Research Article
BibTex RIS Cite

Küresel Kamusal Malların Finansmanı İçin Küresel Vergi Önerileri Gerçekçi mi?

Year 2023, Volume: 12 Issue: 2, 38 - 55, 25.12.2023

Abstract

Küreselleşme, ulusal ve bölgesel çaptaki kamusal malların etki alanını genişleterek küresel kamusal malları ve bu malların finanse edilme ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Ülkeler, gerek küreselleşmenin vergilendirme alanında neden olduğu sorunlar gerekse küresel kamusal malların yaratmış olduğu sorunlar dolayısıyla finansman sıkıntısı yaşamaya başlamışlardır. Bu noktada küresel sorunlarla başa çıkmak adına akla ilk gelen çözümlerden biri küresel vergi önerileri olmuştur. Küresel vergileme ile küresel çaptaki sorunlara küresel boyutta müdahale edilmesi hedeflenmiştir. Bu çalışmada, küresel çapta uygulanması önerilen vergilerden bazıları incelenerek, bunların uygulanabilirlikleri ele alınmaktadır. Çalışmanın amacı; küresel vergi önerilerinin teorik ve pratik bağlamda uygulanabilirliklerini ortaya koyarak küresel kamusal malların finansmanında kullanılabilirlikleri hakkında çıkarımda bulunmaktır. Çalışma sonucunda; küresel çapta uygulanacak vergileri yönetecek bir kurumun ve uluslararası koordinasyonu sağlayacak iş birliği eksikliğinin, bu vergilerin uygulanması önündeki en büyük engel olduğu tespit edilmiştir. Küresel ölçekteki sorunların, küresel olarak ele alınması, kararların küresel olarak ortak bir şekilde verilmesi ve müdahalelerin küresel bazda, ülkelerce aynı anda yapılması gerekmektedir. Küresel vergi yönetişimi güçlendirilmeden, küresel çapta vergilendirmenin mümkün gözükmediği, küresel kamusal malların finansman sorunun ise bu kısıtlar ortadan kalkmadan sağlanamayacağı sonucuna varılmıştır.

References

 • Adamy, P. (2019). Financial transaction tax and economic crisis: is it time for a tax on international transactions?. Revista Direito Tributário Internacional Atual. 5, 157-171.
 • Arestis, P. ve Karagiannis, N. (2022). A compound Tobin tax: a political economy investigation. Panoeconomicus, 69(1), 1–15. https://doi.org/10.2298/PAN211204013A. 28.01.2023
 • Atkinson, A. B. (2005). New sources of development finance. UNU World Institute for Development Economics Research (UNU-WIDER) Katajanokanlaituri 6B, FIN-00160 Finland. https://library.oapen.org/viewer/web/viewer.html?file=/bitstream/handle/ 20.500.12657/39367/9780199278565.pdf?sequence=1&isAllowed=y (10.06.2021)
 • Bangemann, M. (2004). Bangemann says ‘nein’ to Bit Tax. PJB. http://www.pjb.co.uk/12/tax.htm (09.02.2023)
 • Baumert, K. (1998). Global taxes and fees: recent developments and overcoming obstacles. Global Policy. https://archive.globalpolicy.org/component/content/article/216-global-taxes/45849-global-taxes-and-fees.html
 • Becker, M. L. (2005). Globalization, ecological security, and the sustainability of human societies. The University Dialogue. 1. https://scholars.unh.edu/discovery_ud/1
 • Berzanson, K. ve Mendez, R. (1995). Alternative funding: looking beyond the nation-state. Futures, 27(2), 223-229.
 • Bird, R. M. (2015). Global taxes and international taxation: mirage and reality, ICTD Working Paper, 28.
 • Bird, R. M. (2018). Are global taxes feasible? Int Tax Public Finance 25:1372–1400
 • Birinci, N. (2020). Karbon fiyatlandırmasından elde edilen gelirlerin kullanımı ve etkinliği. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 10 Sayı: 19 / Haziran 202, 155-179.
