Research Article
BibTex RIS Cite

HIGH SCHOOL STUDENTS' OPINIONS ON THE EFFECT OF TURKISH POP SONGS THEY LISTEN TO ON LANGUAGE DEVELOPMENT

Year 2022, Volume: 1 Issue: 1, 20 - 39, 29.12.2022

Abstract

People express their feelings, thoughts, wants, needs, etc. via language. Children are also born with the innate ability to learn language. Language learning in children takes place gradually. The process that starts with crying and meaningless sounds, begins to turn into syllables, words and sentences as they grow. Language development is affected by many factors such as heredity, environment, intelligence, gender, health, socioeconomic level, preschool education, number of siblings, order of birth, family, television, and books.
According to the results of the studies, in the development of the child's vocabulary; “It can be said that it is affected by some factors such as heredity, environment, intelligence, gender, health, socioeconomic level, pre-school education, number of siblings, birth order, family structure, television, books, etc. (İpek, 2006).
It can be said that one of these factors is the songs children listen to. It is thought that in the songs, the usage of incorrect and meaningless words during the sentence construction may negatively affect the language development of children. According to this, children's vocabulary may be less than expected if we take into account to their development.
The research was prepared on the effect of the words of the songs, children listen to in their daily lives,and on their language development and vocabulary.
In the study to be done, scanning model, one of the qualitative research methods, was used. The literature review model is a qualitative study from descriptive research models. Since the study will present numerical data, it will also show quantitative features. The data were obtained by collecting the Turkish pop music works that students listen to the most, and analyzing the words in these musical works.
When we consider all the data, it was seen that the social environment, gender and class level of the students had a partial contribution on their vocabulary, but did not have a significant effect. Moreover, according to the data obtained, the slang words in the Turkish pop songs listened to may have a negative effect on the students' vocabulary, and it's thought that families ,interested in music,could also choose the songs, their children listen to,more consciously.

References

 • Aksan, D. (2002). Anadilimizin Söz Denizinde: Sözcükler, İkilemeler, Deyimler, Atasözleri, Terimler Üzerinde Geçişe De Uzanan Açıklamalar (Vol. 5). Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • Bingöl, F. (2006, Nisan). Müzik ve Dil Arasındaki Benzerlikler Ekseninde Müzik Eğitimi. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, Denizli.
 • Demirel, M. (2018). Ortaokul Öğrencilerinin Dinledikleri Müzik Eserlerinin Söz Varlığı Unsurları Açısından İncelenmesi (yayınlanmış/yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı, Türkçe Eğitimi Bilim Dalı, Konya.
 • Doğan, F. (2016). Türkçe Dersi Ortaokul Öğrenci Çalışma Kitaplarındaki Etkinliklerin Söz Varlığı Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe Eğitim Anabilim Dalı, Siirt.
 • Doğan, T. (2019). Türkçe Pop Şarkılarının Dil Estetiği Açısından Değerlendirilmesi (yayınlanmış/yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara.
 • Efe, M., ve Sonsel, Ö. (2019). Türkiye’de Dinlenilen Popüler Müziklerin İncelenmesi: Spotify örneği. Idil Journal of Art and Language, 8(60).
 • Fuchs, M. (2015). Sıngen In Der Grundschule-Dıdaktısche Aspekte Und Beıspıele Für Den Unterrıcht, Web: http://www.vlk.ac.at/downloads/4/Singen%20in%20der%20Grundschule.pdf
 • İpek, N. (2006). İlköğretim Çağı Çocuklarında Kelime Dağarcığı Gelişimi (Yayınlanmış/Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı, Bursa.
 • Küçükkaplan, U. (2016). Türkiye’nin Pop Müziği. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • McCartney, K. (1984). Effect of Quality of Day Care Environment on Children's Language Development. Developmental Psychology, 20 (2), 244-260.
 • Mogharbel, C. E., Sommer, G., Deutsch, W., Wenglorz, M., ve Laufs, I. (2006). The Vocal Development of a Girl Who Sings But Does Not Speak. Musicae Scientiae, 10(1_suppl), 235-258.
 • Özdemir, S. (2009). Müzik Kültürü ve Eğitimi / Popülerleşme Sürecinde Türk Müziği ve Bu Süreçte Bestekâr Saadettin Kaynak. Doktora Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Öztosun, Ö. (2006). Dil Gelişimi ve Eğitimde Müziğin Etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Haziran, Özel Sayı.
 • Payne, A.C., Whitehurst, G.J., ve Angell, A.L. (1994). The Role of Home Literacy Environment in the Development of Language Ability in Preschool Children from Low-İncome Families. Early Childhood Research Quarterly, 9, 427–440.
 • Schwarz, M. (2012). Learning With Lady GaGa & Co. – Incidental EFL Vocabulary Acquisition From Pop Songs. Doktora Tezi. Viyana Üniversitesi, Viyana.
 • Sun, M., ve Seyrek, H. (2002). Okulöncesi Eğitimde Müzik, İzmir: Müzik Eserleri Yayınları.
 • Stepp-Greany, J. (2002). Student Perceptions on Language Learning in a Technological Environment: Implications for the New Millennium. Language learning & technology, 6(1), 165-180.
 • Trollinger, L. V. (2010). “The Brain In Singing And Language”, General Music Today, S.23 (2), s. 20-23. Yıldız, G. (2019). 48-60 Aylık Çocukların Dil Gelişimi Kazanımlarında Sözlü Müziklerin Kullanımı. 1. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu, İzmir.
 • https://www.mynet.com/klipler-psikolojiyi-olumsuz-etkiliyor-110100101939

