Year 2021, Volume 3 , Issue 1, Pages 26 - 30 2021-03-01

Evaluation of Forensic Cases Admitted to Kahta State Hospital
Kahta Devlet Hastanesi'ne Başvurmuş Adli Olguların Değerlendirilmesi

Mehmet Hamdi ÖRÜM [1]


Objective: Generally, only one specialist physician works in each specialty branch in district state hospitals. The most difficult cases encountered in psychiatry outpatient clinics of these hospitals are forensic cases. In this study, we aimed to examine forensic psychiatry cases in Kahta, which is a relatively large district.

Material and Method: In this retrospective study, sociodemographic data, clinical information, Global Assessment Scale (GAS), and Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS) findings were used.

Results: There were 57 cases in total (10 females, 47 males). Age (p=0.117), GAS (p=0.418) and BPRS (p=0.307) scores were similar between genders. Health insurance of forty-two people was a green card; the diagnosis was mental retardation in 13 patients, schizophrenia in 13 patients, and general psychiatric examination in 24 patients; forensic status in 17 patients was related to guardianship, social healing in 8 patients, realizing and distinguishing in 14 patients, and criminal liability in 10 patients; the sending institution was the district governor's office in 42 patients, and the attorney general's office in 9 patients; twenty-two patients had a history of antipsychotic (AP), 10 patients had a history of depot-long acting AP; thirteen patients had a history of the suicide attempt. There was no difference between the genders in terms of health insurance (p=0.055), diagnosis (p=0.096), sending institution (p=0.205), history of self-destruction (p=0.108), additional physical illness (p=0.525), additional medical medication (p=0.951), psychotropic use history (p>0.05), and suicide attempt (p=0.816). There was a difference between the genders in terms of forensic status (p=0.039) and psychiatric comorbidity (p=0.040). The rate of social healing and guardianship was higher for males. While the diagnosis with the lowest GAS score was mental retardation, the diagnosis with the highest GAS score was the general psychiatric examination. The forensic situation with the lowest GAS score was guardianship.

Conclusion: When the forensic cases in our hospital are examined, it is seen that male gender, mental retardation, and schizophrenia diagnoses, guardianship, and related clinical features come to the fore. The most common reason for forensic admission in elderly patients is guardianship.

Amaç: İlçe devlet hastanelerinde genellikle her uzmanlık dalında tek uzman hekim görev yapmaktadır. Bu hastanelerin psikiyatri polikliniklerinde karşılaşılan en zor olgular adli olgulardır. Biz bu çalışmada, nispeten büyük bir ilçe olan Kahta’daki adli psikiyatri olgularını incelemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Bu geriye dönük çalışmada sosyodemografik veriler, klinik bilgiler, Global Değerlendirme Ölçeği (GAS) ve Kısa Psikiyatrik Değerlendirme Ölçeği (KPDÖ) bulguları kullanıldı.

Bulgular: Toplamda 57 olgu vardı (10 kadın, 47 erkek). Yaş (p=0.117), GAS (p=0.418) ve KPDÖ (p=0.307) skorları, cinsiyetler arasında benzerdi. Kırk iki kişinin sağlık güvencesi yeşil karttı; 13 hastada tanı zekâ geriliği, 13 hastada şizofreni, 24 hastada genel psikiyatrik muayeneydi; 17 hastada adli durumu vesayet, 8 hastada sosyal şifa, 14 hastada farik ve mümeyyizlik, 10 hastada ceza sorumluluğuyla ilgiliydi; 42 hastada gönderen kurum kaymakamlık, 9 hastada başsavcılıktı; 22 hastada antipsikotik (AP) öyküsü vardı, 10 hastada depot-uzun etkili AP öyküsü vardı; 13 hastada intihar girişimi öyküsü vardı. Cinsiyetler arasında, sağlık güvencesi (p=0.055), tanı (zekâ geriliği, majör depresif bozukluk, şizofreni, bipolar bozukluk, Alzheimer hastalığı, genel psikiyatrik muayene) (p=0.096), gönderen kurum (p=0.205), kendine zarar verme öyküsü (p=0.108), ek fiziksel hastalık (p=0.525), ek tıbbi ilaç (p=0.951), psikotropik kullanım öyküsü (p>0.05), intihar girişimi öyküsü (p=0.816) açısından farklılık saptanmadı. Cinsiyetler arasında, adli durum (vesayet, ceza sorumluluğu [TCK 32, TCK 57, CMK 74], sosyal şifa kontrolleri, kati rapor, farik ve mümeyyizlik) (p=0.039), psikiyatrik eş tanı (p=0.040) açısından farklılık saptandı. Sosyal şifa ve vesayet oranı erkeklerde fazlaydı. GAS skoru en düşük olan tanı zekâ geriliğiyken, en yüksek olan tanı genel psikiyatrik muayeneydi. GAS skoru en düşük adli durum vesayetti.

