Research Article
BibTex RIS Cite

BRICS-T VE G7 ÜLKELERİNDE YEŞİL LOJİSTİK ÜZERİNDEKİ FİNANSAL VE EKONOMİK ETKİLER

Year 2023, Volume: 19 Issue: 1, 27 - 51, 27.07.2023

Abstract

Son yıllarda globalleşme dünyayı daha erişilebilir ve malların hareketini kolay ve zaman açısından verimli hale getirmiştir. Yük taşımacılığı operasyonları ekonomiyle birlikte bir dereceye kadar artmış, nakliye ve depolama hizmetleri sağlayarak ve insanların günlük yaşam gereksinimlerine ve daha fazlasına erişmesini sağlayarak lojistiği toplumumuzun odak noktası haline getirmiştir. Ek olarak, küreselleşme tedarik zincirlerini daha uzun hale getirdi ve bu da ulaşım mesafelerine yansıtmakta ve bu da tedarik zincirleri tarafından üretilen emisyonları etkilemektedir. Hükümetlerin, politika yapıcıların ve kuruluşların sera gazı emisyonlarını azaltma ve global ısınmayı azaltma konusundaki küresel çabaları nedeniyle lojistik alanı daha sürdürülebilir ve enerji verimli ulaşıma doğru büyük bir dönüşüm geçiriyor. Bugün, lojistik ve taşımacılık için yeşil çözümler hala bir miktar ilerleme halindedir ve endüstri, taşımacılıkta daha yeşil lojistik çözümlerin sunulmasıyla ilgili değişikliklerle yüzleşmek üzeredir. Lojistik operasyonlar ve nakliye hareketi yüksek oranda sera gazı emisyonuna neden olduğundan ve bu nakliye hareketi operasyonlarını daha sürdürülebilir bir yöne çevirmek için baskı olduğundan, bu çalışma, daha yeşil lojistik çözümlerini uygulama yolları hakkında daha fazla bilgi edinmeyi kalitatif yöntemler kullanmak suretiyle amaçlamaktadır.

Lojistik, dünyanın en hızlı büyüyen endüstrilerinden biridir. Küreselleşme ile artan ticaret hacimleri ve buna bağlı olarak üretimdeki artış, lojistik hizmetler de dâhil olmak üzere tedarik zinciri yönetimine olan talebi hızlandırmıştır. Ayrıca, iş yapma biçiminde dış kaynak kullanımı ve tam zamanında üretim gibi yöntemlerin benimsenmesi de lojistik hizmetlere olan talebin artmasının sebepleri arasında sayılabilir. Son 20-30 yıl boyunca lojistik hizmetler ve etkin uygulamaları dünya ekonomisinde rekabet gücünü belirleyen en önemli faktörler arasında yer almaktadır. Ülkeler ve işletmeler, ekonomik kalkınmayı teşvik etmek ve lojistik verimsizliğin neden olabileceği rekabet dezavantajlarından kaçınmak için verimli lojistiğe büyük önem vermektedir. Bu nedenle devletler, lojistik operasyonlarında verimliliği artırmak için altyapı yatırımları başta olmak üzere birçok çaba sarf ederken, şirketler tedarik zincirlerini daha rekabetçi ve çevik hale getirmek için yeni lojistik yöntemler geliştirmiştir. Bu çabalar, lojistik ve ekonomik kalkınma arasındaki ilişkiye odaklanan büyüyen bir literatürle sonuçlanmıştır. Daha iyi bir ekonomik kalkınmaya ulaşmaya yardımcı olabilecek açıklayıcı değişkenler hakkında bir anlaşma yoktur. Buna rağmen, büyümenin belirleyicileri ve lojistik performans ile büyüme arasındaki bağlantı, son zamanlarda literatürde artan ilgi gören konulardır.

Genellikle fosil yakıt kullanan ve çevre sorunları yaratan lojistik sektörünün zararlı etkileri nedeniyle bazı ekonomistler devletleri ve hükümetleri bu zorluğa karşı etkin adımlar atmaları konusunda uyarmaktadır. Genel olarak yetkililere yeşil lojistik eylemleri teşvik etmelerini ve ekonomik sürdürülebilirliği desteklemek için kirletici operasyonları caydırmalarını tavsiye ettiler. Hükümetlerin yanı sıra şirketler de yeşil lojistik gibi çevre dostu uygulamalara yöneliyor. Lojistik sektörünün neden olduğu çevre kirliliğine firmalar çeşitli şekillerde tepki vermişlerdir. Tepkiler farklı olsa da amaç, lojistik operasyonların çevre üzerindeki yıkıcı etkilerini azaltmaktır. Lojistik operasyonlar sürdürülebilir olabilirse, yeşil enerji kaynaklarının kullanılması, maliyet ve israfın azaltılması ekonomik verimliliği artıracaktır.

