Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Year 2021, Volume 3, Issue 2, 36 - 44, 31.12.2021

Abstract

References

 • Al Ani, M. K. and Dhofar, Z. M. (2015), “Audit Quality Firm Performance Quality: Omani Experience”, European Journal of Economies, Finance and Administrative Sciences, Vol:74, s. 13-23.
 • AL-AJMİ, Jasim (2009). “Audit Firm, Corporate Governance, and Audit Quality: Evidence From Bahrain”, Advances in Accounting, Incorporating Advances in International Accounting, 64-74.
 • Aledvan, B. A., Yaseen, A. A. B. and Alkubisi, A. (2015), “The Role Of Audit Quality On The Relationship Between Auditor’s And Financial Performance Quality Of Selected Cement Firm In Jordan”, International Journal of Business and Social Science, Vol:6, No:12, s. 138-146. 90
 • Arel, B., Ricard, G.,B., Kurt, P. (2005). “Audit Firm Rotation and Audit Quality”, The CPA Journal, January, s.36-39.
 • Ayrancı, K. (2010). Türkiye’de Bağımsız Denetim ve Bir İşletme Uygulaması, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Azgın, N. (2018). Denetçinin Mesleki Şüpheciliğinin Denetim Kalitesine Etkisi. Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eskişehir.
 • Bağımsız Denetim Yönetmeliği. (26.12.2012), Resmi Gazete, yayınlanan düzenlemeler.
 • Baki, B. ve Ustasüleyman, T. (2001). "Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Yazılımları Ve Performans Ölçütleri", Verimlilik Dergisi, Sayı: 2, s. 69-80.
 • Bouaziz, Z. (2012), “The Impact Of The Presence Of Audit Committees On The Financial Performance Of Tunisian Companies”, International Journal of Management & Business Studies, Vol: 2, No:4, s. 57- 64. 1 Ceyhan, İ.F. (2014). Bağımsız denetim Kalitesini Arttırıcı Bir Yöntem Olarak veri Madenciliği: Borsa İstanbul Uygulaması, Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Chan, K. C., Farrell, B., Healy, P. and Lee, P. (2011), “Firm Performance Following Auditor Changes For Audit Fee Savings”, Journal of Business & Economics Research, Vol: 7, No: 10, s. 17-26.
 • Chen, Y.S., Hsu, J. C. S., Huang, M. T. ve Yang, P. S. (2013). “Qualıty, Sıze, And Performance Of Audıt Fırms”, The International Journal of Business and Finance Research, Vol:7, İssue:5, Taiwan.
 • Çalgan, E., E. Menteşe F. Işıloğlu, M. V. Toroslu , M. Özcan, Gülmez, N., Savaş Ş., Onur Z. Ve Ağca Z. (2008). Muhasebe Denetimi, İsmmmo Yayınları, Yayın No:113, İstanbul.
 • Çelik, A. (2005). Bağımsız Denetim Kuruluşlarının Sorumluluğu, 1. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara. Çırpan, H. ve Koyuncu, M. (1998). “İşletme Kültürünün Alt Kademe Yöneticileri Üzerindeki Etkisi: Bir Örnek Olay Çalışması”, Öneri Dergisi, Cilt: .2, S.9.
 • Çıtak, N. (2007). Hileli Mali Raporlamada Yaratıcı Muhasebe ve Bir Uygulama, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü, İstanbul.
 • Ergun, Ü. (1999). “Bağımsız Denetimde Kalitenin Önemi ve Sermaye Piyasası Kanunu Kapsamında Faaliyet Gösteren Bağımsız Denetim Firmalarının Görünümü”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Sayı:1, Cilt:1.
 • Erol, M. (2008). “İşletmelerde Yaşanan Yolsuzluklara (Hata ve Hileler) Karşı Denetimden Beklentiler”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,Sayı: 13(1), s. 229-237.
 • Erserim, A. (2007). Bağımsız Denetimin Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Denetim Standartları Açısından Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Muğla.
 • Ertuğrul, İ. (2004). Toplam Kalite Kontrol ve Teknikleri, Ekin Kitabevi, İstanbul.
 • Esendemir, E. (2011). Bağımsız Denetim Kalitesi İle İlgili Yeni Yaklaşımlar ve İzmir İlinde Yeminli Mali Müşavirlere Yönelik Bir Araştırma, Doktora Tezi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Muhasebe ve Finansman Bilim Dalı, Manisa.
 • Esendemirli, E. (2013). Bağımsız Denetimde Kalite Kontrol ve YMM’lere Yönelik Bir Araştırma, Doktora Tezi, Yaşar Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Finansman Bölümü, İzmir.
 • Eshitemi, P. B. And Omwenga, J. (2016), “Effect of Audit Quality on The Financial Performance Of Listed Parastatals In Nairobi Securities Exchange” Social Science and Humanities Journal, DOI: 10.1234.67/sshj.1015, s. 186-199.
 • Fidan, F. (2010). Hisse Senetleri İmkb’de İşlem Gören Şirketlerin Bağımsız Denetimi Ve Uygulamalı Bir Örnek, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Bankacılık Ve Sigortacılık Enstitüsü Sermaye Piyasası Ve Borsa Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Fooladi, M. ve Shukor, Z. A. (2012), “Board Of Directors, Audit Quality And Firm Performance: Evidence From Malaysia” In National Research & Innovation Conference for Graduate Students in Social Sciences, December 7-9, ISBN 978 983 2408 086, s. 87-96.
 • Göğer, T. (2006). Türkiye’de Bağımsız Denetim Uygulamalarında Bağımsız Denetim Kalitesini Belirleyen Etkenler Ve Türkiye’deki Denetim Firmalarına Yönelik Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Soltani, B. (2007). “Auditing: An International Approach”, Prentice Hall, England. Sulong, Z., Gardner, J. C., Hussin, A. H., Sanusi, Z. M. and Mcgowan, C. B. (2013). “Managerial Ownership, Leverage And Audit Quality Impact On Firm Performance: Evidence From The Malaysian ACE Market”, Accounting & Taxation, Vol:5, No:1, s. 59-70.
 • Şavlı T. (2007). “Türkiye’de Kalite Güvence Sisteminin Değerlendirilmesi”, 2.Uluslararası Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu, 8. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu, Antalya, 2007.
 • Ziaee, M. (2014), “The Effect Of Audit Quality On The Performance Of Listed Companies In Tehran Stock Exchange”, International Letters of Social and Humanistic Sciences, Vol:21, s. 36- 44.
 • Zureigat, M. (2011), “The Effect Of Ownership Structure On Audit Quality: Evidence From Jordan”, June, International Journal Of Business And Social Science, Sayı: 2, No: 10, s. 38-46.

