Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Year 2018, Volume 1, Issue 1, 65 - 77, 28.12.2018

Abstract

References

 • Kıdak LB, Aksaraylı M. Yatan hasta memnuniyetinin değerlendirilmesi ve izlenmesi: Eğitim ve araştırma hastanesi uygulaması. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2008; 10(3):87-122.
 • Önsüz MF, Topuzoğlu A, Cöbek UC, Ertürk S, Yılmaz F, Birol S. İstanbul’da bir tıp fakültesi hastanesinde yatan hastaların memnuniyet düzeyi. Marmara Medical Journal. 2008; 21(1), 33-49.
 • Johansson P, Oleni M, Fridlund B. Patient satisfaction with nursing care in the context of health care: a literature study. Scandinavian journal of caring sciences. 2002;16(4), 337-344.
 • Kamra V, Singh H, Kumar De K. Factors affecting patient satisfaction: an exploratory study for quality management in the health-care sector. Total Quality Management & Business Excellence. 2016; 27(9-10), 1013-1027.
 • Huber JP, Saldutto B, Hürny C, Conzelmann M, Beutler M, Fusek M, Münzer T. Assessment of patient satisfaction in geriatric hospitals: a methodological pilot study. Zeitschrift fur Gerontologie und Geriatrie. 2008; 41(2), 124-131.
 • Tervo-Heikkinen T, Kvist T, Partanen P, Vehviläinen-Julkunen K, Aalto P. Patient satisfaction as a positive nursing outcome. Journal of Nursing Care Quality. 2008; 23(1), 58-65.
 • Helena Vinagre M, Neves J. The influence of service quality and patients' emotions on satisfaction. International journal of health care quality assurance. 2008; 21(1), 87-103.
 • Patwardhan A, Patwardhan D. Business process re-engineering–saviour or just another fad? One UK health care perspective. International Journal of Health Care Quality Assurance. 2008; 21(3), 289-296.
 • Jha AK, Orav EJ, Zheng J, Epstein AM. Patients' perception of hospital care in the United States. New England Journal of Medicine. 2008; 359(18), 1921-1931.
 • Ercan İ, Ediz B, Kan İ. Sağlık kurumlarında teknik olmayan boyut için hizmet memnuniyetini ölçebilmek amacıyla geliştirilen ölçek. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2004; 30(3):151-157.
 • Şencan H. Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenirlik ve Geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayıncılık; 2005. p.51-811.
 • Yurdugül H. Ölçek geliştirme çalışmalarında kapsam geçerliği için kapsam geçerlik indekslerinin kullanılması. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 2005; 1, 771-774.
 • Yağcı Mİ, Duman T. Hizmet kalitesi-müşteri memnuniyeti ilişkisinin hastane türlerine göre karşılaştırılması: devlet, özel ve üniversite hastaneleri uygulaması. Doğuş Üniversitesi Dergisi. 2006; 7 (2): 218-238.
 • Ancarani A, Di Mauro C, Giammanco MD. Patient satisfaction, managers' climate orientation and organizational climate. International Journal of Operations & Production Management. 2011; 31(3), 224-250.
 • Aslan Ş, Mete Sezgin M, Haşıloğlu SB. Özel sağlık kuruluşlarında müşteri memnuniyeti ve memnuniyeti oluşturan unsurların araştırılması. Sosyal Ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi. 2017;1(20): 23-40.
 • Alotaibi M, Alazemi T, Alazemi F, Bakir Y. Patient satisfaction with primary health‐care services in Kuwait. International journal of nursing practice. 2015; 21(3), 249-257.
 • Atallah MA, Hamdan‐Mansour AM, Al‐Sayed MM, Aboshaiqah AE. Patients' satisfaction with the quality of nursing care provided: The Saudi experience. International journal of nursing practice. 2013;19(6), 584-590.
 • Ahmad I, Nawaz A, ud Din S. Dynamics of patient satisfaction from health care services. Gomal Journal of Medical Sciences, 2010; 9(1):37-41.
 • Aiken LH, Sermeus W, Van den Heede K, Sloane DM, Busse R, McKee M. et al. Patient safety, satisfaction, and quality of hospital care: cross sectional surveys of nurses and patients in 12 countries in Europe and the United States. Bmj. 2012; 344, e1717.
 • Günüç S, Kayri M. Türkiye’de internet bağımlılık profili ve internet bağımlılık ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik-güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2010; 39(39), 220-232.

YATAN HASTA MEMNUNİYETİ ÖLÇÜMÜ İÇİN YENİ BİR ARAÇ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Year 2018, Volume 1, Issue 1, 65 - 77, 28.12.2018

Abstract

Amaç: Bu çalışmada yatan hasta memnuniyetini değerlendirmeye yönelik geçerli ve güvenilir bir araç geliştirmek amaçlandı.

