Research Article
BibTex RIS Cite

BURHANİYE YAT LİMANININ TURİZM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Year 2023, Volume: 19 Issue: 2, 134 - 161, 03.01.2024

Abstract

Turizm gelirlerinin yıllar itibarı ile artarak gelişme göstermesi ve ülkelerin Gayri Safi Milli Hasılasına katma değer yaratması açısından da önem arz etmektedir. (Tuik.2023). Bu sektörde alternatif turizm çeşitlerinden deniz turizm faaliyetleri arasında öne çıkan yat turizminin de gelişmesinin ayrı bir yeri bulunmaktadır. (Yılmaz ve Tükeltürk, 2014). Dünyada yat turizminin gelişimi incelendiğinde, Batı Akdeniz ve Güney Fransa’nın başı çektiği görülmektedir. Günümüzde Akdeniz Bölgesi ve Karayip Adaları dünya yat turizminin önemli merkezlerindendir. Akdeniz çanağında dolaşan yat adedi yıldan yıla artış göstermektedir. Dünya sadece Avrupa’da 5.000 adet yat limanı ve tüm dünya genelinde de 19.000 adet yat limanı mevcuttur. Yat bağlama kapasitesi bakımından Türkiye Akdeniz çanağından %4,1 dünya genelinde %0,5 pay almaktadır (Ilgar, 2019).
Türkiye’nin üç tarafının denizlerle çevrili olması, deniz turizmi açısından ciddi potansiyele sahip olduğunu göstermektedir. Yine deniz turizmi içinde değerlendirilen yat limanları ve yat turizmi çok hızla gelişen turizm çeşidi olarak sosyal ve ekonomik getirisi yüksek turizm dallarının başını çekmektedir (Muslu, 2017). Ancak söz konusu potansiyelin ekonomik açıdan değerlendiremediği gerçeği ortaya çıktığı için, bu çalışmada, Balıkesir / Burhaniye Yat Limanı özelinde ve yat turizmi genelinde konuya dikkat çekmek ve sorunların çözümü açısından somut önerilerde bulunmak amaçlanmaktadır.