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEDİKLERİ TÜRKÇE POP ŞARKILARININ DİL GELİŞİMİNE ETKİSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Year 2022, Volume: 1 Issue: 1, 20 - 39, 29.12.2022

Abstract

İnsanlar duygularını, düşüncelerini, isteklerini, ihtiyaçlarını, vs. dil ile anlatırlar. Çocuklar da doğuştan dil öğrenme yeteneği ile dünyaya gelirler. Çocuklarda dil öğrenimi dereceli olarak gerçekleşir. Ağlama ve anlamsız seslerle başlayan süreç daha sonra büyüme gerçekleştikçe hecelere, kelimelere ve cümlelere dönüşmeye başlarlar. Dil gelişimi; kalıtım, çevre, zekâ, cinsiyet, sağlık, sosyoekonomik düzey, okulöncesi eğitimi, kardeş sayısı, doğum sırası, aile, televizyon, kitaplar gibi pek çok faktörden etkilenmektedir.
Yapılan çalışmalarda ortaya çıkan sonuçlara göre, çocuğun kelime dağarcığı gelişiminde; “kalıtımdan, çevreden, zekâdan, cinsiyetten, sağlıktan, sosyoekonomik düzeyden, okulöncesi eğitimden, kardeş sayısından, doğum sırasından, aile yapısından, televizyondan, kitaplardan vb. faktörlerden etkilendiği söylenebilir (İpek, 2006).
Bu faktörlerden birinin de çocukları dinledikleri şarkılar olduğu söylenebilir. Bu şarkıların cümle kurulumunda kullanılan kelimelerin hatalı olması ya da anlamsız olması gibi durumların çocukların dil gelişimine olumsuz etki edebileceği düşünülmektedir. Buna göre, çocukların kelime dağarcığı, gelişimine göre beklenenden daha az olabilir.
Araştırma, çocukların günlük hayatlarında dinledikleri şarkıların sözlerinin dil gelişimlerine ve kelime dağarcıklarına olan katkısı üzerine hazırlanmıştır.
Yapılan bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Kaynak tarama modeli, betimsel araştırma modellerinden nitel bir çalışmadır. Çalışma sayısal veriler sunacağından nicel özellikler de gösterecektir. Veriler anket yoluyla, öğrencilerin en çok dinledikleri Türkçe pop müzik eserlerinin toplanarak, bu müzik eserlerinde geçen kelimelerin çözümlenmesi ile elde edilmiştir.
Tüm verileri ele aldığımızda öğrencilerin sosyal çevre durumumun, cinsiyetinin ve sınıf düzeylerinin kelime dağarcığına kısmen katkısı olsa da belirgin etki etmediği görülmüş, ayrıca elde edilen verilere göre dinlenilen Türkçe pop şarkılardaki argo kelimelerin, öğrencilerin dağarcığına olumsuz etkisinin olabileceği, müzikle ilgilenen ailelerin de çocuklarının dinledikleri şarkıların seçiminde daha bilinçli olacağı düşünülmektedir.