 • Brock, G. (2008). Taxation and global justice: closing the gap between theory and practice. Journal of Social Philosophy, 39(2), 161–184.
 • Brzoska, M. (2004). Taxation of the global arms trade? An overview of the issues. KYKLOS, 57(2), 149–172 .
 • Burman, Leonard E., vd. (2016). Financial transaction taxes in theory and practice. National Tax Journal, 69 (1), 171–216.
 • Burrows, M. (2010). Global governance 2025: at a critical juncture. EU Institute of Security Studies on 0033-1-56-89-19-51.
 • Buzkıran, D. ve Buyrukoğlu, S. (2016). Klasik ve modern vergileme ilkeleri çerçevesinde uzlaşma müessesesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi Cilt: 5, Sayı: 7, 2016 Sayfa: 2077-2091
 • Carattini, S. vd. (2019). How to win public support for a global carbon tax. Nature. https://www.nature.com/articles/d41586-019-00124-x (09.01.2023)
 • Carbon Tax Center (2021). What’s a carbon tax? CTC, https://www.carbontax.org/whats-a-carbon-tax/ (12.05.2021)
 • Cobham, A. ve Klees, S. J. (2016). Global taxation: financing education and the other sustainable development goals. Background Paper the Learning Generation. A report to The International Commission on Financing Global Education Opportunity.
 • CTW (Commission on Taxation and Welfare). (2022). Taxes on wealth. CTW Briefing Paper, Final Version 20.
 • DTÖ (Dünya Ticaret Örgütü) (2022). Evolotion world trade. https://www.wto.org/english/ res_e/statis_e/trade_evolution_e/evolution_trade_wto_e.htm (06.02.2022)
 • Esati, F. (2015). Küreselleşmenin uluslararası dış ticaret ve vergi politikaları üzerindeki etkisi: Makedonya örneği, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi – Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Eser, L. Y. ve Birinci, N. (2013). Global vergi önerileri ve uygulanabilirlikleri. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27(1), 177-195.
 • Frankman, M. J. (2002). Global taxation: Extending the fractal. IDDRI, Paris, 7-8 Kasım. https://www.iddri.org/en/node/21348, (10.02.2023)
 • Funke, F. ve Mattauch, L. (2018). Why is carbon pricing in some countries more successful than in others?. OurWorldInData https://ourworldindata.org/carbon-pricing-popular. (26.11.2022).
 • Günay, H. F. ve Altun, N. (2019). Küresel ölçekte önerilen vergilerin mali ve sosyal etkilerinin değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 10(1), 84-96
 • Gygli, S. vd. (2018). The KOF Globalization Index. KOF– Revisited Version: February
 • IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). (2014). Climate change 2014: Synthesis report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.)]
 • Jha, R. (2002). Innovative sources of development finance, global cooperation in the twenty-first century, Discussion Paper No. 2002/98
 • Kabinga, M. (2016). Principles of taxation, (ed.) Dr. Jörg Alt SJ, MA, BD; Emmanuel Tendet Kiprotich, Tax Justice & Poverty. https://taxjustice-and-poverty.org/fileadmin/ Dateien/Taxjustice_and_Poverty/Introduction/05_Principles.pdf (24.12.2022)
 • Kanbur R. vd. (1999). The future of development assistance: common pools and international public goods. ODC Policy Essay No. 25 May 1999.
 • Kaul, I. vd. (1999). Defining global public goods. Kaul, I. vd. (Ed). Global public goods: international cooperation in the 21st century, Newyork, Oxford University Press
 • Kaul, I. (2013). Global public goods. a concept for framing the post-2015 agenda?, Discussion Paper / Deutsches Institut für Entwicklungspolitik ISSN 1860-0441
 • Keen, M. vd. (2013). Planes, ships and taxes: charging for international aviation and maritime emissions. Economic Policy. 28(76). 701-749.
