Research Article
BibTex RIS Cite

Evaluation of Karşıyaka District Green Areas with the User Profile

Year 2024, Volume: 8 Issue: 1, 93 - 102, 25.03.2024

Abstract

Cities exist together with the natural and physical environment and experience a rapid change process with urbanization. Open-green spaces have a wide range of positive effects on the city and its inhabitants in terms of social, physical, economic and ecological perspectives. In addition, ıt is one of the most important indicators that determine livable cities. Cities with this structure within the scope of open green spaces stand out as places where the relationship between human and nature is in balance and which has great importance in terms of urban living conditions. In the context of the nature of open green spaces; The variety of activities, the location of the green area and the accessibility features are effective in determining the satisfaction levels of the users. This study was conducted to evaluate the quantity and quality, gradation, adequacy and accessibility levels of the green areas in Karşıyaka district of İzmir province, and the satisfaction of the user profile around these green areas. The survey results were evaluated within the framework of the user profile of each park. In the survey results, it was seen that the density and quality of the green areas in the park areas affect the satisfaction levels of the users about the park area and its surroundings.

References

 • Açar, M., ve Karahan, F. (2023). Green architecture in urban planning during the covid-19 epidemic. PLANARCH - Design and Planning Research, 7(1), 87-95.
 • Aklıbaşında, M., (2019). Determining The Active Green Areas And Their Adequacy By Using Satellite Images Ang Gis: The Case Of Nevşehir City (Turkey), Fresenius Environmental Bulletin, 28(10), 7274-7281.
 • Aksoy, Y. (2008), Landscape Architecture Ders Notları Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi.
 • Aksoy, Y. (2014), Türkiye’de Yeşil Alanlarla İlgili Yasal Düzenlemeler. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 26, 1-20.
 • Aksoy, Y. ve Akpınar, A. (2011). Yeşil Alan Kullanımı ve Yeşil Alan Gereksinimi Üzerine Bir Araştırma İstanbul İli Fatih İlçesi Örneği. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 10(20): 81-96.
 • Aydemir, Ş., Aydemir, E. S., Beyazlı, D. Ş., Ökten, N., Öksüz, A. M., Sancar, C., Özyaba, M. ve Türk, Y. A., (2004), Kentsel Alanların Planlanması ve Tasarımı, Akademi Kitabevi, Trabzon, 557 s.
 • Bedimo-Rung, A. L., Mowen A. J., Cohen, D. A, (2005). The Significance of Parks to Physical Activity and Public Health, American Journal of Preventive Medicine, 28, (2S2), 159-168.
 • Beyli, K. N. ve Yeşil, M., (2019). Ordu (Altınordu) Kenti Parklarının Kullanıcı Memnuniyeti Açısından İrdelenmesi, Akademik Ziraat Dergisi 8 (2): 243-250.
 • Bilgili, B.C., (2020). Ankara Kenti Yeşil Alanlarının Kent Ekosistemine Olan Etkilerinin Bazı Ekolojik Göstergeler Çerçevesinde Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009. Web. 11 Mayıs 2020.
 • Demircan, N., ve Faruk Başgün, Ö. (2022). Investigation of Elazığ Province in terms of European Green Capitals Award Criteria. PLANARCH - Design and Planning Research, 6(1), 27-39. Dunnet, N., Swanwick, C., Wooley, H., (2002). Improving Urban Parks, Play Areas and Open Spaces, Department of Landscape, University of Sheffield, DTLR.
 • Düzgüneş, E., Bezirkan, M. (2020). Kıyı Alanlarındaki Biyoklimatik Koşulların Rekreeasyonel Planlama Açısından Değerlendirilmesi, ATA Planlama ve Tasarım Dergisi, 4:1, 9-18.
 • Ersoy, M. (2009). Kentsel Planlamada Arazi Kullanım Standartları, Şehir Plancıları Odası Yayınları, Ankara, s.114 - 115.
 • Godbey, G., Caldwell L. L., Floyd M, Payne L., (2005). Contributions of Leisure Studies and Recreation and Park Management Research to the Active Living Agenda, American Journal of Preventive Medicine, 28, 150-158.
 • Gül, A. ve Küçük, V., (2001), Kentsel Açık Yeşil Alanlar ve Isparta Kenti Örneğinde İrdelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, (2): 27-48s.
 • Kabuloğlu Karaosman, S., Yavuz Pelvan, Z. B., & Özdamar, E. G. (2023). Adaptation of urban areas: Climate shelters and the case of Europe. PLANARCH - Design and Planning Research, 7(2), 171-180.
 • Koramaz, E. K. ve Türkoğlu, H., (2014). İstanbul’da Kentsel Yeşil Alan Kullanımı ve Kentsel Yeşil Alanlardan Memnuniyet, Planlama, 24 (1):26-34.
 • Köksaldı, E. ve Asilsoy, B., (2020). Kent Parklarında Kullanıcı Algısı: Lefkoşa Çağlayan Parkı, Yakın Mimarlık Dergisi, Cilt:3, Sayı:2, 1-23.
 • Menteşe, S., (2018). Bilecik Şehir Merkezinde Kentsel Yeşil Alanlarla İlgili Toplumsal Algı ve Ekolojik Farkındalık, Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:5, Sayı:29: 253-262.
 • Olgun, R., Kahraman, E. ve Karakuş, N., (2022). Evaluation of Green Spaces in Terms of User Satisfaction: A Case Stıdy on Serik/Antalya, Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 10 (7): 1308-1317.
 • Olgun, R., (2020). Parkların Kullanıcı Memnuniyeti Açısından Değerlendirilmesi, Konyaaltı, Antalya Örneği, Artium, 8 (1): 68-76.
 • Şimşek, Y. ve Güngör, Ş., (2022). Kentsel Yeşil Alanlar için Mekansal Yeterlilik ve Ulaşabilirlik Analizi: Gaziantep/Şahinbey Örneği, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AEÜSBED), Cilt 8, Sayı 3: 691-709.
 • Tolunay, A., Küçükcoşkun, A., Türkoğlu, T. ve Özmış, M., (2019). Süleyman Demirel Üniversitesi Açık Yeşil Alan ve Parklarının Personel ve Öğrencilerinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri, Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 21 (3): 597-612.
 • Uygur, A. ve Özkan, B. N., (2022). Kentsel Planlamada Rekreatif Yeşil Alanların Rolü, Journal of Recreation and Tourism Research, 9 (2): 70-81.
 • Yıldızcı, A.C., (1982). “İstanbul’da Kentsel Doku ile Yeşil Doku Arasındaki İlişkiler ve İstanbul Yeşil Alan Sistemi,” Doktora Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.