Yöntem: Araştırma kesitsel - tanımlayıcı bir çalışmadır. “Yatan Hasta Memnuniyeti Ölçeği”nin oluşturulması için araştırmacılar tarafından hastalarla görüşmeler yapıldı. Elde edilen bulgular ve kapsamlı literatür incelenmesi doğrultusunda madde havuzu (87 madde) oluşturuldu. Oluşturulan bu madde havuzu yönetici hemşireler ve uzman hemşirelerin görüşlerine sunuldu. Ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması için İstanbul’da bir üniversiteye bağlı tıp fakültesi hastanesinden 1-31 Aralık 2016 tarihleri arasında hizmet alan hasta evreninden 1210 hasta örneklemi seçildi. Kurumdan ve hastalardan gerekli izinler alındı. Ölçek maddeleri geçerlilik ve güvenilirlik açısından istatistiksel olarak analiz edildi.

Bulgular: Araştırmaya katılan hastaların %52,15’i kadın, %31,98’i 45-50 yaş arasında, %42,48’i lise mezunudur. Ölçeğin yapı geçerliliği analizinde, örneklem yeterlilik ölçümü değeri 0,985 olarak belirlendi. Ölçeği oluşturulan beş alt ölçek, varyansın %73,537’ini açıklamaktadır. Yapılan analiz sonucu, modelin uygunluğuna ilişkin uyum ölçümü değeri 0.085 olup, kabul edilebilir uyum göstermektedir. Ölçeğin Cronbach alfa (α) iç tutarlık katsayısının 0.98, alt boyutların ise 0,93-0,97 arasında olduğu bulundu. 

Sonuç: Bu araştırmanın sonucunda 48 maddeden oluşan “Yatan Hasta Memnuniyeti Ölçeği” geliştirildi. İstatistiksel değerlendirme sonucunda ölçek geçerli ve güvenilir bulundu.  

References

 • Kıdak LB, Aksaraylı M. Yatan hasta memnuniyetinin değerlendirilmesi ve izlenmesi: Eğitim ve araştırma hastanesi uygulaması. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2008; 10(3):87-122.
 • Önsüz MF, Topuzoğlu A, Cöbek UC, Ertürk S, Yılmaz F, Birol S. İstanbul’da bir tıp fakültesi hastanesinde yatan hastaların memnuniyet düzeyi. Marmara Medical Journal. 2008; 21(1), 33-49.
 • Johansson P, Oleni M, Fridlund B. Patient satisfaction with nursing care in the context of health care: a literature study. Scandinavian journal of caring sciences. 2002;16(4), 337-344.
 • Kamra V, Singh H, Kumar De K. Factors affecting patient satisfaction: an exploratory study for quality management in the health-care sector. Total Quality Management & Business Excellence. 2016; 27(9-10), 1013-1027.
 • Huber JP, Saldutto B, Hürny C, Conzelmann M, Beutler M, Fusek M, Münzer T. Assessment of patient satisfaction in geriatric hospitals: a methodological pilot study. Zeitschrift fur Gerontologie und Geriatrie. 2008; 41(2), 124-131.
 • Tervo-Heikkinen T, Kvist T, Partanen P, Vehviläinen-Julkunen K, Aalto P. Patient satisfaction as a positive nursing outcome. Journal of Nursing Care Quality. 2008; 23(1), 58-65.
 • Helena Vinagre M, Neves J. The influence of service quality and patients' emotions on satisfaction. International journal of health care quality assurance. 2008; 21(1), 87-103.
 • Patwardhan A, Patwardhan D. Business process re-engineering–saviour or just another fad? One UK health care perspective. International Journal of Health Care Quality Assurance. 2008; 21(3), 289-296.
 • Jha AK, Orav EJ, Zheng J, Epstein AM. Patients' perception of hospital care in the United States. New England Journal of Medicine. 2008; 359(18), 1921-1931.
 • Ercan İ, Ediz B, Kan İ. Sağlık kurumlarında teknik olmayan boyut için hizmet memnuniyetini ölçebilmek amacıyla geliştirilen ölçek. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2004; 30(3):151-157.
 • Şencan H. Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenirlik ve Geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayıncılık; 2005. p.51-811.
 • Yurdugül H. Ölçek geliştirme çalışmalarında kapsam geçerliği için kapsam geçerlik indekslerinin kullanılması. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 2005; 1, 771-774.
 • Yağcı Mİ, Duman T. Hizmet kalitesi-müşteri memnuniyeti ilişkisinin hastane türlerine göre karşılaştırılması: devlet, özel ve üniversite hastaneleri uygulaması. Doğuş Üniversitesi Dergisi. 2006; 7 (2): 218-238.
 • Ancarani A, Di Mauro C, Giammanco MD. Patient satisfaction, managers' climate orientation and organizational climate. International Journal of Operations & Production Management. 2011; 31(3), 224-250.
 • Aslan Ş, Mete Sezgin M, Haşıloğlu SB. Özel sağlık kuruluşlarında müşteri memnuniyeti ve memnuniyeti oluşturan unsurların araştırılması. Sosyal Ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi. 2017;1(20): 23-40.
 • Alotaibi M, Alazemi T, Alazemi F, Bakir Y. Patient satisfaction with primary health‐care services in Kuwait. International journal of nursing practice. 2015; 21(3), 249-257.
 • Atallah MA, Hamdan‐Mansour AM, Al‐Sayed MM, Aboshaiqah AE. Patients' satisfaction with the quality of nursing care provided: The Saudi experience. International journal of nursing practice. 2013;19(6), 584-590.
 • Ahmad I, Nawaz A, ud Din S. Dynamics of patient satisfaction from health care services. Gomal Journal of Medical Sciences, 2010; 9(1):37-41.
 • Aiken LH, Sermeus W, Van den Heede K, Sloane DM, Busse R, McKee M. et al. Patient safety, satisfaction, and quality of hospital care: cross sectional surveys of nurses and patients in 12 countries in Europe and the United States. Bmj. 2012; 344, e1717.
 • Günüç S, Kayri M. Türkiye’de internet bağımlılık profili ve internet bağımlılık ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik-güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2010; 39(39), 220-232.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Articles
Authors

