BibTex RIS Cite

MEGA ORGANİZASYON ETKİSİ ÖLÇEĞİ’NİN UYARLANMASI

Year 2012, Volume: 3 Issue: 2, 14 - 37, 23.05.2012

Abstract

References

 • Anderson, J., C., Gerbing, D., W., (1988). Structural equation Modeling in Practice: A Review and Recommended Two-step Approach. Psychological Bulletin, 103:411- 423, 1988. Aşkar, P. ve Dönmez, O. (2004). Eğitim yazılımı geliştirme öz-yeterlik algısı ölçeği. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 3(6), 259-268.
 • Aşkar, P., ve Yurdugül, H., (2009). Örtük Büyüme Modellerinin eğitim Araştırmalarında Kullanımı. İlkögretim Online, 8(2), 534-555.
 • Ayyıldız, H., ve Cengiz, E., (2006). Pazarlama Modellerinin Testinde Kullanılabilecek Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) Üzerine Kavramsal Bir İnceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, C.11, S1, s.63-84, 2006.
 • Bek N, Şimsek IE, Erel S, Yakut Y, Uygur F. (2009). Turkish version of impact on family scale: a study of reliability and validity. Health Qual Life Outcomes, 2(4)7:4.
 • Bentler, P.M. (1990). Comparative fit indexes in structural models. Psychological Bulletin, 107, 238–246.
 • Biçer T. (1994). Spor Yönetimi Organizasyonu, Ekonomik Birim Olarak Spor isletmeleri ve Uygulamadan Bir Örnek”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon Anabilin Dalı Doktora Tezi. İstanbul.
 • Büyüköztürk, Ş. (2009). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, s. 121-125, Pegem Akademi, Ankara.
 • Browne, M., W., & Cudeck, R., (1993). Alternative ways of assessing model fit”, In Bollen, K., and Long, S. (eds.), Testing Structural Equation Models. Sage, Beverly Hills, CA, 136– 162.
 • Can, Y., Soyer F. ve Güven H. (2000). Spor Hizmetlerinde Verimliliği Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi. Bildiriler. Cilt II. Sporda Psiko-Sosyal Alanlar, Spor Yönetim Bilimleri 1. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Kongresi 26-27 Mayıs. Ankara.
 • Coffman, D., L., & Millsap, R., E., (2005). Evaluating latent growth curve models using individual fit statistics, Structural Equation Modeling, 13, 1–27, 2005.
 • Dağ, İ. (2002). Kontrol odağı ölçeği: Ölçek geliştirme, güvenirlik ve geçerlik çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 17 (49), 77-90.
 • Erefe İ. (2002). Hemşirelikte araştırma, ilke, süreç ve yöntemleri. Veri toplama araçlarının niteliği. HEMAR-GE Yayın No 1, İstanbul: Odak Ofset, 169-88.
 • Ergin, D.Y. (1995). Ölçeklerde geçerlik ve güvenirlik. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 7,125-148.
 • Eser E. (2006). Sağlıkla ilgili yaşam kalitesi ölçeklerinin kültüre uyarlanması. Sağlıkta Birikim Dergisi, 1(2):6-8.
 • Fredline, E., and Faulkner, B. (2000). Host community reactions: a cluster analysis. Annals of Tourism Research, (27), 763-784.
 • Gözüm S, Aksayan S. (2003). Kültürlerarası ölçek uyarlaması için rehber II: Psikometrik özellikler ve kültürlerarası karşılaştırma. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 5:3-14.
 • Gündogdu, C., S. Devecioglu, (2008). Spor Hizmetlerinin Genel Ekonomi Çerçevesinde Görünümü. Fırat Üniversitesi, Dogu Anadolu Bölgesi Arastırmaları Dergisi (DAUM) Cilt: 6, Sayı:2, s.117-124, Subat, Elazığ.
 • Hatcher, L. (1994). A step-by-step approach to using the SAS(R) system for factor analysis and structural equation modeling. Cary, NC: SAS Institut,, 1994.
 • Hair, J. F., Anderson, R. L., and Tatham,W. C. (1998). Multivariate data analysis with reading. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall. 1998
 • Jeong, G.H. (1998). (1998). Residents' perceptions toward the tourism impacts of the '93 EXPO development on the city of Taejon. Journal of Tourism Studies, (18),l53-173. 1998.