Karşıyaka İlçesi Yeşil Alanlarının Kullanıcı Profili ile Birlikte Değerlendirilmesi

Year 2024, Volume: 8 Issue: 1, 93 - 102, 25.03.2024

Abstract

Kentler, doğal ve fiziksel çevre ile birlikte var olup, kentleşme ile birlikte hızlı bir değişim süreci yaşamaktadır. Açık-yeşil alanlar kente ve kentliye yönelik sosyal, fiziksel, ekonomik ve ekolojik perspektifte çok çeşitli olumlu etkilere sahip olmakla birlikte; yaşanabilir kentleri belirleyen en önemli göstergelerden biridir. Açık yeşil alanlar açısından avantajlı olan kentler, insan ile doğa arasındaki ilişkinin dengede olduğu ve kentsel yaşam şartları açısından büyük öneme sahip olan mekânlar olarak öne çıkmaktadır. Açık yeşil alanların niteliği bağlamında; aktivite çeşitliliği, yeşil alanın konumu ve erişilebilirlik özellikleri kullanıcıların memnuniyet düzeylerini belirlemede etkili olmaktadır. Bu çalışma, İzmir ili Karşıyaka ilçesindeki yeşil alanların nicelik ve nitelikleri, kademelenmesi, yeterlilik ve erişilebilirlik düzeyleri, bu yeşil alanlar çevresindeki kullanıcı profilinin memnuniyetini değerlendirmek amacıyla yapılmış olup Olof Palme, Gençlik ve Cumhuriyet parklarındaki 100 kullanıcı ile anket çalışması gerçekleştirilmiş, anket sonuçları her parkın kullanıcı profili çerçevesinde değerlendirilmiştir. Anket sonuçlarında park alanlarındaki yeşil alanların yoğunluğu ve niteliğinin kullanıcıların park alanı ve çevresi ile ilgili memnuniyet düzeylerini etkilediği görülmüştür.