Relationship With Independent Audit Quality And Financial Performance

Year 2021, Volume 3, Issue 2, 36 - 44, 31.12.2021

Abstract

Although the scope of the independent audit is not clear that there are no undesirable situations such as fraud, error and corruption in the financial statements and data of the company that the auditor is auditing, it is obligatory to give a reasonable assurance within the framework of the audit evidence that can form a basis for the auditor's opinion. Taking into account the compliance of the financial statements and financial data with the generally accepted accounting principles and rules, it is evaluated that compliance with the legislation is ensured. Auditing financial statements includes accounting books, documents and accounting records. Financial statements are audited through these documents.

References

 • Al Ani, M. K. and Dhofar, Z. M. (2015), “Audit Quality Firm Performance Quality: Omani Experience”, European Journal of Economies, Finance and Administrative Sciences, Vol:74, s. 13-23.
 • AL-AJMİ, Jasim (2009). “Audit Firm, Corporate Governance, and Audit Quality: Evidence From Bahrain”, Advances in Accounting, Incorporating Advances in International Accounting, 64-74.
 • Aledvan, B. A., Yaseen, A. A. B. and Alkubisi, A. (2015), “The Role Of Audit Quality On The Relationship Between Auditor’s And Financial Performance Quality Of Selected Cement Firm In Jordan”, International Journal of Business and Social Science, Vol:6, No:12, s. 138-146. 90
 • Arel, B., Ricard, G.,B., Kurt, P. (2005). “Audit Firm Rotation and Audit Quality”, The CPA Journal, January, s.36-39.
 • Ayrancı, K. (2010). Türkiye’de Bağımsız Denetim ve Bir İşletme Uygulaması, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Azgın, N. (2018). Denetçinin Mesleki Şüpheciliğinin Denetim Kalitesine Etkisi. Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eskişehir.
 • Bağımsız Denetim Yönetmeliği. (26.12.2012), Resmi Gazete, yayınlanan düzenlemeler.
 • Baki, B. ve Ustasüleyman, T. (2001). "Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Yazılımları Ve Performans Ölçütleri", Verimlilik Dergisi, Sayı: 2, s. 69-80.
 • Bouaziz, Z. (2012), “The Impact Of The Presence Of Audit Committees On The Financial Performance Of Tunisian Companies”, International Journal of Management & Business Studies, Vol: 2, No:4, s. 57- 64. 1 Ceyhan, İ.F. (2014). Bağımsız denetim Kalitesini Arttırıcı Bir Yöntem Olarak veri Madenciliği: Borsa İstanbul Uygulaması, Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Chan, K. C., Farrell, B., Healy, P. and Lee, P. (2011), “Firm Performance Following Auditor Changes For Audit Fee Savings”, Journal of Business & Economics Research, Vol: 7, No: 10, s. 17-26.
 • Chen, Y.S., Hsu, J. C. S., Huang, M. T. ve Yang, P. S. (2013). “Qualıty, Sıze, And Performance Of Audıt Fırms”, The International Journal of Business and Finance Research, Vol:7, İssue:5, Taiwan.
 • Çalgan, E., E. Menteşe F. Işıloğlu, M. V. Toroslu , M. Özcan, Gülmez, N., Savaş Ş., Onur Z. Ve Ağca Z. (2008). Muhasebe Denetimi, İsmmmo Yayınları, Yayın No:113, İstanbul.
 • Çelik, A. (2005). Bağımsız Denetim Kuruluşlarının Sorumluluğu, 1. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara. Çırpan, H. ve Koyuncu, M. (1998). “İşletme Kültürünün Alt Kademe Yöneticileri Üzerindeki Etkisi: Bir Örnek Olay Çalışması”, Öneri Dergisi, Cilt: .2, S.9.
 • Çıtak, N. (2007). Hileli Mali Raporlamada Yaratıcı Muhasebe ve Bir Uygulama, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü, İstanbul.