References

 • KAYNAKÇA Akaltan C. Ve Gökdemir Işık N. (2016). Marinalarda Çevre Yönetimi Uygulamaları: Türkiye Marinaları Üzerine Bir Çalışma. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 2018 Özel Sayı.
 • Bahar, O. (2007). Bölgesel Kalkınmada Turizm Sektörünün Ekonomik Açıdan Yeri ve Önemi, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE), Sayı 19, Güz.
 • Balıkesir’deYatTurizmi (2014).https://www.gmka.gov.tr/dokumanlar/yayinlar/Balikesirde- Yat-Turizmi.pdf.
 • Beksaç, E. Ve Beksaç, Ş.N. (2022) Trakya ve Kuzeybatı Anadolu’da Kaya Tapınakları BEKSAÇ, Meriç Uluslararası Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi Cilt:6, Sayı:17, S.:408-447.
 • Burhaniye Belediyesi, (2022). Faaliyet Raporu, https://www.burhaniye.bel.tr/.
 • Coşar B. Ve Nas S. (2014). Deniz Turizminde Yat Limanı Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Tespiti: Çeşme Bölgesi Yat Limanları Üzerine Bir Çalışma. DEÜ 2. Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu.
 • Demircioğlu, G. (1998). “Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesinde Matematiksel Bir Model ve Foça’ya Uygulaması”, TUGEV-Turizmde Seçme Makaleler, 29, 20.
 • DenizcilikSektörRaporu(2023).https://www.denizticaretodasi.org.tr/media/SharedDocuments/ sektorraporu/2023/DenizcilikSektor_Raporu%202022_21.08.2023_web.pdf).
 • Deniz Turizm Tesisleri ve Araçları İstatistikleri (2023). https://yigm.ktb.gov.tr/TR- 201146/deniz-turizmi-tesisleri-ve-araclari-istatistikleri.html.
 • Deniz Ticaret Odası, (2023). https://www.denizticaretodasi.org.tr/tr/sayfalar/turkiyedeki- marinalar.
 • Dikeç G. ve Töz A. C. (2016). Marina Müşterilerinin Marinalarda Aldıkları Hizmetlerin Kalite Düzeylerine Yönelik Algılarının Analizi. DEÜ 3. Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu.
 • Doğaner, S., (2001). Türkiye Turizm Coğrafyası, Çantay Kitabevi, İstanbul.
 • Doğu Akdeniz Yatırım ve Danışmanlık Firması (2023).Https://east-med.com/consultancy.htm.
 • Ercanik, C., (2003). Türkiye’de Yat Turizmin Coğrafya Açısından İrdelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Ergenç, M.C.,(2021). “Mavi Kart Uygulamasının Sürdürülebilir Deniz Turizmine Etkisi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 2,247-266.
 • Gök,T.,(2016).”Bölgesel Kalkınmada Yat Turizminin Rolüne İlişkin Yerel Halkın Bakış Açısı: TaşucuÖrneği”,
 • ÇatalhöyükUluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı: 1 – 271‐284.
 • Güner, İ., (1995), “Turistik Fonksiyonları Açısından Bodrum Yat Limanı,” Doğu Coğrafya Dergisi, Sayı:1.
 • Ilgar, R. (2019. “Çanakkale’de Yatçılık Faaliyetleri”, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), Cilt.6, Sayı:3, 594-611.
 • İnak Özberk, T.M. ve Marangoz, M. (2021). “Türkiye’de Marina İşletmeciliği ve Müşterilerin Marina Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Kavramsal Bir Çalışma”, International Journal of Contemporary Tourism Research (2021/Özel Sayı) 160 – 177Cilt: 5 Sayı: Özel Sayı, 160 – 177.
 • İMEAK Deniz Ticaret Odası (2019). Denizcilik Sektör Raporu.
 • İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi (2020). Denizden Merhaba Dergisi, Ocak-Şubat- Mart.
 • Kaya, İ., (1997). “Sürdürülebilir Turizm Kalkınması ve Ülkemiz Açısından Bir Değerlendirme”, (Yayınlanmamış Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,158.
 • Kıyı Turizmi (2023). https://balikesir.ktb.gov.tr/TR-90608/kiyi-turizmi.html.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı (2007). Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Belgesi
 • Meteoroloji (2023).https://www.mgm.gov.tr/FILES/resmi-istatistikler/denizSuyu/Ege-Deniz- Suyu-Sicakligi-Analizi-2022.pdf.
 • Muslu, A. (2017). “Yaşanabilir Kıyı Kentleri İçin Marinaların Yönetim ve Organizasyonunun Önemi”, ODTÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, ISSN: 1309-9302.
 • Narin, M. (2006). “Ayvalık ve Burhaniye İlçelerinin Yat Turizmi Arzı ve Sorunları”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:9, Sayı:16,127-145.
 • Özok, G. S. (2013). Mersin Aydıncık Yat Limanı Uygulama İmar Planı Açıklama Raporu. Adana: T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, V. Bölge Müdürlüğü. Erzurum.
 • Töre,E.,(2011)."Türkiye’ninMarinacılıkRaporu"http://www.turksail.com/index.php?option=c om_content&view=article&id=5167:erbil-toere-tuerkiyedeki-marinacl- anlatt&catid=39:genel-haberler&Itemid=66.
 • Tuğdemir G., Soğukpınar H., Özbolat M., Cerit A. G. (2016). Marina İşletmecileri ve Kullanıcıların Sürdürülebilir Çevreye Etkisi: İzmir İçin Kalitatif Bir Çalışma, DEÜ 3. Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu.
 • TUİK (2023). https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Turizm-Istatistikleri-II.-Ceyrek:-Nisan- Haziran,-2023-49603.
 • Türker, E. (1996). “Mürettebatsız Yat İşletmeciliğinin 13. Yılında Gelişim Doğruları”, 1. Bilkent Turizm Forumu, Ankara.
 • Türkiye İklim Değerlendirmesi,(2023). https://mgm.gov.tr/FILES/iklim/yillikiklim/2022- iklim-raporu.pdf.
 • Yılmaz, İ. A. ve Tükeltürk, A. Ş. (2014) ‘Türkiye’nin Yat ve Kruvaziyer Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi’ İçinde G. Aktaş ve O. Atik (Editörler) 2. Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu Bildiri Kitabı, İzmir, 63-80.
 • Yeşilhat (2023).https://www.aa.com.tr/tr/yesilhat/bilim/ege-denizindeki-isinmanin-kuresel- etkileri-olabilir/1821470.
Year 2023, Volume: 19 Issue: 2, 134 - 161, 03.01.2024

