Research Article
BibTex RIS Cite

Construction System for Rural Tourism Facilities in the Eastern Black Sea Region: Timber-Concrete Composite System with Artificial Notches

Year 2024, Volume: 8 Issue: 1, 46 - 57, 25.03.2024
https://doi.org/10.5152/Planarch.2023.23145

Abstract

The Eastern Black Sea Region is one of the regions where rural tourism potential is high in Türkiye thanks to its local architectural features. However, in addition to the numerical inadequacy of rural tourism facilities in the region, the construction of facilities that are not suitable for the architectural texture of the region threatens the natural components and architectural texture of the region. ,The main reasons for this situation are the land structure of the region, the climate, the supply of wood/timber materials used in the local architecture and the difficulties in maintaining the local construction techniques. In the study, it is aimed to examine the properties of the Timber-Concrete Composite (TCC) system selected as an industrial construction system that can be a solution to the accommodation facility needs in the region and to explain the properties of the artificial notched fastener, which is designed as a new fastener with high rigidity and composite efficiency in system elements, by conducting experimental (push-out and bending) studies. As a result of the study, it was evaluated that the artificial notched TCC construction system has the potential to be used in the construction of rural tourism facilities.

References

 • Amani, A., & Niyazi, A. Q. (2018). Türkiye’de Prefabrik Yapı Sektörünün Hızlı Gelişimi. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 6(3), 487-494. https://doi.org/10.21923/jesd.431612.
 • Bilici, N. & Işık, Z. (2018). Bölgesel Kalkınmada Yayla Turizmi: Rize İli Örneği. Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 1-21. https://doi.org/10.22466/acusbd.409621.
 • Ceccotti, A. (2002). Composite Concrete‐Timber Structures. Progress in Structural Engineering and Materials, 4(3), 264 – 275. DOI: 10.1002/pse.126.
 • Cengiz, T. & Çelem, H. (2003). Kırsal Kalkınmada Analitik Hiyerarşi Süreci (Ahs) Yönteminin Kullanımı. Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi, 1(2), 144-153.
 • Çeken, H., Karadağ, L. & Dalgın, T. (2011). Kırsal Kalkınmada Yeni Bir Yaklaşım Kırsal Turizm ve Türkiye’ye Yönelik Teorik Bir Çalışma. Artvin Çoruh Ü. Orman Fakültesi Dergisi, 8(1), 1-14.
 • Devlet Planlama Teşkilatı. (1990). Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı (1990-1994). https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2022/07/Altinci_Bes_Yillik_Kalkinma_Plani-1990-1994.pdf.
 • Dias, A. M. P. G. (2005). Mechanical Behaviour of Timber-Concrete Joints (ISBN: 90-901-9214-X) [Doctoral Thesis, Technische Universiteit Delft]. TU Delft. http://resolver.tudelft.nl/uuid:fc148f88-9ad7-4322-8dda-af121c940b62.
 • Doğaner, S. (2001). Türkiye Turizm Coğrafyası. Çantay Kitabevi.
 • Doğu Karadeniz Projesi. (2014-2019). Eylem Planı. https://www.dokap.gov.tr/.
 • Esen, Ş. (2016). Hükümet ve Siyasi Parti Programlarında" Turizmde Sürdürülebilirlik" Kavramı. International Journal of Business, Economics and Management Perspectives Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi, 1(3), 1-11. https://ijbemp.com/files/5c6988c0-5733-4bc8-ab5d-9477b3f91fa9makale1.pdf.