Şehrinaz POLAT
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
Türkiye


Fatma AY (Primary Author)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0001-9491-0731
Türkiye


Ekrem AYDIN This is me
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ


Gülgün Sabire UYSAL This is me
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

Publication Date December 28, 2018
Application Date October 19, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 1, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { sauhsd472291, journal = {Sakarya Üniversitesi Holistik Sağlık Dergisi}, issn = {2687-6078}, address = {}, publisher = {Sakarya University}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {65 - 77}, doi = {}, title = {YATAN HASTA MEMNUNİYETİ ÖLÇÜMÜ İÇİN YENİ BİR ARAÇ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI}, key = {cite}, author = {Polat, Şehrinaz and Ay, Fatma and Aydın, Ekrem and Uysal, Gülgün Sabire} }
APA Polat, Ş. , Ay, F. , Aydın, E. & Uysal, G. S. (2018). YATAN HASTA MEMNUNİYETİ ÖLÇÜMÜ İÇİN YENİ BİR ARAÇ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI . Sakarya Üniversitesi Holistik Sağlık Dergisi , 1 (1) , 65-77 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sauhsd/issue/41125/472291
MLA Polat, Ş. , Ay, F. , Aydın, E. , Uysal, G. S. "YATAN HASTA MEMNUNİYETİ ÖLÇÜMÜ İÇİN YENİ BİR ARAÇ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI" . Sakarya Üniversitesi Holistik Sağlık Dergisi 1 (2018 ): 65-77 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sauhsd/issue/41125/472291>
Chicago Polat, Ş. , Ay, F. , Aydın, E. , Uysal, G. S. "YATAN HASTA MEMNUNİYETİ ÖLÇÜMÜ İÇİN YENİ BİR ARAÇ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI". Sakarya Üniversitesi Holistik Sağlık Dergisi 1 (2018 ): 65-77
RIS TY - JOUR T1 - YATAN HASTA MEMNUNİYETİ ÖLÇÜMÜ İÇİN YENİ BİR ARAÇ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI AU - Şehrinaz Polat , Fatma Ay , Ekrem Aydın , Gülgün Sabire Uysal Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Sakarya Üniversitesi Holistik Sağlık Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 65 EP - 77 VL - 1 IS - 1 SN - 2687-6078- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sakarya University Journal of Holistic Health YATAN HASTA MEMNUNİYETİ ÖLÇÜMÜ İÇİN YENİ BİR ARAÇ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI %A Şehrinaz Polat , Fatma Ay , Ekrem Aydın , Gülgün Sabire Uysal %T YATAN HASTA MEMNUNİYETİ ÖLÇÜMÜ İÇİN YENİ BİR ARAÇ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI %D 2018 %J Sakarya Üniversitesi Holistik Sağlık Dergisi %P 2687-6078- %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Polat, Şehrinaz , Ay, Fatma , Aydın, Ekrem , Uysal, Gülgün Sabire . "YATAN HASTA MEMNUNİYETİ ÖLÇÜMÜ İÇİN YENİ BİR ARAÇ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI". Sakarya Üniversitesi Holistik Sağlık Dergisi 1 / 1 (December 2018): 65-77 .
AMA Polat Ş. , Ay F. , Aydın E. , Uysal G. S. YATAN HASTA MEMNUNİYETİ ÖLÇÜMÜ İÇİN YENİ BİR ARAÇ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI. SAUHSD. 2018; 1(1): 65-77.
Vancouver Polat Ş. , Ay F. , Aydın E. , Uysal G. S. YATAN HASTA MEMNUNİYETİ ÖLÇÜMÜ İÇİN YENİ BİR ARAÇ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI. Sakarya Üniversitesi Holistik Sağlık Dergisi. 2018; 1(1): 65-77.
IEEE Ş. Polat , F. Ay , E. Aydın and G. S. Uysal , "YATAN HASTA MEMNUNİYETİ ÖLÇÜMÜ İÇİN YENİ BİR ARAÇ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI", Sakarya Üniversitesi Holistik Sağlık Dergisi, vol. 1, no. 1, pp. 65-77, Dec. 2018