Year 2017, Volume 4 , Issue 7, Pages 119 - 133 2017-03-30

SOSYO-EKONOMİK DÜZEYİN PSİKO-SOSYAL GELİŞİM VE DİNDARLIĞA ETKİLERİ

Nuriman KARAYİĞİT [1]


Çalışmanın amacı, sosyo-ekonomik düzey, psiko-sosyal gelişim ve dindarlık ilişkisini ortaya koymaktır. Dindarlığı etkileyen faktörlerden biri olarak sosyo-ekonomik düzey, öncelikle psiko-sosyal gelişime etkileri açısından değerlendirilmiştir. Çalışmada alt, üst ve orta olarak ayrılan sosyo-ekonomik düzeyin psiko-sosyal gelişim ve dindarlığı olumlu veya olumsuz etkilediği ortaya çıkmıştır. Alt ve üst sosyo-ekonomik düzeyin  psiko-sosyal gelişim ve dindarlığı çoğunlukla olumsuz, orta ekonomik düzeyin ise olumlu yönde etkilediği görülmüştür. 

Sosyo-ekonomik düzey, dindarlık, psiko-sosyal gelişim
 • Aydınay Satan, Ayşin, ‘Dini İnanç ve Bilişsel Esneklik Düzeylerinin Öznel İyi Oluş Düzeyine Etkisi’, 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, 3(7), 2014, s. 56-74.
 • Ayten, Ali, Empati ve Din, İz Yayıncılık, İstanbul 2013.
 • Bahadır, Abdülkerim, ‘Dindarlığı Etkileyen Faktörler’, Hayati Hökelekli (Ed.), Din Psikolojisi, (s. 95-116), Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2010.
 • Buhârî, Ebû Abdullah Muhammed b. İsmail, el-Câmiu’s-sahîh, thk: Muhammed Tamir, Kahire: Dâru’l-Hadis, 2011, Daavât, 39.
 • Bulut, Işıl, ‘Korunmaya Muhtaç Genç Kızların Ruh Sağlığına Etki Eden Çeşitli Faktörler’, Kriz Dergisi, 3(1-2), tarihsiz, 119-128.
 • Çekin, Abdülkadir, ‘İmam-Hatip Lisesi Öğrencilerinin Pro-sosyal Davranış Eğilimleri Üzerine Bir İnceleme’, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(28), 2013, 34- 45.
 • Doğan, Şahin, ‘Dini Tutumların Oluşmasına Etki Eden Sosyo-kültürel Faktörler’, Toplum Bilimleri, 4(8), 2010, 107-126.
 • Dost Tuzgöl, Meliha, ‘Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumunun Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi’, Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2(22), 2007, 132-143.
 • Erkan Serdar, Özbay Yaşar, Cihangir Çankaya Zeynep, Terzi Şerife, ‘Üniversite Öğrencilerinin Yaşadıkları Problemler ve Psikolojik Yardım Alma Gönüllülükleri’, Eğitim ve Bilim, 37(164), 2012, s. 94-107.
 • Erkan, Semra &Toran, Mehmet, ‘Alt SED Annelerin Çocuklarını Kabul ve Reddetme Davranışlarının İncelenmesi (Diyarbakır Örneği), Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 2004, 91-97.
 • Fırat, Erdoğan, Üniversite Öğrencilerinde Allah İnancı ve Din Duygusu, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1977.
 • Günay, Ünver, Erzurum ve Çevre Köylerinde Dini Hayat, Dergah Yay., İstanbul 1999.
 • Hökelekli Hayati, Çayır Celal, ‘Gençlerin Din Değiştirip Hristiyan Olmasında Etkili Olan Psiko-sosyal Etkenler’, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 15(1), 2006, 23-46.
 • Hökelekli, Hayati, Değerler Psikolojisi ve Eğitimi, Timaş Yayınları, İstanbul 2011.
 • Hökelekli, Hayati, Din Psikolojisi, TDVY, Ankara 2013.
 • İbn Mâce, Ebû Abdullah Muhammed b. Yezîd el-Kazvînî, Sünenu İbn Mâce,thk: Yasir Hasan vd., 1. baskı, Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 2009.Ticaret, 1,2,3,4.
 • İbn Mâce, Ebû Abdullah Muhammed b. Yezîd el-Kazvînî, Sünenu İbn Mâce,thk: Yasir Hasan vd., 1. baskı, Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 2009, Dua, 3.
 • Karaca, Faruk, Din Psikolojisi, Eser Ofset Matbaacılık, Trabzon 2011.
 • Karaca, Faruk, Ölüm Psikolojisi, Beyan Yayınları, İstanbul 2000.
 • Karaca, Faruk, Yabancılaşma ve Din, Çamlıca Yayınevi, İstanbul 2014.
 • Karaırmak Özlem, ‘Psikolojik Sağlamlık, Risk Faktörleri ve Koruyucu Faktörler’, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, c. 3, sayı 26, tarihsiz, 130-142.
