Year 2017, Volume 4 , Issue 2, Pages 1 - 14 2017-12-29

Mikro destinasyon pazarlamasında bilgi teknolojilerinin rolü: 4-5 yıldızlı otellerde bir uygulama
The Role of Information Technologies in Micro Destination Marketing: An Application in 4-5 Star Hotels

Osman ÜNÜVAR [1] , Mete SEZGİN [2] , Mürsel KAYA [3]


Günümüz Dünya’sında bilgi teknolojinin, baş döndüren bir hızla gelişmesi, küreselleşmenin etkileri, turizm sektöründeki anlayışların kökten değişmesine neden olmuştur. Türkiye’de turizm alanında 80’li yıllardan günümüze kadar çok önemli bir mesafe kaydedilmiştir. Bu zaman diliminde turizm alanındaki geleneksel yapı tümüyle değişime uğrayarak bilgi teknolojilerin gerekliliği anlaşılarak, sektör kendini teknoloji bağlamında yeniden dizayn etmiştir. Türkiye destinasyon olarak farklı turizm avantajlarına sahip bir turizm ülkesidir. Dünya’nın en büyük açık hava müzesi oluşu, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olması, Akdeniz iklim kuşağında olması, jeopolitik konumu, turizm yatırımların çeşitliği, turizm çeşitliliği, yetişmiş insan gücü, turizm bölgelerindeki yerel halkın turizmi benimsemiş olmaları gibi faktörler Türkiye’yi destinasyon anlamında çekici kılan temel özelliklerdir. Mikro destinasyon olarak Konya, hem sağlık turizminde, hem inanç turizminde gün geçtikçe yıldızı parlayan yerli ve yabancı turistler tarafından merak edilen bir destinasyon haline gelmiştir. Bütüncül yaklaşımla bilgi teknolojileri turizm sektörü için son derece önemli ve sektörü iş yükü anlamında basitleştirmesi, turizm işletmelerinin verimliliğini hangi ölçüde olumlu yönde etkilediği, şeffaf oluşu ve bilgiyi ne derece ve nasıl yönettiği gibi konular bu çalışmamızda ele alınacaktır.

The rapid development of IT (Information Technologies) in today's world has caused the effects of globalization to radically change the perceptions in the tourism sector. From the 80's until today, Turkey has covered a very important distance in the field of tourism. At this time of period, the traditional structure of tourism has undergone a complete change and the necessity of information technology has been understood and the sector has redesigned itself in the context of technology. Turkey as a destination is a tourism country with different tourism advantages. Factors such as being the biggest open air museum in the world, being hosted by many civilizations, being in the Mediterranean climate zone, geopolitical position, diversity of tourism investments, diversity of tourism, and educated human power are the main features that make Turkey attractive in the sense of destination. As a micro-destination, Konya has become a destination which is subject to curiosity of both domestic and foreign tourists, and has rises in the world day by day about both health tourism and faith tourism. With an integrative approach, information technology is crucial for the tourism sector and issues such as the simplification of the sector in terms of workload, to what extend it affects the productivity of tourism enterprises in a positive way; the transparency of information and how well it manages the information will be addressed in this study. 

 • Akkılıç, M. E. (2003). Turizm Pazarlamasında Faydalar ve Bir Turist Tatmin Modeli Önerisi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 211-232.
 • Ali, A., & Frew, A. J. (2014). Information Communication Technologies and Sustainable Tourism. New York, NY, USA: Routledge.
 • García-Crespo, Á., Luis López-Cuadrado, J., Colomo-Palacios, R., González-Carrasco, I., & Ruiz-Mezcua, B. (2011). Sem-Fit: A Semantic Based Expert System to Provide Recommendations in the Tourism Domain. Expert Systems with Applications, 38(10), 13310–13319.
 • Benli, T. ve Kızgın, Y. (2002). Konaklama İşletmelerinde Bilgi Teknolojisi Kullanımının Önemi Üzerine Bir Alan Çalışması: Muğla İli Örneği. Mevzuat Dergisi, 5(52), 3-15.
 • Buhalis, D. (1998). Strategic Use of Information Technologies in the Tourism Industry. Tourism Management, 19(5), 409-421.
 • Ersun, E. ve Arslan, K. (2011). Turizmde Destinasyon Seçimini Etkileyen Temel Unsurlar ve Pazarlama Stratejileri. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 31(2), 229-248.
 • Chang, G., & Caneday, L. (2011). Web-Based Gis in Tourism Information Search: Perceptions, Tasks, and Trip Attributes. Tourism Management, 32(6), 1435-1437.
 • Güçer, E., Hassan, A. ve Pelit, E. (2013). Destinasyon Pazarlamasında Belediye Web Sayfalarının Önemi: Türkiye’deki Büyükşehir Belediyelerinde Bir İnceleme. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(4), 47-62.
 • Hayta, A. B. (2008). Turizm Pazarlamasında Tüketici Satın Alma Süreci ve Karşılaşılan Sorunlar. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(1), 31-48.
 • http://birgo.mynet.com/niyazigumus/yazi/turizm-pazarlama (Date Accessed: 19.11.2014).
 • http://eprints.sdu.edu.tr/33/1/TS00205.pdf. (Date Accessed: 19.11.2014).
 • http://www.kultur.gov.tr/TR,31239/turizm-destinasyonu-nedir.html (Date Accessed: 09.11.2014).
 • http://www.tdk.gov.tr (Date Accessed: 09.11.2014).
 • Noguera, J. M., Barranco, M. J., Segura, R.J., & Martínez, L. (2012). A Mobile 3d-Gis Hybrid Recommender System for Tourism. Information Sciences, 215 (2012), 37–52.
 • Kanbolat, O., Altunbaş, S. ve Çakmak, Z. (2012). Araştırma Görevlilerinin Bilimsel Makaleler Hakkındaki Görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(4), 160-169.
 • Schianetza, K., Kavanaghb L., & Lockington, D. (2007). The Learning Tourism Destination: The Potential of a Learning Organisation Approach for Improving the Sustainability of Tourism Destinations. Tourism Management, 28(6),1485–1496.
 • Kocaman, S. (2012). Destinasyon Yönetimi Kapsamında Marka Kimliğine Etki Eden Faktörlerin Marka İmajına Etkisi: Alanya Örneği. Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Antalya.
 • Kurt, S. (2009). Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm Yönetimi ve Pazarlama Stratejileri. Çalışma Raporu.
 • Öztürk, M. ve Bayat, M. (2011). Uluslararası Turizm Hareketlerinde Sağlık Turizminin Rolü ve Kalite Çalışmalarının Önemi Bir Literatür Çalışması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(2), 135-156.
 • Peilt, E. (2009). Turizm İşletmelerinde Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ve Yaygınlaştırılmasına Yönelik Uygulamalar. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Leonardo Da Vinci Hareketlilik Projesi, Proje No: 2008-1-TR-LEO02-01636, 14-16.
 • Turunç, Ö. (2006). Bilgi Teknolojileri Kullanımının İşletmelerin Örgütsel Performansına Etkisi hizmet Sektöründe Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Ülker, E. (2010). Destinasyon Pazarlamasında Destinasyon Seçimi Karar Verme Süreci Üzerine Bir Çalışma. Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Uzun, Y., Arıkan, H., & Tezel, G. (2016). Rule Extraction from Training Artificial Neural Network Using Variable Neighbourhood Search for Wisconsin Breast Cancer. Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology (JMEST), 3(8), 5452-5458.
 • Yaraşlı, G. Y. (2007). Destinasyon İmajı ve Trabzon Yöresine Dönük Bir Çalışma. Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
Primary Language en
Subjects Economics
Journal Section Research Article
Authors

