Year 2020, Volume 7 , Issue 2, Pages 525 - 550 2020-07-01

Uluslararası B2B E-Pazarlama Gaziantep Ayakkabı Sektörüne Yönelik Bir Araştırma
International B2B E-Marketing a Research For Gaziantep Footwear Sector

Uğur YILDIZHAN [1] , Gülçimen YURTSEVER [2]


Çalışmada Gaziantep ayakkabı sektöründe üretim yapan firmaların uluslararası e-pazarlama yöntemi uygulama durumları araştırılmıştır. Gaziantep ayakkabı sektörünün uluslararası e-pazarlama sorunlarının belirlenmesi ve sektör için uluslararası e-pazarlama yol haritasının çıkarılmasına yardımcı olmak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Gaziantep ayakkabı sektöründe üretim yapan ihracatçılar birliğine kayıtlı 17 firma ile nitel araştırmalarda sıklıkla kullanılan yüz yüze görüşme tekniği uygulanmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler MAXQDA veri analiz programı ile analiz edilmiştir. Elde edilen verilerin analizi sonucunda Gaziantep ayakkabı sektörünün uluslararası e-pazarlama sorunlarına yönelik firmaların içsel faktörler ve dışsal faktörler temaları altında 6 adet kategori oluşturulmuştur. Firmaların uluslararası e-pazarlama sorunlarına yönelik 429 adet kodlama yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda ise Gaziantep ayakkabı sektörünün uluslararası B2B e-pazarlama sorunları ve çözüm önerileri sunulmuştur.

In the study, the application status of international e-marketing method of the companies producing in Gaziantep shoe sector was investigated. It is aimed to identify the international e-marketing problems of Gaziantep shoe industry and to help create an international e-marketing road map for the sector. For this purpose, face to face interview technique, which is frequently used in qualitative research, was applied with 17 companies registered in the exporter union in Gaziantep shoe industry. The data obtained from the interviews were analyzed with the MAXQDA data analysis program. As a result of the analysis of the data obtained, 6 categories were created under the themes of internal and external factors of companies for the international e-marketing problems of Gaziantep shoe industry. 429 coding was done for companies' international e-marketing problems. As a result of the research, international B2B e-marketing problems and solution suggestions of Gaziantep shoe industry are presented.