 • Jie, Y. Yan, W. (2010). Developing a Mega Event Impact Scale”, 20i 0 2nd international Conference on Education Technology and Computer (ICETC), 305-307.
 • Jöreskog, K., Sörbom, D., (1996). LISREL 8 : User’s Reference Guide”, s.11, 2nd ed. Lincolnwood, Scientific Software International.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Nobel Yayınları. Ankara.
 • Kim, S. S. and Petrick, J. F. (2005). Residents' perceptions on impacts of the FIFA2002 World Cup: the case of Seoul as a host city. Tourism Management, (26),25-38.
 • Kim, H. Gursoy, D. and Lee, Sob.(2006). The impact of the 2002 World Cup on South Korea: comparisons of pre- and post-games. Tourism Management, (27), 86-96.
 • Kline, R. B. (1998). Sofware Programs for Structural Equation Modeling: AMOS, EQS, and LİSREL. Journal of Psychoeducational Assessment, 16, 302-323.
 • Kulaksızoğlu, A. Dilmaç, B. Ekşi, H. Otrar, M. (2003). Uyum ölçeği-üniversite formu’nun dilsel eşdeğerlik, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, (2) 3, 49-64. Marsh, H. W. Balla, J. R. & McDonald, R. P. (1988). Goodness-of-fit indexes in confirmatory factor analysis: The effect of sample size. Psychological Bulletin, 103, 391–410, 1988.
 • Nunually, J.C. (1978). Psychometric Theory. s. 113-134, (2nd ed.) New York: McGraw-Hill.
 • Osborne, J.W. Costello, A.B. (2004). Sample size and subject to item ratio in principal components analysis. Practical Assessment, Research Evaluation. 9(11). Erişim Tarihi: http://PAREonline.net/getvn.asp?v=9&n=11 2004. (05-11-2010)
 • Öksüz E, Malhan S. (2005). Sağlığa bağlı yaşam kalitesi-kalimetri. Başkent Üniversitesi, Ankara.
 • Özmen, A. (2000). Uygulamalı araştırmalarda örnekleme yöntemleri. s.40, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
 • Özgüven, İ.E. (1994). Psikolojik Testler. s. 54-62, Yeni Doğuş Matbaası. Ankara.
 • Preacher, K.J. MacCallum, R.C. (2002). Exploratory factor analysis in behavior genetics research: Factor recovery with small sample size. Behavior Genetics. 32 (2), 153-161.
 • Ritchie, J. (1984). Assessing the impact of hallmark events: conceptual and research issues. Journal of Travel Research, (22), 2-11.
 • Sapnas, K.G. (2004). Letters to the editor: Determining adequate sample size. Journal of Nursing Scholarship. 36(1), 4, Erişim Tarihi: from www.blackwell synergy.com. (03-02- 2011).
 • Schermelleh-Engel, K. ve Moosbrugger, H., (2003). Evaluating The Fit of Structural Equation Models: Tests of Significance and Descriptive Goodness-of-Fit Measures. Methods of Psychological Research Online, Vol:8 No:2, 23-74.
 • Şimşek, Ö., F., (2007). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş Temel İlkeler ve LİSREL Uygulamaları. s. 8-17, 55, Ekinoks Basımevi, Ankara, 2007.
 • Talimciler, A., (2002). Futbolun Metalaşması. Toplum Bilim Futbol Özel Sayısı, sayı 16, Ekim.
 • Tavşancıl, E. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. 48-55, Nobel Yayın Dağıtım. Ankara.
 • Tekin, H. (1996). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Yargı yayınları, Ankara: (17), 25-34.
 • Turgut, M. F. (1997). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Metotları. s. 48-72, Gül Yayınevi. Ankara:
 • Yurdagül H.(2005) Ölçek geliştirme çalışmalarında kapsam geçerliği için kapsam geçerlik indekslerinin kullanılması. In: XIV. Eğitim Bilimleri Kurultayı; 28-30 Eylül, Pamukkale Üniversitesi,
 • http://yunus.hacettepe.edu.tr/~yurdugul/3/indir/PamukkaleBildiri.pdf. (05-03-2011). Erişim:
Year 2012, Volume: 3 Issue: 2, 14 - 37, 23.05.2012