 • Kır, T. (2018). Finansal istikrarsızlıkların önlenmesinde alternatif bir araç olarak Tobin vergisi ve Türkiye’de uygulanabilirliği, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisat Anabilim Dalı, Isparta.
 • Kindleberger, C. P. (1986). international public goods without international government. The American Economic Review, 76(1), 1-13.
 • Kirmanoğlu, H. vd., (2006). Maliye teorisi’nin çıkmazı: Küresel kamusal mallar (Kalkınma Yardımları İçinde Küresel Kamusal Malların Finansmanı), Maliye Dergisi, Sayı 150, Ocak – Haziran 2006.
 • Marron, D. vd. (2015). Taxing carbon: what, why, and how, Tax Policy Center | Urban Institute & Brookings Institution. https://www.taxpolicycenter.org/sites/default/files/ alfresco/publication-pdfs/2000274-Taxing-Carbon-What-Why-and-How.pdf (05.06.2022)
 • OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). (1999). Environmental taxes- recent developments in China and OECD countries. https://books.google.com.tr/books?hl=tr&lr=&id= 5J4EFmgiIV8C&oi=fnd&pg=PA19&dq=Barde,+J.P.++Green+Tax+Reforms+in+OECD+Countries:+An+Overview&ots=nRNYj2mDc1&sig=eFJON3CIAyOt1dFTkkVAcs6mU_o&redir_esc=y#v=snippet&q=ex-ante&f=false (16.12.22).
 • OECD. (2004). Global public goods. 8-9 November 2004, OECD Headquarters. https://www. oecd.org/sd-roundtable/meetings/the16throundtableonsustainabledevelopment.htm (06.02.2023)
 • OECD. (2011). Environmental taxation a guide for policy makers. https://www.oecd.org/ env/tools-evaluation/48164926.pdf (26.04.2021)
 • OECD. (2021). The pillar two rules in a nutshell, 20 December, https://www.oecd.org/tax/beps/pillar-two-model-rules-in-a-nutshell.pdf, (06.02.2023)
 • Oxfam vd., (2022). Taxing Extreme Wealth - An annual tax on the world’s multi-millionaires and billionaires: What it would raise and what it could pay for. Factsheet Report, Oxfam, Patriotic Millionaires, Institute for Policy Studies, Fight Inequality.
 • Paul, J. A. ve Walberg, K. (2002). Global taxes for global priorities. Global Policy Forum, The World Economy, Ecology and Development Association (WEED) and The Heinrich Böll Foundation, March. https://websites.umich.edu/~spp638/Coursepack/fin-globaltaxes.pdf (05.05.2020)
 • Pehlivan, O. ve Öz, E. (2019). Uluslararası maliye ve vergilendirme. Celepler Matbaacılık, Trabzon.
 • Pekanov, A. ve Schratzenstaller, M. (2019). A global financial transaction tax theory, practice and potential revenues. WIFO Working Papers, No. 582 May 2019.
 • Piketty, T. (2014). Capital in the twenty-first century. Translated by Arthur Goldhammer, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts London, England 2014.
 • Procházka, P. (2020). Stakeholder contribution to global tax governance: Analysis of public comments on OECD/G20 BEPS Action Plan. In Draft for 33rd EBES Conference Madrid.
 • Reisen, H. (2004). Innovative approaches to funding the millennium development goals. OECD Development Centre Policy Brief No. 24 https://www.oecdilibrary.org/docserver/ 580523311442.pdf?expires=1611842867&id=id&accname=guest&checksum=3ABF3E86DCDCBC8145DBD3AC2168CB24 (25.04 .2021)
 • Ronzoni, M. (2014). Global tax governance: The bullets internationalists must bite – and those they must not. Journal of Moral Philosophy and Politics, 1(1), 37-59.
 • Rufael, Y. W. ve Weldemeskel, E. M. (2021). Do environmental taxes and environmental stringency policies reduce CO2 emissions? Evidence from 7 emerging economies. Environmental Science and Pollution Research. 28, 22392–22408.
