Review
BibTex RIS Cite

Türkiye Ekonomisinde Tarımın Yeri ve Önemi

Year 2023, Volume: 2 Issue: 2, 62 - 69, 28.08.2023
https://doi.org/10.5152/JASE.2023.23009

Abstract

Bu çalışmada tarım sektörünün Türkiye ekonomisindeki yeri temel değişkenlerle incelenmiş ve sorunların giderilmesine yönelik neler yapılması gerektiği irdelenmiştir. Türkiye’de hemen hemen tamamının tarımla geçimini sağladığı kırsal nüfus, tarihsel süreç boyunca kentsel alanlara göç etmiş ve önemli bir demografik değişim yaşanmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında yaklaşık %75 olan kırsal nüfus oranı 2020 yılında %7’lere gerilemiştir. Kırdan kente göç eden nüfus sanayi sektöründen ziyade ağırlıklı olarak hizmet sektöründe istihdam edilmiştir. Tarımda istihdam edilenlerin oranı incelenen dönemde %67,7’den %16’ya düşmüş, GSYH içerisindeki payı ise %6,7’ye gerilemiştir. Elde edilen verilerin ışığında en çok dikkat çeken unsur üretim alanı ve verimin birçok ürün de ters orantılı bir ilişki sergilediğidir. Özellikle buğday, nohut, pamuk, şeker pancarı, patates gibi ürünlerde üretim alanı yıllara göre azalmış dahi olsa bu ürünlere ait verimler gittikçe artmıştır. Aynı durum küçükbaş hayvancılıkta da göze çarpmaktadır. Çalışmadan çıkan sonuçlara göre incelenen yıllarda Türkiye’nin ithalat ve ihracatı sürekli artmış, ancak ithalat rakamları ihracatın oldukça üzerinde seyretmiştir. Tarımsal ithalat ve ihracatın payı ise tüm ithalat ve ihracata göre azalmış, karşılama oranı 2005 yılındaki artış haricinde sürekli gerilemiştir. Türkiye’de tarım sektörünün sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için tabandan tavana bir politik anlayışla yerel ve bölgesel verimlilik politikaları önerilmektedir

References

 • Anonim. (2022). Dünya Bankası. http://wdi.worldbank.org/table/4.2
 • Değirmenci, S. (2019). 2000 sonrası Türkiye tarımında dönüşümün temel bileşenleri: Devlet-sermaye ilişkileri ekseninde talepler ve yasal düzenlemeler. (Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme Bilim Dalı.
 • Göküş, M., & Alptürker, H. (2016). 6360 sayılı yasa ile köy yönetiminden mahalle yönetimine geçiş sonrası etkin hizmet sunumuna ilişkin muhtarların görüşü: Silifeköyleri örneği. (Sayı 11, ss. 67–86). Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi.
 • İnan, İ. H. (1998). Tarım ekonomisi ve işletmeciliği. T.Ü. Ziraat FakültesiYayınları.
 • Özdemir, A., & Ordu, C. F. (2013). Döviz kuru ve dış ticaret ilişkisi: Turkiyeörneği (ss. 29–42). Finans Politik & Ekonomik Yorumlar
 • TDK (2023). https://sozluk.gov.tr/
 • TUİK (2022a). Nüfus ve konut sayım istatistikleri. Türkiye İstatistik Kurumu.https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Nufus-ve-Konut-Sayimi-2021-45866
 • TUİK (2022b). İşgücü İstatistikleri. Türkiye İstatistik Kurumu. https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=Nufus-ve-Demografi-109
 • TUİK (2022c). İşgücü İstatistikleri. Türkiye İstatistik Kurumu. https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=Istihdam,-Issizlik-veUcret-108
 • TUİK (2022d). Tarım İstatistikleri. Türkiye İstatistik Kurumu. https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=Tarim-111
 • TUİK (2022e). Hayvansal Üretim İstatistikleri. Türkiye İstatistik Kurumu.https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hayvansal-Uretim-Istatistikleri-2022-49682
 • TUİK (2022f). Dış Ticaret İstatistikleri. Türkiye İstatistik Kurumu. https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=Dis-Ticaret-104
 • TUİK (2022g). Ulusal Hesaplar İstatistikleri. Türkiye İstatistik Kurumu.https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=Ulusal-Hesaplar-113
 • TUİK (2023). Bitkisel ürün denge Tabloları, 2020–2021. Türkiye İstatistikKurumu. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Bitkisel-Urun-Denge-Tablolari-2020-2021-45505
 • Tuncer, B., & Bakırcı, M. (2020). 6360 sayılı Büyükşehir yasasının Türkiye’ninkırsal yerleşim düzenine mevcut ve muhtemel etkileri: Konya örneği.(Sayı 74. ss. 75–85). Türk Coğrafya Dergisi.
 • Yıldırım, U. D. (2014). 1980 sonrası Türkiye tarımında yapısal dönüşüm ve mevsimlik tarım işçileri: Sakarya örneği. (Doktora Tezi). İstanbulÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi AnabilimDalı
Year 2023, Volume: 2 Issue: 2, 62 - 69, 28.08.2023
https://doi.org/10.5152/JASE.2023.23009