Yeşil lojistiğin farklı tanımları mevcuttur: Tersine lojistik faaliyetlerinin, karbon emisyonlarını azaltmanın ve tedarik zinciri faaliyetlerini daha yeşil hale getirmenin bir kombinasyonu; tüm bileşenlerin çıkarlarını dikkate alarak ve çevrenin sürdürülebilirliğini sağlayarak ekonomik büyümeyi hedefleyen malzeme ve bilgi hareketliliğinin yönetimi; toplumsal ve çevresel etmenler göz önünde tutarak alarak sürdürülebilir çıktı üretimi ve dağıtımı; lojistik faaliyetlerin çevresel etkisini hafifletmeyi hedefleyen sürdürülebilirlik amacıyla iktisadi, çevresel ve toplumsal hususlar için bir denge; kaynakları korumak, israfı azaltacak, verimliliği artıracak ve çevrenin korunması için toplumsal beklentileri karşılayacak bir yönetim tarzı; müşteri beklentilerini asgari global maliyet ile tatmin etmek amacıyla çıktıyı tedarik zinciri süresince nakletmekte gereken bütün operasyonların bütünleşik yönetimi.

Bu araştırma çalışması, panel veri analizi yoluyla 1999-2021 yılları arasındaki dönemde elde edilen ilgili verileri kullanmak suretiyle BRICS-T ve G7 ülke gruplarında sürdürülen yeşil lojistik faaliyetler üzerindeki gerek finansal gerekse de ekonomik etkileri araştırmayı ve yeşil lojistik faaliyetleri üzerinde her iki ülke grubunda da önemli bir etki bulunmadığını ortaya koyan sonuçlara göre her iki ülke grubu arasında bir karşılaştırma yapmayı amaçlamaktadır.

