Research Article
BibTex RIS Cite

ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SEKTÖRÜNDE YEŞİL TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ FAALİYETLERİ LİTERATÜR İNCELEMESİ

Year 2023, Volume: 19 Issue: 2, 186 - 214, 03.01.2024

Abstract

Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmeler ve ilerlemelerin her alanda büyük etkileri bulunmaktadır. Özellikle insanın ihtiyaçlarının giderilmesi adına birçok araştırma ve çalışma yapılmaktadır. İnsanın günlük ihtiyaçlarının çeşitliliği bu kapsamı genişletmektedir. Söz konusu günlük ihtiyaçların giderilmesinde önemli bir yere sahip olan alanlardan biri elektrikli ev aletleri sektörüdür. Sektörün; satın alma, üretim, depolama, paketleme, ambalajlama, dağıtım ve tersine lojistik gibi faaliyetleri göz önüne alındığında kapsamın genişliği ve paydaşlarla olan ilişkiler ağının karmaşıklığı anlaşılmaktadır. Bu tablo üzerinden değerlendirildiğinde birçok üretim alanında olduğu gibi bu sektörün de bir yandan ihtiyaçları karşılarken diğer yandan çevresel sorunlara neden olduğu bilinmektedir. Bütün bunlar önemli bir ar-ge alt yapısını gerektirmekte ve bilimsel çalışmaları da zorunlu kılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de elektrikli ev aletleri sektörü ve yeşil tedarik zinciri yönetimi bağlamında yapılmış yirmi bilimsel çalışma üzerinden mevcut durum analizinin yapılmasıdır. Ayrıca makale, yüksek lisans ve doktora tezleri, bildiri ile bilimsel araştırma projesi üzerinden değerlendirmeler yapılarak bazı istatistiksel ve niteliksel sonuçlara ulaşmayı hedeflemektedir. Bu anlamda yapılan literatür taramasında, doğrudan elektrikli ev aletleri sektörünü yeşil tedarik zinciri yönetimi faaliyetleri kapsamında inceleyen çalışmalara rastlanılamamıştır. Yapılan araştırma sonucunda bu alanda doğrudan konuyu ele alan çalışmaların yapılabileceği tespit edilmiştir. Ayrıca tarama sonucunda yeşil tedarik zinciri yönetimi faaliyetlerinin farklı sektörlerde de uygulanma gerekliliği de ortaya konmuştur.