 • Gutkowski, R. M., Brown, K., Shigidi, A., & Natterer, J. (2004). Investigation of Notched Composite Wood–Concrete Connections. Journal of Structural Engineering, 130(10), 1553-1561.
 • Gündüz, E. (2023). Determination of sustainable development strategies focused on rural tourism, kilistra sample. PLANARCH – Design and Planning Research, 7(1), 8–18.
 • Kuhlmann, U., & Michelfelder, B. (2004). Grooves as shear-connectors in timber-concrete composite structures (Conference presentation). Proceedings of the 8th world conference on timber engineering, Lahti, Finland.
 • Kuhlmann, U., & Schänzlin, J. (2001). Grooves as shear connectors for timber-concrete composite decks (Conference presentation). Proceedings of the RILEM conference on joints in timber structures. Bagneux, France: RILEM Publications.
 • LeBorgne, M. R. & Gutkowski, R. M. (2008). Load testing of wood-concrete beams incorporating recycled utility poles (No. MPC-08-197). Mountain-Plains Consortium.
 • Lukaszewska, E. (2009). Development of Prefabricated Timber-Concrete Composite Floors [Doctoral Thesis, Luleå University]. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:991048/FULLTEXT01.pdf
 • Özçatalbaş, O. (2006, April). Türkiye’de Kırsal Turizm Potansiyeli ve Geliştirilmesi [Symposium Presentation]. Turizm ve Mimarlık Sempozyumu, Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Antalya.
 • Republic of Türkiye Ministry of Culture and Tourism (n.d.). Bakanlıkça Yapılan Çalışmalar. http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr.
 • Republic of Türkiye Ministry of Culture and Tourism. (2007). Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Eylem Planı (2007– 2013). https://www.ktb.gov.tr/Eklenti/906,ttstratejisi2023pdf.pdf?0.
 • Republic of Türkiye Ministry of Culture and Tourism. (2023). Turizm İstatistikleri. https://yigm.ktb.gov.tr/TR-9851/turizm-istatistikleri.html.
 • Serdaroğlu Sağ, N., & Yaldız, E. (2020). Assessment of the rural tourism potential in Ermenek district and definition of the relevant strategies. PLANARCH - Design and Planning Research, 4(2), 45–62.
 • Somuncu, M., Akpınar, N., Kurum, E., Kaya, N. Ç. & Eceral, T. Ö. (2014, October). Doğu Karadeniz Bölgesi Yaylalarının İşlevlerinde Meydana Gelen Değişim ve Sonuçları [Symposium presentation]. Yayla Kültürü ve Yaylacılık Sempozyumu, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilecik.
 • Ün, E., Tutar, F., Tutar, E. & Erkan, Ç. (2012, October). Ekonomik Kalkınmada Kırsal Turizmin Rolü: Türkiye Örneği [Conference presentation]. International Conference on Eurasian Economies, Almaty, Kazakhstan. https://www.avekon.org/proceedings/avekon03.pdf.
 • Van der Linden, M. L. R. (1999). Timber-Concrete Composite Floor Systems (ISBN: 90-407-1979-9) [Doctoral Thesis, Technische Universiteit Delft]. TU Delft. http://resolver.tudelft.nl/uuid:6b2807c2-258b-45b0-bb83-31c7c3d8b6cd
 • Yeoh, D. E. C. (2010). Behaviour and Design of Timber-Concrete Composite Floor System. [Doctoral Thesis, University of Canterbury]. University of Canterbury Department of Civil and Natural Resources. http://dx.doi.org/10.26021/1992.
 • Yılmaz, S. (2023). [Fotoğraf]. Kişisel arşivinden eklenmiştir.

Doğu Karadeniz Bölgesi Kırsal Turizm Tesisleri İçin Yapım Sistemi Önerisi: Yapay Çentikli Ahşap-Beton Kompozit Sistem

Year 2024, Volume: 8 Issue: 1, 46 - 57, 25.03.2024
https://doi.org/10.5152/Planarch.2023.23145