Sonuç: Hastanemizdeki adli olgular incelendiğinde; erkek cinsiyetin, zekâ geriliği ve şizofreni tanılarının, vesayet ve bununla ilişkili klinik özelliklerin öne çıktığı görülmektedir. Yaşlı hastalardaki en sık adli başvuru nedeni vesayettir.

 • Silva JA. Forensic psychiatry, neuroscience, and the law. J Am Acad Psychiatry Law. 2009;37(4):489-502.
 • Engstrom EJ. History of forensic psychiatry. Curr Opin Psychiatry. 2009;22(6):576-581.
 • Bergenheim A. Sexual assault, irresistible impulses, and forensic psychiatry in Sweden. Int J Law Psychiatry. 2014;37(1):99-108.
 • Barber-Rioja V, Rotter M, Schombs F. Diversion evaluations: a specialized forensic examination. Behav Sci Law. 2017;35(5-6):418-430.
 • Bolu A, Toygar M, Pan E, Erdem M, Ünlü G, Balıkçı A. Bir eğitim hastanesi psikiyatri kliniğinde adli olguların değerlendirilmesi; beş yıllık inceleme. Gülhane Tıp Derg. 2014;56:1-4.
 • Polat S, Hocaoğlu Ç. Bir eğitim ve araştırma hastanesi psikiyatri polikliniğine yönlendirilen adli olguların değerlendirilmesi. Ortadogu Tıp Derg. 2020;12(2):290-294.
 • Yumru M, Savaş HA, Tutkun H, Herken H, Karasu M, Dülger HE. Gaziantep Üniversitesi’nde adli psikiyatrik açıdan incelenmiş olan olguların değerlendirilmesi: Yüksek oranda alkol madde kullanımı. Anadolu Psikiyatri Derg. 2005;6:30-35.
 • Kalenderoğlu A, Yumru M, Selek S, Savaş HA. Gaziantep üniversitesi tıp fakültesi adli psikiyatri birimine gönderilen olguların incelenmesi Nöropsikiyatri Arşivi. 2007;44:86-90.
 • http://www.adiyaman.gov.tr/nufus-bilgileri (Erişim Tarihi: 28.10.2020).
 • American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic And Statistical Manual Of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5). Arlington, VA: APP.
 • Endicott J, Spitzer RL, Psychiatric Rating Scales. In Comprehensive Textbook Of Psychiatry, 5th Ed.; Kaplan HI, Sadock BJ Eds.; Williams & Wilkins: Baltimore, Maryland: 1989, pp. 2391-409.
 • Faustman, WO, Overall JE. Brief Psychiatric Rating Scale. In M. E. Maruish (Ed.), The use of psychological testing for treatment planning and outcomes assessment. Lawrence Erlbaum Associates Publishers: 1999, pp. 791-830.
Primary Language tr
Subjects Medicine
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-4154-0738
Author: Mehmet Hamdi ÖRÜM (Primary Author)
Institution: Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Elazığ, Türkiye
Country: Turkey


Dates

Application Date : December 22, 2020
Acceptance Date : February 13, 2021
Publication Date : March 1, 2021

AMA Örüm M . Kahta Devlet Hastanesi'ne Başvurmuş Adli Olguların Değerlendirilmesi. Phnx Med J.. 2021; 3(1): 26-30.