Research Article
BibTex RIS Cite

Police as an Interpretative Community in the Policies of Combating Violence Against Women

Year 2024, Volume: 21 Issue: 2, 78 - 93, 01.04.2024
https://doi.org/10.26466/opusjsr.1404577

Abstract

The focus of this study is on the challenges that police encounter while combating violence against women, serving as the implementing entity with roles and responsibilities defined by Law Number 6284, also known as 'The Law on the Protection of the Family and Prevention of Violence Against Women,' and other relevant legislation. Rather than delving into detailed legislative discussions, this article treats the legal context and legislation as political documents. The concept of 'frame conflicts,' a term within interpretative policy analysis, has been employed to explore issues such as the meanings police attribute to the problem in practice, how they implement the policy within the framework of their defined roles, and the difficulties they encounter in this process. While combating domestic violence and violence against women, the practices developed by the police in their professional socialization process and the meanings constructed through these practices provide a 'mapping architecture of interpretation and meaning,' regarding the implementation process of the policy as referred in the interpretative perspective, especially concerning the police. It is believed that this type of analysis will fill an important gap in the literature. A sequential explanatory mixed method has been employed in this study. In this regard, exploratory quantitative research was conducted to define the problem. Qualitative research, built upon the problem areas/themes identified through the findings from the quantitative research, was completed by following the constructivist research process defined by grounded theory.