References

 • Aksan, D. (2002). Anadilimizin Söz Denizinde: Sözcükler, İkilemeler, Deyimler, Atasözleri, Terimler Üzerinde Geçişe De Uzanan Açıklamalar (Vol. 5). Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • Bingöl, F. (2006, Nisan). Müzik ve Dil Arasındaki Benzerlikler Ekseninde Müzik Eğitimi. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, Denizli.
 • Demirel, M. (2018). Ortaokul Öğrencilerinin Dinledikleri Müzik Eserlerinin Söz Varlığı Unsurları Açısından İncelenmesi (yayınlanmış/yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı, Türkçe Eğitimi Bilim Dalı, Konya.
 • Doğan, F. (2016). Türkçe Dersi Ortaokul Öğrenci Çalışma Kitaplarındaki Etkinliklerin Söz Varlığı Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe Eğitim Anabilim Dalı, Siirt.
 • Doğan, T. (2019). Türkçe Pop Şarkılarının Dil Estetiği Açısından Değerlendirilmesi (yayınlanmış/yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara.
 • Efe, M., ve Sonsel, Ö. (2019). Türkiye’de Dinlenilen Popüler Müziklerin İncelenmesi: Spotify örneği. Idil Journal of Art and Language, 8(60).
 • Fuchs, M. (2015). Sıngen In Der Grundschule-Dıdaktısche Aspekte Und Beıspıele Für Den Unterrıcht, Web: http://www.vlk.ac.at/downloads/4/Singen%20in%20der%20Grundschule.pdf
 • İpek, N. (2006). İlköğretim Çağı Çocuklarında Kelime Dağarcığı Gelişimi (Yayınlanmış/Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı, Bursa.
 • Küçükkaplan, U. (2016). Türkiye’nin Pop Müziği. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • McCartney, K. (1984). Effect of Quality of Day Care Environment on Children's Language Development. Developmental Psychology, 20 (2), 244-260.
 • Mogharbel, C. E., Sommer, G., Deutsch, W., Wenglorz, M., ve Laufs, I. (2006). The Vocal Development of a Girl Who Sings But Does Not Speak. Musicae Scientiae, 10(1_suppl), 235-258.
 • Özdemir, S. (2009). Müzik Kültürü ve Eğitimi / Popülerleşme Sürecinde Türk Müziği ve Bu Süreçte Bestekâr Saadettin Kaynak. Doktora Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Öztosun, Ö. (2006). Dil Gelişimi ve Eğitimde Müziğin Etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Haziran, Özel Sayı.
 • Payne, A.C., Whitehurst, G.J., ve Angell, A.L. (1994). The Role of Home Literacy Environment in the Development of Language Ability in Preschool Children from Low-İncome Families. Early Childhood Research Quarterly, 9, 427–440.
 • Schwarz, M. (2012). Learning With Lady GaGa & Co. – Incidental EFL Vocabulary Acquisition From Pop Songs. Doktora Tezi. Viyana Üniversitesi, Viyana.
 • Sun, M., ve Seyrek, H. (2002). Okulöncesi Eğitimde Müzik, İzmir: Müzik Eserleri Yayınları.
 • Stepp-Greany, J. (2002). Student Perceptions on Language Learning in a Technological Environment: Implications for the New Millennium. Language learning & technology, 6(1), 165-180.
 • Trollinger, L. V. (2010). “The Brain In Singing And Language”, General Music Today, S.23 (2), s. 20-23. Yıldız, G. (2019). 48-60 Aylık Çocukların Dil Gelişimi Kazanımlarında Sözlü Müziklerin Kullanımı. 1. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu, İzmir.
 • https://www.mynet.com/klipler-psikolojiyi-olumsuz-etkiliyor-110100101939
There are 19 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Music
Journal Section Research Articles
Authors

Mesut Arıkan 0000-0002-2068-1275

Publication Date December 29, 2022
Submission Date September 27, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 1 Issue: 1

Cite

APA Arıkan, M. (2022). LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEDİKLERİ TÜRKÇE POP ŞARKILARININ DİL GELİŞİMİNE ETKİSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Otuzyedi Sanat Ve Tasarım Dergisi, 1(1), 20-39.

Sayın Yazarlar,

Dergimize makale gönderirken lütfen çalışmanızı makale şablonuna göre düzenleyiniz ve şablon üzerinde biçimsel değişiklik yapmayınız. Makale şablonunu indirmek için tıklayınız.