Year 2021, Volume 3 , Issue 1, Pages 35 - 39 2021-03-01

Acil Serviste Pulmoner Tromboemboli Şüphesinde YEARS ve Wells Tanı Kriterlerinin Etkinliği
The Effectiveness of YEARS and Wells Diagnostic Criteria in the Emergency Department with Suspected Pulmonary Thromboembolism

Hatice BURGAN [1] , Yonca Senem AKDENİZ [2] , Afşın İPEKCİ [3] , Fatih ÇAKMAK [4] , Onur TUTAR [5] , İbrahim İKİZCELİ [6]


Amaç: Pulmoner tromboemboli öntanısı non spesifiktir ve Toraks Bilgisayarlı Tomografi Anjiografisi ülkemizde sık kullandığımız bir tanı yöntemidir. Ancak gereksiz kullanımı subsegmental emboli tanılarını arttırmakta, hastaları fazladan radyasyona maruz bırakmakta ve kontrast nefropatisine yol açabilmektedir. Bu çalışmada acil serviste pulmoner emboliden şüphelendiğimiz hastalar üzerinde YEARS ve Wells tanı kriterlerinin etkinliğini inceleyip karşılaştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma acil serviste pulmoner emboliden şüphelenilen hastaların YEARS ve Wells tanı kriterlerine göre skorlaması yapılarak, en az bir algoritmaya göre Toraks Bilgisayarlı Tomografi Anjiografi çekilmesi önerilen hastalar üzerinde prospektif olarak yapıldı. Bu hastaların YEARS ve Wells tanı kriterlerine göre puanları, D-dimer değerleri ve anjiyografi sonuçları değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların % 55.74’ü erkek, % 44.26’sı kadınlardan oluşmaktadır. Hastaların yaş ortalaması 59.77±16.07 yıldır. En sık komorbidite %44.26 ile malignitelerdir. Emboli saptanan ve saptanmayan grupların d-dimer değerleri arasında anlamlı fark saptanmamıştır. Wells algoritmasına göre pulmoner tromboemboli olasılığı olan ve olmayan hastaların D-dimer değerleri arasında anlamlı fark saptanmamıştır. YEARS algoritmasının sensitivitesi % 93.75, spesifitesi % 24.44 olarak tespit edilmiştir. Pozitif prediktif değer % 30.61, negatif prediktif değer % 91.66 olarak hesaplanmıştır. Wells algoritmasının duyarlılığı % 62.50, özgüllüğü % 80 olarak hesaplanmıştır. Pozitif prediktif değer % 52.63, negatif prediktif değer % 85.71 olarak tespit edilmiştir.

Sonuç: Çalışmamızın sonucuna göre acil serviste pulmoner tromboemboli tanısı koymada en özgül Wells algoritması, en duyarlı YEARS algoritmasıdır. Hastalığı dışlamada ise YEARS biraz daha güçlü olmakla beraber her iki algoritma da etkilidir ancak tanı koydurmakta etkileri zayıftır.

Objective: Pre-diagnosis of pulmonary thromboembolism is non-specific and computed tomographic pulmonary angiography is a common method for diagnosis in our country. However, unnecessary use increases the diagnosis of subsegmental emboli, exposure of patients to extra radiation and, can cause contrast nephropathy. In this study, we aimed to investigate and compare the effectiveness of YEARS and well diagnostic criteria in suspected pulmonary thromboembolism patients at the emergency department.

Materials and Method: This study was run in suspected thromboembolism patients who were evaluated through Wells and YEARS diagnostic criteria and, to whom computed tomographic pulmonary angiography scans were recommended by at least one of these algorithms, in Emergency Department. The YEARS and Wells scores, D-dimer values and, angiography results of patients were analyzed.