 • Kaya, Burhanettin, ‘Depresyon: Sosyo-ekonomik ve Kültürel Pencereden Bakış’, Klinik Psikiyatri, 10(6), 2007, 11-20.
 • Kayıklık, Hasan, ‘Bireysel Dindarlığın Psikolojik Kaynakları’, Dini Araştırmalar Dergisi, 5(13), 2002, 27-40.
 • Kımter, Nurten, Benlik Saygısı ve Benlik Saygısı ve Dindarlık İlişkisi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 2008.
 • Kıraç, Ferdi, ‘Üniversite Öğrencilerinde Dindarlık Eğilimi ve Anlam Duygusu’, Mukaddime, 7, 2013, 166-177.
 • Kızmaz, Zahir, ‘Ekonomik Yapı ve Suç: Bazı Araştırma Bulguları Üzerine Genel Bir Değerlendirme’, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 2013, 279-304.
 • Koç, Mustafa, ‘Din Psikolojisi Araştırmalarında Ergenlik Dönemi Üzerine Türkçe Yapılan Çalışmalarla İlgili Bir Literatür İncelemesi’, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 12, 2005, 41-69.
 • Kurt, Abdurrahman, ‘Dindarlığı Etkileyen Faktörler’, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 18(2), 2009, 1-26.
 • Mutlu, Kayhan, ‘Bir Dindarlık Ölçeği (Sosyolojide Yöntem Üzerine Bir Tartışma)’, İslami Araştırmalar Dergisi, Ankara 1989, c.3, s. 4, 194-199.
 • Müslim b. el-Haccâc el-Kuşeyrî en-Neysâbûrî, Sahîhu Müslim, thk: Yâsir Hasan. 1. baskı, Beyrut: Müessesetü’r-risâle, 2012.Müslim, Zekât, 94.
 • Onay, Ahmet, ‘Hac Yapan Kişilerin Hacdan Sonraki Dini Tutumları’, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 14, 2006, 1-23.
 • Onay, Ahmet, Dindarlık, Etkileşim ve Değişim, Dem Yay., İstanbul, 2004.
 • Sarıcı Bulut, Safiye, ‘Gazi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Değer Yönelimleri’, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 1(3), 2012, 216-238.
 • Solak, Nevin & Göregenli, Melek, ‘Yoksulluğa İlişkin N.A.Ö.’ nün Geliştirilmesi ve Psikometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi’, Türk Psikoloji Yazıları, 12(24), 2009, 72-89.
 • Şahin, Âdem, ‘Din Kaynaklı Stres Üzerine Bir Araştırma’, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 21, tarihsiz, 148-180.
 • Taş, Kemalettin, ‘Dindarlığa Etki Eden Faktörler’, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 13, 2004, 63-83.
 • Tirmizî, Ebû Îsâ Muhammed b. Îsâ b. Sevre, Sünen-i Tirmizî, thk: Yâsir Hasen vd. Dımaşk: Müessesetü’r-Risâle, 2009. Zühd, 23.
 • Tümkaya Songül, Aybek Birsel ve Çelik Metehan, ‘Yoksul Ailelerden Gelen Ergenlerde Psiko-sosyal Bir Olgu Olarak Umutsuzluk ve Boyun Eğici Davranışların İncelenmesi’, Uluslar Arası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 2010, 970- 983.
 • Voltan-Acar Nilüfer, Yıldırım İbrahim, Ergene Tuncay, ‘Bireylerin Dindarlık Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi’, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1996, 12, 45-56.
 • Yazır, Elmalılı Muhammed Hamdi, Açıklamalı Kur’an-ı Kerim Meali, (Sadeleştiren: M. Sadi Çöğenli), Huzur Yayınevi, İstanbul 2008.
 • Yıldız, Mehmet Ali & Duy, Baki, ‘Sokakta Çalışmak ve Gelir Düzeyi Erinlerin Benlik Saygısı, Yaşam Doyumu ve Depresyon Üzerine Etki Eder mi? (Diyarbakır Örneği)’, Entary Education Online, 12(2), 2015, 522-537.
 • Yıldız, Murat & Çapar, Betül, ‘Orta Öğretim Öğrencilerinde Benlik Saygısı ve Dindarlık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi’, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 10(1), 2010, 103-133.
 • Yılmaz, Hasan & Sipahioğlu, Önder, ‘Farklı Risk Gruplarındaki Ergenlerin PsikolojikSağlamlıklarının İncelenmesi’, Elementary Education Online, 11(4), 2012, 927-944.
Subjects Social
Journal Section Araştırma Makalesi
Authors