References

 • Abukhader, S. M., and Jönson, G. (2004). Logistics and the environment: Is it an established subject?. International Journal of Logistics Research and Applications, 7(2), 137-149.
 • Adebayo, T.S., Udemba, E.N., Ahmed, Z., Kırıkkaleli, D. (2021) Determinants of consumption-based carbon emissions in Chile: an application of non-linear ARDL. Environ Sci Pollut Res 28(32):43908–43922
 • Barbosa-Póvoa, A. P., da Silva, C., and Carvalho, A. (2018). Opportunities and challenges in sustainable supply chain: An operations research perspective. European Journal of Operational Research, 268(2), 399-431.
 • Birdsall, N., and Wheeler, D. (1993). Trade policy and industrial pollution in Latin America: where are the pollution havens?. The Journal of Environment & Development, 2(1), 137-149.
 • Bist, J. P. (2018). Financial development and economic growth: Evidence from a panel of 16 African and non-African low-income countries. Cogent Economics & Finance, 6(1), 1449780, 1-17.
 • Bjorklund, M., and Abrahamsson, M. (2012). Performance Measurements in the Greening of Supply Chains. Supply Chain Management, 17(1), 29-39.
 • Blanco, E. E., and Sheffi, Y. (2017). Green Logistics. In Sustainable Supply Chains (pp. 147-187). Springer, Cham.
 • Dekker, R., Bloemhof, J., and Mallidis, I. (2012). Operations Research for green logistics–An overview of aspects, issues, contributions and challenges. European Journal of Operational Research, 219(3), 671-679. de la Fuente-Mella, H., Fuentes, J. L. R., and Leiva, V. (2020). Econometric modeling of productivity and technical efficiency in the Chilean manufacturing industry. Computers and Industrial Engineering, 139, 105793.
 • Emirmahmutoglu, F. ve Köse, N. (2011), “Testing for Granger Causality in Heterogeneous Mixed Panels”, Economic Modelling, 28(3), 870-876.
 • Geng, R,, Mansouri, S. A. and Aktaş, E. “The relationship between green supply chain management and performance: A meta-analysis of empirical evidences in Asian emerging economies.” International Journal of Production Economics, 183(2017), 245-258.
 • Granger, C.W.J. (1969), “Investigating causal relations by econometric models and cross spectral methods”, Econometrica, 37(3), 424 -438.
 • Jedlinski, M. (2014). The position of green logistics in sustainable development of a smart green city. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 151(2014), 102-111.
 • Khan, S. A. R., Qianli, D., SongBo, W., Zaman, K., & Zhang, Y. (2017). Environmental logistics performance indicators affecting per capita income and sectoral growth: evidence from a panel of selected global ranked logistics countries. Environmental Science and Pollution Research, 24, 1518-1531.
 • Khan, S. A. R., Zhang, Y., Kumar, A., Zavadskas, E., & Streimikiene, D. (2020). Measuring the impact of renewable energy, public health expenditure, logistics, and environmental performance on sustainable economic growth. Sustainable Development, 28(4), 833-843.
 • Khan, S. A. R., Zhang, Y., & Nathaniel, S. (2020b). Green supply chain performance and environmental sustainability: A panel study. LogForum, 16(1), 141-159.
 • Koçak, E., and Ulucak, Z. Ş. (2019). The effect of energy R&D expenditures on CO2 emission reduction: estimation of the STIRPAT model for OECD countries. Environmental Science and Pollution Research, 26(14), 14328-14338.
 • Kolstad, C. D., and Xing, Y. (1998). Do Lax Environmental Regulations Attract Foreign Investment? (No. qt3268z4rx). Department of Economics, UC Santa Barbara.
 • Kuhlmann, A. S., and Klumpp, M. (2017). Digitalization of logistics processes and the human perspective. In Digitalization in Maritime and Sustainable Logistics: City Logistics, Port Logistics and Sustainable Supply Chain Management in the Digital Age. Proceedings of the Hamburg International Conference of Logistics (HICL), Vol. 24 (pp. 119-135). Berlin: epubli GmbH.
 • Lai, K. H., and Cheng, T. E. (2016). Just-in-Time Logistics. Routledge.
 • Lau, K. H. (2011). Benchmarking green logistics performance with a composite index. Benchmarking: An International Journal, 18(16), 873–896.
 • Li, X., Sohail, S., Majeed, M. T., and Ahmad, W. (2021). Green logistics, economic growth, and environmental quality: evidence from one belt and road initiative economies. Environmental Science and Pollution Research, 28(24), 30664-30674.
 • Lu, M., Xie, R., Chen, P., Zou, Y., and Tang, J. (2019). Green transportation and logistics performance: An improved composite index. Sustainability, 11(10), 2976, 1-17.
 • Nguyen, T. T., Pham, T. A. T., and Tram, H. T. X. (2020). Role of information and communication technologies and innovation in driving carbon emissions and economic growth in selected G-20 countries. Journal of Environmental Management, 261, 110162, 1-10.
 • Oberhofer, P., & Dieplinger, M. (2014). Sustainability in the transport and logistics sector: Lacking environmental measures. Business Strategy and the Environment, 23(4), 236-253.
 • Pazirandeh, A., and Jafari, H. (2013). Making Sense of Green Logistics. International Journal of Productivity and Performance Management, 62(8), 889-904.
 • Rao, P. (2005). Do GSCs lead to competitiveness and economic performance?. International Journal of Operations and Production Management, 25(9), 898-916.
 • Ren, R., Hu, W., Dong, J., Sun, B., Chen, Y., and Chen, Z. (2020). A systematic literature review of green and sustainable logistics: bibliometric analysis, research trend and knowledge taxonomy. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(1), 51022-51045.
 • Rodrigue, J. P., Slack, B., and Comtois, C. (2017). Green Logistics. In Handbook of Logistics and Supply-Chain Management. Emerald Group Publishing Limited.
 • Sapkota, P., and Bastola, U. (2017). Foreign direct investment, income, and environmental pollution in developing countries: Panel data analysis of Latin America. Energy Economics, 64, 206-212.
 • Sbihi, A., and Eglese, R. W. (2010). Combinatorial optimization and green logistics. Annals of Operations Research, 175(1), 159-175.
 • Seuring, S., and Müller, M. (2008). From a literature review to a conceptual framework for sustainable supply chain management. Journal of Cleaner Production, 16(15), 1699-1710.
 • Shahbaz, M., Balsalobre-Lorente, D., and Sinha, A. (2019). Foreign direct Investment–CO2 emissions nexus in Middle East and North African countries: Importance of biomass energy consumption. Journal of Cleaner Production, 217, 603-614.
 • Sinha, A., and Sen, S. (2016). Atmospheric consequences of trade and human development: A case of BRIC countries. Atmospheric Pollution Research, 7(6), 980-989.
 • Suryantoro, A., Sarjiyanto, S., and Sarwoto, S. (2020, October). Dirty Industry and Institutional Quality on Pollution: Evidence in Developing Countries. In The 2nd INCREDIBLE.
 • Wang, D. F., Dong, Q. L., Peng, Z. M., Khan, S. A. R., and Tarasov, A. (2018). The green logistics impact on international trade: Evidence from developed and developing countries. Sustainability, 10(7), 1-19.
 • Xu, D., Sheraz, M., Hassan, A., Sinha, A., & Ullah, S. (2022). Financial development, renewable energy and CO2 emission in G7 countries: New evidence from non-linear and asymmetric analysis. Energy Economics, 109(C), 1-25.
Year 2023, Volume: 19 Issue: 1, 27 - 51, 27.07.2023