Results: 55.74% of patients were males and 44.26% were females. The mean age of patients was 59.77± 16.07. The most common comorbidity is a malignancy with a rate of 44.26%. A significant difference was not detected on D-Dimer values between patients with and without a pulmonary embolus. A significant difference was not detected in D-dimer values in patients whose diagnosis was likely to be pulmonary embolism or unlikely on Wells criteria. The sensitivity and specificity of the YEARS criteria were found to be 93.75% and 24.44%, respectively. Positive predictive values and negative predictive values were found to be 30.61% and 91.66, respectively. The sensitivity and specificity values of Wells criteria were found to be 62.50% and 80%, respectively. Positive predictive value and negative predictive value were found to be 52.63% and 85.71%, respectively.

Conclusion: According to the results of our study, the most specific algorithm in pulmonary embolism diagnosis is Wells criteria and, the most sensitive one is the YEARS criteria. For ruling out the disease both algorithms are effective; YEARS is a little more powerful, whereas both are weeks for diagnosis.

 • Wendelboe AM, Raskob GE. Global burden of thrombosis: epidemiologic aspects. Circ Res 2016;118:1340-1347.
 • İpekci̇ A. Pulmoner Emboli 2019. Phnx Med J. 2019; 1(1): 51-63.
 • Arseven O, Ekim N, Müsellim B, Oğuzülgen İK, Okumuş NG, Öngen ve ark. Pulmoner Tromboembolism Tanı ve Tedavi Uzlaşı Raporu. Türk Toraks Derneği,2015.
 • Pollack CV, Schreiber D, Goldhaber SZ, Slattery D, Fanikos J, O’neil BJ et al. Clinical characteristics, management, and outcomes of patients diagnosed with acute pulmonary embolism in the emergency department: initial report of EMPEROR (Multicenter Emergency Medicine Pulmonary Embolism in the Real World Registry). J Am Coll Cardiol 2011;57(6):700-706.
 • Stein PD, Terrin ML, Hales CA, Palevsky HI, Saltzman HA, Thompson BT et al. Clinical, laboratory, roentgenographic, and electrocardiographic findings in patients with acute pulmonary embolism and no pre-existing cardiac or pulmonary disease. Chest 1991;100:598.
 • Carrier M, Righini M, Wells PS, Perrier A, Anderson DR, Rodger MA et al. Subsegmental pulmonary embolism diagnosed by computed tomography: incidence and clinical implications. A systematic review and meta-analysis of the management outcome studies. J Thromb Haemost. 2010;8:1716-1722.
 • Yılmaz S, Topçu F, Selimoğlu Şen H, Abakay Ö, Yılmaz Z. Pulmoner emboli tanısında Wells klinik skorlaması ile yüksek D-dimer seviyesinin kombinasyonu. Journal Clinical and Experimental Investigations 2014;5(4):557-562.
 • van der Hulle T, Cheung WY, Kooij S, Beenen LFM, van Bemmel T, van Es J et al. Simplified diagnostic management of suspected pulmonary embolism (the YEARS study): a prospective, multicentre, cohort study. Lancet. 2017;390(10091):289-297.
 • Konstantinides SV, Meyer G, Becattini C, Bueno H, Geersing GJ, Harjola VP et al. 2019 Guidelines for the diagnosis and management of acute pulmonary embolism developed in collaboration with the European Respiratory Society (ERS). European Heart Journal 2019;00:1-61.
 • Righini M, Van Es J, Den Exter PL, Roy PM, Verschuren F, Ghuysenet A et al. Age-Adjusted D-Dimer Cutoff Levels to Rule Out Pulmonary Embolism The ADJUST-PE Study. JAMA. 2014;311(11):1117-1124.
 • Kabrhel C. Outcomes of high pretest probability patients undergoing d-dimer testing for pulmonary embolism: a pilot study. J Emerg Med. 2008;35:373-377.