Abstract

References

 • Anderson, J., C., Gerbing, D., W., (1988). Structural equation Modeling in Practice: A Review and Recommended Two-step Approach. Psychological Bulletin, 103:411- 423, 1988. Aşkar, P. ve Dönmez, O. (2004). Eğitim yazılımı geliştirme öz-yeterlik algısı ölçeği. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 3(6), 259-268.
 • Aşkar, P., ve Yurdugül, H., (2009). Örtük Büyüme Modellerinin eğitim Araştırmalarında Kullanımı. İlkögretim Online, 8(2), 534-555.
 • Ayyıldız, H., ve Cengiz, E., (2006). Pazarlama Modellerinin Testinde Kullanılabilecek Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) Üzerine Kavramsal Bir İnceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, C.11, S1, s.63-84, 2006.
 • Bek N, Şimsek IE, Erel S, Yakut Y, Uygur F. (2009). Turkish version of impact on family scale: a study of reliability and validity. Health Qual Life Outcomes, 2(4)7:4.
 • Bentler, P.M. (1990). Comparative fit indexes in structural models. Psychological Bulletin, 107, 238–246.
 • Biçer T. (1994). Spor Yönetimi Organizasyonu, Ekonomik Birim Olarak Spor isletmeleri ve Uygulamadan Bir Örnek”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon Anabilin Dalı Doktora Tezi. İstanbul.
 • Büyüköztürk, Ş. (2009). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, s. 121-125, Pegem Akademi, Ankara.
 • Browne, M., W., & Cudeck, R., (1993). Alternative ways of assessing model fit”, In Bollen, K., and Long, S. (eds.), Testing Structural Equation Models. Sage, Beverly Hills, CA, 136– 162.
 • Can, Y., Soyer F. ve Güven H. (2000). Spor Hizmetlerinde Verimliliği Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi. Bildiriler. Cilt II. Sporda Psiko-Sosyal Alanlar, Spor Yönetim Bilimleri 1. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Kongresi 26-27 Mayıs. Ankara.
 • Coffman, D., L., & Millsap, R., E., (2005). Evaluating latent growth curve models using individual fit statistics, Structural Equation Modeling, 13, 1–27, 2005.
 • Dağ, İ. (2002). Kontrol odağı ölçeği: Ölçek geliştirme, güvenirlik ve geçerlik çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 17 (49), 77-90.
 • Erefe İ. (2002). Hemşirelikte araştırma, ilke, süreç ve yöntemleri. Veri toplama araçlarının niteliği. HEMAR-GE Yayın No 1, İstanbul: Odak Ofset, 169-88.
 • Ergin, D.Y. (1995). Ölçeklerde geçerlik ve güvenirlik. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 7,125-148.
 • Eser E. (2006). Sağlıkla ilgili yaşam kalitesi ölçeklerinin kültüre uyarlanması. Sağlıkta Birikim Dergisi, 1(2):6-8.
 • Fredline, E., and Faulkner, B. (2000). Host community reactions: a cluster analysis. Annals of Tourism Research, (27), 763-784.
 • Gözüm S, Aksayan S. (2003). Kültürlerarası ölçek uyarlaması için rehber II: Psikometrik özellikler ve kültürlerarası karşılaştırma. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 5:3-14.
 • Gündogdu, C., S. Devecioglu, (2008). Spor Hizmetlerinin Genel Ekonomi Çerçevesinde Görünümü. Fırat Üniversitesi, Dogu Anadolu Bölgesi Arastırmaları Dergisi (DAUM) Cilt: 6, Sayı:2, s.117-124, Subat, Elazığ.
 • Hatcher, L. (1994). A step-by-step approach to using the SAS(R) system for factor analysis and structural equation modeling. Cary, NC: SAS Institut,, 1994.
 • Hair, J. F., Anderson, R. L., and Tatham,W. C. (1998). Multivariate data analysis with reading. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall. 1998
 • Jeong, G.H. (1998). (1998). Residents' perceptions toward the tourism impacts of the '93 EXPO development on the city of Taejon. Journal of Tourism Studies, (18),l53-173. 1998.
 • Jie, Y. Yan, W. (2010). Developing a Mega Event Impact Scale”, 20i 0 2nd international Conference on Education Technology and Computer (ICETC), 305-307.