References

 • Açar, M., ve Karahan, F. (2023). Green architecture in urban planning during the covid-19 epidemic. PLANARCH - Design and Planning Research, 7(1), 87-95.
 • Aklıbaşında, M., (2019). Determining The Active Green Areas And Their Adequacy By Using Satellite Images Ang Gis: The Case Of Nevşehir City (Turkey), Fresenius Environmental Bulletin, 28(10), 7274-7281.
 • Aksoy, Y. (2008), Landscape Architecture Ders Notları Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi.
 • Aksoy, Y. (2014), Türkiye’de Yeşil Alanlarla İlgili Yasal Düzenlemeler. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 26, 1-20.
 • Aksoy, Y. ve Akpınar, A. (2011). Yeşil Alan Kullanımı ve Yeşil Alan Gereksinimi Üzerine Bir Araştırma İstanbul İli Fatih İlçesi Örneği. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 10(20): 81-96.
 • Aydemir, Ş., Aydemir, E. S., Beyazlı, D. Ş., Ökten, N., Öksüz, A. M., Sancar, C., Özyaba, M. ve Türk, Y. A., (2004), Kentsel Alanların Planlanması ve Tasarımı, Akademi Kitabevi, Trabzon, 557 s.
 • Bedimo-Rung, A. L., Mowen A. J., Cohen, D. A, (2005). The Significance of Parks to Physical Activity and Public Health, American Journal of Preventive Medicine, 28, (2S2), 159-168.
 • Beyli, K. N. ve Yeşil, M., (2019). Ordu (Altınordu) Kenti Parklarının Kullanıcı Memnuniyeti Açısından İrdelenmesi, Akademik Ziraat Dergisi 8 (2): 243-250.
 • Bilgili, B.C., (2020). Ankara Kenti Yeşil Alanlarının Kent Ekosistemine Olan Etkilerinin Bazı Ekolojik Göstergeler Çerçevesinde Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009. Web. 11 Mayıs 2020.
 • Demircan, N., ve Faruk Başgün, Ö. (2022). Investigation of Elazığ Province in terms of European Green Capitals Award Criteria. PLANARCH - Design and Planning Research, 6(1), 27-39. Dunnet, N., Swanwick, C., Wooley, H., (2002). Improving Urban Parks, Play Areas and Open Spaces, Department of Landscape, University of Sheffield, DTLR.
 • Düzgüneş, E., Bezirkan, M. (2020). Kıyı Alanlarındaki Biyoklimatik Koşulların Rekreeasyonel Planlama Açısından Değerlendirilmesi, ATA Planlama ve Tasarım Dergisi, 4:1, 9-18.
 • Ersoy, M. (2009). Kentsel Planlamada Arazi Kullanım Standartları, Şehir Plancıları Odası Yayınları, Ankara, s.114 - 115.
 • Godbey, G., Caldwell L. L., Floyd M, Payne L., (2005). Contributions of Leisure Studies and Recreation and Park Management Research to the Active Living Agenda, American Journal of Preventive Medicine, 28, 150-158.
 • Gül, A. ve Küçük, V., (2001), Kentsel Açık Yeşil Alanlar ve Isparta Kenti Örneğinde İrdelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, (2): 27-48s.
 • Kabuloğlu Karaosman, S., Yavuz Pelvan, Z. B., & Özdamar, E. G. (2023). Adaptation of urban areas: Climate shelters and the case of Europe. PLANARCH - Design and Planning Research, 7(2), 171-180.
 • Koramaz, E. K. ve Türkoğlu, H., (2014). İstanbul’da Kentsel Yeşil Alan Kullanımı ve Kentsel Yeşil Alanlardan Memnuniyet, Planlama, 24 (1):26-34.
 • Köksaldı, E. ve Asilsoy, B., (2020). Kent Parklarında Kullanıcı Algısı: Lefkoşa Çağlayan Parkı, Yakın Mimarlık Dergisi, Cilt:3, Sayı:2, 1-23.
 • Menteşe, S., (2018). Bilecik Şehir Merkezinde Kentsel Yeşil Alanlarla İlgili Toplumsal Algı ve Ekolojik Farkındalık, Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:5, Sayı:29: 253-262.
 • Olgun, R., Kahraman, E. ve Karakuş, N., (2022). Evaluation of Green Spaces in Terms of User Satisfaction: A Case Stıdy on Serik/Antalya, Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 10 (7): 1308-1317.
 • Olgun, R., (2020). Parkların Kullanıcı Memnuniyeti Açısından Değerlendirilmesi, Konyaaltı, Antalya Örneği, Artium, 8 (1): 68-76.
 • Şimşek, Y. ve Güngör, Ş., (2022). Kentsel Yeşil Alanlar için Mekansal Yeterlilik ve Ulaşabilirlik Analizi: Gaziantep/Şahinbey Örneği, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AEÜSBED), Cilt 8, Sayı 3: 691-709.
 • Tolunay, A., Küçükcoşkun, A., Türkoğlu, T. ve Özmış, M., (2019). Süleyman Demirel Üniversitesi Açık Yeşil Alan ve Parklarının Personel ve Öğrencilerinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri, Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 21 (3): 597-612.
 • Uygur, A. ve Özkan, B. N., (2022). Kentsel Planlamada Rekreatif Yeşil Alanların Rolü, Journal of Recreation and Tourism Research, 9 (2): 70-81.
 • Yıldızcı, A.C., (1982). “İstanbul’da Kentsel Doku ile Yeşil Doku Arasındaki İlişkiler ve İstanbul Yeşil Alan Sistemi,” Doktora Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.
There are 24 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects City and Regional Planning
Journal Section Research Articles
Authors

Ahsen Zamanis This is me 0009-0000-9721-9305

İrem Ayhan Selçuk 0000-0002-9797-800X

Neslihan Karataş This is me 0000-0002-9842-9213

Early Pub Date March 28, 2024
Publication Date March 25, 2024
Submission Date April 3, 2023
Published in Issue Year 2024 Volume: 8 Issue: 1

Cite

APA Zamanis, A., Ayhan Selçuk, İ., & Karataş, N. (2024). Karşıyaka İlçesi Yeşil Alanlarının Kullanıcı Profili ile Birlikte Değerlendirilmesi. PLANARCH - Design and Planning Research, 8(1), 93-102.

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929