Abstract

References

 • Abukhader, S. M., and Jönson, G. (2004). Logistics and the environment: Is it an established subject?. International Journal of Logistics Research and Applications, 7(2), 137-149.
 • Adebayo, T.S., Udemba, E.N., Ahmed, Z., Kırıkkaleli, D. (2021) Determinants of consumption-based carbon emissions in Chile: an application of non-linear ARDL. Environ Sci Pollut Res 28(32):43908–43922
 • Barbosa-Póvoa, A. P., da Silva, C., and Carvalho, A. (2018). Opportunities and challenges in sustainable supply chain: An operations research perspective. European Journal of Operational Research, 268(2), 399-431.
 • Birdsall, N., and Wheeler, D. (1993). Trade policy and industrial pollution in Latin America: where are the pollution havens?. The Journal of Environment & Development, 2(1), 137-149.
 • Bist, J. P. (2018). Financial development and economic growth: Evidence from a panel of 16 African and non-African low-income countries. Cogent Economics & Finance, 6(1), 1449780, 1-17.
 • Bjorklund, M., and Abrahamsson, M. (2012). Performance Measurements in the Greening of Supply Chains. Supply Chain Management, 17(1), 29-39.
 • Blanco, E. E., and Sheffi, Y. (2017). Green Logistics. In Sustainable Supply Chains (pp. 147-187). Springer, Cham.
 • Dekker, R., Bloemhof, J., and Mallidis, I. (2012). Operations Research for green logistics–An overview of aspects, issues, contributions and challenges. European Journal of Operational Research, 219(3), 671-679. de la Fuente-Mella, H., Fuentes, J. L. R., and Leiva, V. (2020). Econometric modeling of productivity and technical efficiency in the Chilean manufacturing industry. Computers and Industrial Engineering, 139, 105793.
 • Emirmahmutoglu, F. ve Köse, N. (2011), “Testing for Granger Causality in Heterogeneous Mixed Panels”, Economic Modelling, 28(3), 870-876.
 • Geng, R,, Mansouri, S. A. and Aktaş, E. “The relationship between green supply chain management and performance: A meta-analysis of empirical evidences in Asian emerging economies.” International Journal of Production Economics, 183(2017), 245-258.
 • Granger, C.W.J. (1969), “Investigating causal relations by econometric models and cross spectral methods”, Econometrica, 37(3), 424 -438.
 • Jedlinski, M. (2014). The position of green logistics in sustainable development of a smart green city. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 151(2014), 102-111.
 • Khan, S. A. R., Qianli, D., SongBo, W., Zaman, K., & Zhang, Y. (2017). Environmental logistics performance indicators affecting per capita income and sectoral growth: evidence from a panel of selected global ranked logistics countries. Environmental Science and Pollution Research, 24, 1518-1531.
 • Khan, S. A. R., Zhang, Y., Kumar, A., Zavadskas, E., & Streimikiene, D. (2020). Measuring the impact of renewable energy, public health expenditure, logistics, and environmental performance on sustainable economic growth. Sustainable Development, 28(4), 833-843.
 • Khan, S. A. R., Zhang, Y., & Nathaniel, S. (2020b). Green supply chain performance and environmental sustainability: A panel study. LogForum, 16(1), 141-159.
 • Koçak, E., and Ulucak, Z. Ş. (2019). The effect of energy R&D expenditures on CO2 emission reduction: estimation of the STIRPAT model for OECD countries. Environmental Science and Pollution Research, 26(14), 14328-14338.
 • Kolstad, C. D., and Xing, Y. (1998). Do Lax Environmental Regulations Attract Foreign Investment? (No. qt3268z4rx). Department of Economics, UC Santa Barbara.
 • Kuhlmann, A. S., and Klumpp, M. (2017). Digitalization of logistics processes and the human perspective. In Digitalization in Maritime and Sustainable Logistics: City Logistics, Port Logistics and Sustainable Supply Chain Management in the Digital Age. Proceedings of the Hamburg International Conference of Logistics (HICL), Vol. 24 (pp. 119-135). Berlin: epubli GmbH.
