Research Article
PDF BibTex RIS Cite

The Effects of University Students’ School Climate on Their Motivation Levels

Year 2021, Volume: 8 Issue: 2, 112 - 121, 21.04.2021

Abstract

The present study aims to investigate the relationship between university students' school climate and their motivation levels. In this study, whether the school climate and motivation levels differ according to gender and year of study also been examined. The "School Climate Scale for University Students" and "Adult Motivation Scale" were applied to 322 participants aged between 18 and 40. Correlational survey model was used in this study. Pearson correlation coefficient was examined to investigate the relationship between school climate and motivation. The effects of university students' school climate on motivation were analyzed using the regression analysis technique. T-test and one-way analysis of variance technique were used to investigate whether the school climate and motivation differed according to gender and year of study. The findings showed that there was no significant difference between university students' school climate and motivation levels and gender. According to the other variable, the year of study, a significant difference was found in the dimensions of learning environment and communication, which were sub-dimensions of school climate. When the relationship between school climate and motivation levels of university students was examined, the findings showed that there was a positive significant relationship between school climate and its sub-dimensions and motivation and sub-dimensions. The findings obtained in this study suggest that school climate was a significant predictor of motivation.

References

 • Alqahtani, A. A. (2015). Teachers’ perceptions of principals’ motivating language and public school climates in Kuwait. Management in Education, 29(3), 125-131.
 • Argon, T. & Ertürk, R. (2013). İlköğretim okulu öğretmenlerinin içsel motivasyonları ve örgütsel kimliğe yönelik algıları, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 19(2), 24-38.
 • Arık, İ. A. (1996). Motivasyon ve heyecana giriş. İstanbul: Çantay Kitabevi.
 • Bahçetepe, Ü., & Giorgetti, F. M. (2015). Akademik başarı ile okul iklimi arasındaki ilişki. İstanbul Eğitimde Yenilikçilik Dergisi, 1(3), 83-101.
 • Bakkal, M. (2019). Okul müdürlerinin eğitimsel liderlik standartlarını karşılama düzeyleri ile öğretmenlerin okul iklimi algıları ve motivasyonları arasındaki ilişki: Sultanbeyli ilçesi örneği (Yüksek lisans tezi). İstanbul Aydın Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Balcı, A. (2014). Örgütsel gelişme: kuram ve uygulama. Pegem-A Yayıncılık.
 • Baykal, İ. (2007). İlköğretim Okullarının Örgüt İkliminin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Blum, R. (2005). School connectedness: Improving the lives of students. Baltimore, Maryland: Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, 1-20.
 • Cohen, J., Mccabe, E., Michelli, N., & Pickeral, T. (2009). School climate: Research, policy, practice and teacher education. Teachers College Record,111(1),188-213.
 • Cüceloğlu, D. (2019). İnsan ve davranışı. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Çalık, T. & Kurt, T. (2010). Okul iklimi ölçeğinin geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 35(157), 167-180.
 • Çamur, E. (2006). Liselerde öğrenme iklimine ilişkin yönetici, öğretmen, veli ve öğrenci görüşleri (Manisa örneği) (Yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Çınkır, Ş. (2004). Okulda etkili öğretmen-öğrenci ilişkisinin yönetimi. Milli Eğitim Dergisi, 4, 96-112.
 • Çolakoğlu, Ö. M. (2009). ARCS motivasyon modeli kullanılarak oluşturulan ders modüllerinin harmanlanmış öğretim uygulamalarındaki öğrenci motivasyonuna etkisinin incelenmesi (Unpublished master’s thesis). Zonguldak Karaelmas University, Institute of Social Sciences, Zonguldak.
 • Demirtaş, H. (1997). Etkili eğitim yöneticisi davranışı (Yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.
