Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Asmalarda Yaprak Alma Sıklığının Sürgün Büyümesi, Verim ve Bazı Kalite Değerleri Üzerine Etkisi

Year 2022, Volume 12, Issue 1, 43 - 51, 30.06.2022
https://doi.org/10.54370/ordubtd.1081237

Abstract

Bu çalışma, 2020 yılı vegetasyon devresinde Mardin’in Midyat yöresinde üretici bağında gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, yaz budaması veya salamura amaçlı olarak yaprak alma sıklığının asma gelişimi, verim ve bazı tane özellikleri üzerine etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Yöresel Mazrone üzüm çeşidinde yapılan çalışmada, çiçeklenmeden sonra ilk yapraklar hasat edilmiş, 7-10 gün aralıklarla bağ bozumuna kadar sürgünde uçtan itibaren 2/3 büyüklüğe ulaşan 4. 5. ve 6. yapraklar toplanırken salkımların üst kısmındaki 2 yaprakla biçim, renk ve bütünlüğünü yitirmiş yapraklar alınmamıştır. Yapılan analizlerde üzüm verimi 10.4-12.0 kg/omca, budama artığı 2.17-5.10 kg/omca, salkım ağırlığı 3.54-3.90 g, tane ağırlığı 2.13-2.56, şırada SÇKM %16.0-18.5, toplam asitlik 4.9-5.3 g/l, pH 2.02-2-10, şıra randımanı %65.0-66.5 olarak saptanmış olmakla beraber uygulamalar arasında istatistiki olarak fark bulunmamıştır. Ancak benzeri başka çalışmalarda verim, kalite ve gelişmede önemli farkların oluşması, bu sonuçların ortaya çıkmasında çeşit ve ekoloji yanında bakım işlemlerinin de etkili olabileceğini göstermektedir.

