Research Article
BibTex RIS Cite

ASM (ARİF SAĞ MÜZİK) ŞİRKETİ’NDE YER ALAN ARİF SAĞ ALBÜM KAPAKLARININ GÖSTERGEBİLİM ANALİZİ

Year 2024, Issue: 43, 2 - 13, 26.03.2024

Abstract

Göstergebilim, çeşitli göstergeleri inceleyen bir bilim dalıdır. Geçmişten günümüze kadar, hayatın hemen hemen her alanında göstergebilimle karşılaşırız. Göstergebilimin amacı, kendine özgü metotlarla incelediği alanları açıklamak, anlamlandırmak, yorumlamak ve analiz etmektir. Sinema, Music, mimari, edebiyat gibi alanlar, iletişim araçları açısından önemli disiplinlerdir ve bu disiplinlerle ilişkili veya onları kullanan grafik tasarımlar da bu alanlara önemli katkı sağlar. Bu çalışmanın amacı, 1990-1998 yılları arasında ASM Şirketine ait olan Arif Sağ'ın albüm kapaklarının göstergebilim alanıyla ne kadar uyumlu olduğunun içerik analizi yöntemi kullanılarak belirlenmesidir. Bu bağlamda bilgiler yıllara göre tasnif edilerek kapak tasarımı ve albüm isimleri göstergebilimsel açıdan değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, bu göstergebilim odaklı çalışmada, Arif Sağ'a ait albüm kapaklarının görsel tasarımlarının 1990'dan 1998'e kadar önemli bir ilerleme göstermediği, ancak bunun zamanın teknolojisiyle ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır.

Ethical Statement

Ethics Committee Permission: It was deemed ethically appropriate with the letter of Sakarya University Social and Human Sciences Ethics Committee dated 08.03.2023 and numbered 55.