Abstract

Doğu Karadeniz Bölgesi, yerel mimari özellikleri ile Türkiye’de kırsal turizm potansiyelinin yüksek olduğu bölgelerdendir. Ancak bölgede kırsal turizm tesislerinin sayısal yetersizliğinin yanı sıra, bölgenin mimari dokusuna uygun olmayan tesislerin yapılması da bölge doğal bileşenlerini ve mimari dokusunu tehdit etmektedir. Bölgenin arazi yapısı, iklimi, yöre mimarisinde kullanılan ahşap malzemenin temini ve yerel yapım tekniklerinin sürdürülebilmesi kaynaklı zorluklar bu durumun başlıca nedenlerindendir. Çalışmada, bölgedeki konaklama tesisi ihtiyacına çözüm olabilecek endüstriyel bir yapım sistemi olarak seçilen; Ahşap-Beton Kompozit (ABK) sistem özelliklerinin incelenmesi ve sistem elemanlarında yüksek rijitlik ve kompozit verimlilik değerine sahip yeni bir bağlantı elemanı olarak tasarlanan yapay çentikli bağlantı elemanı özelliklerinin deneysel (itme ve eğilme) çalışmalar ile açıklanması amaçlanmıştır. Çalışma ile yapay çentikli ABK yapım sisteminin kırsal turizm tesislerinin inşasında kullanabilecek potansiyele sahip olduğu görülmüştür.

