Year 2019, Volume 6 , Issue 1, Pages 1 - 18 2019-08-28

The effect of spiritual values on diversity management
Manevi Değerlerin Farklılıklar Yönetimi Üzerindeki Etkisi

Merve GÜLTEKİN [1] , Hüner ŞENCAN [2]


The idea that there is a wealth and profit in the globalized business world rather than the appropriate ones is located in the institutions. The desire of all small or large enterprises to benefit from this situation has raised the investigation of this issue. The spiritual values of people are special and unique for each individual. It is effective in the management of the differences in organizations in which spiritual values vary. In this study, the effect of spiritual values on the management of differences is examined. Diverstiy Management Scale and Spiritual Values Scale were used for this study. When the results of the study were examined, it was found that the increase in the spiritual values increased the perception of the management of the employees.

Globalleşen iş dünyasında farklılıkların bir sorun değil aksine bir zenginlik ve kazanç olduğu düşüncesi kurumlarda yerleşmiştir. Küçük veya büyük ölçekli tüm işletmelerin bu durumdan faydalanma isteği bu konunun araştırılmasını gündeme getirmiştir. İnsanların sahip olduğu manevi değerler de her birey için özel ve biriciktir. Manevi değerlerin de farklılık gösterdiği örgütlerde farklılıkların yönetimi uygulamalarında bu manevi değerlerde etkilidir. Yapılan bu çalışmada manevi değerlerin farklılıkların yönetimi üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu çalışma için Farklılıkların Yönetimi Ölçeği ve Manevi Değerler Ölçeği kullanılmıştır. Çalışma sonuçları incelendiğinde manevi değerlerdeki artışın çalışanların farklılıkların yönetimi algısını arttırdığı tespit edilmiştir.

 • Ayverdi, İ. (2005). Misalli Büyük Türkçe Sözlük. İstanbul: Kubbealtı.
 • Balay, R., & Sağlam, M. (2004). Eğitimde Farklılıkların Yönetimi Ölçeğinin Uygulanabilirliği. Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(8), 32-46.
 • Bassett-Jones, N., Brown, R. B., & Cornelius, N. (2007). Delivering Effective Diversity Management Through Effective Structures. Systems Research and Behavioral Science, 24(1), 59-67.
 • Bütüner, O. (2011). İşletmelerde Örgüt Kültürü ve Örgütsel Değerlerin İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma . Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İzmir, İzmir, Türkiye.
 • Çeçen, A. R. (2008). Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Doyumunu Yordamada Bireysel Bütünlük (Tutarlılık) Duygusu, Aile Bütünlük Duygusu ve Benlik Saygısı. Journal of Theory and Practice in Education, 4(1), 19-30.
 • Demirkapı, E. Ş. (2013). Çocukluk Çağı Travmalarının Duygu Düzenleme ve Kimlik Gelişimine Etkisi ve Bunların Psikopatolojiler ile İlişkisi. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Aydın, Aydın, Türkiye.
 • Deniz, M. E., Arslan, C., Özyeşil, Z., & İzmirli, M. (2012). Öz-Anlayış, Yaşam Doyumu, Negatif ve Pozitif Duygu, Türk ve Diğer Ülke Üniversite Öğrencileri Arasında Bir Karşılaştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(23), 428-446.
 • Dilmaç, B., Bozgeyikli, H., & Çıkılı, Y. (2008). Öğretmen Algılarının Değer Algılarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 6(16), 69-91.
 • Direk, D. Y. (2006). Sosyo-Kültürel Yapının Konut Oluşumuna Etkisi: Diyarbakır Örneği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 5(16), 105-113.
 • Erdem, M., & Kesgin, B. (2017). Manevi Destek Uygulayıcılarının Manevi Destek Hizmetlerine İlişkin Görüşleri. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi(15), 124-140.
 • Ergül, H. F., & Kurtulmuş, M. (2014). Farklılıklar Yönetimi Ölçeğinin Geçerlilik, Güvenilirlik Çalışması. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp eğitim Fakültesi Dergisi(22), 298-312.
 • Ersoy, E. G., & Köşger, F. (2016). Empati:Tanımı ve Önemi. Osmangazi Tıp Dergisi, 38.
 • Gürel, A. (2006). İşletmelerde Personel Seçme ve Yerleştirmede Yetkinlik Yönetimi: Bir Araştırma. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Denizli, Denizli, Türkiye: Pamukkale Üniversitesi.
 • Hardt, J., Schultz, S., Xander, C., Becker, G., & Dragan, M. (2012). The Spirituality Questionnaire: Core Dimensions of Spirituality. PSYCH Journal, 3(1), 116-122.
 • İnce, M., Gül, H., Candan, H., & Çakıcı, A. B. (2015). Örgütlerde Sınırlandırıcı Yada Sürükleyici Güç Olarak Farklılıkların Yönetimi. Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi(12), 292-321.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (1988). İnsan ve İnsanlar. İstanbul: Evrim Basım Yayım Dağıtım.
 • Kahveci, Y. D. (2009). Lafız Mana İlişkisi Bağlamında İşaretin Delaleti. İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi(14), 185-202.
 • Kılıç, Y. K. (2010). Bireysel ve Örgütsel Değerler Arasındaki Uyumun Çalışanların İş Davranışlarına Etkileri Üzerine Ampirik Bir Çalışma. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(1), 20-35.
 • Okat, B. (2010). Örgütlerde Farklılıkların Yönetimi Ve Farklılık İklimine Kuramsal Bir Yaklaşım. İzmir, Türkiye.
 • Özan, D. D., & Polat, A. G. (2013). İlköğretim Öğretmenlerinin Farklılıkların Yönetimine Yönelik Algıları (Muş İli Örneği). e-International Journal of Educational Research, 4(1), 55-77.
 • Püsküllüoğlu, A. (2004). Arkadaş Türkçe Sözlük. Ankara: Arkadaş Yayınları.
 • Sardarov, E. (2012). Tutum ve Davranış. Dokuz Eylül Üniversitesi. İzmir, İzmir, Türkiye.
 • Sürgevil, O., & Budak, G. (2008). İşletmelerin Farklılıkların Yönetimi Anlayışına Yaklaşım Tarzlarının Saptanmasına Yönelik Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(4), 65-96.
 • Tarhan, N. (2012, 12 28). Nevzat Tarhan. Kasım 10, 2018 tarihinde www.nevzattarhan.com: https://www.nevzattarhan.com/guven.html adresinden alındı
 • Topsakal, H. R., & Çetin, İ. (1996). Örnekleriyle Türkçe Sözlük. Ankara: MEB Yayınları.
 • Tozkoparan, G. (2013). Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Çatışma Yönetim Tarzlarına Etkisi: Yöneticiler Üzerinde Bir Araştırma. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(2), 189-231.
 • Türk Dil Kurumu. (2018, Ekim 20). 2018 tarihinde www.tdk.gov.tr: http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5bd4a33ea29a56.89872863 adresinden alındı
 • Türk Dil Kurumu. (2018, Ekim 20). 2018 tarihinde www.tdk.gov.tr: http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5bd4a4cf306007.67012447 adresinden alındı
 • Türk Dil Kurumu. (2018, Kasım 10). Kasım 10, 2018 tarihinde www.tdk.gov.tr: http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5be7349e767dc5.51646934 adresinden alındı
 • Vurgun, Y. D., & Öztop, S. (2011). Yönetim ve Örgüt Kültüründe Değerlerin Önemi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(3), 217-230.
 • Yetgin, S. (2016, Haziran). İşletmelerde Farklılıkların Yönetimi: Giresun İlinde Faaliyet Gösteren Tekstil İşletmeleri Üzerine Bir İnceleme. Mersin: Türkiye.
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0001-8862-1837
Author: Merve GÜLTEKİN (Primary Author)
Institution: İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Hüner ŞENCAN
Institution: İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 28, 2019