Supporting Institution

Sakarya University

References

 • Akgün, H. (2021). Grafik Programı Lisansüstü Eğitimine Yönelik Veri Görselleştirme Dersi Önerisi. (Sanatta Yeterlilik Tezi). Erişim adresi: file:///C:/Users/90543/Downloads/674211.pdf
 • Alpaslan, T. (2006). Yüksek Öğrenim Düzeyindeki Grafik Tasarım Eğitimine Özgün Baskı Tekniklerinin Katkıları. (Doktora Tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Apaydın, A. (2019). Bağlamada Eser Yorumlama Teknikleri ve Bağlama Eğitiminde Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Arıkan, A. (2008). Grafik Tasarımda Görsel Algı. Konya: Eğitim Akademi Yayınları.
 • Arslan, Ç. (2021). Groupe μ’nün Görsel Göstergebilimsel Yaklaşımıyla Uygulamalı Sayısal Görüntü Analizi. (Yüksek Lisans Tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Aycil, S., & Çubukcu, G. (2022). Türk Mûsikî Çalgılarının Ve Roman Kültüründeki Çalgı Geleneğinin Posta Pulları Üzerinden Değerlendirilmesi. Sanat Dergisi, (39), 44-57.
 • Batu, F. (2022). Musical Yapıların Grafik Dile Dönüştürme Sorunları ve Music Türlerinin Albüm Kapak Tasarımları. (Yüksek Lisans Tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Çaydere, O. (2015). Grafik Tasarım Programlarına İlişkin Öğretim Elemanları ve Öğrenci Görüşleri. (Doktora Tezi). Erişim adresi: file:///C:/Users/90543/Downloads/388215.pdf
 • Çaydere, O. (2015). Grafik Tasarım Programlarına İlişkin Öğretim Elemanları ve Öğrenci Görüşleri. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Süreli Elektronik Dergi, (40), 346, 376.
 • Cemalcılar, İ. (2008). Pazarlama Nedir?. Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi, 1(2), 63-72.
 • Çiçek, M. (2016). Semiyoloji ve semiyotik üzerine düşünceler. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 6-2.
 • Durbilmez, B. (2016). Yozgatlı Hüznî Dîvânlarında Kerbelâ. Alevilik Araştırmaları Dergisi, 1.
 • Durmaz, B. (2022). Pazarlama İletişiminde Hedef Kitleyi Anlama Sürecinin Gelişimi: “Hedef Kitleyi Anlama Odaklı Güncel Uygulamalar Üzerine Bir İnceleme”. (Doktora Tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Ersoy, İ. (2009). Türkiye’de Uluslaşma Sürecinde Bir Simge Olarak “Bağlama”. Motif Halk Oyunları Eğitim ve Öğretim Vakfı, Halk Müziğinde Çalgılar Uluslararası Sempozyumu Bildirileri, 268-278.
 • Gülen, N. (2022). Social Types in Attilâ İlhan’s Poems. Art Time, (2), 22-33.
 • Günay, V. (2008). Görsel Okuryazarlık ve İmgenin Anlamlandırılması. Art-e Sanat Dergisi, 1(1). Günay, V. (2008). Görsel okuryazarlık ve imgenin anlamlandırılması. Art-e Sanat Dergisi, 1(1).
 • Gürbüz, A., ve Erdoğan, E. (2007). Satış Çabalarının İşletme İçin Önemi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Elektronik), 6(22), 116-134.
 • Gürbüz, C., ve Bozkurt, Ö. Ç. (2016). Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi’nin Bibliyometrik Analizi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(3), 1-23.
 • Mozoğlu, F. (2022). Demans ile İlgili Youtube Videolarının İçerik Analizi. (Yüksek Lisans Tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ 12
 • Art and Interpretation l 2024 43(1): 2-13 l doi: 10.47571/sanatyorum.1444719 tezSorguSonucYeni.jsp
 • Namal, R. (2019). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Grafik Çizme ve Yorumlama Becerisinin Geliştirilmesi. (Doktora Tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Obalığoğlu, D. (2017). Otel İşletmelerinde Ağızdan Ağıza Pazarlama ve Yerli Turistlerin Otel Tercihlerindeki Önemi: Muğla Örneği. (Yüksek Lisans Tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Okcu, S. (2023). Türk Edebiyatında Sembolist Şairlerin Zaman Tema veya Simgesi Kullanılan Bestelenmiş Şiirlerinin Türk Mûsikîsine Yansımaları. Sanat ve İkonografi Dergisi, (5), 23-38.
 • Öztürk, O. M. Geleneksel Bağlama İcrasını Gelişiminde Üstatlık Kültürünün Rolü ve Belirleyiciliği. Rıfat, M. (2009). Göstergebilimin ABC’si. İstanbul: Say Yayınları.
 • Sağ, A., ve Erzincan, E. (2009). Bağlama Metodu, Bağlama Düzeni Cilt 1: Alıştırmalar ve Repertuvar. İstanbul: Pan Yayıncılık.
 • Serbezler, E. (1997). Music Albüm Kapaklarının Grafiksel İncelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Erişim adresi: https://www.proquest.com/openview/8a12ef4231a1f9c87dd23d0c0bf4b870/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y
 • Sönmez, İ. B. (2022). Ambalaj Tasarımında Tipografik Hiyerarşi. (Yüksek Lisans Tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Toprak, F. A. (2012). 1618 Tarihli “Peter Mundy” Albümü: Figürler Üzerine Bir İnceleme. Sanat Dergisi, (22), 69-83.
 • Uysal, T. (2007). Fotoğrafi ve Sinematografinin Görsellik İlişkisi. (Yüksek Lisans Tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Vodinali, S., Çanakçı, Y. Y., ve Sazak, N. (2022). 1993–2010 Yılları Arasında “Kalan Music Şirketi” nde Yer Alan Türk Halk Müziği Albüm Kapaklarının Göstergebilimsel Açıdan İncelenmesi. Akademik İncelemeler Dergisi, 17(1), 22-47.
 • Yağar, S. (2022). Tip 2 Diyabet Hastalığına İlişkin Haberlerin Metin Madenciliği Yöntemi ile İncelenmesi. (Doktora Tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Yıldız, G. (2021). Sinema Sanatında İkonik Simgelerin Göstergebilimsel Çözümleme Modeline Örnek ve Uygulama. (Yüksek Lisans Tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Yılmaz, M., Özbek, S., ve Özdemir, G. (2019). Pink Floyd Albüm Kapaklarının Göstergebı̇lı̇m İlkelerı̇ne Göre İncelenmesı̇. Sanat Dergisi, (33), 57-63.
 • Yılmaz, M., Özbek, S., ve Özdemir, G. Pink Floyd Albüm Kapaklarının Göstergebı̇lı̇m İlkelerı̇ne Göre İncelenmesı̇. Sanat Dergisi, (33), 57-63.
 • Yürükoğlu, R. (1993). Değirmenin Bendine. İstanbul: Alev Yayınları.
 • Internet Resources
 • URL-1: https://www.facebook.com/guvercinfan/about_details
 • Personal Interview
 • Göğercin, Haydar, 28.11.2022. İstanbul

