Research Article
BibTex RIS Cite

7. Sınıf Öğrencilerinin Yaratıcı Yazma Becerileri ve Dilsel Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Year 2018, Volume: 2 Issue: 1, 22 - 41, 29.06.2018

Abstract

Bu araştırmanın amacı, öğrencilerin yaratıcı yazma becerilerinin,
onların çeşitli dilsel becerilerine göre anlamlı farklılık gösterip
göstermediğini incelemektir. Araştırmamızda survey araştırma modeli
kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Sivas il merkezinde bulunan bir devlet
okulunun yedinci sınıfında öğrenim gören dört farklı sınıftan toplam 80 öğrenci
oluşturmaktadır. Araştırma, öğrencilerin sosyal bilgiler dersinde yaptığı bir
yaratıcı yazma çalışması ile başlamıştır. Bu çalışmadan elde edilen veriler
Öztürk (2007) tarafından geliştirilen rubrik kullanılarak puanlanmıştır.
Grupların dağılımının homojenliği ve verilerin dağılımının normalliği kontrol
edildikten sonra, elde edilen verilerin ortalama değerleri ve standart sapma
değerleri incelenmiştir. Elde edilen ortalama değerlere ait farklılığın anlamlı
olup olmadığını kontrol etmek için Tek Yönlü Varyans Analizi ve Tukey
Testi’nden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin yaratıcı yazma
becerilerinin dilsel becerileri açısından anlamlı derecede farklılaştığı
gözlenmiştir.  Bu sonuca göre, dilsel
becerileri gelişmiş olan öğrencilerin, yaratıcı yazma becerilerinin de gelişmiş
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

References

 • Ağluç, L. (2013). Sanat Yaratıcılık Bağlamında İnsan ve Yaratma Güdüsü. Mediterranean Journal of Humanities, III/1, 2013, 1-14
 • Ataman, A. (1993) Eğitim Sürecinde Yaratıcılık , Kitap adı yaratıcılık ve eğitim, Türk Eğitim Derneği XVII. Eğitim Toplantısı, 25-26 Kasım 1993, Türk Eğitim Derneği Yayınları Ankara
 • Barın, M. (2002). Yabancı Dil Öğretiminde Dinleme Becerisinin Önemi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (28-29).
 • Başaran, M., Erdem İ. (2009) Öğretmen Adaylarının Güzel Konuşma Becerisi İle İlgili Görüşleri Üzerine Bir Araştırma, Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(3), 743-754.
 • Baş, B. (2002) Türkçe Temel Dil Becerilerinin Öğretiminde Atasözlerinin Kullanımı, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 60-68
 • Başkök, B., (2012). İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinde Uygulanan Yaratıcı Yazma Çalışmalarının, Öğrencilerin Yaratıcılıklarına ve Türkçe Dersine Olan Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • Büyüköztürk Ş., Demirel F., Karadeniz, Ş., Akgün, Ö. E., Kılıç, E. (2016) Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.
 • Cannatella, H., (2004) Embedding Creativity in Teaching and Learning. Journal of Aesthetic Education, 38 (4), 59-70.
 • Craft, A. (1999). Creative development in the early years: some implications of policy for practice. Curriculum Journal, 10(1), 135-150.
 • Demir, T. (2013) İlköğretim Öğrencilerinin Yaratıcı Yazma Becerileri İle Yazma Özyeterlik Algısı İlişkisi Üzerine Bir Çalışma, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 2(1), 84-114.