References

 • KAYNAKÇA Acar R., Şahin Y., & Kılıç B. İhracat İşletmelerinde Yeşil Tedarik Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 22(1), 1-17.
 • Akandere, G. (2019). Yeşil Depo Yönetimi Uygulamalarının İşletme Performansı Üzerine Etkisi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 33(3), 737-754.
 • Aksoy, H. M. (2014). Elektrik Elektronik Sektöründe Yeşil Tedarik Zinciri İle Atık Yönetimi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Atrek, B., & Özdağoğlu, A. (2014). Yeşil Tedarik Zinciri Uygulamaları: Alüminyum Doğrama Sektörü İzmir Örneği. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2), 13-25.
 • Aydın, Ç. Y., & Kiraz, E. D. E. (2017). Elektronik Atıklar ve Çevre Sağlığı. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1(1), 43-52.
 • Bolat, B. - Gözlü, S., (2003). ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi Uygulamasında Etken Olan Faktörler. İTÜ Dergisi/d Mühendislik, 2(2), s. 39-48.
 • Bozdam, Ş. (2019).Yeşil Tedarik Zinciri Uygulamalarının Tedarik Zinciri ve İşletme Performansı Üzerine Etkisi(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Burhandağ, O. (2018). Yeşil Tedarik Zinciri Değişkenleri ve Türkiye Uygulamaları: Yönetici Algıları Üzerine Bir Araştırma (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Büyüközkan, G., & Vardaloğlu, Z. (2008). Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi. Lojistik Dergisi, 8, 66-73.
 • Coşkun, S., & Bozyiğit, S. (2019). Yeşil Tedarik Zinciri Uygulamaları Üzerine Kimya Sektöründe Bir Alan Araştırması. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), 605-637.
 • Demirci, A., Çalışkan, A., & Yelok, Y. (2017). Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi ve Çevresel Sürdürülebilirlik Olgusuna İlişkin Farkındalık Düzeyinin Ölçülmesi: Mersin İli Örneği. The International New Issues in Social Sciences, 5(5), 601-626.
 • Gilanlı, E., (2018) Sürdürülebilir Yeşil Tedarik Zinciri Kavramı Çerçevesinde Yapılan Çalışmalar. IV. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış ticaret ve Lojistik Kongresi Bildirileri, 7-8 Eylül Aydın, 902-909.
 • Günday, A. H. (2018). Yeşil Tedarik Zinciri Uygulamalarının İşletme Performansı Üzerine Etkisi: Kimya Sektöründe Görgül Bir Analiz. (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Güzel, D., (2011). Tedarik Zinciri Bütünleşmesi, Yeşil Tedarik Zinciri Uygulamaları ve İşletme Performansı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma. (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Güzel, D., & Demı̇rdöğen, O. (2015). Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi. The International New Issues in Social Sciences, 1(1), 45-70.
 • İpçioğlu, İ., Eğilmez, Ö., & Koca, G. (2018). Yeşil Tedarik Zinciri Uygulamalarında Bilecik İli: Mevcut Durum Analizi ve Bilinçlendirilmesi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilimsel Araştırma Sonuç Raporu. Bilecik.
 • Karataş, Ö. (2023). Elektrik Sektöründe Edas ve Vıkor Yöntemi İle Yeşil Tedarikçi Seçimi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Kasap, G. C., & Peker, D. (2011). Çevreci Bir Yaklaşım: Yeşil Tasarim/An Environmentalist Approach: Green Design. Business and Economics Research Journal, 2(2), 101.
 • Kelleci, E. (2018).Yeşil Tedarik Zinciri Yönetiminde Tersine Lojistik, İstaç Aş'de Bir Uygulama, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kırtorun, E., & Karaer, F. (2018). Su Yönetimi ve Suyun Sürdürülebilirliği. Sürdürülebilir Mühendislik Uygulamaları ve Teknolojik Gelişmeler Dergisi, 1(2), 151-159.
 • Özgen, I. (2005). Büyük Ölçekli Otel İşletmelerinde Atık Yönetimi ve İber Otel Sarıgerme Park Örneği. (Yayımlanmamış Doktora Tezi.). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı. İzmir.
 • Özkan, U. B. (2019). Eğitim Bilimleri Araştırmaları İçin Doküman İnceleme Yöntemi. Ankara: Pegem Akademi, 4. Baskı. Özmehmet, E. (2008). Dünyada ve Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Yaklaşımları. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, 3(12), 1853-1876.
 • Öztürk, M., & Akandere, G. Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi ve Uygulamaları. Üretim Yönetimi ve Pazarlamada Güncel Araştırmalar Dergisi Resmî Gazete, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Hakkında Yönetmelik, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221226-1.htm (Erişim Tarihi: 03.11.2023).
 • Sağer, T. (2019).Firmaların Sürdürülebilirlik Stratejileri İle Yeşil Llojistik ve Lojistik Performans Arasındaki İlişki: Bir Alan Araştırması, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.
 • Sanayi Genel Müdürlüğü, (2021). Elektrik Elektronik Sektör Raporu.
 • Selçuk, I. Ş. (2018). Türkiye Hanehalkı Elektrik Tüketim Yapısı: Elektrikli Ev Aletleri ve Enerji Verimliliği. Fiscaoeconomia, 2(2), 125-140.
 • Sözen, H. C. (2007). Bağlam Kapsamında Örgütler Arası Ağ Düzenekleri Dayanıklı Ev Aletleri Sektörü Örneği. (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, (2023). Beyaz Eşya Sektör Raporu.
 • Tunç, T. (2019). Yeşil İşletme Stratejileri ve Uygulamaları Üzerine Nitel Bir Araştırma. (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.
 • Yangınlar, G., & Sarı, K. Yeşil Lojistik Uygulamaları ve İşletme Performansı Üzerine Bir Literatür Araştırması. III. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, 15-17 Mayıs 2014, Trabzon
 • Yaprak, İ., & Doğan, N. Ö. (2019). Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi: İlgili Literatüre Dayalı Bir Mevcut Durum Analizi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 15(4), 1143-1165.
 • Yelmen, B., & Çakır, M. T. (2011). Yeşil Enerji Kaynakları ve Teknolojileri. https://www.emo.org.tr/ekler/1334053b9217604_ek.pdf (Erişim tarihi: 25.10.2023).
 • Yelok (2017): Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi ve Çevresel Sürdürülebilirlik Olgusuna İlişkin Farkındalık Düzeyinin Ölçülmesi: Mersin İli Örneği, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Toros Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Yıldız, B. (2020). Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Performans Üzerindeki Etkisinin Yapısal Eşitlik Modeli İle Analizi. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(1), 1-22.
Year 2023, Volume: 19 Issue: 2, 186 - 214, 03.01.2024