 • Ergun, Ü. (1999). “Bağımsız Denetimde Kalitenin Önemi ve Sermaye Piyasası Kanunu Kapsamında Faaliyet Gösteren Bağımsız Denetim Firmalarının Görünümü”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Sayı:1, Cilt:1.
 • Erol, M. (2008). “İşletmelerde Yaşanan Yolsuzluklara (Hata ve Hileler) Karşı Denetimden Beklentiler”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,Sayı: 13(1), s. 229-237.
 • Erserim, A. (2007). Bağımsız Denetimin Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Denetim Standartları Açısından Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Muğla.
 • Ertuğrul, İ. (2004). Toplam Kalite Kontrol ve Teknikleri, Ekin Kitabevi, İstanbul.
 • Esendemir, E. (2011). Bağımsız Denetim Kalitesi İle İlgili Yeni Yaklaşımlar ve İzmir İlinde Yeminli Mali Müşavirlere Yönelik Bir Araştırma, Doktora Tezi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Muhasebe ve Finansman Bilim Dalı, Manisa.
 • Esendemirli, E. (2013). Bağımsız Denetimde Kalite Kontrol ve YMM’lere Yönelik Bir Araştırma, Doktora Tezi, Yaşar Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Finansman Bölümü, İzmir.
 • Eshitemi, P. B. And Omwenga, J. (2016), “Effect of Audit Quality on The Financial Performance Of Listed Parastatals In Nairobi Securities Exchange” Social Science and Humanities Journal, DOI: 10.1234.67/sshj.1015, s. 186-199.
 • Fidan, F. (2010). Hisse Senetleri İmkb’de İşlem Gören Şirketlerin Bağımsız Denetimi Ve Uygulamalı Bir Örnek, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Bankacılık Ve Sigortacılık Enstitüsü Sermaye Piyasası Ve Borsa Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Fooladi, M. ve Shukor, Z. A. (2012), “Board Of Directors, Audit Quality And Firm Performance: Evidence From Malaysia” In National Research & Innovation Conference for Graduate Students in Social Sciences, December 7-9, ISBN 978 983 2408 086, s. 87-96.
 • Göğer, T. (2006). Türkiye’de Bağımsız Denetim Uygulamalarında Bağımsız Denetim Kalitesini Belirleyen Etkenler Ve Türkiye’deki Denetim Firmalarına Yönelik Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Soltani, B. (2007). “Auditing: An International Approach”, Prentice Hall, England. Sulong, Z., Gardner, J. C., Hussin, A. H., Sanusi, Z. M. and Mcgowan, C. B. (2013). “Managerial Ownership, Leverage And Audit Quality Impact On Firm Performance: Evidence From The Malaysian ACE Market”, Accounting & Taxation, Vol:5, No:1, s. 59-70.
 • Şavlı T. (2007). “Türkiye’de Kalite Güvence Sisteminin Değerlendirilmesi”, 2.Uluslararası Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu, 8. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu, Antalya, 2007.
 • Ziaee, M. (2014), “The Effect Of Audit Quality On The Performance Of Listed Companies In Tehran Stock Exchange”, International Letters of Social and Humanistic Sciences, Vol:21, s. 36- 44.
 • Zureigat, M. (2011), “The Effect Of Ownership Structure On Audit Quality: Evidence From Jordan”, June, International Journal Of Business And Social Science, Sayı: 2, No: 10, s. 38-46.

Details

Primary Language English
Subjects Business Finance
Published Date Fall
Journal Section Articles
Authors

Ali BAKİ (Primary Author)
Kastamonu SMMM Odası
Türkiye

Publication Date December 31, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 3, Issue 2

Cite

APA Baki, A. (2021). Relationship With Independent Audit Quality And Financial Performance . Quantrade Journal of Complex Systems in Social Sciences , 3 (2) , 36-44 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/quantrade/issue/67822/1032898

NOTICE: The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.