 • Dönmez, Ş., & Taylı, A. (2018). Ortaokul öğrencilerinde okul iklimi, okula bağlılık ve okul yaşam kalitesi algısının incelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(2), 1-17.
 • Durmaz, M. (2019). Okul motivasyonu ölçeğinin cinsiyete ve sınıf düzeyine göre ölçme değişmezliğinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Gök, S. (2009). Örgüt ikliminin çalışanların motivasyonuna etkisi üzerine bir araştırma, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 6 (2), 589.
 • Güneş, M. A. (2019). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarıyla okul iklimi arasındaki ilişki. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 20 (3), 1595-1632.
 • Hoy, W. K., Tarter, C. J., & Kottkamp, R. B. (1991). Open schools, healthy schools: Measuring organizational climate. Corwin Press.
 • Hoy, W. K., & Miskel, C. G. (2010). Eğitim yönetimi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • İdi, A. (2017). İlkokul ve ortaokullarda örgütsel iklim ile öğretmenlerin iş doyumu arasındaki ilişki (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir, Türkiye.
 • Kaplan, L. S. & Geoffroy, K. E. (1990). Enhancing the School Climate: New Opportunities for the Counselor. School Counselor, 38(1), 7-12.
 • Karasar, N. (2014). Bilimsel araştırma yöntemi (27. Baskı). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Loukas, A., Suzuki, & R. Horton, K.D. (2006). Examining school connecyedness as a mediator of school climate effects. Journal of Research on Adolesence, 16 (3), 491-502.
 • Özcan, K. (2019). Ergenlerde akran ilişkileri ve okul iklimi arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
 • Özdemir, E., Çepni, S., & İncedere, L. (2020). Ön lisans Öğrencilerinin Okul İklimi Algılarının Belirlenmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (19), 272-281.
 • Özkul, Y. (2013). Örgüt ikliminin motivasyon üzerine etkisi (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Palmer, J. M. (1993). Performans değerlendirmeleri, kişisel gelişim ve yönetim dizisi. İstanbul: Rota Yayınları.
 • Selçuk, M. (2016). İlk ve ortaokul öğretmenlerinin okul iklimi algıları ile iş motivasyonları arasındaki ilişki (Yüksek lisans tezi). Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Düzce.
 • Skiba, R., & Peterson, R. L. (2001). Creating school climates that prevent school violence. The Clearing House, 74(3), 155-63.
 • Sönmez, H. (2018). Okul müdürlerinin motivasyonel dil kullanımı ile öğretmenlerin okul iklimi algısı arasındaki ilişki (Yüksek lisans tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Sweetland, S. R., & Hoy, W. K. (2000). School characteristics and educational outcomes: Toward an organizational model of student achievement in middle schools. Educational Administration Quarterly, 36(5), 703-729.
 • Şenel, T., & Buluç, B. (2016). İlkokullarda okul iklimi ile okul etkililiği arasındaki ilişki. TÜBAV Bilim Dergisi, 9(4), 1-12.
 • Teddlie, C. (2010). The legacy of the school effectiveness research tradition. In Second international handbook of educational change (pp. 523-554). Springer, Dordrecht. Webb, L. D. & Norton, M. S. (2009). Human resources administration personel issues and needs in education.USA: Pearson.
 • Zehir, F. & Özgenel, M. (2019). Öğrencilerin algıladığı okul ikliminin öğrencilerin okul motivasyonlarına etkisi. V. TURKCESS Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, 27-29 Haziran, İstanbul.

Details

Primary Language English
Subjects Other Fields of Education
Journal Section Research Article
Authors

Okan BİLGİN This is me
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6233-4290
Türkiye


Murat İNCE This is me
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0557-0419
Türkiye


Erhan YEŞİLYURT This is me
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9537-7040
Türkiye

Publication Date April 21, 2021
Published in Issue Year 2021 Volume: 8 Issue: 2

Cite

APA
BİLGİN, O., İNCE, M., & YEŞİLYURT, E. (2021). The Effects of University Students’ School Climate on Their Motivation Levels. International Journal of Psychology and Educational Studies, 8(2), 112-121.