Year 2020, Volume 2 , Issue 2, Pages 98 - 101 2020-07-01

Evaluation of Clinical Severity, Scalp Involvement Severity, and Nail Involvement Severity in Psoriasis Patients
Psoriasis Hastalarında Klinik Şiddet, Saçlı Deri Tutulum Şiddeti ve Tırnak Tutulum Şiddetinin Değerlendirilmesi

Şirin ÇELİK [1] , Nahide ONSUN [2] , Özlem SU KÜÇÜK [3]


Aim Psoriasis is a chronic immune-mediated skin disease that can progress with skin, nail, and joint involvement. Skin lesions adversely affect the life quality due to both itching and development of aesthetical anxiety. Nail and joint lesions also reduce life quality in terms of aesthetics and functionality. Our study aimed to determine the relationship between the severity of scalp and nail involvement with the severity of skin lesions in psoriasis patients. Materials and Methods This prospective study included a total of 267 psoriasis (plaque and guttate type) patients aged between 18 and 70 years old who were being followed up and treated at the psoriasis outpatient clinic between 2010 and 2011. The psoriasis severity index was calculated to determine the disease severity of these patients who were diagnosed clinically or histopathologically. Scalp involvement severity was assessed by the Psoriasis Scalp Severity Index, and the Nail Psoriasis Severity Index scoring evaluated nail involvement severity. Correlation between variables was evaluated with the Pearson correlation test, and the difference between these correlations was assessed with the Z test. Results Of the 267 patients included in the study, 135 were male, and 132 were female. The mean age of the patients was 43.64 (18-70). Of the patients, 106 received topical therapy, 103 received systemic treatment, 53 received biological agent therapy, and five received phototherapy. While 173 of the patients had a plaque, and 84 had guttate lesions, ten did not have lesions. A significant relation was found between the psoriasis severity index values and the Psoriasis Scalp Severity Index values of patients (p <0.001). A meaningful relationship was found between the psoriasis severity index values and the Nail Psoriasis Severity Index values of patients (p <0.001). However, no significant relation was found between the Psoriasis Scalp Severity Index values and the Nail Psoriasis Severity Index values of patients (p = 0.440). Conclusion: As the clinical severity of the disease increases in psoriasis patients, the scalp and nail involvement severity increases. There is no relationship between the severity of scalp involvement and nail involvement.
Amaç Psoriasis deri, tırnak ve eklem tutulumu ile seyredebilen kronik immün aracılı bir cilt hastalığıdır. Cilt lezyonları gerek kaşıntılı olmalarından gerek de estetik kaygı oluşturmalarından ötürü kişinin yaşam kalitesini kötü yönde etkilemektedirler. Yine tırnak ve eklem lezyonları da estetik ve fonksiyonel açıdan kişinin yaşam kalitesini düşürür. Çalışmamızdaki amaç psoriasis hastalarında, saçlı deri tutulum şiddeti ve tırnak tutulum şiddetinin psoriasis cilt lezyonlarının şiddeti ile ilişkisini saptamaktır. Gereç ve Yöntem Bu prospektif çalışmaya 2010 ve 2011 yılları arasında psoriasis polikliniğinde takip ve tedavileri devam etmekte olan 18-70 yaş arası toplam 267 psoriasis (plak ve guttat tip) hastası alındı. Klinik veya histopatolojik olarak tanıları konmuş olan bu hastaların hastalık şiddetini belirlemek için psoriasis alan şiddet indeksi hesaplandı. Saçlı deri tutulum şiddeti Psoriasis Saçlı Deri Şiddeti