Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Acil Ambulans Hizmetleri Sağlık Çalışanlarında Öfke Durumu Değerlendirilmesi: Anket Çalışması

Year 2020, Volume 2, Issue 3, 133 - 137, 01.11.2020
https://doi.org/10.38175/phnx.728586

Abstract

Amaç: Öfke, bireyin istek, ihtiyaç ve planlarının engellenmesi ve haksızlıklara uğraması karşısında, kendini olumlu yollardan ifade edememesi sonucunda yaşadığı duygu durumudur. Bu çalışmada acil ambulans hizmetleri sağlık çalışanlarının Sürekli Öfke-Öfke Tarz Ölçeği kullanılarak öfke düzeyleri ve öfkeyi ifade etme biçimlerini tespit etmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: 01.05.2017-01.06.2017 tarihleri arasında İstanbul ili Avrupa yakası 112 komuta kontrol merkezi ve acil yardım istasyonundaki sağlık çalışanlarının öfke düzey ve ifade etme biçimleri Sürekli Öfke ve Öfke Tarzı Ölçeği uygulanarak incelenmiştir. Katılımcılar yaş grupları, cinsiyet ve mesleklerine göre gruplara ayrılarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Cinsiyetlerine göre Sürekli Öfke ve Öfke Tarz Ölçeğinin alt ölçeklerinden aldığı puanlar incelendiğinde erkeklerin puan ortalamaları daha yüksekti. Katılımcıların yaş grupları ve mesleklerine göre Sürekli Öfke ve Öfke Tarz Ölçeğinin alt ölçeklerinden aldığı puanlarda gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı Katılımcıların alt ölçeklerden aldığı puanlar arasındaki ilişki incelendiğinde sürekli öfke ile öfke-kontrol arasında negatif yönde ilişki saptandı. Sonuç: Acil ambulans hizmetlerindeki sağlık çalışanlarının öfke ve ifade tarzları yaş, cinsiyet ve farklı meslek gruplarında belirgin değişiklik göstermemektedir ve sürekli öfke düzeyindeki artış öfke kontrolünü azaltmaktadır. Bu nedenle acil ambulans hizmetlerinde çalışan sağlık personeline öfkelerini tanıma ve kontrolünün yönetimi konusunda eğitimler verilmesi faydalı olabilir.

References

 • Özmen A. Öfke: Kuramsal yaklaşımlar ve bireylerde öfkenin ortaya çıkmasına neden olan etmenler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2006;39:39-56.
 • Spielberger CD, Jacobs G, Russel F. Assessment of anger: the state trait anger scale. In: Butcher JN, Spielberger CD, Ed. Advances in personality assessment, 1st ed. New York: Routledge, 1983. p: 159-187.
 • Çivitçi N. Çok boyutlu okul öfke ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2007;22:99-109.
 • Soykan Ç. Öfke ve öfke yönetimi. Kriz Dergisi 2003; 11: 19-27.
 • Tatlılıoğlu K, Karaca M. A social psychological evaluation about anger. JASSS. 2013; 6:1101-1123.
 • Balkaya F, Şahin NH. Çok boyutlu öfke ölçeği. Türk Psikiyatri Dergisi. 2003;14:192-202.
 • Aslan Ş, Güzel Ş. Türkiye’deki hastane öncesi acil sağlık hizmetleri. JSHSR. 2018;31(5):4995- 5002.
 • Duran A, Ocak T, Yorgun S, Koç D. 112 ambulans servisinde çalışan memnuniyeti. Abant Med J. 2012;1:144-148.
 • Erdem M, Çelik C, Yetkin S, Özgen F. Yaygın anksiyete bozukluğunda öfke düzeyi ve öfke ifade tarzı. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2008;9:203-207.
 • Özer AK. Sürekli öfke (SL-Öfke) ve öfke ifade tarzı (Öfke-tarz) ölçekleri ön çalışması. Türk Psikoloji Dergisi. 1994;9:26-35.
 • Soysal AŞ, Can H, Kılıç KM. Üniversite öğrencilerinde Atipi davranış örüntüsü ile öfke ifadesi arasındaki ilişkinin analizi ve cinsiyetler açısından karşılaştırılması. Klinik Psikiyatri. 2009;12: 61-67.
 • Winkler D, Pjrek E, Kasper S. Anger attacks in depression-evidence for a male depressive syndrome. Psychother Psychosom. 2005;74: 303-307.
 • Tambağ H, Öz F. Aileleri ile birlikte ve yetiştirme yurtlarında yaşayan ergenlerin öfke ifade etme biçimleri. Kriz Dergisi. 2005;13:11-21.
 • Lerner H. Öfke dansı. Gül S (Çeviri Ed.). 1. Baskı. İstanbul: Varlık Yayınları, 1996. s: 27-32.
 • Sharkin BS. Anger and gender: theory, research and implications. J Couns Dev. 1993; 71: 386-389.
 • Suter JM, Byrne MK, Byrne S. Anger in prisoners: women are different from men. Pers Individ Dif. 2002;32:1087–1100.
 • Yöndem ZD, Bıçak B. Öğretmen adaylarının öfke düzeyi ve öfke tarzları. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 2008; 2: 1-15.
 • Stoner SB, Spencer WB. Age and gender differences with the anger expression scale. Educ Psychol Meas. 1987;47:487-492.
 • İçmeli C, Özçetin A, Bahçebaşı T ve ark. Toplu taşıma ve tır-kamyon sürücülerinde öfke ve öfke ifade tarzı. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2011;1(2):18-23.
 • Kaya N, Solmaz Ş. Kulak burun boğaz hemşirelerinin sosyotropi-otonomi düzeyleri ve diğer klinik hemşireleri ile karşılaştırılması. Hastane Yönetimi. 2008;12:50-55.
 • Duran S, Karadaş A, Kadder E. Hemşirelik öğrencilerinin tolerans düzeyleri ile öfke kontrolleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017;7(3):39-44.
 • Certel Z ve Bahadır Z. Takım sporu yapan sporcularda benlik saygısı ve sürekli öfke ve öfke ifade tarz ilişkisinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi. 2012;14(2):157-164.
 • Starner TM, Peters RM. Anger expression and blood pressure in adolescents J Sch Nurs. 2004;20:335-342.