References

 • Amani, A., & Niyazi, A. Q. (2018). Türkiye’de Prefabrik Yapı Sektörünün Hızlı Gelişimi. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 6(3), 487-494. https://doi.org/10.21923/jesd.431612.
 • Bilici, N. & Işık, Z. (2018). Bölgesel Kalkınmada Yayla Turizmi: Rize İli Örneği. Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 1-21. https://doi.org/10.22466/acusbd.409621.
 • Ceccotti, A. (2002). Composite Concrete‐Timber Structures. Progress in Structural Engineering and Materials, 4(3), 264 – 275. DOI: 10.1002/pse.126.
 • Cengiz, T. & Çelem, H. (2003). Kırsal Kalkınmada Analitik Hiyerarşi Süreci (Ahs) Yönteminin Kullanımı. Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi, 1(2), 144-153.
 • Çeken, H., Karadağ, L. & Dalgın, T. (2011). Kırsal Kalkınmada Yeni Bir Yaklaşım Kırsal Turizm ve Türkiye’ye Yönelik Teorik Bir Çalışma. Artvin Çoruh Ü. Orman Fakültesi Dergisi, 8(1), 1-14.
 • Devlet Planlama Teşkilatı. (1990). Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı (1990-1994). https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2022/07/Altinci_Bes_Yillik_Kalkinma_Plani-1990-1994.pdf.
 • Dias, A. M. P. G. (2005). Mechanical Behaviour of Timber-Concrete Joints (ISBN: 90-901-9214-X) [Doctoral Thesis, Technische Universiteit Delft]. TU Delft. http://resolver.tudelft.nl/uuid:fc148f88-9ad7-4322-8dda-af121c940b62.
 • Doğaner, S. (2001). Türkiye Turizm Coğrafyası. Çantay Kitabevi.
 • Doğu Karadeniz Projesi. (2014-2019). Eylem Planı. https://www.dokap.gov.tr/.
 • Esen, Ş. (2016). Hükümet ve Siyasi Parti Programlarında" Turizmde Sürdürülebilirlik" Kavramı. International Journal of Business, Economics and Management Perspectives Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi, 1(3), 1-11. https://ijbemp.com/files/5c6988c0-5733-4bc8-ab5d-9477b3f91fa9makale1.pdf.
 • Gutkowski, R. M., Brown, K., Shigidi, A., & Natterer, J. (2004). Investigation of Notched Composite Wood–Concrete Connections. Journal of Structural Engineering, 130(10), 1553-1561.
 • Gündüz, E. (2023). Determination of sustainable development strategies focused on rural tourism, kilistra sample. PLANARCH – Design and Planning Research, 7(1), 8–18.
 • Kuhlmann, U., & Michelfelder, B. (2004). Grooves as shear-connectors in timber-concrete composite structures (Conference presentation). Proceedings of the 8th world conference on timber engineering, Lahti, Finland.
 • Kuhlmann, U., & Schänzlin, J. (2001). Grooves as shear connectors for timber-concrete composite decks (Conference presentation). Proceedings of the RILEM conference on joints in timber structures. Bagneux, France: RILEM Publications.
 • LeBorgne, M. R. & Gutkowski, R. M. (2008). Load testing of wood-concrete beams incorporating recycled utility poles (No. MPC-08-197). Mountain-Plains Consortium.
 • Lukaszewska, E. (2009). Development of Prefabricated Timber-Concrete Composite Floors [Doctoral Thesis, Luleå University]. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:991048/FULLTEXT01.pdf
 • Özçatalbaş, O. (2006, April). Türkiye’de Kırsal Turizm Potansiyeli ve Geliştirilmesi [Symposium Presentation]. Turizm ve Mimarlık Sempozyumu, Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Antalya.
 • Republic of Türkiye Ministry of Culture and Tourism (n.d.). Bakanlıkça Yapılan Çalışmalar. http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr.
 • Republic of Türkiye Ministry of Culture and Tourism. (2007). Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Eylem Planı (2007– 2013). https://www.ktb.gov.tr/Eklenti/906,ttstratejisi2023pdf.pdf?0.
 • Republic of Türkiye Ministry of Culture and Tourism. (2023). Turizm İstatistikleri. https://yigm.ktb.gov.tr/TR-9851/turizm-istatistikleri.html.
 • Serdaroğlu Sağ, N., & Yaldız, E. (2020). Assessment of the rural tourism potential in Ermenek district and definition of the relevant strategies. PLANARCH - Design and Planning Research, 4(2), 45–62.
 • Somuncu, M., Akpınar, N., Kurum, E., Kaya, N. Ç. & Eceral, T. Ö. (2014, October). Doğu Karadeniz Bölgesi Yaylalarının İşlevlerinde Meydana Gelen Değişim ve Sonuçları [Symposium presentation]. Yayla Kültürü ve Yaylacılık Sempozyumu, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilecik.
 • Ün, E., Tutar, F., Tutar, E. & Erkan, Ç. (2012, October). Ekonomik Kalkınmada Kırsal Turizmin Rolü: Türkiye Örneği [Conference presentation]. International Conference on Eurasian Economies, Almaty, Kazakhstan. https://www.avekon.org/proceedings/avekon03.pdf.
 • Van der Linden, M. L. R. (1999). Timber-Concrete Composite Floor Systems (ISBN: 90-407-1979-9) [Doctoral Thesis, Technische Universiteit Delft]. TU Delft. http://resolver.tudelft.nl/uuid:6b2807c2-258b-45b0-bb83-31c7c3d8b6cd
 • Yeoh, D. E. C. (2010). Behaviour and Design of Timber-Concrete Composite Floor System. [Doctoral Thesis, University of Canterbury]. University of Canterbury Department of Civil and Natural Resources. http://dx.doi.org/10.26021/1992.
 • Yılmaz, S. (2023). [Fotoğraf]. Kişisel arşivinden eklenmiştir.
There are 26 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Sustainable Architecture
Journal Section Research Articles
Authors

Semih Yılmaz 0000-0002-4388-9327

Nilhan Vural 0000-0001-9248-6594

Güray Yusuf Baş 0000-0001-6064-165X

Early Pub Date March 28, 2024
Publication Date March 25, 2024
Submission Date March 12, 2023
Published in Issue Year 2024 Volume: 8 Issue: 1

Cite

APA Yılmaz, S., Vural, N., & Baş, G. Y. (2024). Doğu Karadeniz Bölgesi Kırsal Turizm Tesisleri İçin Yapım Sistemi Önerisi: Yapay Çentikli Ahşap-Beton Kompozit Sistem. PLANARCH - Design and Planning Research, 8(1), 46-57. https://doi.org/10.5152/Planarch.2023.23145

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929