Research Article
BibTex RIS Cite

Profesyonel Futbol Takım Taraftarlarının Fair Playe Yönelik Algılarının Metaforik Analizi

Year 2023, Volume: 25 Issue: 4, 82 - 88, 28.12.2023
https://doi.org/10.5152/JPESS.2023.23097

Abstract

Araştırmada profesyonel futbol takım taraftarlarının fair playe yönelik algılarının metaforik analizi amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden biri olan fenomenoloji (olgubilim) kullanılmıştır. Araştırma grubunu Erzincan ili 2. Lig futbol takımı 24 Anagold Erzincanspor maçlarına 2022–2023 sezonunda giden yetişkin erkek taraftarlardan gönüllü olarak araştırmaya katılan 107 kişi oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak katılımcılara yönelik oluşturulan kişisel bilgi formu ile “Fair play ................. gibidir. Çünkü ................” ibaresinin yer aldığı metafor çalışma kağıdı kullanılmıştır. Çalışma kâğıdı ile elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilerek ve yorumlanmıştır. Profesyonel futbol takım taraftarlarının fair play kavramına ilişkin en sık kullandıkları metaforlar sırasıyla centilmenlik, kardeşlik, adalet, dostluk ve insanlıktır. Üretilen metaforlar gerekçelerinden hareketle ait olduğu kavramsal kategoriler incelendiğinde katılımcıların fair play için “Bilgeliğin ifadesi olarak fair play,” “insani niteliklerin ifadesi olarak fair play,” “Doğanın bir ifadesi olarak fair play,” “Olmazsa olmaz olarak fair play,” “Nesnelerle ilgili olarak fair play” ve “Rehber olarak fair play” olarak 6 kategoride metaforlar ürettikleri belirlenmiştir. Katılımcıların çok sayıda farklı metafor kullanması ve belirli bir metaforda yüksek bir fikir birliği olmaması dikkat çekmiştir. Ayrıca katılımcıların çoğunlukla fair playin yüksek insani değerlerle bütünlük arz eden yapısına yönelik algılarının olduğu tespit edilmiştir.

References

 • Alqmase, M., Al-Muhtaseb, H., & Rabaan, H. (2021). Sports-fanaticism formalism for sentiment analysis in Arabic text. Social Network Analysis and Mining, 11(1), 1–24.
 • Aslan, Ş., & Geyik, B. (2018). Futbol ve basketbol taraftarlarının sporda şiddet ve istenmeyen davranışlara bakışlarının incelenmesi. Eurasian Research in Sport Science, 3(1), 1–14. https ://dergipark.org.tr/ en/do wnloa d/art icle- file/ 50967 7
 • Baltas, A. (2020). Football clubs, social changes, and political disputes in interwar Greece. International Journal of the History of Sport, 37(11), 992–1006. [CrossRef] Budak, İ., & Budak, A. (2014). Nicel, nitel ve karma araştırmalarda örnekleme. Içinde S. B. Demir (Ed.), Eğitim Araştırmaları; nicel, nitel ve Karma Yaklaşımlar (ss. 215–242). Eğiten Kitap.
 • Budi, D. R., & Widyaningsih, R. (2021). Revealing fanaticism of football supporters: Mass psychology perspective. Annals of Tropical Medicine and Public Health, 24(3). [CrossRef]
 • Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed). Sage publications.
 • Çağlayan, H. S., & Gül, Ö. (2017). Metaphoric perceptions of the students of the sports sciences faculty regarding the concept of fair-play.
 • Journal of Education and Training Studies, 5(8), 139–150. https ://eric.ed .gov/ ?id=E J1150 523. [CrossRef]
 • Doğaner, S., Erdeveciler, Ö., Balcı, V., Uyar, Y., Bağış, T. Ö., & Ercan, M. (2021). Futbol taraftarlarının fanatiklik düzeylerinin belirlenmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 19(4), 257–269. https ://de rgipa rk.or g.tr/ tr/downloa d/article- file/ 19929 93
 • Ekinci, H. B., Mallı, A. Y., Şam, C. T., & Demirel, N. (2022). Sporla ilgili metaforik algıların kuşaklara göre incelenmesi. Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, 5(Özel Sayı 1), 614–621. [CrossRef]
 • Erdemli, A. (1992). Fair play ve olimpizm. Spor Bilimleri II. Ulusal Kongresi Bildirileri (20-22 Kasım), Ankara, Kasım Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yayınları No:3, 180.
 • İnan, M., Dervent, F., & Karadağ, B. (2019). Spor Paydaşlarının fairplay kavramına ilişkin metaforik algıları. Spor Bilimleri Dergisi, 30(2), 85–95. [CrossRef]
 • Koç, Y. (2017). Beden eğitimi dersinde sportmenlik davranışı kazandırmaya yönelik uygulama önerisi: Küçüklerin oyununda centilmenliğin yapılandırılması (KOCY). Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 212–227. [CrossRef]
 • Koç, Y., & Tamer, K. (2016). A study on the sportsmanship behaviors of female students in physical education course according to different variables. Niğde University Journal of Physical Education and Sport Sciences, 7(1), 16–27.
 • Koç, Y., & Yenİçerİ, S. (2020). Farklı branş öğretmenlerinin beden eğitimi ve spor öğretmenlerine ve beden eğitimi ve spor dersine yönelik algılarının metaforik analizi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(1), 106–125. [CrossRef]
 • Lakoff, G., & Johnson, M. (2005). Metaforlar: Hayat, anlam ve dil (G. Y. Demir, Çev). Paradigma.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. Sage Publications.
 • Neuman, W. L., & Robson, K. (2014). Basics of social research. Pearson Canada.
 • Pehlİvan, Z., & Konukman, F. (2004). Fair-play yeri ve nemi. Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2(2), 49–53. [CrossRef]
 • Saban, A. (2009). Öğretmen adaylarının öğrenci kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 281–326.
 • Simon, R. L. (1991). Fair play ‘sports, values & society’, USA. Westview Press.
 • Strauss, A., & Corbin, J. (2014). Basics of qualitative research techniques. Sage Publications.
 • Thornborrow, J., & Wareing, S. (1998). Patterns in language: An introduction to language and literary style. Psychology Press.
 • Tutkun, E., Taşmektepligil, M. Y., Canbaz, S., Acar, H., & Çon, M. (2012). Samsunspor taraftarlarının sosyo-ekonomik özellikleri ve şiddete eğilimleri. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 14(1), 56–63.
 • Weade, R., & Ernst, G. (1990). Pictures of life in classrooms, and the search for metaphors to frame them. Theory into Practice, 29(2), 133–140. [CrossRef]
 • Yazıcı, M. (2020). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin “hakem” kavramına ilişkin metaforik algılarının incelenmesi. OPUS International Journal of Society Researches, 15(1), 4911–4929. [CrossRef]
 • Yetİm, A. A., & Kalfa, M. (2019). Üniversite öğrencilerinin sporla ilgili metaforik algıları ve spor etkinliği dersi. Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(1), 41–54. [CrossRef]
 • Yıldıran, İ. (2004). Fair Play: Kapsamı, Türkiye’deki görünümü ve geliştirme perspektifleri. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 9(4), 3–16.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. Basım). Seçkin Yayınevi.
 • Yıldırım, M. (2017). Futbol seyircilerinin saldırganlık davranışlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. Journal of International Social Research, 10(50), 1046–1057. [CrossRef]