 • Sagasti, F. ve Bezanson, K. (2001). Financing and providing global public goods expectations and prospects. Development Financing 2000. 2. Ministry for Foreign Affairs Sweden.
 • Saruç, N. T. (2007). Financing of the United Nations peace operations as a global public good. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(2), 139-165.
 • Savaşan, F. (2016). Kamu ekonomisi – Piyasa başarısızlığından devletin başarısızlığına, Dora Basım Yayın, Bursa.
 • Seely, A. (2012). The Tobin tax: earlier debates. House of commons library, Research Briefing SN06184, 16 January 2012. https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN01346/SN01346.pdf (Erişim Tarihi: 12.01.2023)
 • Seely, A. (2019). Taxing aviation fuel. Briefing Paper, Number 523. https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN00523/SN00523.pdf (12.01.2023)
 • Silva, G. C. P. (2021). A viabilidade jurídica da contratação de cooperação multilateral acerca de transação financeira subsidiar política pública de preservação da água potável no planeta Terra. Programa de Pós-Graduação em Direito-Universidade de Santa Cruz do Sul https://repositorio.unisc.br/jspui/bitstream/11624 /3106/1/Gabriel%20Cunha%20Pagliarin%20Silva.pdf (13.01.2023)
 • Sobieralski, J. B. ve Hubbard, S. M. (2020). The effect of jet fuel tax changes on air transport, employment, and the environment in the US. School of Aviation and Transportation Technology, Purdue University, West Lafayette, IN 47907, USA.
 • Song, J. ve Pyun, L. (2022). Innovative development finance for health sector development: Focusing on the air ticket solidarity levy system in the Republic of Korea. Sustainability 2022, 14(5), 2766.
 • Spahn, P. B. (1996). The Tobin tax and exchange rate stability. Finance & Development, 33(2).
 • Speth, J. G. (1999). Foreword. (ed.) Kaul, Inge, Isabelle Grunberg, and Marc Stern, Global Public Goods: International Cooperation in the 21st Century (New York, 1999; online edn, Oxford Academic, 1 Nov. 2003).
 • Şen, H. ve Sağbaş, İ. (2017). Vergi teorisi ve politikası. Barış Arıkan Yayınları, Ankara.
 • Tanzi, V. (2014). Lakes, oceans, and taxes: why the world needs a world tax authority. Global tax fairness, https://osservatoriocpi.unicatt.it/cpi-WTA%20Tanzi%20Febr2014.pdf (13.01.2023)
 • Taşçı, N. (2017). Küresel kamusal mallar ve finansmanı, Yüksek Lisans Tezi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Tobin, J. (1978). A proposal for international monetary reform. Eastern Economic Journal, 4(3/4), 153-159.
 • Turan, D. (2008). Küresel kamusal mallar ve finansmanı. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Uemura, T. (2007). Exploring potential of global tax: as a cutting edge-measure for democratizing global governance. International Journal of Public Affairs, 3, 112 129.
 • UN. (United Nations). (2002). E-commerce and development report. United Nations Conference On Trade And Development İn Geneva. https://digitallibrary.un.org/record/504550 (18.10.2022)
 • UN. (2008). Public goods for economic development, United Nations Industrial Development Organization, Vienna. https://www.unido.org/sites/default/files/2009-02/Public%20goods%20for %20economic%20 development_sale_0.pdf (20.11.2022)
 • UN. (2021). United Nations handbook on carbon taxation for developing countries. https://www.un.org/development/desa/financing/sites/www.un.org.development.desa.financing/files/2021-10/Carbon%20Taxation.pdf (14.01.2023)
 • UNITAID. (2009). UNITAID annual report 2009. http://www.antoniocasella.eu/archila/unitaid_2009_en.pdf (20.11.2022).
 • Wachtel, H. M. (2000). Tobin and other global taxes. Review of International Political Economy, 7(2), 335-352.