References

 • Adınır, M. (2011). Salamuralık yaprak toplanan omcalardaki koruk üzümün (Vitis vinifera L.) turşu olarak değerlendirilmesi [Yüksek Lisans Tezi]. Gazi Osman Paşa Üniversitesi.
 • Altındişli A., Altındişli Ö., Çeliker, N. M., Özsemerci, F. ve Caner, K.Ö. (2011). Kurutmaya Yönelik Sultani Çekirdeksiz Üzüm Yetiştiriciliği El Kitabı. Tibyan Yayıncılık.
 • Anonim. (2016). Thornthwaite iklim sınıflandırmasına göre Türkiye iklimi. https://www.mgm.gov.tr/FILES/iklim/iklim_siniflandirmalari/Thornthwaite.pdf adresinden 1 Ekim 2021 tarihinde alınmıştır.
 • Anonim. (2019). 2020-2024 dönemi Midyat Belediyesi (Mardin) stratejik planı. http://www.sp.gov.tr/tr/stratejik-plan/s/1672/Midyat+Belediyesi+_Mardin_+2020-2024 adresinden 1 Ekim 2021 tarihinde alınmıştır.
 • Anonim. (2021a). Toprak analiz sonuçlarının değerlendirilmesi. https://ekoloji.ogm.gov.tr/Dokumanlar/Toprak%20analiz%20sonu%C3%A7lar%C4%B1n%C4%B1n%20de%C4%9Ferlendirilmesi.pdf adresinden 1 Ekim 2021 tarihinde alınmıştır.
 • Anonim. (2021b). Midyat iklim değerleri. https://www.mgm.gov.tr/ adresinden 1 Ekim 2021 tarihinde alınmıştır.
 • Bahar, E. , Korkutal, İ. ve Öner, H. (2018). Bağcılıkta terroir unsurları . Bahçe, 47 (2) , 57-70. https://dergipark.org.tr/en/pub/bahce/issue/41373/500662
 • Bek, Y. ve Efe, E. (1988). Araştırma ve deneme metodları. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fak. Yayınları.
 • Bekar, T. (2016). Şaraplık üzüm kalitesi üzerine yetiştiriciliğin etkileri. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 3(4), 255–264. https://dergipark.org.tr/en/download/issue-file/3033
 • Çakır, A. ve Söylemezoğlu, G. (2018). Asmada (V. vinifera L.) klasik melezleme sonucu elde edilmiş f1 genotiplerinin ssr metodu ile ebeveyn tayini. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 5(3), 348–354. https://doi.org/10.30910/turkjans.448391
 • Düzgüneş, O., Kesici, T., Kavuncu, O. ve Gürbüz, F. (1987). Araştırma ve deneme metodları (İstatistik Metodları-II). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları.
 • Elmalı, Ö. (2008). Tokat ili merkez ilçede bağcılıkla uğraşan işletmelerin üretim ve pazarlama sorunları [Yüksek Lisans Tezi], Gazi Osman Paşa Üniversitesi.
 • Gregory, L.H., Mervin, I.A., Brown, M.G. ve Zakour, D.P. (2007). Influence of geotextile mulches on canopy microclimate, yield and fruit Composition of Cabernet franc. American Journal of Enology and Viticulture, 58, 431-442. https://www.ajevonline.org/content/58/4/431.short
 • Gülcü, M. (2016, Ekim 05-07). Salamura asma yaprağı üretimi ve pazarlanmasında gıda güvenliğinin sağlanması [Sözlü sunum]. Türkiye 12. Gıda Kongresi, Edirne, Türkiye.
 • Gülcü, M. ve Torçuk, A. İ. (2016, Ekim, 04-07). Yemeklik asma yaprağı üretimi ve pazarlamasında kalite parametreleri [Sözlü sunum]. VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, Tekirdağ, Türkiye.
 • Kiracı, M.A. (2006). Tekirdağ ili Şarköy ilçesi bağcılığının mevcut durumu, üreticilerin sorunlarının çözümüne ilişkin örgütlenme olanaklarının belirlenmesi [Yüksek lisans tezi], Trakya Üniversitesi.
 • Korkutal İ, Bahar E. ve Erkan H. A. (2009). Edirne ili Uzunköprü ilçesi Yeniköy beldesi bağcılık yapısının incelenmesi. Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 10(2), 179-187. https://dergipark.org.tr/en/pub/trakyafbd/issue/23003/246036
 • Köse, B. (2014). Işık ve sıcaklığın bağcılıktaki yeri ve önemi . Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 1(2), 203-212. https://doi.org/10.19159/tutad.47151
 • Semerci, A., Kızıltuğ, T., Çelik, A. D. ve Kiracı, M. A. (2015). Türkiye bağcılığının genel durumu. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(2), 42-51. https://dergipark.org.tr/en/pub/mkuzfd/issue/19638/209641
 • Sevindi, C. ve Daşdemir, D. (2011). Kuruluşu, gelişmesi ve fonksiyonel özellikleri açısından Midyat şehri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(46), 135-182. https://dergipark.org.tr/en/pub/ataunisosbd/issue/36391/411744
 • Şimşek, Z. (2009). Cabernet sauvıgnon (V. vinifera L. ) üzüm çeşidinde, farklı yönlerden uygulanan yaprak almanın kalite özellikleri üzerine etkileri [Yüksek lisans Tezi]. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi.
 • TÜİK. (2019). Bitkisel ürün denge tabloları. https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=104&locale=tr adresinden 25 Eylül 2020 tarihinde alınmıştır.
 • Ünal, M. S. (2018, Eylül, 8-9). İdil bölgesi üzüm çeşitlerinin salamura yaprak yapımına uygunluğunun araştırılması [Sözlü sunum]. Şehri Nuh Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Şırnak, Türkiye.
 • Ünal, M.S. ve Sezgin, H. (2019, Kasım 22-24). Midyat bölgesi üzüm çeşitlerinin salamura yaprak yapımına uygunluğunun araştırılması [Sözlü sunum]. 3rd International Zeugma Conference On Scientific Researches, Gaziantep, Türkiye.