References

 • An-na'ım, A. (2014). Namus suçları ile mücadelede topluluk söyleminin rolü: Ön değerlendirme ve beklentiler. L. Welchman, & S. Hossain (eds.), Namus: Suçlar, Paradigmalar ve Kadına Yönelik Şiddet (pp. 79-91). Bgst Yayınları.
 • Aslan Düzgün, Ü. (2018). Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla hakim ve kolluk amiri tarafından verilebilecek koruyucu ve önleyici tedbir Kararları. C. Taştan, & A. Küçüker Yıldız (eds.), Kadına Karşı Şiddetle Mücadele: Hukuk, Deneyimler ve Aktörler (pp. 23-44). Polis Akademisi Yayınları.
 • ASPB. (2015). Türkiye'de kadına yönelik aile içi şiddet araştırması. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. Bayırbağ, M. K. (2013). Kamu politikası analizi için bir çerçeve önerisi. M. Yıldız, & M. Z. Sobacı (eds.), Kamu Politikası: Kuram ve Uygulama (pp. 44-65). Adres Yayınları.
 • Berktay, F. (2015). Tarihin cinsiyeti. Metis.
 • Campbell, J. (1998). Institutional analysis and the role of ideas in political economy. Theory Society 27(3), pp. 377-409.
 • Creswell, J. W. (2019). Eğitim araştırmaları: Nicel ve nitel araştırmanın planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi. Edam.
 • Creswell, J. W. (2020). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. Siyasal Kitabevi.
 • Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2015). Karma yöntem araştırmaları tasarımı ve yürütülmesi. Anı Yayıncılık.
 • Colebatch, H. K. (2009). Concepts in the social sciences: Policy. Open University Press.
 • Çelik, G. (2017). Öldüren erkek(lik)ler: Eşine şiddet uygulamış cezaevindeki erkekler. NotaBene Yayınları.
 • Çiner, C. U. (2020). Kamu politikaları: Perspektifler, temalar ve tezler. C. U. Çiner (eds.), Türkiye'de Kamu Politikaları: Güncel Konular ve Eğilimler (pp. 1-34). Ankara Üniversitesi Yayınevi.
 • Doğan, R. (2016). Namus, töre ve eril şiddet. Ütopya Yayınevi.
 • Durnova, A., & Weible, C. (2020). Tempest in a teapot? Toward new collaborations between mainstream policy process studies and interpretive policy studies. Policy Sciences 53, pp. 571-588.
 • Fay, B. (2005). Çağdaş sosyal bilimler felsefesi. Ayrıntı Yayınları.
 • Hall, J. (1953). Police and law in a democratic society. Indiana Law Journal, 28 (2), s. 133-177.
 • Hall, P., & Taylor, R. (1996). Political science and the three new institutionalisms. MPIfG Discussion Paper, No. 96/6. Köln: Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung. Retrived from: https://www.econstor.eu/bitstream/10419/43185/1/214865738.pdf, (Acces date: June 2022).
 • Immergut, E. (1992). The rules of the game: The logic of health policy-making in France, Switzerland and Sweden. S. Steinmo, K. Thelen, & F. Longstreth (eds.), Structuring Politics: Historical Institutionalism in Comparative Analyses (pp. 57-89). Cambridge University Press.
 • Immergut , E. (2006). Institutional constraints on policy. M. Moran, M. Rein, & R. Goodin (eds.), The Oxford Handbook of Public Policy (pp. 557-571). Oxford University Press.
 • İstanbul Convention. (2011). Council of Europe convention on preventing and combating violence against women and domestic violence. Retrived from: https://rm.coe.int/168008482e, (Acces date: September 2023).
 • Karınca, E. (2014). Neden kız doğursun analar? F. Kaya, N. Özdemir, & G. Uygur (eds.), Kadına Yönelik Şiddet ve Ev-İçi Şiddet (pp. 137-142). Savaş Yayınevi.
 • Koca, A. E. (2015). Düzen ve kargaşa arasında: Toplumsal eylem polisliği, polis açısından gezi olayları. Atıf Yayınları.
 • Law No. 6284 on the Protection of family and prevention of violence against women. (2012, Mart 8). Retrived from https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.6284.pdf, (Acces date: June 2022).
 • Law No. 6284 Implementation regulation. (2013, Ocak 18). Retrived from: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/01/20130118-2.htm, (Acces date: June 2022).
 • Laws, D. & Hajer, M. (2006). Policy in practice. M. Moran, M. Rein, & R. E. Goodin (eds.), The Oxford Handbook of Public Policy (pp. 409-424). Oxford: Oxford University Press.
 • Lerman, L. G., & Cahn, N. R. (2000). Legal issues in violence toward adults. R. T. Ammerman, & M. Hersen (eds.), Case Studies in Family Violence (pp. 89-101). Springer Science+Business Media.
 • Lipsky, M. (2010). Street level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services. Russel Sage Foundation. Neocleous, M. (2013). Toplumsal düzenin inşası: Polis erkinin eleştirel teorisi. h2o yayıncılık.
 • Orhan, G. (2013). Kamu politikasına yorumlamacı yaklaşımlar. M. Yıldız, & M. Z. Sobacı (eds.), Kamu Politikası: Kuram ve Uygulama (pp. 66-87). Ankara: Adres Yayınları.
 • Peters, B. G. (2019). Institutional theory in political science: The new institutionalism. Massachusetts: Edward Elgar Publishing.
 • Punch, K. F. (2016). Sosyal araştırmalara giriş: Nicel ve nitel yaklaşımlar. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Reiss, A. (1972). The police and the public. Yale University Press.
 • Schmidt, V. A. (2008). Discursive institutionalism: The explanatory power of ideas and discourse. Annual Review of Political Science(11), pp. 303-326.
 • Taştan, C. & Küçüker Yıldız, A. (2019). Türkiye’de kadın cinayetleri: 2016 yılı verileri ve analizler. Polis Akademisi Yayınları.
 • UN Committee on CEDAW. (1992). CEDAW general recommendation No. 19: Violence against women. Retrived from: https://www.refworld.org/docid/52d920c54.html, (Acces date: September 2023).
 • UN Committee on CEDAW. (2017). CEDAW general recommendation No. 35: Gender-based violence against women, updating general recommendation No. 19. Retrived from: https://digitallibrary.un.org/record/1305057?ln=EN, (Acces date: September 2023).
 • Uygur, G., & Çağlar Gürgey, F. (2014). Kadınların ve kız çocuklarının insan hakları ihlali ve bunun bir örneği olarak kadına yönelik şiddet. F. Kaya, N. Özdemir, & G. Uygur (eds.), Kadına Yönelik Şiddet ve Ev-İçi Şiddet (pp. 9-60). Savaş Yayınları.
 • Uygur, G. (2015). İstanbul sözleşmesi ışığında ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair kanun'un temel yaklaşımı. B. Yarar (ed.), Şiddetin cinsiyetli yüzleri (pp. 193-210). İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Wagenaar, H., & Cook, S. (2003). Understanding policy practices: Action, dialectic and delibration in policy analysis. M. Hajer, & H. Wagenaar (eds.), Deliberative Policy Analysis: Understanding Governance in the Network Society (pp. 139-171). Cambridge University Press.
 • Welchman, L., & Hossain, S. (2014). Namus, doğrular ve yanlışlar. L. Welchman, & S. Hossain (eds.), Namus: Suçlar, paradigmalar ve kadına yönelik şiddet (pp. 21-40). Bgst Yayınları.
 • West, S., Kerkhoff, L. V., Wagenaar, H. (2019). “Beyond “linking knowledge and action”: towards a practice- based approach to transdisciplinary sustainability interventions.” Policy Studies, 40(5), pp. 534-555.
 • Yaldız, A. Ç. (2020). Türk dünyası kültür başkentleri. F. Yaldız (eds.), Kültür başkenti uygulamaları: Kavramsal ve kuramsal arka plan (pp. 17-47). Nobel Yayınları.
 • Yanow, D. (1996). How does a policy mean?: Interpreting policy and organizational actions. Georgetown Univesity Press.
 • Yanow, D. (2000). Conducting interpretive policy analysis. Sage Publication.
 • Yanow, D. (2003). Accessing local knowledge. M. Hajer, & H. Wagenaar (eds.), Deliberative policy analysis: Understanding governance in the network society (pp. 228-246). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2000). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayınları.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Politikalarında Polisin Yorumlayıcı Bir Topluluk Olarak Rolü

