Research Article
BibTex RIS Cite

Kadın Atlet ve Kayak Sporcuların Bazı Motorik Özelliklerinin Karşılaştırılması

Year 2023, Volume: 25 Issue: 3, 56 - 60, 27.09.2023
https://doi.org/10.5152/JPESS.2023.22048

Abstract

Araştırmamızda, fiziksel benzer özellikler gösteren, Kadın Atlet ve Kadın Kayak sporcularının motorik özelliklerinin bazı parametreler açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırmamız katılımcıları 10 yıl boyunca düzenli antrenman yapan (8 kayakçı, 7 atlet), gönüllü 15 kadın milli takım sporcusundan oluşmaktadır. Çalışmamızda; boy, dayanıklılık, çabukluk, kuvvet ölçümleri, çeşitli vücut ölçümleri, esneklik ve reaksiyon ölçümleri gibi parametreler ölçülmüştür. Gruplar arası farkın belirlenmesinde independent sample t-testi uygulanmıştır. Anlamlılık düzeyi ise p ≤ ,05 olarak belirlenmiştir. Analizler ise SPSS 20 istatistik paket programı kullanılarak yapılmıştır. Gruplar arasında yaş ve boy arasında fark olmadığı, kadın kayakçıların kilo ortalamalarının, kadın atlet sporculardan yüksek olduğu, sporcuların sağ ve sol el kuvveti ortalamaları arasında farklılık olmadığı, sırt kuvveti ortalamaları arasında ise kayak sporcuları lehine anlamlı düzeyde farklılık olduğu tespit edilmiştir. Sporcuların dayanıklılık ortalamaları arasında ise atletlerin lehine farklılık olduğu, 50 mt çabukluk testinde ise kayakçıların lehine sonuçların çıktığı gözlenmektedir. Vücut yağı (kg), yağsız kuru kütle (kg) ve vücut sıvı ortalamaları arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Kayak sporu yapan kadın bireylerin sağ ve sol el reaksiyon ve ses ortalamalarının atletizm sporu yapan kadın bireylerden yüksek olduğu, atletizm yapan kadın bireylerin ise esnekliklerinin kayak sporu yapan kadın bireylerden yüksek olduğu gözlenmektedir. Sonuç olarak, her iki sporcu gurubu arasındaki fiziksel özelliklere bakıldığında motorik özelliklerinin anlamlı farklılıklar gösterdiği görüldü. Bu anlamlı farklılıkların en büyük etkeninin sporculara uygulanan antrenmanların şiddeti, kapsamı, yoğunluğu ve tekrar sayısından kaynaklandığı düşünülmektedir.

