Research Article
BibTex RIS Cite

COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNİN KİŞİSEL BAKIM DİNAMİKLERİNE ETKİSİ

Year 2022, Volume: 18 Issue: 1, 63 - 89, 28.06.2022

Abstract

İnsanlık tarihinde salgınlar yıkıcı etkileriyle var olmuştur. Bu etkiler döneme ve o dönemin koşullarına göre değişiklik göstermiştir. Son dönemde yaşanan Covid-19 pandemisinin makro ve mikro yansımaları mevcuttur. Bu yansımalarla birlikte yaşanan salgın süreci insanların rutinlerini farklılaştırmış ve yeni bir adaptasyon sürecine uyum sağlamayı zorunlu kılmıştır. Bu zaman zarfında kişisel bakım dinamiklerinde de bir takım değişiklikler yaşanmıştır. Bu bağlamda yapılan çalışmada koronavirüs sürecinin kişisel bakım dinamiklerine etkisi araştırılmıştır. Çalışmada Bursa’da bir güzellik merkezine hizmet almak için gelen 40 kadın ile derinlemesine mülakat yapılmıştır. Yapılan mülakatlar sonucu pandeminin kadınların çalışma hayatını, psikolojik durumunu ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini etkilediği ve bu etkiler sonucu kişisel bakım dinamiklerinin de negatif yönde etkilendiği ortaya koyulmuştur. Çalışmada kişisel bakım algısı üzerinde durulmuş ve kişisel bakım denildiğinde en fazla vurgulanan durumun sağlık (%35) olduğu görülmüştür. Ayrıca kadınların %90’ı sahip olduğu rutinlerin pandemi ile birlikte değiştiğini belirtmiştir. Görüşülen kadınların %88’i ise kişisel bakımını aksattığı için kendini kötü hissettiğini ve bu durumdan psikolojik olarak kötü etkilendiğini vurgulamıştır. Ulaşılan sonuçlardan bir diğeri ise pandemi sürecinde kadınların hane içi iş yüklerinin daha fazla arttığı ve zamanlarının çoğunu temizlik, çocuk bakımı gibi işlere ayırdıkları yönündedir. Bu durumun bir sonucu olarak kadınların pandemi sürecinde kişisel bakım zamanlarından feragat ettiği saptanmıştır.