SEMIOTIC ANALYSIS OF ARIF SAĞ ALBUM COVERS AT ASM (ARIF SAĞ MUSİC) COMPANY

Year 2024, Issue: 43, 2 - 13, 26.03.2024

Abstract

Semiotics is a branch of science that studies various indicators. From the past to the present, we encounter semiotics in almost every area of life. The aim of semiotics is to explain, make sense of, interpret and analyze the fields it examines with its unique methods. Fields such as cinema, music, architecture and literature are important disciplines in terms of communication tools, and graphic designs related to or using these disciplines also contribute significantly to these fields. The aim of this study is to determine how compatible the album covers of Arif Sağ, which belonged to the ASM Company between 1990-1998, are compatible with the field of semiotics by using content analysis method. In this context, the information was classified according to the years and the cover design and album names were evaluated in terms of semiotics. As a result, in this semiotics-oriented study, it was concluded that the visual designs of Arif Sağ's album covers did not show any significant progress from 1990 to 1998, but this was related to the technology of the time.

References

 • Akgün, H. (2021). Grafik Programı Lisansüstü Eğitimine Yönelik Veri Görselleştirme Dersi Önerisi. (Sanatta Yeterlilik Tezi). Erişim adresi: file:///C:/Users/90543/Downloads/674211.pdf
 • Alpaslan, T. (2006). Yüksek Öğrenim Düzeyindeki Grafik Tasarım Eğitimine Özgün Baskı Tekniklerinin Katkıları. (Doktora Tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Apaydın, A. (2019). Bağlamada Eser Yorumlama Teknikleri ve Bağlama Eğitiminde Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Arıkan, A. (2008). Grafik Tasarımda Görsel Algı. Konya: Eğitim Akademi Yayınları.
 • Arslan, Ç. (2021). Groupe μ’nün Görsel Göstergebilimsel Yaklaşımıyla Uygulamalı Sayısal Görüntü Analizi. (Yüksek Lisans Tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Aycil, S., & Çubukcu, G. (2022). Türk Mûsikî Çalgılarının Ve Roman Kültüründeki Çalgı Geleneğinin Posta Pulları Üzerinden Değerlendirilmesi. Sanat Dergisi, (39), 44-57.
 • Batu, F. (2022). Musical Yapıların Grafik Dile Dönüştürme Sorunları ve Music Türlerinin Albüm Kapak Tasarımları. (Yüksek Lisans Tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Çaydere, O. (2015). Grafik Tasarım Programlarına İlişkin Öğretim Elemanları ve Öğrenci Görüşleri. (Doktora Tezi). Erişim adresi: file:///C:/Users/90543/Downloads/388215.pdf
 • Çaydere, O. (2015). Grafik Tasarım Programlarına İlişkin Öğretim Elemanları ve Öğrenci Görüşleri. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Süreli Elektronik Dergi, (40), 346, 376.
 • Cemalcılar, İ. (2008). Pazarlama Nedir?. Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi, 1(2), 63-72.
 • Çiçek, M. (2016). Semiyoloji ve semiyotik üzerine düşünceler. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 6-2.
 • Durbilmez, B. (2016). Yozgatlı Hüznî Dîvânlarında Kerbelâ. Alevilik Araştırmaları Dergisi, 1.
 • Durmaz, B. (2022). Pazarlama İletişiminde Hedef Kitleyi Anlama Sürecinin Gelişimi: “Hedef Kitleyi Anlama Odaklı Güncel Uygulamalar Üzerine Bir İnceleme”. (Doktora Tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Ersoy, İ. (2009). Türkiye’de Uluslaşma Sürecinde Bir Simge Olarak “Bağlama”. Motif Halk Oyunları Eğitim ve Öğretim Vakfı, Halk Müziğinde Çalgılar Uluslararası Sempozyumu Bildirileri, 268-278.
 • Gülen, N. (2022). Social Types in Attilâ İlhan’s Poems. Art Time, (2), 22-33.
 • Günay, V. (2008). Görsel Okuryazarlık ve İmgenin Anlamlandırılması. Art-e Sanat Dergisi, 1(1). Günay, V. (2008). Görsel okuryazarlık ve imgenin anlamlandırılması. Art-e Sanat Dergisi, 1(1).