Evaluation of Anger Status of Health Care Professionals of the Emergency Ambulance Services: A Questionnaire Study

Year 2020, Volume 2, Issue 3, 133 - 137, 01.11.2020
https://doi.org/10.38175/phnx.728586

Abstract

Objectives: Anger is the emotional state experienced as a result of being unable to express oneself in positive ways in the face of an individual's desire, needs and plans to be obstructed and to suffer injustice. In this study, we aimed to evaluate the anger level and its way of expression on emergency medical service staff by using the Trait Anger and Anger Expression Scale Material and Method: This study was performed between 01.05.2017 and 01.06.2017 by using the State-Trait Anger Inventory on 112 commands and control center staff in the European part of Istanbul. Participants were divided into groups according to age, gender and occupation. Results: When the scores obtained from the subscales of the State-Trait Anger Inventory according to gender were examined, the average scores of males were higher. There was no statistically significant difference between the groups in the scores of the subscales of the State-Trait Anger Inventory of the participants. A negative relationship between anger and anger-control was determined. Conclusion: There is no significant difference in anger level and its way of expression according to gender, age and different occupational groups of the healthcare professionals in the emergency ambulance services and the increase of anger level decreases anger control. So it may be beneficial to give training to the healthcare professionals working in emergency ambulance services to recognize their anger and manage their control.