References

 • Adıgüzel, M. (2020). Covid-19 pandemisinin Türkiye ekonomisine etkilerinin makroekonomik analizi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(37), 191-221.
 • Afacan, E. & Avcı N. (2020). Koronavirüs (Covid-19) örneği üzerinden salgın hastalıklara sosyolojik bir bakış. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 1-14.
 • Ak Bingül, B., Türk, A. & Ak, R. (2020). Covid-19 bağlamında tarihteki büyük salgınlar ve ekonomik sonuçları. Electronic Turkish Studies, 15(4), 189-200.
 • Altın, G. (2020). COVID-19 pandemisi bağlamında kadına karşı şiddete ilişkin bir değerlendirme. Toplum ve Sosyal Hizmet, 32(1), 211-225.
 • Altunışık, R., Çoşkun, R. & Yıldırım, E (2010). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Sakarya: Sakarya Kitabevi.
 • Aşkın, R., Bozkurt, Y. & Zeybek, Z. (2020). Covid-19 pandemisi: psikolojik etkileri ve terapötik müdahaleler. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(37), 304-318.
 • Aygüneş, A. & Ok, O. C. (2020). Covıd-19 pandemisi sürecinde toplumsal cinsiyet çalışmaları izleme raporu. İstanbul: Sabancı Üniversitesi Yayınları.
 • Balci, Y. & Çetin, G. (2020). Covıd-19 pandemi sürecinin Türkiye'de istihdama etkileri ve kamu açısından alınması gereken tedbirler. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(37), 40-58.
 • Bekaroğlu, E. & Yılmaz, T. (2020). COVID-19 ve psikolojik etkileri: Klinik psikoloji perspektifinden bir derleme. Nesne, 8(18), 573-584.
 • Budak, F. & Korkmaz, Ş. (2020). COVID-19 Pandemi sürecine yönelik genel bir değerlendirme: Türkiye örneği. Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi, (1), 62-79.
 • Çetin, C. & Anuk, Ö (2020). COVID-19 Pandemi sürecinde yalnızlık ve psikolojik dayanıklılık: Bir kamu üniversitesi öğrencileri örneklemi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 170-189.
 • Çiçek, B. & Almalı, V. (2020). COVID-19 pandemisi sürecinde kaygı öz-yeterlilik ve psikolojik iyi oluş arasındaki ilişki: Özel sektör ve kamu çalışanları karşılaştırması. Electronic Turkish Studies, 15(4), 241-260.
 • Duygun, A. (2020). COVID-19 pandemisi sırasında tüketicilerin yaşam tarzlarının değerlendirilmesi. Econder Uluslararası Akademik Dergi, 4(1), 232-247.
 • Hotar, N., Omay, R. E., Bayrak, S., Kuruüzüm, Z. & Ünal, B. (2020). Pandeminin toplumsal yansımaları. İzmir İktisat Dergisi, 35(2), 211-220.
 • https://www.genel-is.org.tr/turkiyede-kadin-emegi-raporumuz-yayimlandi,2,21031#.YCUDSmgzY2w, (Erişim Tarihi: 11.02.2021).
 • Kirman, F. (2020). Sosyal medyada salgın psikolojisi: Algı, etki ve başa çıkma. Dünya İnsan Bilimleri Dergisi, 2020(2), 11-44.
 • Parıldar, H. (2020). Tarihte bulaşıcı hastalık salgınları. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi, 30, 19-26.
 • Sarıkaya, N. & Altunışık, R. (2011). Kişisel bakım olgusu ve kişisel bakım ürünlerine yönelik tüketici tutum ve tercihlerini etkileyen faktörler üzerine bir araştırma. Osmangazi Üniversitesi İİBF, 6(2), 389‐413.
 • Yıldırım, S. (2020). Salgınların sosyal-psikolojik görünümü: Covid-19 (Koronavirüs) pandemi örneği. Turkish Studies, 15(4), 1331-1351.
 • Zeybekoğlu Akbaş, Ö. & Dursun, C. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sürecinde özel alanına kamusal alanı sığdıran çalışan anneler. Avrasya Sosyal Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 78-94.

THE EFFECT OF THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD ON THE PERSONAL CARE DYNAMİCS

Year 2022, Volume: 18 Issue: 1, 63 - 89, 28.06.2022

Abstract

Outbreaks have always devastating effects on the human history. These effects varied depending on period and its conditions. There are recent macro and micro reflections of the recent Covid-19 pandemic. As a result of these reflections of the pandemic, the recent period of the epidemic has inevitably differentiated the routines of people, necessitating people to adapt new life dynamics. During this period, some changes have also occurred in the personal care dynamics of people. From this point of view, the effects of the pandemic on the personal care dynamics of women were investigated. In this study, in-depth interviews were conducted with 40 women who came to a beauty center in Bursa to receive service. As a result of the interviews conducted, it was revealed that the pandemic affected the working life, psychological status, and gender inequality of women, thereby affecting personal care dynamics negatively. The study has focused on the perception of personal care and it was seen that the most emphasized situation was determined as the personal care (35%). Moreover, 90% of women stated that their routines have changed due to the pandemic. 88% of the women interviewed emphasized that they felt bad because they waived from their personal care and were psychologically affected by this situation negatively. Another conclusion is that the household workload of women increased considerably during the pandemic and they devoted most of their time to cleaning and childcare. As a result of this situation, it was determined that women have waived from their personal self-care dynamics during the pandemic period.