Abstract

References

 • KAYNAKÇA Acar R., Şahin Y., & Kılıç B. İhracat İşletmelerinde Yeşil Tedarik Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 22(1), 1-17.
 • Akandere, G. (2019). Yeşil Depo Yönetimi Uygulamalarının İşletme Performansı Üzerine Etkisi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 33(3), 737-754.
 • Aksoy, H. M. (2014). Elektrik Elektronik Sektöründe Yeşil Tedarik Zinciri İle Atık Yönetimi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Atrek, B., & Özdağoğlu, A. (2014). Yeşil Tedarik Zinciri Uygulamaları: Alüminyum Doğrama Sektörü İzmir Örneği. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2), 13-25.
 • Aydın, Ç. Y., & Kiraz, E. D. E. (2017). Elektronik Atıklar ve Çevre Sağlığı. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1(1), 43-52.
 • Bolat, B. - Gözlü, S., (2003). ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi Uygulamasında Etken Olan Faktörler. İTÜ Dergisi/d Mühendislik, 2(2), s. 39-48.
 • Bozdam, Ş. (2019).Yeşil Tedarik Zinciri Uygulamalarının Tedarik Zinciri ve İşletme Performansı Üzerine Etkisi(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Burhandağ, O. (2018). Yeşil Tedarik Zinciri Değişkenleri ve Türkiye Uygulamaları: Yönetici Algıları Üzerine Bir Araştırma (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Büyüközkan, G., & Vardaloğlu, Z. (2008). Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi. Lojistik Dergisi, 8, 66-73.
 • Coşkun, S., & Bozyiğit, S. (2019). Yeşil Tedarik Zinciri Uygulamaları Üzerine Kimya Sektöründe Bir Alan Araştırması. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), 605-637.
 • Demirci, A., Çalışkan, A., & Yelok, Y. (2017). Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi ve Çevresel Sürdürülebilirlik Olgusuna İlişkin Farkındalık Düzeyinin Ölçülmesi: Mersin İli Örneği. The International New Issues in Social Sciences, 5(5), 601-626.
 • Gilanlı, E., (2018) Sürdürülebilir Yeşil Tedarik Zinciri Kavramı Çerçevesinde Yapılan Çalışmalar. IV. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış ticaret ve Lojistik Kongresi Bildirileri, 7-8 Eylül Aydın, 902-909.
 • Günday, A. H. (2018). Yeşil Tedarik Zinciri Uygulamalarının İşletme Performansı Üzerine Etkisi: Kimya Sektöründe Görgül Bir Analiz. (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Güzel, D., (2011). Tedarik Zinciri Bütünleşmesi, Yeşil Tedarik Zinciri Uygulamaları ve İşletme Performansı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma. (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Güzel, D., & Demı̇rdöğen, O. (2015). Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi. The International New Issues in Social Sciences, 1(1), 45-70.
 • İpçioğlu, İ., Eğilmez, Ö., & Koca, G. (2018). Yeşil Tedarik Zinciri Uygulamalarında Bilecik İli: Mevcut Durum Analizi ve Bilinçlendirilmesi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilimsel Araştırma Sonuç Raporu. Bilecik.
 • Karataş, Ö. (2023). Elektrik Sektöründe Edas ve Vıkor Yöntemi İle Yeşil Tedarikçi Seçimi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Kasap, G. C., & Peker, D. (2011). Çevreci Bir Yaklaşım: Yeşil Tasarim/An Environmentalist Approach: Green Design. Business and Economics Research Journal, 2(2), 101.
 • Kelleci, E. (2018).Yeşil Tedarik Zinciri Yönetiminde Tersine Lojistik, İstaç Aş'de Bir Uygulama, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kırtorun, E., & Karaer, F. (2018). Su Yönetimi ve Suyun Sürdürülebilirliği. Sürdürülebilir Mühendislik Uygulamaları ve Teknolojik Gelişmeler Dergisi, 1(2), 151-159.