References

 • Özmen A. Öfke: Kuramsal yaklaşımlar ve bireylerde öfkenin ortaya çıkmasına neden olan etmenler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2006;39:39-56.
 • Spielberger CD, Jacobs G, Russel F. Assessment of anger: the state trait anger scale. In: Butcher JN, Spielberger CD, Ed. Advances in personality assessment, 1st ed. New York: Routledge, 1983. p: 159-187.
 • Çivitçi N. Çok boyutlu okul öfke ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2007;22:99-109.
 • Soykan Ç. Öfke ve öfke yönetimi. Kriz Dergisi 2003; 11: 19-27.
 • Tatlılıoğlu K, Karaca M. A social psychological evaluation about anger. JASSS. 2013; 6:1101-1123.
 • Balkaya F, Şahin NH. Çok boyutlu öfke ölçeği. Türk Psikiyatri Dergisi. 2003;14:192-202.
 • Aslan Ş, Güzel Ş. Türkiye’deki hastane öncesi acil sağlık hizmetleri. JSHSR. 2018;31(5):4995- 5002.
 • Duran A, Ocak T, Yorgun S, Koç D. 112 ambulans servisinde çalışan memnuniyeti. Abant Med J. 2012;1:144-148.
 • Erdem M, Çelik C, Yetkin S, Özgen F. Yaygın anksiyete bozukluğunda öfke düzeyi ve öfke ifade tarzı. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2008;9:203-207.
 • Özer AK. Sürekli öfke (SL-Öfke) ve öfke ifade tarzı (Öfke-tarz) ölçekleri ön çalışması. Türk Psikoloji Dergisi. 1994;9:26-35.
 • Soysal AŞ, Can H, Kılıç KM. Üniversite öğrencilerinde Atipi davranış örüntüsü ile öfke ifadesi arasındaki ilişkinin analizi ve cinsiyetler açısından karşılaştırılması. Klinik Psikiyatri. 2009;12: 61-67.
 • Winkler D, Pjrek E, Kasper S. Anger attacks in depression-evidence for a male depressive syndrome. Psychother Psychosom. 2005;74: 303-307.
 • Tambağ H, Öz F. Aileleri ile birlikte ve yetiştirme yurtlarında yaşayan ergenlerin öfke ifade etme biçimleri. Kriz Dergisi. 2005;13:11-21.
 • Lerner H. Öfke dansı. Gül S (Çeviri Ed.). 1. Baskı. İstanbul: Varlık Yayınları, 1996. s: 27-32.
 • Sharkin BS. Anger and gender: theory, research and implications. J Couns Dev. 1993; 71: 386-389.
 • Suter JM, Byrne MK, Byrne S. Anger in prisoners: women are different from men. Pers Individ Dif. 2002;32:1087–1100.
 • Yöndem ZD, Bıçak B. Öğretmen adaylarının öfke düzeyi ve öfke tarzları. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 2008; 2: 1-15.
 • Stoner SB, Spencer WB. Age and gender differences with the anger expression scale. Educ Psychol Meas. 1987;47:487-492.
 • İçmeli C, Özçetin A, Bahçebaşı T ve ark. Toplu taşıma ve tır-kamyon sürücülerinde öfke ve öfke ifade tarzı. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2011;1(2):18-23.
 • Kaya N, Solmaz Ş. Kulak burun boğaz hemşirelerinin sosyotropi-otonomi düzeyleri ve diğer klinik hemşireleri ile karşılaştırılması. Hastane Yönetimi. 2008;12:50-55.
 • Duran S, Karadaş A, Kadder E. Hemşirelik öğrencilerinin tolerans düzeyleri ile öfke kontrolleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017;7(3):39-44.
 • Certel Z ve Bahadır Z. Takım sporu yapan sporcularda benlik saygısı ve sürekli öfke ve öfke ifade tarz ilişkisinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi. 2012;14(2):157-164.
 • Starner TM, Peters RM. Anger expression and blood pressure in adolescents J Sch Nurs. 2004;20:335-342.

Details

Primary Language English
Subjects Emergency Medicine
Journal Section Research Articles
Authors

Onur YILMAZ
MARDİN DEVLET HASTANESİ
0000-0001-9793-2063
Türkiye


Afşın İPEKCİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ACİL TIP ANABİLİM DALI
0000-0001-6125-4061
Türkiye


Yonca Senem AKDENİZ (Primary Author)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ BİLİMLER, ACİL TIP ANABİLİMDALI
0000-0002-4843-1155
Türkiye


Fatih ÇAKMAK
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ACİL TIP ANABİLİM DALI
0000-0002-8813-4139
Türkiye


İbrahim İKİZCELİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ACİL TIP ANABİLİM DALI
0000-0002-9825-4716
Türkiye

Publication Date November 1, 2020
Application Date April 28, 2020
Acceptance Date September 21, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 2, Issue 3

Cite

AMA Yılmaz O. , İpekci A. , Akdeniz Y. S. , Çakmak F. , İkizceli İ. Evaluation of Anger Status of Health Care Professionals of the Emergency Ambulance Services: A Questionnaire Study. Phnx Med J. 2020; 2(3): 133-137.

Creative Commons License
Phoenix Medical Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Our journal has adopted the Open Access Policy, and no fees will be charged from the authors at any stage of the publication for the articles submitted.