 • Dolmaz, M. (2017) Sosyal Bilgiler Dersinde bir yaratıcı yazma çalışması: Yaratıcı yazma becerilerinin çeşitli değişkenler bağlamında incelenmesi, Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi, 3(2), 1-17
 • Gartenhaus, A. R. (1997) Minds İn Motion-Using Museum To Expand Creative Thinking, Ruhiser Mergenci ve Bekir Onur (Çev) (2000) Yaratıcı Düşünme ve Müzeler, Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları No: 7.
 • Gomez, J. G., (2007) What Do We Know About Creativity?, The Journal of Effective Teaching, 7 (1), 31-43.
 • Gökalp, M. (2016). Çocukta Yaratıcılık Ve Yaratıcı Çocuk Etkinliklerinin “Yaratıcılık Ve Geliştirilmesi” Dersinde Okul Öncesi Bölümü Öğrencilerine Olan Etkisi ( Samsun Eğitim Fakültesi Örneği). Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(3), 25-36.
 • Kara, Ö. T., Akkaya, A. (2014) Kurgusal Çocuk Yazını Ürünlerinde Çocukların Hayal Gücü ve Yaratıcılığını Etkileyen Boyutlar, (Ed) Bülent ÖZKAN, Çocuk Yazını Araştırmaları, Adana: Karahan Kitabevi, s. 217-228
 • Karasar, N. (2005) Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kayri, M. (2009) Araştırmalarda Gruplar Arası Farkın Belirlenmesine Yönelik Çoklu Karşılaştırma (Post-Hoc) Teknikleri, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(1), 51-64.
 • Kurudayıoğlu, M. (2003) Konuşma Eğitimi ve Konuşma Becerisini Geliştirmeye Yönelik Etkinlikler, TÜBAR-XIII/2003-Bahar, 287-309.
 • MEB (2012) İstatistiki TESTLER, Ankara. (megep.meb.gov.tr adresinden 14.04.2018 günü erişildi)
 • Miles, M. B., Huberman, A.M. (1994). Qualitive Data Analysis (2nd ed). California: SAGE.
 • Özerbaş, M. A. (2011). Yaratıcı düşünme öğrenme ortamının akademik başarı ve bilgilerin kalıcılığa etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(3). 675-705
 • Öztürk E., (2007) İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Yaratıcı Yazma Becerilerinin Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara.
 • Parkhurst, H. (1999). Confusion, lack of consensus, and the definition of creativity as a construct. Journal of Creative Behavior, 33(1), 1-21.
 • Semerci, N. ve Yelken, T.Y. (2010). İlköğretim programlarındaki ortak temel becerilere ilişkin öğretmen görüşleri (Elazığ ili örneği). Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 47-54.
 • Sevinç, B. (2014). Survey Araştırması Yöntemi. (Ed. Kaan Böke) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (4. Baskı). İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Temizkan, M. (2010). Türkçe Öğretiminde Yaratıcı Yazma Becerilerinin Geliştirilmesi. Türklük Bilimi Araştırmaları, 27(27), 621-643.
 • Temizkan, M. (2011). Yaratıcı Yazma Etkinliklerinin Öykü Yazma Becerisi Üzerindeki Etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi (Educational Sciences: Theory & Practice), 11(2), 919-940.
 • Torrance, E. P. (1977). Creativity in the Classroom; What Research Says to the Teacher. National Education Association, Washington, DC. (http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED132593.pdf) (07.04.2018 tarihinde erişildi.).
 • Yağmur Şahin, E., Zorlu Kana, H. (2013) Türkçe Eğitim Programlarında Konuşma Eğitimi, Konuşma Eğitimi (Ed. Aziz Kılınç ve Abdullah Şahin), Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.