 • Jöreskog, K., Sörbom, D., (1996). LISREL 8 : User’s Reference Guide”, s.11, 2nd ed. Lincolnwood, Scientific Software International.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Nobel Yayınları. Ankara.
 • Kim, S. S. and Petrick, J. F. (2005). Residents' perceptions on impacts of the FIFA2002 World Cup: the case of Seoul as a host city. Tourism Management, (26),25-38.
 • Kim, H. Gursoy, D. and Lee, Sob.(2006). The impact of the 2002 World Cup on South Korea: comparisons of pre- and post-games. Tourism Management, (27), 86-96.
 • Kline, R. B. (1998). Sofware Programs for Structural Equation Modeling: AMOS, EQS, and LİSREL. Journal of Psychoeducational Assessment, 16, 302-323.
 • Kulaksızoğlu, A. Dilmaç, B. Ekşi, H. Otrar, M. (2003). Uyum ölçeği-üniversite formu’nun dilsel eşdeğerlik, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, (2) 3, 49-64. Marsh, H. W. Balla, J. R. & McDonald, R. P. (1988). Goodness-of-fit indexes in confirmatory factor analysis: The effect of sample size. Psychological Bulletin, 103, 391–410, 1988.
 • Nunually, J.C. (1978). Psychometric Theory. s. 113-134, (2nd ed.) New York: McGraw-Hill.
 • Osborne, J.W. Costello, A.B. (2004). Sample size and subject to item ratio in principal components analysis. Practical Assessment, Research Evaluation. 9(11). Erişim Tarihi: http://PAREonline.net/getvn.asp?v=9&n=11 2004. (05-11-2010)
 • Öksüz E, Malhan S. (2005). Sağlığa bağlı yaşam kalitesi-kalimetri. Başkent Üniversitesi, Ankara.
 • Özmen, A. (2000). Uygulamalı araştırmalarda örnekleme yöntemleri. s.40, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
 • Özgüven, İ.E. (1994). Psikolojik Testler. s. 54-62, Yeni Doğuş Matbaası. Ankara.
 • Preacher, K.J. MacCallum, R.C. (2002). Exploratory factor analysis in behavior genetics research: Factor recovery with small sample size. Behavior Genetics. 32 (2), 153-161.
 • Ritchie, J. (1984). Assessing the impact of hallmark events: conceptual and research issues. Journal of Travel Research, (22), 2-11.
 • Sapnas, K.G. (2004). Letters to the editor: Determining adequate sample size. Journal of Nursing Scholarship. 36(1), 4, Erişim Tarihi: from www.blackwell synergy.com. (03-02- 2011).
 • Schermelleh-Engel, K. ve Moosbrugger, H., (2003). Evaluating The Fit of Structural Equation Models: Tests of Significance and Descriptive Goodness-of-Fit Measures. Methods of Psychological Research Online, Vol:8 No:2, 23-74.
 • Şimşek, Ö., F., (2007). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş Temel İlkeler ve LİSREL Uygulamaları. s. 8-17, 55, Ekinoks Basımevi, Ankara, 2007.
 • Talimciler, A., (2002). Futbolun Metalaşması. Toplum Bilim Futbol Özel Sayısı, sayı 16, Ekim.
 • Tavşancıl, E. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. 48-55, Nobel Yayın Dağıtım. Ankara.
 • Tekin, H. (1996). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Yargı yayınları, Ankara: (17), 25-34.
 • Turgut, M. F. (1997). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Metotları. s. 48-72, Gül Yayınevi. Ankara:
 • Yurdagül H.(2005) Ölçek geliştirme çalışmalarında kapsam geçerliği için kapsam geçerlik indekslerinin kullanılması. In: XIV. Eğitim Bilimleri Kurultayı; 28-30 Eylül, Pamukkale Üniversitesi,
 • http://yunus.hacettepe.edu.tr/~yurdugul/3/indir/PamukkaleBildiri.pdf. (05-03-2011). Erişim:
There are 43 citations in total.

Details

Primary Language English
Journal Section SPORT MANAGEMENT
Authors

Kerem Şimşek

Publication Date May 23, 2012
Published in Issue Year 2012 Volume: 3 Issue: 2

Cite

APA Şimşek, K. (2012). MEGA ORGANİZASYON ETKİSİ ÖLÇEĞİ’NİN UYARLANMASI. Pamukkale Journal of Sport Sciences, 3(2), 14-37.