Author: Osman ÜNÜVAR

Author: Mete SEZGİN (Primary Author)

Author: Mürsel KAYA

Dates

Publication Date : December 29, 2017

Bibtex @research article { pjess403599, journal = {Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies}, issn = {}, eissn = {2148-8703}, address = {Pamukkale Üniversitesi İİBF Denizli}, publisher = {Pamukkale University}, year = {2017}, volume = {4}, pages = {1 - 14}, doi = {10.5505/pjess.2017.92400}, title = {The Role of Information Technologies in Micro Destination Marketing: An Application in 4-5 Star Hotels}, key = {cite}, author = {Ünüvar, Osman and Sezgin, Mete and Kaya, Mürsel} }
APA Ünüvar, O , Sezgin, M , Kaya, M . (2017). The Role of Information Technologies in Micro Destination Marketing: An Application in 4-5 Star Hotels . Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies , 4 (2) , 1-14 . DOI: 10.5505/pjess.2017.92400
MLA Ünüvar, O , Sezgin, M , Kaya, M . "The Role of Information Technologies in Micro Destination Marketing: An Application in 4-5 Star Hotels" . Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 4 (2017 ): 1-14 <https://dergipark.org.tr/en/pub/pjess/issue/35975/403599>
Chicago Ünüvar, O , Sezgin, M , Kaya, M . "The Role of Information Technologies in Micro Destination Marketing: An Application in 4-5 Star Hotels". Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 4 (2017 ): 1-14
RIS TY - JOUR T1 - The Role of Information Technologies in Micro Destination Marketing: An Application in 4-5 Star Hotels AU - Osman Ünüvar , Mete Sezgin , Mürsel Kaya Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.5505/pjess.2017.92400 DO - 10.5505/pjess.2017.92400 T2 - Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 14 VL - 4 IS - 2 SN - -2148-8703 M3 - doi: 10.5505/pjess.2017.92400 UR - https://doi.org/10.5505/pjess.2017.92400 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies The Role of Information Technologies in Micro Destination Marketing: An Application in 4-5 Star Hotels %A Osman Ünüvar , Mete Sezgin , Mürsel Kaya %T The Role of Information Technologies in Micro Destination Marketing: An Application in 4-5 Star Hotels %D 2017 %J Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies %P -2148-8703 %V 4 %N 2 %R doi: 10.5505/pjess.2017.92400 %U 10.5505/pjess.2017.92400
ISNAD Ünüvar, Osman , Sezgin, Mete , Kaya, Mürsel . "The Role of Information Technologies in Micro Destination Marketing: An Application in 4-5 Star Hotels". Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 4 / 2 (December 2017): 1-14 . https://doi.org/10.5505/pjess.2017.92400
AMA Ünüvar O , Sezgin M , Kaya M . The Role of Information Technologies in Micro Destination Marketing: An Application in 4-5 Star Hotels. pjess. 2017; 4(2): 1-14.
Vancouver Ünüvar O , Sezgin M , Kaya M . The Role of Information Technologies in Micro Destination Marketing: An Application in 4-5 Star Hotels. Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies. 2017; 4(2): 1-14.
IEEE O. Ünüvar , M. Sezgin and M. Kaya , "The Role of Information Technologies in Micro Destination Marketing: An Application in 4-5 Star Hotels", Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies, vol. 4, no. 2, pp. 1-14, Dec. 2017, doi:10.5505/pjess.2017.92400