 • Özgen, I. (2005). Büyük Ölçekli Otel İşletmelerinde Atık Yönetimi ve İber Otel Sarıgerme Park Örneği. (Yayımlanmamış Doktora Tezi.). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı. İzmir.
 • Özkan, U. B. (2019). Eğitim Bilimleri Araştırmaları İçin Doküman İnceleme Yöntemi. Ankara: Pegem Akademi, 4. Baskı. Özmehmet, E. (2008). Dünyada ve Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Yaklaşımları. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, 3(12), 1853-1876.
 • Öztürk, M., & Akandere, G. Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi ve Uygulamaları. Üretim Yönetimi ve Pazarlamada Güncel Araştırmalar Dergisi Resmî Gazete, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Hakkında Yönetmelik, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221226-1.htm (Erişim Tarihi: 03.11.2023).
 • Sağer, T. (2019).Firmaların Sürdürülebilirlik Stratejileri İle Yeşil Llojistik ve Lojistik Performans Arasındaki İlişki: Bir Alan Araştırması, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.
 • Sanayi Genel Müdürlüğü, (2021). Elektrik Elektronik Sektör Raporu.
 • Selçuk, I. Ş. (2018). Türkiye Hanehalkı Elektrik Tüketim Yapısı: Elektrikli Ev Aletleri ve Enerji Verimliliği. Fiscaoeconomia, 2(2), 125-140.
 • Sözen, H. C. (2007). Bağlam Kapsamında Örgütler Arası Ağ Düzenekleri Dayanıklı Ev Aletleri Sektörü Örneği. (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, (2023). Beyaz Eşya Sektör Raporu.
 • Tunç, T. (2019). Yeşil İşletme Stratejileri ve Uygulamaları Üzerine Nitel Bir Araştırma. (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.
 • Yangınlar, G., & Sarı, K. Yeşil Lojistik Uygulamaları ve İşletme Performansı Üzerine Bir Literatür Araştırması. III. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, 15-17 Mayıs 2014, Trabzon
 • Yaprak, İ., & Doğan, N. Ö. (2019). Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi: İlgili Literatüre Dayalı Bir Mevcut Durum Analizi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 15(4), 1143-1165.
 • Yelmen, B., & Çakır, M. T. (2011). Yeşil Enerji Kaynakları ve Teknolojileri. https://www.emo.org.tr/ekler/1334053b9217604_ek.pdf (Erişim tarihi: 25.10.2023).
 • Yelok (2017): Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi ve Çevresel Sürdürülebilirlik Olgusuna İlişkin Farkındalık Düzeyinin Ölçülmesi: Mersin İli Örneği, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Toros Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Yıldız, B. (2020). Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Performans Üzerindeki Etkisinin Yapısal Eşitlik Modeli İle Analizi. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(1), 1-22.
There are 34 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Supply Chain Management
Journal Section Articles
Authors

Nurcihan Karamanlı

Early Pub Date December 28, 2023
Publication Date January 3, 2024
Submission Date November 15, 2023
Acceptance Date December 10, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 19 Issue: 2

Cite

APA Karamanlı, N. (2024). ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SEKTÖRÜNDE YEŞİL TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ FAALİYETLERİ LİTERATÜR İNCELEMESİ. Paradoks Ekonomi Sosyoloji Ve Politika Dergisi, 19(2), 186-214.