References

 • Açıkada, C., & Ergen, E. (1990). Bilim ve spor, Büro. Tek Ofset Matbaacılık.
 • Akgün, N. (1993). Egzersiz fizyolojisi (4. Baskı, Cilt. 2, ss. 258–260,). Ege Üniversitesi Matbaası.
 • Akyol, H., Bayram, M., Bayraktar, G., & Tozoğlu, E. (2016). Observation of food habits and awareness level of students studying at the school of physical education and sports. Turkish Journal of Sport and Exercise, 18(3), 31–38.
 • Bahat, B., Kapıcı, S., Sercan, C., Tuna, G., Kaynar, Ö., Bilici, F., & Ulucan, K. (2019). Investigation of catechol-O-methyl transferase (Comt) Rs4680 polymorphism in swimmers and skiers. Journal of Neurobehavioral Sciences, 6(2), 125–128. [CrossRef]
 • Baydil, B. (2006). Eurofıt testleri ile 12–14 yaş grubu erkek öğrencilerin fiziksel uygunluk normlarının araştırılması (Kastamonu ili örneği). AHI Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (Kefad). 7(2), 79–87.
 • Bayram, M., Akkuş, E., Şıktar, E., & Öztürk, D. (2011). Uzun mesafe koşan atletlerde iklimsel antrenman programının performansa etkisi. Atatürk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 13(4), 50–61.
 • Bayram, M., Demirel, N., & Şam, C. T. (2016). Dayanıklılık sporu yapan elit düzeydeki kadın ve erkek atletler ile kadın ve erkek kayaklı koşucuların bazı kan parametrelerindeki değişimin incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 18(1), 27–36.
 • Bayram, M., & Şıktar, E. (2011). Doğu Anadolu Bölgesinde görev yapan atletizm antrenörlerinin görüşlerine göre atletizm sorunları. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1333545.
 • Behdari, R., Zorba, E., Göktepe, M., & Bayram, M. (2016). 9–12 yaş masa tenisçilerin vücut kompozisyonu, antropometrik ve somatotip özelliklerinin belirlenmesi. Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1), 61–69.
 • Bompa, T. O. (1998). Antrenman kuramı ve yöntemi (s. 443). Bağırgan Yayınevi.
 • Çakmakçı, O. (2002). Türkiye ve Gürcistan A Milli Boks Takımlarının Seçilmiş Fiziksel Özelliklerinin Karşılaştırılması (Tez No: 115294). [Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü]. Ulusal Tez Merkezi.
 • Fox, E. L., Bowers, R. W., & Foss, L. M. (1999). Beden eğitimi ve sporun fizyolojik temelleri (s. 15). Bağırgan Yayınevi.
 • Genç, A., & Bilici, M. F. (2019). Dayanıklılık antrenmanının kadın kayaklı koşu sporcularının bazı serum lipit düzeyleri üzerindeki etkisi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 21(4), 69–74.
 • Günay, M., Tamer, K., & Cicioğlu, İ. (2006). Spor fizyolojisi ve performans ölçümleri. Baran Ofset.
 • Kaynar, Ö., Seyhan, S., & Bilici, M. F. (2018). Güreşçilerde sportif başarıyı olumsuz etkileyen faktörlerin incelenmesi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 20(1), 54–59.
 • Koç, H., & Aslan, C. S. (2010). Erkek hentbol ve voleybol sporcularının seçilmiş fiziksel ve motorik özelliklerinin karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 12(3), 227–231).
 • Mcardle, WD.Katch, FIKatch, VL (1991). Exercise Physiology: Nutrition, Energy, and Human PerformanceLippincott Williams+ Wilkins (pp. 85–86).
 • Metin, B., Göktepe, M., Demirel, N., Şam, C. T., & Serin, E. (2015). Yüksek irtifada antrenman yapan güreş ve haltercilerin bazı kan parametreleri açısından karşılaştırılması. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(4), 51–60.
 • More, A., Komi, P. V., & Gregor, R. J. (1992). Biomechancis of sprint (p. 32). Running Press, Department of Biology of Physical Activity, University of Jyvaskyla.
 • Şenel, Ö., Atalay, N., & Çolakoğlu, F. F. (1998). Türk Milli Badminton takımının antropometrik, vücut kompozisyonu ve bazı performans özellikleri. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3(2), 15–20.
 • Sevim, Y., & Savaş, S. (1993). Sporda yetenek seçimi. Bilim ve Teknik Dergisi, 10, 785–788.
 • Tamer, K. (1995). Sporda fiziksel-fizyolojik performansın ölçülmesi ve değerlendirilmesi. Türkerler Kitabevi.
 • Yörükoğlu, U., & Koz, M. (2007). Spor okulu çalışmaları ile basketbol antrenmanlarının 10–13 yaş grubu erkek çocukların fiziksel, fizyolojik ve antropometrik özelliklerine etkisi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2, 79–83.
 • Zorba, E., & Ziyagil, M. A. (1995). Vücut compassions ve ölçüm metotları(ss. 252–282). Erek Ofset

Comparison of Some Motoric Characteristics of Female Athletics and Ski Athletes

Year 2023, Volume: 25 Issue: 3, 56 - 60, 27.09.2023
https://doi.org/10.5152/JPESS.2023.22048

Abstract

This study aims to compare some of the motoric features of female athletes and female skiers who are similar in terms of their physical characteristics. Fifteen female national team athletes
who had regularly trained for 10 years (8 skiers, 7 athletes) participated in the study voluntarily. In our study, height, endurance, quickness, strength measurements, various body measurements,
flexibility and reaction measurements were measured. Independent samples t-test was used to determine the difference between the groups. The level of significance was determined as p ≤ .05.
SPSS 20 statistics package program was used for the analysis. There was no difference between the groups in terms of age and height. It was determined that there was no difference between
the right- and left-hand force averages and there was a significant difference between the backforce averages in favor of the skiers. It was observed that there was a difference between the
athletes’ endurance average in favor of the athletes, and the results were in favor of the skiers in the 50-mt quick test. Significant differences were found in body fat (kg), lean dry mass (kg), and
body fluid averages. It was observed that the average of right- and left-hand reaction and sound of the skiers was higher than the athletes, while the flexibility of the athletes was higher than the
skiers. As a result, when the physical properties between the two groups of athletes were examined, it was seen that their motoric characteristics showed significance. The biggest factor of this
significant difference is thought to be the intensity, scope, and the number of repetitions of the exercises applied to the athletes.