 • World Bank. (2007). Global Public Goods: A Framework for the Role of the World Bank. GPP, DC2007-0020 September 28, https://www.cbd.int/financial/interdevinno/wb-globalpublicgoods2007.pdf (25.01.2023)
 • Yeğen, B. (2019). As a global tax proposal: Tobin tax. Ahmet Arif Eren/Altuğ Murat Köktas (ed.) Dynamics of Globalization at the Crossroads of Economics. © Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften Berlin 2019.
 • Zedillo, E. ve Thiam, T. (2006). Meeting challenges: international cooperation in the national interest. Summary Report of the International Task Force on Global Public Goods. Stockholm: Erlanders Infologistics Vast AB.
 • Zhang, K. vd. (2016). A bibliometric analysis of research on carbon tax from 1989 to 2014. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 58, 297-310.
Year 2023, Volume: 12 Issue: 2, 38 - 55, 25.12.2023

Abstract

References

 • Adamy, P. (2019). Financial transaction tax and economic crisis: is it time for a tax on international transactions?. Revista Direito Tributário Internacional Atual. 5, 157-171.
 • Arestis, P. ve Karagiannis, N. (2022). A compound Tobin tax: a political economy investigation. Panoeconomicus, 69(1), 1–15. https://doi.org/10.2298/PAN211204013A. 28.01.2023
 • Atkinson, A. B. (2005). New sources of development finance. UNU World Institute for Development Economics Research (UNU-WIDER) Katajanokanlaituri 6B, FIN-00160 Finland. https://library.oapen.org/viewer/web/viewer.html?file=/bitstream/handle/ 20.500.12657/39367/9780199278565.pdf?sequence=1&isAllowed=y (10.06.2021)
 • Bangemann, M. (2004). Bangemann says ‘nein’ to Bit Tax. PJB. http://www.pjb.co.uk/12/tax.htm (09.02.2023)
 • Baumert, K. (1998). Global taxes and fees: recent developments and overcoming obstacles. Global Policy. https://archive.globalpolicy.org/component/content/article/216-global-taxes/45849-global-taxes-and-fees.html
 • Becker, M. L. (2005). Globalization, ecological security, and the sustainability of human societies. The University Dialogue. 1. https://scholars.unh.edu/discovery_ud/1
 • Berzanson, K. ve Mendez, R. (1995). Alternative funding: looking beyond the nation-state. Futures, 27(2), 223-229.
 • Bird, R. M. (2015). Global taxes and international taxation: mirage and reality, ICTD Working Paper, 28.
 • Bird, R. M. (2018). Are global taxes feasible? Int Tax Public Finance 25:1372–1400
 • Birinci, N. (2020). Karbon fiyatlandırmasından elde edilen gelirlerin kullanımı ve etkinliği. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 10 Sayı: 19 / Haziran 202, 155-179.
 • Brock, G. (2008). Taxation and global justice: closing the gap between theory and practice. Journal of Social Philosophy, 39(2), 161–184.
 • Brzoska, M. (2004). Taxation of the global arms trade? An overview of the issues. KYKLOS, 57(2), 149–172 .
 • Burman, Leonard E., vd. (2016). Financial transaction taxes in theory and practice. National Tax Journal, 69 (1), 171–216.
 • Burrows, M. (2010). Global governance 2025: at a critical juncture. EU Institute of Security Studies on 0033-1-56-89-19-51.
 • Buzkıran, D. ve Buyrukoğlu, S. (2016). Klasik ve modern vergileme ilkeleri çerçevesinde uzlaşma müessesesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi Cilt: 5, Sayı: 7, 2016 Sayfa: 2077-2091
 • Carattini, S. vd. (2019). How to win public support for a global carbon tax. Nature. https://www.nature.com/articles/d41586-019-00124-x (09.01.2023)
 • Carbon Tax Center (2021). What’s a carbon tax? CTC, https://www.carbontax.org/whats-a-carbon-tax/ (12.05.2021)
 • Cobham, A. ve Klees, S. J. (2016). Global taxation: financing education and the other sustainable development goals. Background Paper the Learning Generation. A report to The International Commission on Financing Global Education Opportunity.