 • Lai, K. H., and Cheng, T. E. (2016). Just-in-Time Logistics. Routledge.
 • Lau, K. H. (2011). Benchmarking green logistics performance with a composite index. Benchmarking: An International Journal, 18(16), 873–896.
 • Li, X., Sohail, S., Majeed, M. T., and Ahmad, W. (2021). Green logistics, economic growth, and environmental quality: evidence from one belt and road initiative economies. Environmental Science and Pollution Research, 28(24), 30664-30674.
 • Lu, M., Xie, R., Chen, P., Zou, Y., and Tang, J. (2019). Green transportation and logistics performance: An improved composite index. Sustainability, 11(10), 2976, 1-17.
 • Nguyen, T. T., Pham, T. A. T., and Tram, H. T. X. (2020). Role of information and communication technologies and innovation in driving carbon emissions and economic growth in selected G-20 countries. Journal of Environmental Management, 261, 110162, 1-10.
 • Oberhofer, P., & Dieplinger, M. (2014). Sustainability in the transport and logistics sector: Lacking environmental measures. Business Strategy and the Environment, 23(4), 236-253.
 • Pazirandeh, A., and Jafari, H. (2013). Making Sense of Green Logistics. International Journal of Productivity and Performance Management, 62(8), 889-904.
 • Rao, P. (2005). Do GSCs lead to competitiveness and economic performance?. International Journal of Operations and Production Management, 25(9), 898-916.
 • Ren, R., Hu, W., Dong, J., Sun, B., Chen, Y., and Chen, Z. (2020). A systematic literature review of green and sustainable logistics: bibliometric analysis, research trend and knowledge taxonomy. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(1), 51022-51045.
 • Rodrigue, J. P., Slack, B., and Comtois, C. (2017). Green Logistics. In Handbook of Logistics and Supply-Chain Management. Emerald Group Publishing Limited.
 • Sapkota, P., and Bastola, U. (2017). Foreign direct investment, income, and environmental pollution in developing countries: Panel data analysis of Latin America. Energy Economics, 64, 206-212.
 • Sbihi, A., and Eglese, R. W. (2010). Combinatorial optimization and green logistics. Annals of Operations Research, 175(1), 159-175.
 • Seuring, S., and Müller, M. (2008). From a literature review to a conceptual framework for sustainable supply chain management. Journal of Cleaner Production, 16(15), 1699-1710.
 • Shahbaz, M., Balsalobre-Lorente, D., and Sinha, A. (2019). Foreign direct Investment–CO2 emissions nexus in Middle East and North African countries: Importance of biomass energy consumption. Journal of Cleaner Production, 217, 603-614.
 • Sinha, A., and Sen, S. (2016). Atmospheric consequences of trade and human development: A case of BRIC countries. Atmospheric Pollution Research, 7(6), 980-989.
 • Suryantoro, A., Sarjiyanto, S., and Sarwoto, S. (2020, October). Dirty Industry and Institutional Quality on Pollution: Evidence in Developing Countries. In The 2nd INCREDIBLE.
 • Wang, D. F., Dong, Q. L., Peng, Z. M., Khan, S. A. R., and Tarasov, A. (2018). The green logistics impact on international trade: Evidence from developed and developing countries. Sustainability, 10(7), 1-19.
 • Xu, D., Sheraz, M., Hassan, A., Sinha, A., & Ullah, S. (2022). Financial development, renewable energy and CO2 emission in G7 countries: New evidence from non-linear and asymmetric analysis. Energy Economics, 109(C), 1-25.
There are 36 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Sevgi Sezer

Early Pub Date July 28, 2023
Publication Date July 27, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 19 Issue: 1

Cite

APA Sezer, S. (2023). BRICS-T VE G7 ÜLKELERİNDE YEŞİL LOJİSTİK ÜZERİNDEKİ FİNANSAL VE EKONOMİK ETKİLER. Paradoks Ekonomi Sosyoloji Ve Politika Dergisi, 19(1), 27-51.