 • Akçi, Y. ve Göv, A. S. (2015). Tüketicilerin E-Ticaret Algılarının İncelenmesi (Gaziantep ve Adıyaman Örneği). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13, 413-433.
 • Arastaman, G., Öztürk, F. İ., Fidan, T. (2018). Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik: Kuramsal Bir İnceleme. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi. 15(1), 37-75 http://dx.doi.org/10.23891/efdyyu.2018.61
 • Başkale, H. (2016). Nitel Araştırmalarda Geçerlik, Güvenirlik ve Örneklem Büyüklüğünün Belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi. 9/1, 23-28.
 • Chaffey, D., Ellis, Chadwick, F., Mayer, R., Johnston, K. (2006). Internet Marketing Strategy, Implementationand Practice. Pearson Education Limited Edinburgh Gate Harlow Essex CM 20 2 JE England.
 • Chong, W. Man, K.L., Zhang, N. (2011). An Interoperable B2B e-Commerce Framework for e-Marketing Capabilities. Engineeringletters 19/3. Liverpool University, China.
 • Çakıroğlu, Başar, A. G. (2013). Türk Ayakkabı Firmalarının Rekabet Stratejilerinde Tasarımın Rolü. Yayınlanmış Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Eid, R., Trueman, M., Ahmed, A. M. (2006). B2B International Internet Marketing A Benchmarking Exercise. Benchmarking: An International Journal Vol. 13 No. 1/2, 2006 pp. 200-213. Emerald Group Publishing Limited 1463-5771, Emerald DOI 10.1108/14635770610644682
 • Erden, M. (2010). E-Ticaretin Uluslararası Pazarlamaya Etkisi. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, İstanbul.
 • Fauska, P.,Kryvinska, N., Strauss, C. (2013) The role of e-commerce in B2B markets of goods and services. Article in International Journal of Services Economics and Management January 2013 DOI: 10.1504/IJSEM.2013.051872
 • Gaziantep Ticaret Odası, (2011). Ayakkabı Sektör Araştırma Raporu. Gaziantep https://www.yumpu.com/tr/document/read/22113757/ayakkab-sektoru arastrma-raporu-gaziantep-ticaret-odas (18.01.2019).
 • Gaziantep Sanayi Odası, (2017). Gaziantep Ayakkabı Sektör Raporu. Gaziantep http://www.gso.org.tr/userfiles/file/Sayfalar/Ayakkab%C4%B1%20Sekt%C3%B6r%C3%BC.pdf (18.01.2019).
 • Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2017). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Hijazi, A.,Strannhage, P. (2016). Fashion Joins the Digital Revolution A study on the Impact of Digitalisation in the Swedish High-End Fashion Industry Master’s Thesis 30 credit s Department of Business Studies Uppsala University Spring Semester of 2016.
 • İnternational Trade Center (ITC) (2017). https://www.trademap.org/leatherline/Country_SelProduct.aspx?nvpm=1%7c%7c%7c%7c%7c64%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c%7c2%7c1%7c1. (01.25.2019).
 • Janom, N., Zakaria, M.S., Arshad, N.H., Salleh, S.S., Aris S.R.S. (2014). Multidimensional Business to Business E-Commerce Maturity Application: Assessment on Its Practicality. İ-Business, 2014, 6, 71-81 Published Online June 2014 in SciRes. DOİ: 10.4236/ib.2014.62009
 • Kotler, P. and Keller, K. L. (2012). Marketing Management. Pearson Education, Inc.,publishing as Prentice Hall, One Lake Street, Upper Saddle River, New Jersey 07458.
 • Kotler, P. And Pfoertsch, W. (2006). B2B Brand Management. Springer Berlin-Heidelberg, Germany.
 • Kotler, P. (2001). Marketing Management, Millenium Edition. Prentice-Hall, Inc. A Pearson Education Company Upper Saddle River, New Jersey 07458.
 • Kotler, P., Kartajaya, H., Setiawan, I. (2017). Marketing 4.0: Moving From Traditional To Digital. Published by John Wiley&Sons, Inc., Hoboken, New Jersey Published simultane ously in Canada.
 • Kuru, S. ve Paksoy, A. C. (2014). Ayakkabı Modası Perspektifinde Kahramanmaraş Çarık ve Yemenilerinin Yaşam Seyrinin Değerlendirilmesi. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi. 1(1), 99-122.
 • Kuşat, N. (2016). İşletmeden İşletmeye (B2B) Elektronik Pazaryerleri ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Dış Ticaretinde Uygulanabilirliği. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 23/3, 691-709.
 • Laudon, Kenneth C. and Traver, C. Guercio (2014). E-Commerce Business. Technology. Society. Published by Pearson Education, One Lake Street, Upper Saddle River, New Jersey 07458.
 • Laudon, Kenneth C. and Laudon, Jane P. (2012). Management Information Systems: Managing The Digital Firm. Pearson Education, Inc.,Upper Saddle River, New Jersey, 07458.
 • Malinen, M. (2013). Strategic Marketing Planning for A B2B High-Tech Manufacturer Creating A Marketing Strategy With The Aim of Securing A Leading Position in The Finnish Market, Lahti University of Applied Sciences, Degree Programme in International Business Management Master’s Thesis.
 • Meng, P. (2012). Characteristics and Promotion Research on Fashion Clothing E-marketing. Creative Education 2012. Vol.3, Supplement, 33-38 Published Online December 2012 in SciRes (http://www.SciRP.org/journal/ce), DOI:10.4236/ce.2012.37B008 Miles, M. B., ve Huberman, A. (1994). Qualitative Data Analysis. Sage Publication, London.
 • Pine, B.J. (1993). Masscustomization. The New Frontier in Business Competition. Harvard Business School Press, USA. DOI: 10.1177/031289629301700206
 • Ponomarenko, A. (2018). B2B Digital Marketing Plan for Attracting New International Customers and Building Brand Awareness Globally. School of Business, Degree Programme in International Business.
 • Ramonıenė, L.,Šukevıčıūtė, L., Škudıenė, V. (2015). Internationalization Enabled By Internetization: E-Marketing Approach. Issn 1392-1142 (Print), Issn 2335-8750 (Online) Organızacıjų Vadyba: Sıstemınıaı Tyrımaı 2015.74 http://dx.doi.org/10.7220/MOSR.2335.8750.2015.74.6
 • Saprikis, V.,and Vlachopoulou, M. (2015). Investigating Factors In Fluencing Use of B2B E-Market places in Greek Firms: The B2B e-Mark FLU Framework. International Journal of Business Researchand Development ISSN 1929-0977 | Vol. 4 No. 1, pp. 1-24 (2015). DOI: 10.24102/ijbrd.v4i1.573
 • Schafer, J.B., Konstan, J., Riedl, J. (2001). E-Commerce Recommendation Applications. Data Miningand Knowledge Discovery. 5, 115-153.
 • Schafer, J.B., Konstan, J., Riedl, J. (1999). Proceedings of the 1 st Conference on Electronic Commerce (pp. 158-166). DOI: 10.1145/336992.337035
 • Škudıenė, V., Auruškevıčıenė, V., Ivanauskıenė, N., Ramonıenė, L. (2014). The Internationalization and E-Marketing Adoption of Emerging Economy SMES 1. International Journal of Liberal Artsand Social Science Vol. 2 No. 2 March, 2014.
 • Skudiene, V., Auruskeviciene, V., Sukeviciute, L. (2015) 20th International Scientific Conference Economics and Management. Vilnius, 01305, Lithuania. ISM University of Management and Economics, (pp.918-924) Strauss, J.,Frost, R. (2014). E-Marketing. Pearson Education Limited 2014.
 • Şekeroğlu, Ö. K. (2010). Deri Sanayinde E-Pazarlama İçin Yol Haritası Çıkarılması Üzerine Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir. Yayınlanmış Doktora Tezi.
 • T.C. Ekonomi Bakanlığı. (2016). Sektör Raporları Ayakkabı Sektörü. İstanbul: İhracat Genel Müdürlüğü Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri Daire Başkanlığı.
 • T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yayınları. (2017). Esnaf ve Sanatkârlar Özelinde Sektör Analizleri Projesi Deri, Giyim ve Ayakkabı Sektörü. İstanbul: Mega Basım Yayın San. ve Tic. A.Ş.
 • Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO). (2018). Gaziantep Ayakkabı Sektörü için Değer Zinciri Analizi ve Proje Önerileri. Gaziantep: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo ankara/documents/genericdocument/wcms_625186.pdf (17-01-2019).
 • World Trade Organization World Trade Report 2018: The future of World trade: How digital Technologie Sare Transforming Global Commerce https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/wtr18_e.htm (24.12.2018).
 • World Trade Organization: World Trade Statistical Review 2018 www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2018_e/wts2018_e.pdf (24.12.2018).
 • Yamamoto, G.T., Bayaramoğlu, E., Yılmaz, B., Şekeroğlu, Ö. (2009). Procedings of International end Repreneureship Congress 2009: ‘‘SMES and end Repreneureship (pp. 183-191). İzmir: University of Economics.
 • Yaşar, O. (2018). Türkiye’de Ayakkabı Sanayi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(69), 15-32.
 • Yıldırım, A. (1999). Nitel Araştırma Yöntemlerinin Temel Özellikleri ve Eğitim Araştırmalarındaki Yeri ve Önemi. Eğitim ve Bilim Dergisi. 23 (112), 7-17.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.
Primary Language tr
Subjects Management
Published Date Yaz
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-7588-1998
Author: Uğur YILDIZHAN (Primary Author)
Institution: HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0484-0261
Author: Gülçimen YURTSEVER
Institution: UŞAK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Application Date : February 13, 2020
Acceptance Date : May 7, 2020
Publication Date : July 1, 2020