Author: Nuriman KARAYİĞİT
Institution: HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : February 14, 2017
Acceptance Date : September 30, 2020
Publication Date : March 30, 2017

Bibtex @research article { pauifd292235, journal = {Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-4899}, address = {}, publisher = {Pamukkale University}, year = {2017}, volume = {4}, pages = {119 - 133}, doi = {10.17859/pauifd.292235}, title = {SOSYO-EKONOMİK DÜZEYİN PSİKO-SOSYAL GELİŞİM VE DİNDARLIĞA ETKİLERİ}, key = {cite}, author = {Karayi̇ği̇t, Nuriman} }
APA Karayi̇ği̇t, N . (2017). SOSYO-EKONOMİK DÜZEYİN PSİKO-SOSYAL GELİŞİM VE DİNDARLIĞA ETKİLERİ . Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 4 (7) , 119-133 . DOI: 10.17859/pauifd.292235
MLA Karayi̇ği̇t, N . "SOSYO-EKONOMİK DÜZEYİN PSİKO-SOSYAL GELİŞİM VE DİNDARLIĞA ETKİLERİ" . Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 4 (2017 ): 119-133 <https://dergipark.org.tr/en/pub/pauifd/issue/28443/292235>
Chicago Karayi̇ği̇t, N . "SOSYO-EKONOMİK DÜZEYİN PSİKO-SOSYAL GELİŞİM VE DİNDARLIĞA ETKİLERİ". Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 4 (2017 ): 119-133
RIS TY - JOUR T1 - SOSYO-EKONOMİK DÜZEYİN PSİKO-SOSYAL GELİŞİM VE DİNDARLIĞA ETKİLERİ AU - Nuriman Karayi̇ği̇t Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17859/pauifd.292235 DO - 10.17859/pauifd.292235 T2 - Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 119 EP - 133 VL - 4 IS - 7 SN - -2148-4899 M3 - doi: 10.17859/pauifd.292235 UR - https://doi.org/10.17859/pauifd.292235 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi SOSYO-EKONOMİK DÜZEYİN PSİKO-SOSYAL GELİŞİM VE DİNDARLIĞA ETKİLERİ %A Nuriman Karayi̇ği̇t %T SOSYO-EKONOMİK DÜZEYİN PSİKO-SOSYAL GELİŞİM VE DİNDARLIĞA ETKİLERİ %D 2017 %J Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P -2148-4899 %V 4 %N 7 %R doi: 10.17859/pauifd.292235 %U 10.17859/pauifd.292235
ISNAD Karayi̇ği̇t, Nuriman . "SOSYO-EKONOMİK DÜZEYİN PSİKO-SOSYAL GELİŞİM VE DİNDARLIĞA ETKİLERİ". Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 4 / 7 (March 2017): 119-133 . https://doi.org/10.17859/pauifd.292235
AMA Karayi̇ği̇t N . SOSYO-EKONOMİK DÜZEYİN PSİKO-SOSYAL GELİŞİM VE DİNDARLIĞA ETKİLERİ. Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2017; 4(7): 119-133.
Vancouver Karayi̇ği̇t N . SOSYO-EKONOMİK DÜZEYİN PSİKO-SOSYAL GELİŞİM VE DİNDARLIĞA ETKİLERİ. Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2017; 4(7): 119-133.