Bibtex @research article { pjess494018, journal = {Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies}, issn = {}, eissn = {2148-8703}, address = {Pamukkale Üniversitesi İİBF Denizli}, publisher = {Pamukkale University}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {1 - 18}, doi = {10.34232/pjess.494018}, title = {Manevi Değerlerin Farklılıklar Yönetimi Üzerindeki Etkisi}, key = {cite}, author = {Gültekin, Merve and Şencan, Hüner} }
APA Gültekin, M , Şencan, H . (2019). Manevi Değerlerin Farklılıklar Yönetimi Üzerindeki Etkisi . Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies , 6 (1) , 1-18 . DOI: 10.34232/pjess.494018
MLA Gültekin, M , Şencan, H . "Manevi Değerlerin Farklılıklar Yönetimi Üzerindeki Etkisi" . Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 6 (2019 ): 1-18 <https://dergipark.org.tr/en/pub/pjess/issue/48361/494018>
Chicago Gültekin, M , Şencan, H . "Manevi Değerlerin Farklılıklar Yönetimi Üzerindeki Etkisi". Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 6 (2019 ): 1-18
RIS TY - JOUR T1 - Manevi Değerlerin Farklılıklar Yönetimi Üzerindeki Etkisi AU - Merve Gültekin , Hüner Şencan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.34232/pjess.494018 DO - 10.34232/pjess.494018 T2 - Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 18 VL - 6 IS - 1 SN - -2148-8703 M3 - doi: 10.34232/pjess.494018 UR - https://doi.org/10.34232/pjess.494018 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies Manevi Değerlerin Farklılıklar Yönetimi Üzerindeki Etkisi %A Merve Gültekin , Hüner Şencan %T Manevi Değerlerin Farklılıklar Yönetimi Üzerindeki Etkisi %D 2019 %J Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies %P -2148-8703 %V 6 %N 1 %R doi: 10.34232/pjess.494018 %U 10.34232/pjess.494018
ISNAD Gültekin, Merve , Şencan, Hüner . "Manevi Değerlerin Farklılıklar Yönetimi Üzerindeki Etkisi". Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 6 / 1 (August 2019): 1-18 . https://doi.org/10.34232/pjess.494018
AMA Gültekin M , Şencan H . Manevi Değerlerin Farklılıklar Yönetimi Üzerindeki Etkisi. pjess. 2019; 6(1): 1-18.
Vancouver Gültekin M , Şencan H . Manevi Değerlerin Farklılıklar Yönetimi Üzerindeki Etkisi. Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies. 2019; 6(1): 1-18.
IEEE M. Gültekin and H. Şencan , "Manevi Değerlerin Farklılıklar Yönetimi Üzerindeki Etkisi", Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies, vol. 6, no. 1, pp. 1-18, Aug. 2019, doi:10.34232/pjess.494018