Bibtex @research article { optimum688881, journal = {Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-4228}, address = {}, publisher = {Usak University}, year = {2020}, volume = {7}, pages = {525 - 550}, doi = {10.17541/optimum.688881}, title = {Uluslararası B2B E-Pazarlama Gaziantep Ayakkabı Sektörüne Yönelik Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Yıldızhan, Uğur and Yurtsever, Gülçimen} }
APA Yıldızhan, U , Yurtsever, G . (2020). Uluslararası B2B E-Pazarlama Gaziantep Ayakkabı Sektörüne Yönelik Bir Araştırma . Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi , 7 (2) , 525-550 . DOI: 10.17541/optimum.688881
MLA Yıldızhan, U , Yurtsever, G . "Uluslararası B2B E-Pazarlama Gaziantep Ayakkabı Sektörüne Yönelik Bir Araştırma" . Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi 7 (2020 ): 525-550 <https://dergipark.org.tr/en/pub/optimum/issue/55026/688881>
Chicago Yıldızhan, U , Yurtsever, G . "Uluslararası B2B E-Pazarlama Gaziantep Ayakkabı Sektörüne Yönelik Bir Araştırma". Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi 7 (2020 ): 525-550
RIS TY - JOUR T1 - Uluslararası B2B E-Pazarlama Gaziantep Ayakkabı Sektörüne Yönelik Bir Araştırma AU - Uğur Yıldızhan , Gülçimen Yurtsever Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17541/optimum.688881 DO - 10.17541/optimum.688881 T2 - Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 525 EP - 550 VL - 7 IS - 2 SN - -2148-4228 M3 - doi: 10.17541/optimum.688881 UR - https://doi.org/10.17541/optimum.688881 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi Uluslararası B2B E-Pazarlama Gaziantep Ayakkabı Sektörüne Yönelik Bir Araştırma %A Uğur Yıldızhan , Gülçimen Yurtsever %T Uluslararası B2B E-Pazarlama Gaziantep Ayakkabı Sektörüne Yönelik Bir Araştırma %D 2020 %J Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi %P -2148-4228 %V 7 %N 2 %R doi: 10.17541/optimum.688881 %U 10.17541/optimum.688881
ISNAD Yıldızhan, Uğur , Yurtsever, Gülçimen . "Uluslararası B2B E-Pazarlama Gaziantep Ayakkabı Sektörüne Yönelik Bir Araştırma". Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi 7 / 2 (July 2020): 525-550 . https://doi.org/10.17541/optimum.688881
AMA Yıldızhan U , Yurtsever G . Uluslararası B2B E-Pazarlama Gaziantep Ayakkabı Sektörüne Yönelik Bir Araştırma. OEYBD. 2020; 7(2): 525-550.
Vancouver Yıldızhan U , Yurtsever G . Uluslararası B2B E-Pazarlama Gaziantep Ayakkabı Sektörüne Yönelik Bir Araştırma. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi. 2020; 7(2): 525-550.
IEEE U. Yıldızhan and G. Yurtsever , "Uluslararası B2B E-Pazarlama Gaziantep Ayakkabı Sektörüne Yönelik Bir Araştırma", Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, vol. 7, no. 2, pp. 525-550, Jul. 2020, doi:10.17541/optimum.688881