Abstract

References

 • KAYNAKÇA Akaltan C. Ve Gökdemir Işık N. (2016). Marinalarda Çevre Yönetimi Uygulamaları: Türkiye Marinaları Üzerine Bir Çalışma. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 2018 Özel Sayı.
 • Bahar, O. (2007). Bölgesel Kalkınmada Turizm Sektörünün Ekonomik Açıdan Yeri ve Önemi, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE), Sayı 19, Güz.
 • Balıkesir’deYatTurizmi (2014).https://www.gmka.gov.tr/dokumanlar/yayinlar/Balikesirde- Yat-Turizmi.pdf.
 • Beksaç, E. Ve Beksaç, Ş.N. (2022) Trakya ve Kuzeybatı Anadolu’da Kaya Tapınakları BEKSAÇ, Meriç Uluslararası Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi Cilt:6, Sayı:17, S.:408-447.
 • Burhaniye Belediyesi, (2022). Faaliyet Raporu, https://www.burhaniye.bel.tr/.
 • Coşar B. Ve Nas S. (2014). Deniz Turizminde Yat Limanı Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Tespiti: Çeşme Bölgesi Yat Limanları Üzerine Bir Çalışma. DEÜ 2. Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu.
 • Demircioğlu, G. (1998). “Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesinde Matematiksel Bir Model ve Foça’ya Uygulaması”, TUGEV-Turizmde Seçme Makaleler, 29, 20.
 • DenizcilikSektörRaporu(2023).https://www.denizticaretodasi.org.tr/media/SharedDocuments/ sektorraporu/2023/DenizcilikSektor_Raporu%202022_21.08.2023_web.pdf).
 • Deniz Turizm Tesisleri ve Araçları İstatistikleri (2023). https://yigm.ktb.gov.tr/TR- 201146/deniz-turizmi-tesisleri-ve-araclari-istatistikleri.html.
 • Deniz Ticaret Odası, (2023). https://www.denizticaretodasi.org.tr/tr/sayfalar/turkiyedeki- marinalar.
 • Dikeç G. ve Töz A. C. (2016). Marina Müşterilerinin Marinalarda Aldıkları Hizmetlerin Kalite Düzeylerine Yönelik Algılarının Analizi. DEÜ 3. Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu.
 • Doğaner, S., (2001). Türkiye Turizm Coğrafyası, Çantay Kitabevi, İstanbul.
 • Doğu Akdeniz Yatırım ve Danışmanlık Firması (2023).Https://east-med.com/consultancy.htm.
 • Ercanik, C., (2003). Türkiye’de Yat Turizmin Coğrafya Açısından İrdelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Ergenç, M.C.,(2021). “Mavi Kart Uygulamasının Sürdürülebilir Deniz Turizmine Etkisi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 2,247-266.
 • Gök,T.,(2016).”Bölgesel Kalkınmada Yat Turizminin Rolüne İlişkin Yerel Halkın Bakış Açısı: TaşucuÖrneği”,
 • ÇatalhöyükUluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı: 1 – 271‐284.
 • Güner, İ., (1995), “Turistik Fonksiyonları Açısından Bodrum Yat Limanı,” Doğu Coğrafya Dergisi, Sayı:1.
 • Ilgar, R. (2019. “Çanakkale’de Yatçılık Faaliyetleri”, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), Cilt.6, Sayı:3, 594-611.
 • İnak Özberk, T.M. ve Marangoz, M. (2021). “Türkiye’de Marina İşletmeciliği ve Müşterilerin Marina Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Kavramsal Bir Çalışma”, International Journal of Contemporary Tourism Research (2021/Özel Sayı) 160 – 177Cilt: 5 Sayı: Özel Sayı, 160 – 177.