 • Doğan C, Cömert SŞ, Çağlayan B, Mutlu Ş, Fidan A, Kıral N. Pulmoner Trombo-Emboli Olgularımızın Retrospektif Değerlendirilmesi. İzmir Göğüs Hastalıkları Dergisi. 2016;1:15-21.
 • Cesur MT, Solmazgül E, Kardeşoğlu E, Ardıç N, Özmen N, Pekkafalı Z ve ark. Pulmoner tromboemboli ve derin ven trombozu tanısında D-dimer testinin önemi. Nobel Med 2005; 1(2): 24-27.
 • Uyanık E, Yılmaz A, Eliçabuk H, Beydilli H, Dağlı B,Avcil M. Acil serviste pulmoner emboli tanısı alan hastaların sosyodemografik-klinik özellikleri ve mortalite üzerine etkisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2014;6(1):18-26.
 • Miniati M, Prediletto R, Formichi B, Marini C, Di Ricco G, Tonelli L et al. Accuracy of clinical assessment in the diagnosis of pulmonary embolism. Am J Respir Crit Care Med 1999; 159:864-871.
 • Kıral N, Salepçi B, Özdoğan S, Tevetlioğlu İ, Çağlayan B. Klinik olarak yüksek olasılıklı pulmoner emboli olgularımızın retrospektif analizi. Solunum Hastalıkları 2002;13:172-176.
 • Çakmak F, Isık C, Gündoğdu C. 1987-1999 yılları arasında Atatürk göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi merkezinde akciğer embolisi tanısı konan hastaların retrospektif incelenmesi. Solunum Hastalıkları 1992;3:53-62.
 • Karadal F, Çetinkaya E, Yıldız P, Soysal F,Tekin A,Yılmaz V. Klinik olarak yüksek olasılıklı pulmoner emboli olgularında tanı. Solunum Hastalıkları 2000; 11:140-143.
 • Yılmaz S, Topçu F, Selimoğlu Şen H, Abakay Ö,Yılmaz Z. Pulmoner emboli tanısında Wells klinik skorlaması ile yüksek D-dimer seviyesinin kombinasyonu. Journal Clinical and Experimental Investigations. 2014;5(4):557-562.
 • Van Belle A, Buller HR, Huisman MV, Huisman PM, Kaasjager K, Kamphuisen PW et al. Effectiveness of managing suspected pulmonary embolism using an algorithm combining clinical probability, d-dimer testing, and computed tomografhy. JAMA 2006;295:172-179.
 • Tick LW, Nijkeuter M, Kramer MHH, Hovens MMC, Büller HR, Leebeek FWG et al. High D-dimer levels increase the likelihood of pulmonary embolism.J Intern Med 2008;264(2): 195-200.
 • Abdelaal Ahmed Mahmoud M Alkhatip A, Donnelly M, Snyman L, Conroy P, Hamza Mohamed K, Murphy I, Purcell A, McGuire D. YEARS Algorithm Versus Wells’ Score: Predictive Accuracies in Pulmonary Embolism Based on the Gold Standard CT Pulmonary Angiography. Critical Care Medicine. 2020;48(5):704-708.
Primary Language tr
Subjects Emergency Medicine
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-7768-9382
Author: Hatice BURGAN
Institution: ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4843-1155
Author: Yonca Senem AKDENİZ (Primary Author)
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ BİLİMLER, ACİL TIP ANABİLİMDALI
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6125-4061
Author: Afşın İPEKCİ
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ACİL TIP ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8813-4139
Author: Fatih ÇAKMAK
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ACİL TIP ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7296-5093
Author: Onur TUTAR
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, RADYOLOJİ ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9825-4716
Author: İbrahim İKİZCELİ
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ACİL TIP ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Dates

Application Date : February 9, 2021
Acceptance Date : February 12, 2021
Publication Date : March 1, 2021

AMA Burgan H , Akdeniz Y , İpekci A , Çakmak F , Tutar O , İkizceli İ . Acil Serviste Pulmoner Tromboemboli Şüphesinde YEARS ve Wells Tanı Kriterlerinin Etkinliği. Phnx Med J.. 2021; 3(1): 35-39.