certified Public Accountants (Cpas) in Thailand. The Business and Management Review, 7(5), 499-506.
 • Saygılı, M., Erigüç, G., & Özer, Ö. (2016). Sağlık çalışanlarının örgütsel sessizlik ve çalışan performansı düzeylerinin belirlenmesi. International Journal Of Social Science, 49, 485-500.
 • Stajkovic, A.D., & Luthans, F. (1998). Self-efficacy and work-related performance: A metaanalysis. Psychological Bulletin, 124, 240-261.
 • Tabachnick, L.S., & Fidell, B.G. (2013). Using multivariate statistics (Sixth Ed.) Pearson, Boston.
 • Tekin, O. (2018). Duygusal emek ile iş doyumu arasındaki ilişkide psikolojik sermayenin aracılık rolü: Finans sektörü örneği, Yüksek Lisans Tezi, Kayseri: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Tekingündüz, S., Top, M., & Seçkin, M. (2015). İş tatmini, performans, iş stresi ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkilerin incelenmesi: Hastane örneği. Verimlilik Dergisi, 4, 39-64.
 • Tercan, S. (2017). Otantik liderliğin çalışan motivasyonu ve iş performansına etkisi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Turgut, M., Yeşilaydın, G., Özkan, Ş., & Aldoğan Ugurluoğlu, E. (2016). Psikolojik sermaye ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki: Bir kamu hastanesi örneği. 10. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Bildiri Kitabı.
 • Türesin Tetik, H., Oral A.L., & Köse, S. (2017). Psikolojik sermaye ile iş doyumu ve performans ilişkisi: Türkiye’de yapılan araştırmalar üzerinden bir meta analizi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 32(2), 289-314.
 • Uğan, Ç., Karakaya, F., & Nayır, Y. (2018). Psikolojik sermayenin işgören performansı ve iş stresine etkisi 2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdare Kongresi, ss. 1868-75. (11-13 Ekim 2018).
 • Uğur, D. (2017). Psikolojik sermaye ve örgütsel adaletin iş performansı üzerindeki etkisi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Uğurlu Kara, A. (2014). Pozitif psikolojik sermaye ile bireysel performans ilişkisi: Tarım Kredi Koperatifleri Merkez Birliği Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yeşil S., Yetiş E., & Telli S. (2016). Psikolojik sermaye ve çalışanlar üzerinde etkisi: Banka sektöründe bir alan çalışması. Internatonal Journal Of Academic Value Studies, 2(2), 25 40.
 • Yıldız, H. & Örücü E. (2016). Sağlık sektörü çalışanlarının pozitif psikolojik sermaye düzeylerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 14(1), 269-285.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Business Administration
Journal Section Articles
Authors

Mesut KARAMAN
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı
0000-0001-6154-8940
Türkiye


Mustafa MACİT
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
0000-0002-5672-5161


Hilal KUŞCU KARATEPE
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu
0000-0001-9237-2714

Publication Date January 15, 2020
Submission Date May 12, 2019
Published in Issue Year 2020 Volume: 7 Issue: 1

Cite

APA
KARAMAN, M., MACİT, M., & KUŞCU KARATEPE, H. (2020). Psikolojik Sermayenin İş Performansına Etkisi: Sağlık Çalışanlarında Bir Uygulama. Optimum Ekonomi Ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 7(1), 127-146. https://doi.org/10.17541/optimum.563469
MLA
KARAMAN, Mesut et al. “Psikolojik Sermayenin İş Performansına Etkisi: Sağlık Çalışanlarında Bir Uygulama”. Optimum Ekonomi Ve Yönetim Bilimleri Dergisi, vol. 7, no. 1, 2020, pp. 127-46, doi:10.17541/optimum.563469.
Chicago
KARAMAN, Mesut, Mustafa MACİT, and Hilal KUŞCU KARATEPE. “Psikolojik Sermayenin İş Performansına Etkisi: Sağlık Çalışanlarında Bir Uygulama”. Optimum Ekonomi Ve Yönetim Bilimleri Dergisi 7, no. 1 (January 2020): 127-46. https://doi.org/10.17541/optimum.563469.
EndNote
KARAMAN M, MACİT M, KUŞCU KARATEPE H (January 1, 2020) Psikolojik Sermayenin İş Performansına Etkisi: Sağlık Çalışanlarında Bir Uygulama. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi 7 1 127–146.
ISNAD
KARAMAN, Mesut et al. “Psikolojik Sermayenin İş Performansına Etkisi: Sağlık Çalışanlarında Bir Uygulama”. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi 7/1 (January 2020), 127-146. https://doi.org/10.17541/optimum.563469.
AMA
KARAMAN M, MACİT M, KUŞCU KARATEPE H. Psikolojik Sermayenin İş Performansına Etkisi: Sağlık Çalışanlarında Bir Uygulama. OJEMS. January 2020;7(1):127-146. doi:10.17541/optimum.563469
Vancouver
KARAMAN M, MACİT M, KUŞCU KARATEPE H. Psikolojik Sermayenin İş Performansına Etkisi: Sağlık Çalışanlarında Bir Uygulama. OJEMS. 2020;7(1):127-46.
IEEE
M. KARAMAN, M. MACİT, and H. KUŞCU KARATEPE, “Psikolojik Sermayenin İş Performansına Etkisi: Sağlık Çalışanlarında Bir Uygulama”, OJEMS, vol. 7, no. 1, pp. 127–146, 2020, doi: 10.17541/optimum.563469.
JAMA
KARAMAN M, MACİT M, KUŞCU KARATEPE H. Psikolojik Sermayenin İş Performansına Etkisi: Sağlık Çalışanlarında Bir Uygulama. OJEMS. 2020;7:127–146.

Please click for the statistics of Google Scholar.