 • İMEAK Deniz Ticaret Odası (2019). Denizcilik Sektör Raporu.
 • İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi (2020). Denizden Merhaba Dergisi, Ocak-Şubat- Mart.
 • Kaya, İ., (1997). “Sürdürülebilir Turizm Kalkınması ve Ülkemiz Açısından Bir Değerlendirme”, (Yayınlanmamış Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,158.
 • Kıyı Turizmi (2023). https://balikesir.ktb.gov.tr/TR-90608/kiyi-turizmi.html.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı (2007). Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Belgesi
 • Meteoroloji (2023).https://www.mgm.gov.tr/FILES/resmi-istatistikler/denizSuyu/Ege-Deniz- Suyu-Sicakligi-Analizi-2022.pdf.
 • Muslu, A. (2017). “Yaşanabilir Kıyı Kentleri İçin Marinaların Yönetim ve Organizasyonunun Önemi”, ODTÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, ISSN: 1309-9302.
 • Narin, M. (2006). “Ayvalık ve Burhaniye İlçelerinin Yat Turizmi Arzı ve Sorunları”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:9, Sayı:16,127-145.
 • Özok, G. S. (2013). Mersin Aydıncık Yat Limanı Uygulama İmar Planı Açıklama Raporu. Adana: T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, V. Bölge Müdürlüğü. Erzurum.
 • Töre,E.,(2011)."Türkiye’ninMarinacılıkRaporu"http://www.turksail.com/index.php?option=c om_content&view=article&id=5167:erbil-toere-tuerkiyedeki-marinacl- anlatt&catid=39:genel-haberler&Itemid=66.
 • Tuğdemir G., Soğukpınar H., Özbolat M., Cerit A. G. (2016). Marina İşletmecileri ve Kullanıcıların Sürdürülebilir Çevreye Etkisi: İzmir İçin Kalitatif Bir Çalışma, DEÜ 3. Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu.
 • TUİK (2023). https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Turizm-Istatistikleri-II.-Ceyrek:-Nisan- Haziran,-2023-49603.
 • Türker, E. (1996). “Mürettebatsız Yat İşletmeciliğinin 13. Yılında Gelişim Doğruları”, 1. Bilkent Turizm Forumu, Ankara.
 • Türkiye İklim Değerlendirmesi,(2023). https://mgm.gov.tr/FILES/iklim/yillikiklim/2022- iklim-raporu.pdf.
 • Yılmaz, İ. A. ve Tükeltürk, A. Ş. (2014) ‘Türkiye’nin Yat ve Kruvaziyer Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi’ İçinde G. Aktaş ve O. Atik (Editörler) 2. Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu Bildiri Kitabı, İzmir, 63-80.
 • Yeşilhat (2023).https://www.aa.com.tr/tr/yesilhat/bilim/ege-denizindeki-isinmanin-kuresel- etkileri-olabilir/1821470.
There are 36 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Green Economy, Marketing (Other)
Journal Section Articles
Authors

Meziyet Narin 0000-0001-8077-1507

Early Pub Date December 28, 2023
Publication Date January 3, 2024
Submission Date October 25, 2023
Acceptance Date December 10, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 19 Issue: 2

Cite

APA Narin, M. (2024). BURHANİYE YAT LİMANININ TURİZM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Paradoks Ekonomi Sosyoloji Ve Politika Dergisi, 19(2), 134-161.