The Effect of Leaf Picking Frequency on Shoot Growth, Yield and Some Quality Values in Vines

Year 2022, Volume 12, Issue 1, 43 - 51, 30.06.2022
https://doi.org/10.54370/ordubtd.1081237

Abstract

This search was performed in the Midyat region of Mardin in the developmental stage of 2020 years. In the search, it is aimed to indicate the effects of the frequency of leaf removing, vine growing, yield and some properties of the berry for summer pruning or brine. In the study conducted on Mazrone, a local grape variety, the first leaves were harvested after flowering, the 6th, 5th and 4th leaves, which reached 2/3 size from the shoot tip, were collected at 7-10 day intervals until the vintage, while the 2 leaves on the upper part of the bunches lost their shape, color and entirety leaves are not taken. In the analysis, grape yield was 10.4-12.0 kg/vine, pruning residue 2.17-5.10 kg/vine, bunch weight 3.54-3.90 g, berry weight 2.13-2.56, SÇKM 16.0-18.5% in must, total acidity 4.9-5.3 g/l, pH 2.02-2-10, the must yield was determined as 65.0-66.5%, there was no statistical difference among the applications. However, the significant differences in yield, quality and development in other similar studies show that care processes may also be effective besides variety and ecology in the emergence of these results. 

References

 • Adınır, M. (2011). Salamuralık yaprak toplanan omcalardaki koruk üzümün (Vitis vinifera L.) turşu olarak değerlendirilmesi [Yüksek Lisans Tezi]. Gazi Osman Paşa Üniversitesi.
 • Altındişli A., Altındişli Ö., Çeliker, N. M., Özsemerci, F. ve Caner, K.Ö. (2011). Kurutmaya Yönelik Sultani Çekirdeksiz Üzüm Yetiştiriciliği El Kitabı. Tibyan Yayıncılık.
 • Anonim. (2016). Thornthwaite iklim sınıflandırmasına göre Türkiye iklimi. https://www.mgm.gov.tr/FILES/iklim/iklim_siniflandirmalari/Thornthwaite.pdf adresinden 1 Ekim 2021 tarihinde alınmıştır.
 • Anonim. (2019). 2020-2024 dönemi Midyat Belediyesi (Mardin) stratejik planı. http://www.sp.gov.tr/tr/stratejik-plan/s/1672/Midyat+Belediyesi+_Mardin_+2020-2024 adresinden 1 Ekim 2021 tarihinde alınmıştır.
 • Anonim. (2021a). Toprak analiz sonuçlarının değerlendirilmesi. https://ekoloji.ogm.gov.tr/Dokumanlar/Toprak%20analiz%20sonu%C3%A7lar%C4%B1n%C4%B1n%20de%C4%9Ferlendirilmesi.pdf adresinden 1 Ekim 2021 tarihinde alınmıştır.
 • Anonim. (2021b). Midyat iklim değerleri. https://www.mgm.gov.tr/ adresinden 1 Ekim 2021 tarihinde alınmıştır.
 • Bahar, E. , Korkutal, İ. ve Öner, H. (2018). Bağcılıkta terroir unsurları . Bahçe, 47 (2) , 57-70. https://dergipark.org.tr/en/pub/bahce/issue/41373/500662
 • Bek, Y. ve Efe, E. (1988). Araştırma ve deneme metodları. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fak. Yayınları.
 • Bekar, T. (2016). Şaraplık üzüm kalitesi üzerine yetiştiriciliğin etkileri. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 3(4), 255–264. https://dergipark.org.tr/en/download/issue-file/3033
 • Çakır, A. ve Söylemezoğlu, G. (2018). Asmada (V. vinifera L.) klasik melezleme sonucu elde edilmiş f1 genotiplerinin ssr metodu ile ebeveyn tayini. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 5(3), 348–354. https://doi.org/10.30910/turkjans.448391
 • Düzgüneş, O., Kesici, T., Kavuncu, O. ve Gürbüz, F. (1987). Araştırma ve deneme metodları (İstatistik Metodları-II). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları.
 • Elmalı, Ö. (2008). Tokat ili merkez ilçede bağcılıkla uğraşan işletmelerin üretim ve pazarlama sorunları [Yüksek Lisans Tezi], Gazi Osman Paşa Üniversitesi.