Metaphorical Analysis of the Perceptions of Professional Football Team Fans Toward Fair Play

Year 2023, Volume: 25 Issue: 4, 82 - 88, 28.12.2023
https://doi.org/10.5152/JPESS.2023.23097

Abstract

The aim of the study was to analyze the perceptions of professional football team fans toward fair play. In the study, phenomenology, one of the qualitative research designs, was used. The research group consisted of 107 adult male fans who voluntarily participated in the research, who went to Erzincan 2nd League football team 24 Anagold Erzincanspor matches in the 2022–2023 season. Personal information form and worksheet created for the participants were used as data collection tools in the study. In the worksheet, the participants were asked to fill in the phrase “Fair play is like ………… . Because ………..” The collected data were analyzed and interpreted by the content analysis method. The metaphors most frequently used by professional football team fans regarding the concept of fair play are sportsmanship, brotherhood, justice, friendship, and humanity, respectively. When the conceptual categories they belong to are examined based on the reasons for the metaphors produced, it has been determined that the participants produced metaphors in six categories for fair play: “Fair play as an expression of wisdom,” “Fair play as an expression of human qualities,” “Fair play as an expression of nature,” “Fair play as a must,” “Fair play regarding objects,” and “Fair play as a guide.” It was noted that the participants used a large number of different metaphors and that there was no high consensus on a particular metaphor. In addition, it was determined that the participants mostly had perceptions of the structure of fair play integrating with high human values.