Abstract

References

 • Anonim. (2022). Dünya Bankası. http://wdi.worldbank.org/table/4.2
 • Değirmenci, S. (2019). 2000 sonrası Türkiye tarımında dönüşümün temel bileşenleri: Devlet-sermaye ilişkileri ekseninde talepler ve yasal düzenlemeler. (Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme Bilim Dalı.
 • Göküş, M., & Alptürker, H. (2016). 6360 sayılı yasa ile köy yönetiminden mahalle yönetimine geçiş sonrası etkin hizmet sunumuna ilişkin muhtarların görüşü: Silifeköyleri örneği. (Sayı 11, ss. 67–86). Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi.
 • İnan, İ. H. (1998). Tarım ekonomisi ve işletmeciliği. T.Ü. Ziraat FakültesiYayınları.
 • Özdemir, A., & Ordu, C. F. (2013). Döviz kuru ve dış ticaret ilişkisi: Turkiyeörneği (ss. 29–42). Finans Politik & Ekonomik Yorumlar
 • TDK (2023). https://sozluk.gov.tr/
 • TUİK (2022a). Nüfus ve konut sayım istatistikleri. Türkiye İstatistik Kurumu.https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Nufus-ve-Konut-Sayimi-2021-45866
 • TUİK (2022b). İşgücü İstatistikleri. Türkiye İstatistik Kurumu. https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=Nufus-ve-Demografi-109
 • TUİK (2022c). İşgücü İstatistikleri. Türkiye İstatistik Kurumu. https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=Istihdam,-Issizlik-veUcret-108
 • TUİK (2022d). Tarım İstatistikleri. Türkiye İstatistik Kurumu. https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=Tarim-111
 • TUİK (2022e). Hayvansal Üretim İstatistikleri. Türkiye İstatistik Kurumu.https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hayvansal-Uretim-Istatistikleri-2022-49682
 • TUİK (2022f). Dış Ticaret İstatistikleri. Türkiye İstatistik Kurumu. https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=Dis-Ticaret-104
 • TUİK (2022g). Ulusal Hesaplar İstatistikleri. Türkiye İstatistik Kurumu.https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=Ulusal-Hesaplar-113
 • TUİK (2023). Bitkisel ürün denge Tabloları, 2020–2021. Türkiye İstatistikKurumu. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Bitkisel-Urun-Denge-Tablolari-2020-2021-45505
 • Tuncer, B., & Bakırcı, M. (2020). 6360 sayılı Büyükşehir yasasının Türkiye’ninkırsal yerleşim düzenine mevcut ve muhtemel etkileri: Konya örneği.(Sayı 74. ss. 75–85). Türk Coğrafya Dergisi.
 • Yıldırım, U. D. (2014). 1980 sonrası Türkiye tarımında yapısal dönüşüm ve mevsimlik tarım işçileri: Sakarya örneği. (Doktora Tezi). İstanbulÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi AnabilimDalı
There are 16 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Zootechny (Other)
Journal Section Reviews
Authors

Okan Demir

Gizem Çağlar Gültekim This is me

Ahmet Semih Uzundumlu

Publication Date August 28, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 2 Issue: 2

Cite

APA Demir, O., Çağlar Gültekim, G., & Uzundumlu, A. S. (2023). Türkiye Ekonomisinde Tarımın Yeri ve Önemi. Palandöken Journal of Animal Sciences Technology and Economics, 2(2), 62-69. https://doi.org/10.5152/JASE.2023.23009