 • Gürbüz, A., ve Erdoğan, E. (2007). Satış Çabalarının İşletme İçin Önemi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Elektronik), 6(22), 116-134.
 • Gürbüz, C., ve Bozkurt, Ö. Ç. (2016). Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi’nin Bibliyometrik Analizi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(3), 1-23.
 • Mozoğlu, F. (2022). Demans ile İlgili Youtube Videolarının İçerik Analizi. (Yüksek Lisans Tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ 12
 • Art and Interpretation l 2024 43(1): 2-13 l doi: 10.47571/sanatyorum.1444719 tezSorguSonucYeni.jsp
 • Namal, R. (2019). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Grafik Çizme ve Yorumlama Becerisinin Geliştirilmesi. (Doktora Tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Obalığoğlu, D. (2017). Otel İşletmelerinde Ağızdan Ağıza Pazarlama ve Yerli Turistlerin Otel Tercihlerindeki Önemi: Muğla Örneği. (Yüksek Lisans Tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Okcu, S. (2023). Türk Edebiyatında Sembolist Şairlerin Zaman Tema veya Simgesi Kullanılan Bestelenmiş Şiirlerinin Türk Mûsikîsine Yansımaları. Sanat ve İkonografi Dergisi, (5), 23-38.
 • Öztürk, O. M. Geleneksel Bağlama İcrasını Gelişiminde Üstatlık Kültürünün Rolü ve Belirleyiciliği. Rıfat, M. (2009). Göstergebilimin ABC’si. İstanbul: Say Yayınları.
 • Sağ, A., ve Erzincan, E. (2009). Bağlama Metodu, Bağlama Düzeni Cilt 1: Alıştırmalar ve Repertuvar. İstanbul: Pan Yayıncılık.
 • Serbezler, E. (1997). Music Albüm Kapaklarının Grafiksel İncelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Erişim adresi: https://www.proquest.com/openview/8a12ef4231a1f9c87dd23d0c0bf4b870/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y
 • Sönmez, İ. B. (2022). Ambalaj Tasarımında Tipografik Hiyerarşi. (Yüksek Lisans Tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Toprak, F. A. (2012). 1618 Tarihli “Peter Mundy” Albümü: Figürler Üzerine Bir İnceleme. Sanat Dergisi, (22), 69-83.
 • Uysal, T. (2007). Fotoğrafi ve Sinematografinin Görsellik İlişkisi. (Yüksek Lisans Tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Vodinali, S., Çanakçı, Y. Y., ve Sazak, N. (2022). 1993–2010 Yılları Arasında “Kalan Music Şirketi” nde Yer Alan Türk Halk Müziği Albüm Kapaklarının Göstergebilimsel Açıdan İncelenmesi. Akademik İncelemeler Dergisi, 17(1), 22-47.
 • Yağar, S. (2022). Tip 2 Diyabet Hastalığına İlişkin Haberlerin Metin Madenciliği Yöntemi ile İncelenmesi. (Doktora Tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Yıldız, G. (2021). Sinema Sanatında İkonik Simgelerin Göstergebilimsel Çözümleme Modeline Örnek ve Uygulama. (Yüksek Lisans Tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Yılmaz, M., Özbek, S., ve Özdemir, G. (2019). Pink Floyd Albüm Kapaklarının Göstergebı̇lı̇m İlkelerı̇ne Göre İncelenmesı̇. Sanat Dergisi, (33), 57-63.
 • Yılmaz, M., Özbek, S., ve Özdemir, G. Pink Floyd Albüm Kapaklarının Göstergebı̇lı̇m İlkelerı̇ne Göre İncelenmesı̇. Sanat Dergisi, (33), 57-63.
 • Yürükoğlu, R. (1993). Değirmenin Bendine. İstanbul: Alev Yayınları.
 • Internet Resources
 • URL-1: https://www.facebook.com/guvercinfan/about_details
 • Personal Interview
 • Göğercin, Haydar, 28.11.2022. İstanbul
There are 39 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Fine Arts
Journal Section Research Articles
Authors

Ümit Akca 0000-0001-6028-7259

Nilgün Sazak 0000-0001-8068-6126

Early Pub Date March 26, 2024
Publication Date March 26, 2024
Submission Date February 28, 2024
Acceptance Date February 29, 2024
Published in Issue Year 2024 Issue: 43

Cite

APA Akca, Ü., & Sazak, N. (2024). SEMIOTIC ANALYSIS OF ARIF SAĞ ALBUM COVERS AT ASM (ARIF SAĞ MUSİC) COMPANY. Sanat Ve Yorum(43), 2-13. https://doi.org/10.47571/sanatyorum.1444719

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929