References

 • Alqmase, M., Al-Muhtaseb, H., & Rabaan, H. (2021). Sports-fanaticism formalism for sentiment analysis in Arabic text. Social Network Analysis and Mining, 11(1), 1–24.
 • Aslan, Ş., & Geyik, B. (2018). Futbol ve basketbol taraftarlarının sporda şiddet ve istenmeyen davranışlara bakışlarının incelenmesi. Eurasian Research in Sport Science, 3(1), 1–14. https ://dergipark.org.tr/ en/do wnloa d/art icle- file/ 50967 7
 • Baltas, A. (2020). Football clubs, social changes, and political disputes in interwar Greece. International Journal of the History of Sport, 37(11), 992–1006. [CrossRef] Budak, İ., & Budak, A. (2014). Nicel, nitel ve karma araştırmalarda örnekleme. Içinde S. B. Demir (Ed.), Eğitim Araştırmaları; nicel, nitel ve Karma Yaklaşımlar (ss. 215–242). Eğiten Kitap.
 • Budi, D. R., & Widyaningsih, R. (2021). Revealing fanaticism of football supporters: Mass psychology perspective. Annals of Tropical Medicine and Public Health, 24(3). [CrossRef]
 • Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed). Sage publications.
 • Çağlayan, H. S., & Gül, Ö. (2017). Metaphoric perceptions of the students of the sports sciences faculty regarding the concept of fair-play.
 • Journal of Education and Training Studies, 5(8), 139–150. https ://eric.ed .gov/ ?id=E J1150 523. [CrossRef]
 • Doğaner, S., Erdeveciler, Ö., Balcı, V., Uyar, Y., Bağış, T. Ö., & Ercan, M. (2021). Futbol taraftarlarının fanatiklik düzeylerinin belirlenmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 19(4), 257–269. https ://de rgipa rk.or g.tr/ tr/downloa d/article- file/ 19929 93
 • Ekinci, H. B., Mallı, A. Y., Şam, C. T., & Demirel, N. (2022). Sporla ilgili metaforik algıların kuşaklara göre incelenmesi. Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, 5(Özel Sayı 1), 614–621. [CrossRef]
 • Erdemli, A. (1992). Fair play ve olimpizm. Spor Bilimleri II. Ulusal Kongresi Bildirileri (20-22 Kasım), Ankara, Kasım Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yayınları No:3, 180.
 • İnan, M., Dervent, F., & Karadağ, B. (2019). Spor Paydaşlarının fairplay kavramına ilişkin metaforik algıları. Spor Bilimleri Dergisi, 30(2), 85–95. [CrossRef]
 • Koç, Y. (2017). Beden eğitimi dersinde sportmenlik davranışı kazandırmaya yönelik uygulama önerisi: Küçüklerin oyununda centilmenliğin yapılandırılması (KOCY). Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 212–227. [CrossRef]
 • Koç, Y., & Tamer, K. (2016). A study on the sportsmanship behaviors of female students in physical education course according to different variables. Niğde University Journal of Physical Education and Sport Sciences, 7(1), 16–27.
 • Koç, Y., & Yenİçerİ, S. (2020). Farklı branş öğretmenlerinin beden eğitimi ve spor öğretmenlerine ve beden eğitimi ve spor dersine yönelik algılarının metaforik analizi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(1), 106–125. [CrossRef]
 • Lakoff, G., & Johnson, M. (2005). Metaforlar: Hayat, anlam ve dil (G. Y. Demir, Çev). Paradigma.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. Sage Publications.
 • Neuman, W. L., & Robson, K. (2014). Basics of social research. Pearson Canada.
 • Pehlİvan, Z., & Konukman, F. (2004). Fair-play yeri ve nemi. Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2(2), 49–53. [CrossRef]
 • Saban, A. (2009). Öğretmen adaylarının öğrenci kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 281–326.
 • Simon, R. L. (1991). Fair play ‘sports, values & society’, USA. Westview Press.
 • Strauss, A., & Corbin, J. (2014). Basics of qualitative research techniques. Sage Publications.
 • Thornborrow, J., & Wareing, S. (1998). Patterns in language: An introduction to language and literary style. Psychology Press.
 • Tutkun, E., Taşmektepligil, M. Y., Canbaz, S., Acar, H., & Çon, M. (2012). Samsunspor taraftarlarının sosyo-ekonomik özellikleri ve şiddete eğilimleri. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 14(1), 56–63.
 • Weade, R., & Ernst, G. (1990). Pictures of life in classrooms, and the search for metaphors to frame them. Theory into Practice, 29(2), 133–140. [CrossRef]
 • Yazıcı, M. (2020). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin “hakem” kavramına ilişkin metaforik algılarının incelenmesi. OPUS International Journal of Society Researches, 15(1), 4911–4929. [CrossRef]
 • Yetİm, A. A., & Kalfa, M. (2019). Üniversite öğrencilerinin sporla ilgili metaforik algıları ve spor etkinliği dersi. Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(1), 41–54. [CrossRef]
 • Yıldıran, İ. (2004). Fair Play: Kapsamı, Türkiye’deki görünümü ve geliştirme perspektifleri. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 9(4), 3–16.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. Basım). Seçkin Yayınevi.
 • Yıldırım, M. (2017). Futbol seyircilerinin saldırganlık davranışlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. Journal of International Social Research, 10(50), 1046–1057. [CrossRef]

Details

Primary Language Turkish
Subjects Sports Science and Exercise (Other)
Journal Section Research Articles
Authors

Yakup KOÇ This is me 0000-0003-0141-7177

Hasan Buğra EKİNCİ This is me 0000-0002-3883-2983

Publication Date December 28, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 25 Issue: 4

Cite

APA KOÇ, Y., & EKİNCİ, H. B. (2023). Profesyonel Futbol Takım Taraftarlarının Fair Playe Yönelik Algılarının Metaforik Analizi. Research in Sport Education and Sciences, 25(4), 82-88. https://doi.org/10.5152/JPESS.2023.23097

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929