 • CTW (Commission on Taxation and Welfare). (2022). Taxes on wealth. CTW Briefing Paper, Final Version 20.
 • DTÖ (Dünya Ticaret Örgütü) (2022). Evolotion world trade. https://www.wto.org/english/ res_e/statis_e/trade_evolution_e/evolution_trade_wto_e.htm (06.02.2022)
 • Esati, F. (2015). Küreselleşmenin uluslararası dış ticaret ve vergi politikaları üzerindeki etkisi: Makedonya örneği, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi – Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Eser, L. Y. ve Birinci, N. (2013). Global vergi önerileri ve uygulanabilirlikleri. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27(1), 177-195.
 • Frankman, M. J. (2002). Global taxation: Extending the fractal. IDDRI, Paris, 7-8 Kasım. https://www.iddri.org/en/node/21348, (10.02.2023)
 • Funke, F. ve Mattauch, L. (2018). Why is carbon pricing in some countries more successful than in others?. OurWorldInData https://ourworldindata.org/carbon-pricing-popular. (26.11.2022).
 • Günay, H. F. ve Altun, N. (2019). Küresel ölçekte önerilen vergilerin mali ve sosyal etkilerinin değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 10(1), 84-96
 • Gygli, S. vd. (2018). The KOF Globalization Index. KOF– Revisited Version: February
 • IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). (2014). Climate change 2014: Synthesis report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.)]
 • Jha, R. (2002). Innovative sources of development finance, global cooperation in the twenty-first century, Discussion Paper No. 2002/98
 • Kabinga, M. (2016). Principles of taxation, (ed.) Dr. Jörg Alt SJ, MA, BD; Emmanuel Tendet Kiprotich, Tax Justice & Poverty. https://taxjustice-and-poverty.org/fileadmin/ Dateien/Taxjustice_and_Poverty/Introduction/05_Principles.pdf (24.12.2022)
 • Kanbur R. vd. (1999). The future of development assistance: common pools and international public goods. ODC Policy Essay No. 25 May 1999.
 • Kaul, I. vd. (1999). Defining global public goods. Kaul, I. vd. (Ed). Global public goods: international cooperation in the 21st century, Newyork, Oxford University Press
 • Kaul, I. (2013). Global public goods. a concept for framing the post-2015 agenda?, Discussion Paper / Deutsches Institut für Entwicklungspolitik ISSN 1860-0441
 • Keen, M. vd. (2013). Planes, ships and taxes: charging for international aviation and maritime emissions. Economic Policy. 28(76). 701-749.
 • Kır, T. (2018). Finansal istikrarsızlıkların önlenmesinde alternatif bir araç olarak Tobin vergisi ve Türkiye’de uygulanabilirliği, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisat Anabilim Dalı, Isparta.
 • Kindleberger, C. P. (1986). international public goods without international government. The American Economic Review, 76(1), 1-13.
 • Kirmanoğlu, H. vd., (2006). Maliye teorisi’nin çıkmazı: Küresel kamusal mallar (Kalkınma Yardımları İçinde Küresel Kamusal Malların Finansmanı), Maliye Dergisi, Sayı 150, Ocak – Haziran 2006.
 • Marron, D. vd. (2015). Taxing carbon: what, why, and how, Tax Policy Center | Urban Institute & Brookings Institution. https://www.taxpolicycenter.org/sites/default/files/ alfresco/publication-pdfs/2000274-Taxing-Carbon-What-Why-and-How.pdf (05.06.2022)
 • OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). (1999). Environmental taxes- recent developments in China and OECD countries. https://books.google.com.tr/books?hl=tr&lr=&id= 5J4EFmgiIV8C&oi=fnd&pg=PA19&dq=Barde,+J.P.++Green+Tax+Reforms+in+OECD+Countries:+An+Overview&ots=nRNYj2mDc1&sig=eFJON3CIAyOt1dFTkkVAcs6mU_o&redir_esc=y#v=snippet&q=ex-ante&f=false (16.12.22).