Examination of The Relationship Between 7th Grade Students' Creative Writing Skills And Linguistic Skills

Year 2018, Volume: 2 Issue: 1, 22 - 41, 29.06.2018

Abstract

The purpose of this research is
to examine whether the creative writing skills of the students differ according
to their various linguistic skills. In our research was used survey model. The
sample of the research consists of eighty students from four different classes
who read in the 7th grade of a public school in Sivas province center. The
research began with a creative writing work done by students in social studies.
.The data obtained from this study were scored with the help of rubrik developed
by Öztürk (2007). After the homogeneity of the distribution of the groups and
the normality of the distribution of the data were checked, the mean values and
standard deviation values of the obtained data were examined. One way analysis
of variance and the Tukey Test were used to check whether the difference
between the mean values obtained is meaningful. As a result of the research, it
was observed that the students' creative writing skills had a meaningful
difference in terms of their linguistic skills. According to this result,
students who have developed linguistic skills have also achieved the development
of creative writing skills.

References

 • Ağluç, L. (2013). Sanat Yaratıcılık Bağlamında İnsan ve Yaratma Güdüsü. Mediterranean Journal of Humanities, III/1, 2013, 1-14
 • Ataman, A. (1993) Eğitim Sürecinde Yaratıcılık , Kitap adı yaratıcılık ve eğitim, Türk Eğitim Derneği XVII. Eğitim Toplantısı, 25-26 Kasım 1993, Türk Eğitim Derneği Yayınları Ankara
 • Barın, M. (2002). Yabancı Dil Öğretiminde Dinleme Becerisinin Önemi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (28-29).
 • Başaran, M., Erdem İ. (2009) Öğretmen Adaylarının Güzel Konuşma Becerisi İle İlgili Görüşleri Üzerine Bir Araştırma, Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(3), 743-754.
 • Baş, B. (2002) Türkçe Temel Dil Becerilerinin Öğretiminde Atasözlerinin Kullanımı, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 60-68
 • Başkök, B., (2012). İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinde Uygulanan Yaratıcı Yazma Çalışmalarının, Öğrencilerin Yaratıcılıklarına ve Türkçe Dersine Olan Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • Büyüköztürk Ş., Demirel F., Karadeniz, Ş., Akgün, Ö. E., Kılıç, E. (2016) Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.
 • Cannatella, H., (2004) Embedding Creativity in Teaching and Learning. Journal of Aesthetic Education, 38 (4), 59-70.
 • Craft, A. (1999). Creative development in the early years: some implications of policy for practice. Curriculum Journal, 10(1), 135-150.
 • Demir, T. (2013) İlköğretim Öğrencilerinin Yaratıcı Yazma Becerileri İle Yazma Özyeterlik Algısı İlişkisi Üzerine Bir Çalışma, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 2(1), 84-114.
 • Dolmaz, M. (2017) Sosyal Bilgiler Dersinde bir yaratıcı yazma çalışması: Yaratıcı yazma becerilerinin çeşitli değişkenler bağlamında incelenmesi, Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi, 3(2), 1-17
 • Gartenhaus, A. R. (1997) Minds İn Motion-Using Museum To Expand Creative Thinking, Ruhiser Mergenci ve Bekir Onur (Çev) (2000) Yaratıcı Düşünme ve Müzeler, Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları No: 7.
 • Gomez, J. G., (2007) What Do We Know About Creativity?, The Journal of Effective Teaching, 7 (1), 31-43.
 • Gökalp, M. (2016). Çocukta Yaratıcılık Ve Yaratıcı Çocuk Etkinliklerinin “Yaratıcılık Ve Geliştirilmesi” Dersinde Okul Öncesi Bölümü Öğrencilerine Olan Etkisi ( Samsun Eğitim Fakültesi Örneği). Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(3), 25-36.
 • Kara, Ö. T., Akkaya, A. (2014) Kurgusal Çocuk Yazını Ürünlerinde Çocukların Hayal Gücü ve Yaratıcılığını Etkileyen Boyutlar, (Ed) Bülent ÖZKAN, Çocuk Yazını Araştırmaları, Adana: Karahan Kitabevi, s. 217-228
 • Karasar, N. (2005) Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kayri, M. (2009) Araştırmalarda Gruplar Arası Farkın Belirlenmesine Yönelik Çoklu Karşılaştırma (Post-Hoc) Teknikleri, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(1), 51-64.
 • Kurudayıoğlu, M. (2003) Konuşma Eğitimi ve Konuşma Becerisini Geliştirmeye Yönelik Etkinlikler, TÜBAR-XIII/2003-Bahar, 287-309.
 • MEB (2012) İstatistiki TESTLER, Ankara. (megep.meb.gov.tr adresinden 14.04.2018 günü erişildi)
 • Miles, M. B., Huberman, A.M. (1994). Qualitive Data Analysis (2nd ed). California: SAGE.
 • Özerbaş, M. A. (2011). Yaratıcı düşünme öğrenme ortamının akademik başarı ve bilgilerin kalıcılığa etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(3). 675-705
 • Öztürk E., (2007) İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Yaratıcı Yazma Becerilerinin Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara.
 • Parkhurst, H. (1999). Confusion, lack of consensus, and the definition of creativity as a construct. Journal of Creative Behavior, 33(1), 1-21.
 • Semerci, N. ve Yelken, T.Y. (2010). İlköğretim programlarındaki ortak temel becerilere ilişkin öğretmen görüşleri (Elazığ ili örneği). Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 47-54.
 • Sevinç, B. (2014). Survey Araştırması Yöntemi. (Ed. Kaan Böke) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (4. Baskı). İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Temizkan, M. (2010). Türkçe Öğretiminde Yaratıcı Yazma Becerilerinin Geliştirilmesi. Türklük Bilimi Araştırmaları, 27(27), 621-643.
 • Temizkan, M. (2011). Yaratıcı Yazma Etkinliklerinin Öykü Yazma Becerisi Üzerindeki Etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi (Educational Sciences: Theory & Practice), 11(2), 919-940.
 • Torrance, E. P. (1977). Creativity in the Classroom; What Research Says to the Teacher. National Education Association, Washington, DC. (http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED132593.pdf) (07.04.2018 tarihinde erişildi.).
 • Yağmur Şahin, E., Zorlu Kana, H. (2013) Türkçe Eğitim Programlarında Konuşma Eğitimi, Konuşma Eğitimi (Ed. Aziz Kılınç ve Abdullah Şahin), Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.
There are 29 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Mustafa Dolmaz 0000-0002-9420-0331

Erol Kaya

Publication Date June 29, 2018
Published in Issue Year 2018 Volume: 2 Issue: 1

Cite

APA Dolmaz, M., & Kaya, E. (2018). 7. Sınıf Öğrencilerinin Yaratıcı Yazma Becerileri ve Dilsel Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. International Journal of New Approaches in Social Studies, 2(1), 22-41.

Flag Counter