Year 2024, Volume: 21 Issue: 2, 78 - 93, 01.04.2024
https://doi.org/10.26466/opusjsr.1404577

Abstract

Bu çalışma, 6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” ve ilgili mevzuat temelinde politika uygulayıcı bir aktör olarak polisin mevzuatta tanımlı rol ve sorumlulukları ile kadına yönelik şiddetle mücadele ederken uygulamada karşılaştığı sorunları konu edinmektedir. Ayrıntılı mevzuat tartışmalarından öte makalede hukuksal çerçeve ve mevzuat, politika belgeleri olarak ele alınmaktadır. Polisin uygulamada, sorunu nasıl anlamlandırdığı, tanımlı rolleri çerçevesinde politikayı nasıl uyguladığı ve bu süreçte karşılaştığı zorluklar, yorumlamacı politika analizinin kavramı olan “çatışan çerçeveler” ile ortaya konulmaya çalışılmıştır. Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede polisin mesleki sosyalleşme sürecinde geliştirdiği iş yapma pratikleri ve bu pratikler üzerinden inşa ettiği anlamlar, politikanın en azından polis özelinde uygulanma süreci ile ilgili yorumlamacı perspektifinde ifade ettiği gibi “bir anlam inşa haritası” vermektedir. Bu tür bir analizin literatürde önemli bir boşluğu dolduracağı düşünülmektedir. Çalışmada sıralı açıklayıcı karma yöntem kullanılmıştır. Bu doğrultuda sorun tanımı için keşfedici nicel araştırma yürütülmüştür. Nicel araştırmadan elde edilen bulgulara dayalı sorun alanları/temaları üzerine inşa edilen nitel araştırma, gömülü teorinin tanımladığı yapılandırmacı araştırma süreci takip edilerek tamamlanmıştır.