İndeksi ile tırnak tutulum şiddeti ise Tırnak Psoriasisi Şiddet İndeksi skorlaması ile değerlendirildi. Değişkenler arasındaki korelasyon Pearson korelasyon testi ile, bu korelasyonlar arasındaki fark ise Z testi ile değerlendirildi. Bulgular Çalışmaya alınan 267 hastanın 135’i erkek, 132’si kadın idi. Hastaların yaş ortalaması 43,64 (18-70) idi. Hastaların 106’sı topikal tedavi, 103’ü sistemik tedavi, 53’ü biyolojik ajan tedavisi, 5’i fototerapi almaktaydı. Hastaların 173’ü plak, 84’ü guttat lezyona sahipken, 10’unun lezyonu yoktu. Hastaların psoriasis alan şiddet değerleri ile Psoriasis Saçlı Deri Şiddeti İndeksi arasında anlamlı bir ilişki saptandı (p<0,001). Hastaların psoriasis alan şiddet değerleri ile Tırnak Psoriasisi Şiddet İndeksi değerleri arasında anlamlı bir ilişki saptandı (p<0,001). Ancak hastaların Psoriasis Saçlı Deri Şiddeti İndeksi değerleri ile Tırnak Psoriasisi Şiddet İndeksi değerleri arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı (p=0,440). Sonuç Psoriasis hastalarında hastalığın klinik şiddeti arttıkça saçlı deri tutulum şiddeti ve tırnak tutulum şiddeti artmaktadır. Saçlı deri tutulum şiddeti ile tırnak tutulum şiddeti arasında bir ilişki yoktur.
  • 1. Gülekon A, Adışen E. Psoriasis ve Komorbiditeler. Türkderm. 2008;42(2 Özel Sayı):23-25.
  • 2. Farber, EM, Nall, L. Natural history and treatment of scalp Psoriasis. Cutis, 1992; 49:396-400.
  • 4. Rossi A, Mandel VD, Garelli V, et al. Videodermoscopy scalp psoriasis severity index (VSCAPSI): a useful tool for evaluation of scalp psoriasis. Eur J Dermatol. 2011;21(4):546‐551. doi:10.1684/ejd.2011.1370 natomy, pathology, clinical presentation, and a review of the literature on therapy. J Am Acad Dermatol. 2007;57:1-27.
  • 6. Augustin M, Krüger K, Radtke MA et al. Disease severity, quality of life and health care in plaque-type psoriasis: a multicenter cross-sectional study in Germany. Dermatology 2008; 216: 366-372.
  • 7. Rich P, Scher RK. Nail Psoriasis Severity Index: A useful tool for evaluation of nail psoriasis. J Am Acad Dermatol 2003;49:206-12.
  • 8. Rich P, Griffiths C, Reich K et al. Baseline nail disease in patients with moderate to severe psoriasis and response to treatment with infliximab during 1 year. J Am Acad Dermatol, Feb 2008; 58: 224–231.
  • 9. Jones SM, Armas JB, Cohen MG et al. Psoriatic arthritis: outcome of disease subsets and relationship of joint disease to nail and skin disease. Br J Rheumatol. 1994;33(9):834‐839. doi:10.1093/rheumatology/33.9.834
  • 10. Güler Özden M, Çelık F, Aydın F ve ark. Psöriyazis Olgularında Tırnak Tutulum Oranları ve NAPSI-PASI Korelasyonu. Turkiye Klinikleri J Dermatol 2010;20(2):55-9.
Primary Language tr
Subjects Dermatology
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-6723-896X
Author: Şirin ÇELİK (Primary Author)
Institution: ESTETHİCA LEVENT HASTANESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6259-0219
Author: Nahide ONSUN
Institution: BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1140-9261
Author: Özlem SU KÜÇÜK
Institution: BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Supporting Institution Yok (kendi İmkanlarımız)
Project Number Etik Kurul no: 10/6 Etik Kurul karar tarihi: 05.08.2011
Dates

Application Date : May 26, 2020
Acceptance Date : June 8, 2020
Publication Date : July 1, 2020

AMA Çeli̇k Ş , Onsun N , Su Küçük Ö . Psoriasis Hastalarında Klinik Şiddet, Saçlı Deri Tutulum Şiddeti ve Tırnak Tutulum Şiddetinin Değerlendirilmesi. Phnx Med J.. 2020; 2(2): 98-101.