 • OECD. (2004). Global public goods. 8-9 November 2004, OECD Headquarters. https://www. oecd.org/sd-roundtable/meetings/the16throundtableonsustainabledevelopment.htm (06.02.2023)
 • OECD. (2011). Environmental taxation a guide for policy makers. https://www.oecd.org/ env/tools-evaluation/48164926.pdf (26.04.2021)
 • OECD. (2021). The pillar two rules in a nutshell, 20 December, https://www.oecd.org/tax/beps/pillar-two-model-rules-in-a-nutshell.pdf, (06.02.2023)
 • Oxfam vd., (2022). Taxing Extreme Wealth - An annual tax on the world’s multi-millionaires and billionaires: What it would raise and what it could pay for. Factsheet Report, Oxfam, Patriotic Millionaires, Institute for Policy Studies, Fight Inequality.
 • Paul, J. A. ve Walberg, K. (2002). Global taxes for global priorities. Global Policy Forum, The World Economy, Ecology and Development Association (WEED) and The Heinrich Böll Foundation, March. https://websites.umich.edu/~spp638/Coursepack/fin-globaltaxes.pdf (05.05.2020)
 • Pehlivan, O. ve Öz, E. (2019). Uluslararası maliye ve vergilendirme. Celepler Matbaacılık, Trabzon.
 • Pekanov, A. ve Schratzenstaller, M. (2019). A global financial transaction tax theory, practice and potential revenues. WIFO Working Papers, No. 582 May 2019.
 • Piketty, T. (2014). Capital in the twenty-first century. Translated by Arthur Goldhammer, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts London, England 2014.
 • Procházka, P. (2020). Stakeholder contribution to global tax governance: Analysis of public comments on OECD/G20 BEPS Action Plan. In Draft for 33rd EBES Conference Madrid.
 • Reisen, H. (2004). Innovative approaches to funding the millennium development goals. OECD Development Centre Policy Brief No. 24 https://www.oecdilibrary.org/docserver/ 580523311442.pdf?expires=1611842867&id=id&accname=guest&checksum=3ABF3E86DCDCBC8145DBD3AC2168CB24 (25.04 .2021)
 • Ronzoni, M. (2014). Global tax governance: The bullets internationalists must bite – and those they must not. Journal of Moral Philosophy and Politics, 1(1), 37-59.
 • Rufael, Y. W. ve Weldemeskel, E. M. (2021). Do environmental taxes and environmental stringency policies reduce CO2 emissions? Evidence from 7 emerging economies. Environmental Science and Pollution Research. 28, 22392–22408.
 • Sagasti, F. ve Bezanson, K. (2001). Financing and providing global public goods expectations and prospects. Development Financing 2000. 2. Ministry for Foreign Affairs Sweden.
 • Saruç, N. T. (2007). Financing of the United Nations peace operations as a global public good. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(2), 139-165.
 • Savaşan, F. (2016). Kamu ekonomisi – Piyasa başarısızlığından devletin başarısızlığına, Dora Basım Yayın, Bursa.
 • Seely, A. (2012). The Tobin tax: earlier debates. House of commons library, Research Briefing SN06184, 16 January 2012. https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN01346/SN01346.pdf (Erişim Tarihi: 12.01.2023)
 • Seely, A. (2019). Taxing aviation fuel. Briefing Paper, Number 523. https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN00523/SN00523.pdf (12.01.2023)
 • Silva, G. C. P. (2021). A viabilidade jurídica da contratação de cooperação multilateral acerca de transação financeira subsidiar política pública de preservação da água potável no planeta Terra. Programa de Pós-Graduação em Direito-Universidade de Santa Cruz do Sul https://repositorio.unisc.br/jspui/bitstream/11624 /3106/1/Gabriel%20Cunha%20Pagliarin%20Silva.pdf (13.01.2023)
 • Sobieralski, J. B. ve Hubbard, S. M. (2020). The effect of jet fuel tax changes on air transport, employment, and the environment in the US. School of Aviation and Transportation Technology, Purdue University, West Lafayette, IN 47907, USA.