References

 • Açıkada, C., & Ergen, E. (1990). Bilim ve spor, Büro. Tek Ofset Matbaacılık.
 • Akgün, N. (1993). Egzersiz fizyolojisi (4. Baskı, Cilt. 2, ss. 258–260,). Ege Üniversitesi Matbaası.
 • Akyol, H., Bayram, M., Bayraktar, G., & Tozoğlu, E. (2016). Observation of food habits and awareness level of students studying at the school of physical education and sports. Turkish Journal of Sport and Exercise, 18(3), 31–38.
 • Bahat, B., Kapıcı, S., Sercan, C., Tuna, G., Kaynar, Ö., Bilici, F., & Ulucan, K. (2019). Investigation of catechol-O-methyl transferase (Comt) Rs4680 polymorphism in swimmers and skiers. Journal of Neurobehavioral Sciences, 6(2), 125–128. [CrossRef]
 • Baydil, B. (2006). Eurofıt testleri ile 12–14 yaş grubu erkek öğrencilerin fiziksel uygunluk normlarının araştırılması (Kastamonu ili örneği). AHI Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (Kefad). 7(2), 79–87.
 • Bayram, M., Akkuş, E., Şıktar, E., & Öztürk, D. (2011). Uzun mesafe koşan atletlerde iklimsel antrenman programının performansa etkisi. Atatürk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 13(4), 50–61.
 • Bayram, M., Demirel, N., & Şam, C. T. (2016). Dayanıklılık sporu yapan elit düzeydeki kadın ve erkek atletler ile kadın ve erkek kayaklı koşucuların bazı kan parametrelerindeki değişimin incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 18(1), 27–36.
 • Bayram, M., & Şıktar, E. (2011). Doğu Anadolu Bölgesinde görev yapan atletizm antrenörlerinin görüşlerine göre atletizm sorunları. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1333545.
 • Behdari, R., Zorba, E., Göktepe, M., & Bayram, M. (2016). 9–12 yaş masa tenisçilerin vücut kompozisyonu, antropometrik ve somatotip özelliklerinin belirlenmesi. Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1), 61–69.
 • Bompa, T. O. (1998). Antrenman kuramı ve yöntemi (s. 443). Bağırgan Yayınevi.
 • Çakmakçı, O. (2002). Türkiye ve Gürcistan A Milli Boks Takımlarının Seçilmiş Fiziksel Özelliklerinin Karşılaştırılması (Tez No: 115294). [Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü]. Ulusal Tez Merkezi.
 • Fox, E. L., Bowers, R. W., & Foss, L. M. (1999). Beden eğitimi ve sporun fizyolojik temelleri (s. 15). Bağırgan Yayınevi.
 • Genç, A., & Bilici, M. F. (2019). Dayanıklılık antrenmanının kadın kayaklı koşu sporcularının bazı serum lipit düzeyleri üzerindeki etkisi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 21(4), 69–74.
 • Günay, M., Tamer, K., & Cicioğlu, İ. (2006). Spor fizyolojisi ve performans ölçümleri. Baran Ofset.
 • Kaynar, Ö., Seyhan, S., & Bilici, M. F. (2018). Güreşçilerde sportif başarıyı olumsuz etkileyen faktörlerin incelenmesi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 20(1), 54–59.
 • Koç, H., & Aslan, C. S. (2010). Erkek hentbol ve voleybol sporcularının seçilmiş fiziksel ve motorik özelliklerinin karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 12(3), 227–231).
 • Mcardle, WD.Katch, FIKatch, VL (1991). Exercise Physiology: Nutrition, Energy, and Human PerformanceLippincott Williams+ Wilkins (pp. 85–86).
 • Metin, B., Göktepe, M., Demirel, N., Şam, C. T., & Serin, E. (2015). Yüksek irtifada antrenman yapan güreş ve haltercilerin bazı kan parametreleri açısından karşılaştırılması. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(4), 51–60.
 • More, A., Komi, P. V., & Gregor, R. J. (1992). Biomechancis of sprint (p. 32). Running Press, Department of Biology of Physical Activity, University of Jyvaskyla.
 • Şenel, Ö., Atalay, N., & Çolakoğlu, F. F. (1998). Türk Milli Badminton takımının antropometrik, vücut kompozisyonu ve bazı performans özellikleri. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3(2), 15–20.
 • Sevim, Y., & Savaş, S. (1993). Sporda yetenek seçimi. Bilim ve Teknik Dergisi, 10, 785–788.
 • Tamer, K. (1995). Sporda fiziksel-fizyolojik performansın ölçülmesi ve değerlendirilmesi. Türkerler Kitabevi.
 • Yörükoğlu, U., & Koz, M. (2007). Spor okulu çalışmaları ile basketbol antrenmanlarının 10–13 yaş grubu erkek çocukların fiziksel, fizyolojik ve antropometrik özelliklerine etkisi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2, 79–83.
 • Zorba, E., & Ziyagil, M. A. (1995). Vücut compassions ve ölçüm metotları(ss. 252–282). Erek Ofset
There are 24 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Sports Training
Journal Section Research Articles
Authors

Nurcan Demirel This is me 0000-0003-3666-3845

Metin Bayram This is me 0000-0002-7328-2526

Muzaffer Zepak This is me 0000-0002-2119-7557

Cemil Tuğrulhan Şam This is me 0000-0003-3142-6541

Publication Date September 27, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 25 Issue: 3

Cite

APA Demirel, N., Bayram, M., Zepak, M., Şam, C. T. (2023). Kadın Atlet ve Kayak Sporcuların Bazı Motorik Özelliklerinin Karşılaştırılması. Research in Sport Education and Sciences, 25(3), 56-60. https://doi.org/10.5152/JPESS.2023.22048

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929