References

 • An-na'ım, A. (2014). Namus suçları ile mücadelede topluluk söyleminin rolü: Ön değerlendirme ve beklentiler. L. Welchman, & S. Hossain (eds.), Namus: Suçlar, Paradigmalar ve Kadına Yönelik Şiddet (pp. 79-91). Bgst Yayınları.
 • Aslan Düzgün, Ü. (2018). Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla hakim ve kolluk amiri tarafından verilebilecek koruyucu ve önleyici tedbir Kararları. C. Taştan, & A. Küçüker Yıldız (eds.), Kadına Karşı Şiddetle Mücadele: Hukuk, Deneyimler ve Aktörler (pp. 23-44). Polis Akademisi Yayınları.
 • ASPB. (2015). Türkiye'de kadına yönelik aile içi şiddet araştırması. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. Bayırbağ, M. K. (2013). Kamu politikası analizi için bir çerçeve önerisi. M. Yıldız, & M. Z. Sobacı (eds.), Kamu Politikası: Kuram ve Uygulama (pp. 44-65). Adres Yayınları.
 • Berktay, F. (2015). Tarihin cinsiyeti. Metis.
 • Campbell, J. (1998). Institutional analysis and the role of ideas in political economy. Theory Society 27(3), pp. 377-409.
 • Creswell, J. W. (2019). Eğitim araştırmaları: Nicel ve nitel araştırmanın planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi. Edam.
 • Creswell, J. W. (2020). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. Siyasal Kitabevi.
 • Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2015). Karma yöntem araştırmaları tasarımı ve yürütülmesi. Anı Yayıncılık.
 • Colebatch, H. K. (2009). Concepts in the social sciences: Policy. Open University Press.
 • Çelik, G. (2017). Öldüren erkek(lik)ler: Eşine şiddet uygulamış cezaevindeki erkekler. NotaBene Yayınları.
 • Çiner, C. U. (2020). Kamu politikaları: Perspektifler, temalar ve tezler. C. U. Çiner (eds.), Türkiye'de Kamu Politikaları: Güncel Konular ve Eğilimler (pp. 1-34). Ankara Üniversitesi Yayınevi.
 • Doğan, R. (2016). Namus, töre ve eril şiddet. Ütopya Yayınevi.
 • Durnova, A., & Weible, C. (2020). Tempest in a teapot? Toward new collaborations between mainstream policy process studies and interpretive policy studies. Policy Sciences 53, pp. 571-588.
 • Fay, B. (2005). Çağdaş sosyal bilimler felsefesi. Ayrıntı Yayınları.
 • Hall, J. (1953). Police and law in a democratic society. Indiana Law Journal, 28 (2), s. 133-177.
 • Hall, P., & Taylor, R. (1996). Political science and the three new institutionalisms. MPIfG Discussion Paper, No. 96/6. Köln: Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung. Retrived from: https://www.econstor.eu/bitstream/10419/43185/1/214865738.pdf, (Acces date: June 2022).
 • Immergut, E. (1992). The rules of the game: The logic of health policy-making in France, Switzerland and Sweden. S. Steinmo, K. Thelen, & F. Longstreth (eds.), Structuring Politics: Historical Institutionalism in Comparative Analyses (pp. 57-89). Cambridge University Press.
 • Immergut , E. (2006). Institutional constraints on policy. M. Moran, M. Rein, & R. Goodin (eds.), The Oxford Handbook of Public Policy (pp. 557-571). Oxford University Press.
 • İstanbul Convention. (2011). Council of Europe convention on preventing and combating violence against women and domestic violence. Retrived from: https://rm.coe.int/168008482e, (Acces date: September 2023).
 • Karınca, E. (2014). Neden kız doğursun analar? F. Kaya, N. Özdemir, & G. Uygur (eds.), Kadına Yönelik Şiddet ve Ev-İçi Şiddet (pp. 137-142). Savaş Yayınevi.
 • Koca, A. E. (2015). Düzen ve kargaşa arasında: Toplumsal eylem polisliği, polis açısından gezi olayları. Atıf Yayınları.
 • Law No. 6284 on the Protection of family and prevention of violence against women. (2012, Mart 8). Retrived from https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.6284.pdf, (Acces date: June 2022).
 • Law No. 6284 Implementation regulation. (2013, Ocak 18). Retrived from: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/01/20130118-2.htm, (Acces date: June 2022).
 • Laws, D. & Hajer, M. (2006). Policy in practice. M. Moran, M. Rein, & R. E. Goodin (eds.), The Oxford Handbook of Public Policy (pp. 409-424). Oxford: Oxford University Press.