 • Song, J. ve Pyun, L. (2022). Innovative development finance for health sector development: Focusing on the air ticket solidarity levy system in the Republic of Korea. Sustainability 2022, 14(5), 2766.
 • Spahn, P. B. (1996). The Tobin tax and exchange rate stability. Finance & Development, 33(2).
 • Speth, J. G. (1999). Foreword. (ed.) Kaul, Inge, Isabelle Grunberg, and Marc Stern, Global Public Goods: International Cooperation in the 21st Century (New York, 1999; online edn, Oxford Academic, 1 Nov. 2003).
 • Şen, H. ve Sağbaş, İ. (2017). Vergi teorisi ve politikası. Barış Arıkan Yayınları, Ankara.
 • Tanzi, V. (2014). Lakes, oceans, and taxes: why the world needs a world tax authority. Global tax fairness, https://osservatoriocpi.unicatt.it/cpi-WTA%20Tanzi%20Febr2014.pdf (13.01.2023)
 • Taşçı, N. (2017). Küresel kamusal mallar ve finansmanı, Yüksek Lisans Tezi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Tobin, J. (1978). A proposal for international monetary reform. Eastern Economic Journal, 4(3/4), 153-159.
 • Turan, D. (2008). Küresel kamusal mallar ve finansmanı. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Uemura, T. (2007). Exploring potential of global tax: as a cutting edge-measure for democratizing global governance. International Journal of Public Affairs, 3, 112 129.
 • UN. (United Nations). (2002). E-commerce and development report. United Nations Conference On Trade And Development İn Geneva. https://digitallibrary.un.org/record/504550 (18.10.2022)
 • UN. (2008). Public goods for economic development, United Nations Industrial Development Organization, Vienna. https://www.unido.org/sites/default/files/2009-02/Public%20goods%20for %20economic%20 development_sale_0.pdf (20.11.2022)
 • UN. (2021). United Nations handbook on carbon taxation for developing countries. https://www.un.org/development/desa/financing/sites/www.un.org.development.desa.financing/files/2021-10/Carbon%20Taxation.pdf (14.01.2023)
 • UNITAID. (2009). UNITAID annual report 2009. http://www.antoniocasella.eu/archila/unitaid_2009_en.pdf (20.11.2022).
 • Wachtel, H. M. (2000). Tobin and other global taxes. Review of International Political Economy, 7(2), 335-352.
 • World Bank. (2007). Global Public Goods: A Framework for the Role of the World Bank. GPP, DC2007-0020 September 28, https://www.cbd.int/financial/interdevinno/wb-globalpublicgoods2007.pdf (25.01.2023)
 • Yeğen, B. (2019). As a global tax proposal: Tobin tax. Ahmet Arif Eren/Altuğ Murat Köktas (ed.) Dynamics of Globalization at the Crossroads of Economics. © Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften Berlin 2019.
 • Zedillo, E. ve Thiam, T. (2006). Meeting challenges: international cooperation in the national interest. Summary Report of the International Task Force on Global Public Goods. Stockholm: Erlanders Infologistics Vast AB.
 • Zhang, K. vd. (2016). A bibliometric analysis of research on carbon tax from 1989 to 2014. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 58, 297-310.
There are 75 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Policy of Treasury
Journal Section Research Articles
Authors

Metehan Yıldız 0000-0002-8350-7928

Levent Yahya Eser 0000-0002-9293-8957

Publication Date December 25, 2023
Submission Date November 17, 2023
Acceptance Date December 18, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 12 Issue: 2

Cite

APA Yıldız, M., & Eser, L. Y. (2023). Küresel Kamusal Malların Finansmanı İçin Küresel Vergi Önerileri Gerçekçi mi?. Paradigma: İktisadi Ve İdari Araştırmalar Dergisi, 12(2), 38-55.