References

 • Adıgüzel, M. (2020). Covid-19 pandemisinin Türkiye ekonomisine etkilerinin makroekonomik analizi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(37), 191-221.
 • Afacan, E. & Avcı N. (2020). Koronavirüs (Covid-19) örneği üzerinden salgın hastalıklara sosyolojik bir bakış. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 1-14.
 • Ak Bingül, B., Türk, A. & Ak, R. (2020). Covid-19 bağlamında tarihteki büyük salgınlar ve ekonomik sonuçları. Electronic Turkish Studies, 15(4), 189-200.
 • Altın, G. (2020). COVID-19 pandemisi bağlamında kadına karşı şiddete ilişkin bir değerlendirme. Toplum ve Sosyal Hizmet, 32(1), 211-225.
 • Altunışık, R., Çoşkun, R. & Yıldırım, E (2010). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Sakarya: Sakarya Kitabevi.
 • Aşkın, R., Bozkurt, Y. & Zeybek, Z. (2020). Covid-19 pandemisi: psikolojik etkileri ve terapötik müdahaleler. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(37), 304-318.
 • Aygüneş, A. & Ok, O. C. (2020). Covıd-19 pandemisi sürecinde toplumsal cinsiyet çalışmaları izleme raporu. İstanbul: Sabancı Üniversitesi Yayınları.
 • Balci, Y. & Çetin, G. (2020). Covıd-19 pandemi sürecinin Türkiye'de istihdama etkileri ve kamu açısından alınması gereken tedbirler. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(37), 40-58.
 • Bekaroğlu, E. & Yılmaz, T. (2020). COVID-19 ve psikolojik etkileri: Klinik psikoloji perspektifinden bir derleme. Nesne, 8(18), 573-584.
 • Budak, F. & Korkmaz, Ş. (2020). COVID-19 Pandemi sürecine yönelik genel bir değerlendirme: Türkiye örneği. Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi, (1), 62-79.
 • Çetin, C. & Anuk, Ö (2020). COVID-19 Pandemi sürecinde yalnızlık ve psikolojik dayanıklılık: Bir kamu üniversitesi öğrencileri örneklemi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 170-189.
 • Çiçek, B. & Almalı, V. (2020). COVID-19 pandemisi sürecinde kaygı öz-yeterlilik ve psikolojik iyi oluş arasındaki ilişki: Özel sektör ve kamu çalışanları karşılaştırması. Electronic Turkish Studies, 15(4), 241-260.
 • Duygun, A. (2020). COVID-19 pandemisi sırasında tüketicilerin yaşam tarzlarının değerlendirilmesi. Econder Uluslararası Akademik Dergi, 4(1), 232-247.
 • Hotar, N., Omay, R. E., Bayrak, S., Kuruüzüm, Z. & Ünal, B. (2020). Pandeminin toplumsal yansımaları. İzmir İktisat Dergisi, 35(2), 211-220.
 • https://www.genel-is.org.tr/turkiyede-kadin-emegi-raporumuz-yayimlandi,2,21031#.YCUDSmgzY2w, (Erişim Tarihi: 11.02.2021).
 • Kirman, F. (2020). Sosyal medyada salgın psikolojisi: Algı, etki ve başa çıkma. Dünya İnsan Bilimleri Dergisi, 2020(2), 11-44.
 • Parıldar, H. (2020). Tarihte bulaşıcı hastalık salgınları. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi, 30, 19-26.
 • Sarıkaya, N. & Altunışık, R. (2011). Kişisel bakım olgusu ve kişisel bakım ürünlerine yönelik tüketici tutum ve tercihlerini etkileyen faktörler üzerine bir araştırma. Osmangazi Üniversitesi İİBF, 6(2), 389‐413.
 • Yıldırım, S. (2020). Salgınların sosyal-psikolojik görünümü: Covid-19 (Koronavirüs) pandemi örneği. Turkish Studies, 15(4), 1331-1351.
 • Zeybekoğlu Akbaş, Ö. & Dursun, C. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sürecinde özel alanına kamusal alanı sığdıran çalışan anneler. Avrasya Sosyal Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 78-94.
There are 20 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

İpek Beyza Altıparmak 0000-0003-2971-3090

Aynur As 0000-0002-8197-8400

Early Pub Date June 28, 2022
Publication Date June 28, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 18 Issue: 1

Cite

APA Altıparmak, İ. B., & As, A. (2022). COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNİN KİŞİSEL BAKIM DİNAMİKLERİNE ETKİSİ. Paradoks Ekonomi Sosyoloji Ve Politika Dergisi, 18(1), 63-89.