 • Lerman, L. G., & Cahn, N. R. (2000). Legal issues in violence toward adults. R. T. Ammerman, & M. Hersen (eds.), Case Studies in Family Violence (pp. 89-101). Springer Science+Business Media.
 • Lipsky, M. (2010). Street level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services. Russel Sage Foundation. Neocleous, M. (2013). Toplumsal düzenin inşası: Polis erkinin eleştirel teorisi. h2o yayıncılık.
 • Orhan, G. (2013). Kamu politikasına yorumlamacı yaklaşımlar. M. Yıldız, & M. Z. Sobacı (eds.), Kamu Politikası: Kuram ve Uygulama (pp. 66-87). Ankara: Adres Yayınları.
 • Peters, B. G. (2019). Institutional theory in political science: The new institutionalism. Massachusetts: Edward Elgar Publishing.
 • Punch, K. F. (2016). Sosyal araştırmalara giriş: Nicel ve nitel yaklaşımlar. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Reiss, A. (1972). The police and the public. Yale University Press.
 • Schmidt, V. A. (2008). Discursive institutionalism: The explanatory power of ideas and discourse. Annual Review of Political Science(11), pp. 303-326.
 • Taştan, C. & Küçüker Yıldız, A. (2019). Türkiye’de kadın cinayetleri: 2016 yılı verileri ve analizler. Polis Akademisi Yayınları.
 • UN Committee on CEDAW. (1992). CEDAW general recommendation No. 19: Violence against women. Retrived from: https://www.refworld.org/docid/52d920c54.html, (Acces date: September 2023).
 • UN Committee on CEDAW. (2017). CEDAW general recommendation No. 35: Gender-based violence against women, updating general recommendation No. 19. Retrived from: https://digitallibrary.un.org/record/1305057?ln=EN, (Acces date: September 2023).
 • Uygur, G., & Çağlar Gürgey, F. (2014). Kadınların ve kız çocuklarının insan hakları ihlali ve bunun bir örneği olarak kadına yönelik şiddet. F. Kaya, N. Özdemir, & G. Uygur (eds.), Kadına Yönelik Şiddet ve Ev-İçi Şiddet (pp. 9-60). Savaş Yayınları.
 • Uygur, G. (2015). İstanbul sözleşmesi ışığında ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair kanun'un temel yaklaşımı. B. Yarar (ed.), Şiddetin cinsiyetli yüzleri (pp. 193-210). İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Wagenaar, H., & Cook, S. (2003). Understanding policy practices: Action, dialectic and delibration in policy analysis. M. Hajer, & H. Wagenaar (eds.), Deliberative Policy Analysis: Understanding Governance in the Network Society (pp. 139-171). Cambridge University Press.
 • Welchman, L., & Hossain, S. (2014). Namus, doğrular ve yanlışlar. L. Welchman, & S. Hossain (eds.), Namus: Suçlar, paradigmalar ve kadına yönelik şiddet (pp. 21-40). Bgst Yayınları.
 • West, S., Kerkhoff, L. V., Wagenaar, H. (2019). “Beyond “linking knowledge and action”: towards a practice- based approach to transdisciplinary sustainability interventions.” Policy Studies, 40(5), pp. 534-555.
 • Yaldız, A. Ç. (2020). Türk dünyası kültür başkentleri. F. Yaldız (eds.), Kültür başkenti uygulamaları: Kavramsal ve kuramsal arka plan (pp. 17-47). Nobel Yayınları.
 • Yanow, D. (1996). How does a policy mean?: Interpreting policy and organizational actions. Georgetown Univesity Press.
 • Yanow, D. (2000). Conducting interpretive policy analysis. Sage Publication.
 • Yanow, D. (2003). Accessing local knowledge. M. Hajer, & H. Wagenaar (eds.), Deliberative policy analysis: Understanding governance in the network society (pp. 228-246). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2000). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayınları.
There are 44 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Gender and Politics
Journal Section Research Articles
Authors

Aslıhan Küçüker 0000-0003-2106-4356

Belma Tokuroğlu 0000-0002-0476-2454

Early Pub Date January 31, 2024
Publication Date April 1, 2024
Submission Date December 13, 2023
Acceptance Date January 19, 2024
Published in Issue Year 2024 Volume: 21 Issue: 2

Cite

APA Küçüker, A., & Tokuroğlu, B. (2024). Police as an Interpretative Community in the Policies of Combating Violence Against Women. OPUS Journal of Society Research, 21(2), 78-93. https://doi.org/10.26466/opusjsr.1404577