 • Gregory, L.H., Mervin, I.A., Brown, M.G. ve Zakour, D.P. (2007). Influence of geotextile mulches on canopy microclimate, yield and fruit Composition of Cabernet franc. American Journal of Enology and Viticulture, 58, 431-442. https://www.ajevonline.org/content/58/4/431.short
 • Gülcü, M. (2016, Ekim 05-07). Salamura asma yaprağı üretimi ve pazarlanmasında gıda güvenliğinin sağlanması [Sözlü sunum]. Türkiye 12. Gıda Kongresi, Edirne, Türkiye.
 • Gülcü, M. ve Torçuk, A. İ. (2016, Ekim, 04-07). Yemeklik asma yaprağı üretimi ve pazarlamasında kalite parametreleri [Sözlü sunum]. VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, Tekirdağ, Türkiye.
 • Kiracı, M.A. (2006). Tekirdağ ili Şarköy ilçesi bağcılığının mevcut durumu, üreticilerin sorunlarının çözümüne ilişkin örgütlenme olanaklarının belirlenmesi [Yüksek lisans tezi], Trakya Üniversitesi.
 • Korkutal İ, Bahar E. ve Erkan H. A. (2009). Edirne ili Uzunköprü ilçesi Yeniköy beldesi bağcılık yapısının incelenmesi. Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 10(2), 179-187. https://dergipark.org.tr/en/pub/trakyafbd/issue/23003/246036
 • Köse, B. (2014). Işık ve sıcaklığın bağcılıktaki yeri ve önemi . Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 1(2), 203-212. https://doi.org/10.19159/tutad.47151
 • Semerci, A., Kızıltuğ, T., Çelik, A. D. ve Kiracı, M. A. (2015). Türkiye bağcılığının genel durumu. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(2), 42-51. https://dergipark.org.tr/en/pub/mkuzfd/issue/19638/209641
 • Sevindi, C. ve Daşdemir, D. (2011). Kuruluşu, gelişmesi ve fonksiyonel özellikleri açısından Midyat şehri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(46), 135-182. https://dergipark.org.tr/en/pub/ataunisosbd/issue/36391/411744
 • Şimşek, Z. (2009). Cabernet sauvıgnon (V. vinifera L. ) üzüm çeşidinde, farklı yönlerden uygulanan yaprak almanın kalite özellikleri üzerine etkileri [Yüksek lisans Tezi]. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi.
 • TÜİK. (2019). Bitkisel ürün denge tabloları. https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=104&locale=tr adresinden 25 Eylül 2020 tarihinde alınmıştır.
 • Ünal, M. S. (2018, Eylül, 8-9). İdil bölgesi üzüm çeşitlerinin salamura yaprak yapımına uygunluğunun araştırılması [Sözlü sunum]. Şehri Nuh Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Şırnak, Türkiye.
 • Ünal, M.S. ve Sezgin, H. (2019, Kasım 22-24). Midyat bölgesi üzüm çeşitlerinin salamura yaprak yapımına uygunluğunun araştırılması [Sözlü sunum]. 3rd International Zeugma Conference On Scientific Researches, Gaziantep, Türkiye.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Agriculture
Published Date Bahar
Journal Section Research Articles
Authors

Mehmet Settar ÜNAL> (Primary Author)
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ
0000-0001-5903-0157
Türkiye


Hasan SEZGİN>
Midyat Ziraat Odası- MARDİN
0000-0002-8929-6295
Türkiye

Supporting Institution Şırnak Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Koordinasyon Birimi
Project Number 2020.FLTP.13.01.05
Publication Date June 30, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 12, Issue 1

Cite

APA Ünal, M. S. & Sezgin, H. (2022). Asmalarda Yaprak Alma Sıklığının Sürgün Büyümesi, Verim ve Bazı Kalite Değerleri Üzerine Etkisi . Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi , 12 (1) , 43-51 . DOI: 10.54370/ordubtd.1081237