Year 2021, Volume 3 , Issue 2, Pages 64 - 68 2021-07-01

İlaç Zehirlenmesi ile Acil Servise Başvuran Vakaların İncelenmesi
Evaluation of Cases Admitted to The Emergency Service with Drug Poisoning

Harika ÖDEMİŞ [1] , Umut ÇAVUŞ [2] , Sinan YILDIRIM [3]


Giriş: İlaç zehirlenmeleri acil servis başvuruları arasında önemli bir başlığı oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı; bir yıl boyunca acil servise başvuran ilaç zehirlenmeleri vakalarının demografik ve klinik özelliklerinin tanımlanmasıdır. Gereç ve Yöntem: Retrospektif ve tanımlayıcı olarak tasarlanan bu çalışmada acil tıp kliniğine 1 Ocak-31 Aralık 2011 tarihleri arasında ilaç zehirlenmesi tanısı ile başvuran 18 yaşından büyük hastaların özellikleri incelendi. Bulgular: İlaç zehirlenmeleri tüm acil başvurularının %0.2’sini oluşturmaktadır. Vakaların %69.6’sı kadın ve grubun yaş ortancası 28 (23-25) idi. En sık başvuru Ocak ayında iken en az başvuru Temmuz ve Ağustos ayları idi. Vakaların %35.7’si saat 20.00-24.00 arasında acil servise getirildi. Vakaların %65.4’ü ilaç alımını takiben iki saat içinde hastaneye başvurmuştur. Vakaların %71.9’u tek çeşit ilaç alırken %28.1’i birden fazla çeşit ilaç almıştır. İlaç zehirlenmesi vakalarının %69.6’sı 24 saat içinde acil servisten taburcu edilmiştir. Sonuç: Çalışmamızda saptanan demografik özellikler Türkiye’deki çeşitli sağlık kurumlarından bildirilen sonuçlarla uyumludur. İleriye dönük çalışma tasarımı ile planlanacak çalışmalarla bilgilerin hasta başında toplanması, hasta özelliklerinin daha iyi tanılanmasını ve sağlık hizmetlerinin daha iyi planlanmasını sağlayacaktır.
Introduction: Drug poisoning constitutes an important title among emergency department admissions. The aim of this study is; This is the description of the demographic and clinical characteristics of drug intoxication cases admitted to the emergency department for a year. Material and Method: In this retrospective and descriptive study, the characteristics of patients older than 18 years of age who presented to the emergency medicine clinic with the diagnosis of drug poisoning between 1 January and 31 December 2011 were examined. Results: Drug poisoning accounts for 0.2% of all emergency admissions. 69.6% of the cases were women and the median age of the group was 28 (23-25). The most frequent admissions were in January, while the fewest admissions were in July and August. 35.7% of the cases were brought to the emergency room between 20.00-24.00. 65.4% of the cases were admitted to the hospital within two hours after taking the medication. While 71.9% of the cases took one type of medicine, 28.1% took more than one type of medicine. 69.6% of drug poisoning cases were discharged from the emergency room within 24 hours. Conclusion: Demographic characteristics found in our study is consistent with results reported from various health institutions in Turkey. Prospectively designed studies where data collection would begin at bedside will help better identify patient characteristics and plan healthcare services.
 • Dal O, Kavak H, Akay S, Ünlüer EE, Aksay E. Acil Servise Başvuran Zehirlenme Olgularının Geriye dönük İncelemesi. Çağdaş Tıp Dergisi 2013;3:22-27.
 • Yıldıztepe E, Aksay NH, Demir Ö, Arıcı A, Oransay K, Evcim S, et al. Analysis of the year 2007 Data of Dokuz Eylül University Drug and Poison Information Center, Turkey. Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(5):1622-30.
 • Yılmaz Y, İnal FY, Toptaş M, Gürelik B, Erşan İ. Sivas Numune Hastanesine Başvuran İntoksikasyon Olgularının Geriye Dönük Değerlendirilmesi. Haseki Tıp bülteni. 2013;51:178-82.
 • Ayan M, Başol N, Karaman T, Taş U, Esen M. Zehirlenme ile Acil Servise Gelen hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi:20 Aylık Çalışma. The Journal of Academic Emergency Medicine. 2012;11:146-50.
 • Uyanıkoğlu A, Zeybek E, Cordan İ, Avcı S, Tükek T. İntoksikasyon Vakalarının Değerlendirilmesi. Nobel Med 2007;7(2):18-22.
 • Deniz T, Kandiş H, Saygun M, Büyükkoçak Ü, Ülger H, Karakuş A. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine Başvuran Zehirlenme Olgularının Analizi. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi. 2009;11(2):15-20.
 • Demircan C, Çekiç C, Akgül N, Odabaşı A, Çalışır N, Kıyıcı S, et al. Acil Dahiliye Ünitesi Hasta Profili: 1 Yıllık Deneyim. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2005;39:39-43.
 • Kellermann AL, Weinik RM. Emergency Departments, Medicaid Costs, and Access to Primary Care — Understanding the Link. N Engl J Med 2012; 366:2141-2143.
 • Çetin N, Beydilli H, Tomruk Ö. Acil Servise Başvuran İntoksikasyon Olgularının Geriye Dönük Analizi. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg. 2004;11:7-9.
 • Kıyan S, Özsaraç M, Ersel M, Yürüktümen A, Karahallı E, Özçete E, et al. Akut zehirlenme hastalarının iki yıllık değerlendirilmesi. Turk J Emerg Med. 2009;9:24-30.
 • Yağan Ö, Akan B, Erdem D, Albayrak D, Bilal B, Göğüş N. Bir yıllık dönemde acil servise başvuran akut zehirlenme olgularının retrospektif analizi. Ş.E.E.A.H. Tıp Bülteni 2009;43:60-64.
 • Zeren C. Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine Başvuran Zehirlenme Olgularının Analizi. JAEM 2012;111:34.
 • Kposowa AJ, D’Auria S. Association of temporal factors and suicides in the United States, 200-2004. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2010; 45(4): 433–445.
 • Bentur Y, Lurie Y, Cahana A, Kovler N, Bloom-Krasik A, Gurevych B, et al. Poisoning in Israel: Annual Report of the Israel Poison Information Center, 2012. Isr Med Assoc J. 2014;16(11):686-92.
Primary Language tr
Subjects Emergency Medicine
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-6364-2866
Author: Harika ÖDEMİŞ (Primary Author)
Institution: Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Devlet Hastanesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7100-1164
Author: Umut ÇAVUŞ
Institution: SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8191-168X
Author: Sinan YILDIRIM
Institution: Çanakkale Devlet hastanesi
Country: Turkey


Dates

Application Date : April 21, 2021
Acceptance Date : April 28, 2021
Publication Date : July 1, 2021

AMA Ödemiş H , Çavuş U , Yıldırım S . İlaç Zehirlenmesi ile Acil Servise Başvuran Vakaların İncelenmesi. Phnx Med J.. 2021; 3(2): 64-68.