Research Article
BibTex RIS Cite

Eğitim Felsefesinde İnsan Doğasının Rolü

Year 2018, Volume: 2 Issue: 1, 62 - 69, 29.06.2018

Abstract

Düşünce tarihindeki pek çok filozofun da dile getirdiği gibi insan,
ancak eğitim yoluyla insan olmakta ve diğer canlılardan farkını ortaya
koymaktadır. İnsan doğuştan birtakım yeteneklerin hammaddesi ile doğmaktadır.
Bu hammaddelerin işlenmesi yani insanın gelişimi ve sürekli yeni bir form
kazanması ancak eğitim yoluyla gerçekleşmektedir. Bu da insanın kendi başına gerçekleştirebileceği
bir şey değildir. Bu nedenle eğitimin belli kurumlar aracılığı ile
gerçekleştirilmesi zorunluluğu oluşmaktadır. Böylece, günümüzün en önemli
konularından biri, hem kendisini hem de içinde yaşadığı toplumu geliştirecek
olan insanın eğitimi problemi olmaktadır. Çünkü eğitim, toplumu çağdaş ve
gelişmiş bir hale getirmenin hareket noktalarından birini teşkil etmektedir.
Bireyi ve toplumu gelişmiş ve yetkin hale getirmenin en önemli adımı da eğitim
felsefesinden geçmektedir. Bu bağlamda eğitim felsefesinde insan doğasının
rolünün tartışılması önemlidir.

References

  • Akarsu, B. (1962). Max Scheler’de Kişilik Problemi. İstanbul: İÜEF Yayınları.Anğ, T. (2006). Felsefe, Eğitim, Tarih ve İnsan Üzerine Düşünceler. İstanbul, Toroslu Yayınevi.Çotuksöken, B. (1998). Eğitim Kavramı Üzerine. İnsancıl Yayınları. Doll, R. C. (1978). Curriculum İmprovement. Massachusetts: Allyn and Bacon. Gökberk, M. (1979). Felsefe Tarihi. İstanbul: Remzi Kitabevi.Honer, S. M, Hunt, T. C, ve Okholm, D. L. (2003). Felsefeye Çağrı. Ankara, İmge Kitabevi. Midgley, M. (1995). Beast and Man The Roots of Human Nature. London and New York. Routledge. Morris, V. C. (1963). Becoming An Educator. Boston, Houghton Mifflin.Price, K. (1962). Education and Philosophical Thought. Boston, Allyn and Bacon.Rich, J. M. (1992). Foundations of Education Perspectives on American Education. USA, Mac Millan.Elibol, S. (1999). Felsefe konuşmaları. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.Stevenson, L. (2005). Yedi İnsan Doğası Kuramı. İstanbul, Say Yayınları.Ülken, H. Z. (1967). Eğitim Felsefesi. İstanbul, Milli Eğitim Basımevi.

The Role of Human Nature in The Educational Philosophy

Year 2018, Volume: 2 Issue: 1, 62 - 69, 29.06.2018

Abstract

As many philosophers in the
history of thought have expressed, human beings become human beings through
education and show their difference from other living things. Human beings are
born with certain abilities. The development of these talents, that is, the
development of the human being and the constantly new form, is realized through
education. This is not something that people can perform on their own. For this
reason, the necessity of training is realized through certain institutions.
Thus, one of the most important issues of today is the problem of the education
of the human being who will develop both the self and the society in which he
lives. Because education, society poses one of the starting points to make a
contemporary and sophisticated. The most important step in making the
individual and society advanced and competent is through the philosophy of
education. Therefore, it is important to discuss the role of human nature in
educational philosophy. 

References

  • Akarsu, B. (1962). Max Scheler’de Kişilik Problemi. İstanbul: İÜEF Yayınları.Anğ, T. (2006). Felsefe, Eğitim, Tarih ve İnsan Üzerine Düşünceler. İstanbul, Toroslu Yayınevi.Çotuksöken, B. (1998). Eğitim Kavramı Üzerine. İnsancıl Yayınları. Doll, R. C. (1978). Curriculum İmprovement. Massachusetts: Allyn and Bacon. Gökberk, M. (1979). Felsefe Tarihi. İstanbul: Remzi Kitabevi.Honer, S. M, Hunt, T. C, ve Okholm, D. L. (2003). Felsefeye Çağrı. Ankara, İmge Kitabevi. Midgley, M. (1995). Beast and Man The Roots of Human Nature. London and New York. Routledge. Morris, V. C. (1963). Becoming An Educator. Boston, Houghton Mifflin.Price, K. (1962). Education and Philosophical Thought. Boston, Allyn and Bacon.Rich, J. M. (1992). Foundations of Education Perspectives on American Education. USA, Mac Millan.Elibol, S. (1999). Felsefe konuşmaları. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.Stevenson, L. (2005). Yedi İnsan Doğası Kuramı. İstanbul, Say Yayınları.Ülken, H. Z. (1967). Eğitim Felsefesi. İstanbul, Milli Eğitim Basımevi.
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Mustafa İçen 0000-0002-3289-6097

Gül Tuncel 0000-0002-2448-7955

Publication Date June 29, 2018
Published in Issue Year 2018 Volume: 2 Issue: 1

Cite

APA İçen, M., & Tuncel, G. (2018). Eğitim Felsefesinde İnsan Doğasının Rolü. International Journal of New Approaches in Social Studies, 2(1), 62-69.

Flag Counter