Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kent Kültürü Ve Kentlilik Bilincine Yönelik Algı Ve Görüşleri

Year 2018, Volume: 2 Issue: 2, 70 - 81, 30.12.2018

Abstract

Bu çalışmanın amacı sosyal bilgiler
öğretmen adaylarının kent kültürü ve kentli olma bilincine yönelik algı ve
görüşlerini incelemektir. Çalışma betimsel yöntem kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme
yöntemlerinden kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu
doğrultuda, çalışma grubunda 155 sosyal bilgiler öğretmen adayı yer almıştır.
Çalışmanın verileri dört adet açık uçlu sorunun yer aldığı görüş formu ile
toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma
bulgularına göre, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının kenti, çeşitli imkânlar
sunan, kalabalık, bir arada yaşamın olduğu, gelişmiş bir idari yer olarak
algıladıkları sonucuna ulaşılmıştır. Kent kültürünü, değerler bütünü, kurallar
bütünü, bir arada yaşama olarak algıladıkları kentlilik bilincini ise uyum
sağlamak, benimsemek ve kurallara uymak olarak algıladıkları sonucuna
ulaşılmıştır. Sosyal bilgiler öğretmen adayları, kentte yaşamak ile kentli
olmanın aynı şey olmadığı göründe oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Kentli olmak
için uyum sağlamak, kent kültürünü benimsemek ve kurallara uymak gerektiğini
vurgulamışlardır. 

References

 • Bayındırlık ve İskân Bakanlığı. (2009). Kentleşme Şurası. Kentlilik Bilinci, Kültür ve Eğitim Komisyonu Raporu. Ankara.
 • Bektaş, C. (1999). Kentli olmak ya da olmamak. İstanbul: Evrensel Basım Yayın.
 • Belli, A. & Aydın, A. (2017). Kent kültürü ve kentlilik bilincinin oluşumunda üniversitelerin rolü: Mustafa Kemal Üniversitesi örneği. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(39), 422-434.
 • Birol, G. (2008). Kentlilik bilinci ve Balıkesir’den yarım asırlık bir örnek: Yeni çarşı deneyimi. Ege Mimarlık, 2(65), 28-31.
 • Ercoşkun, Ö., Öcalır-Akünal, E., Yenigül, B. & Alkan, L. (2016). Kentlilik Bilincini Oluşturan Göstergeler ve Kentlilik Bilincini Geliştirme Yolları. PARADOKS Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, 11 (Özel Sayı), 4 23.
 • Es, M. (2007), Kent üzerine düşünceler. İstanbul: Plato Danışmanlık.
 • Geyik, S. (2010), Kırdan kente göç sonrası kentlilik bilinci (Mevlana Mahallesi Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya: Sakarya Üniversitesi.
 • Görün, M. & Kara, G. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Kentlilik Bilinci Algısı: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği. Yönetim Bilimleri Dergisi, 15(30), 393-409.
 • Güçlü, S. (2002) Kentlileşme ve göç sürecinde Antalya’da kent kültürü ve kentlilik bilinci. Ankara: Kültür Bakanlığı.
 • Güllü, İ. (2010). Kent kültürü ve kentlilik bilinci nedir? Nasıl oluşturulabilir? http://www.tavsiyeediyorum.com/makale_5813.htm adresinden Eylül 2018 tarihinde alınmıştır.
 • Hayta, Y. (2016). Kent kültürü ve değişen kent kavramı. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 165-184.
 • Kemper, E., Stringfield S., Teddie, C. (2003) Sampling strategies in social science research. In: A. Tashakkori, C. Teddie (Eds): Handbook of Mixed Method in Social and Behavioral Research. Thousand Oaks, CA: Sage, pp. 273-296.
 • Keskin, E .B., Sağocak, M. & Vural-Arslan, T. (2015). Kentlilik bilinci çalışmaları için bir model önerisi: Bursa’da kentlilik bilinci araştırması. Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, 11(1), 21-43.
 • Kurt, N. (2011). Kent Hizmetlerinin Geleceğinde Kentsel Sorumluluklar ve Kent Kültürünün Geliştirilmesi Stratejileri. Yönetim Bilimleri Dergisi, 9(2), 261-278.
 • McMillan, H. & J. Schumacher, S. (2006). Research in education evidence-based ınquiry. Boston: Allyn and Bacon Inc.
 • MEB. (2018). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı ve kılavuzu. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü
 • Parlak, B. (2018). Sürdürülebilir kalkınma ve kentli hakları perspektifinden kent kültürü ve kent kimliğinin dönüşümü: Bir proje örneği. TESAM Akademi Dergisi, Yerel Yönetimler Özel Sayısı, 11-48.
 • Saban-Ökesli, D. (2014). Göçmen kültürü ve kentlilik bilinci: Adana Örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(33), 595-607.
 • Şen-Beyazlı, D. & Aydemir, Ş. (2008). Kentlilik bilinci ve mekân: Trabzon kenti örneği. Planlama Dergisi, 4, 49-60.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Year 2018, Volume: 2 Issue: 2, 70 - 81, 30.12.2018

Abstract

References

 • Bayındırlık ve İskân Bakanlığı. (2009). Kentleşme Şurası. Kentlilik Bilinci, Kültür ve Eğitim Komisyonu Raporu. Ankara.
 • Bektaş, C. (1999). Kentli olmak ya da olmamak. İstanbul: Evrensel Basım Yayın.
 • Belli, A. & Aydın, A. (2017). Kent kültürü ve kentlilik bilincinin oluşumunda üniversitelerin rolü: Mustafa Kemal Üniversitesi örneği. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(39), 422-434.
 • Birol, G. (2008). Kentlilik bilinci ve Balıkesir’den yarım asırlık bir örnek: Yeni çarşı deneyimi. Ege Mimarlık, 2(65), 28-31.
 • Ercoşkun, Ö., Öcalır-Akünal, E., Yenigül, B. & Alkan, L. (2016). Kentlilik Bilincini Oluşturan Göstergeler ve Kentlilik Bilincini Geliştirme Yolları. PARADOKS Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, 11 (Özel Sayı), 4 23.
 • Es, M. (2007), Kent üzerine düşünceler. İstanbul: Plato Danışmanlık.
 • Geyik, S. (2010), Kırdan kente göç sonrası kentlilik bilinci (Mevlana Mahallesi Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya: Sakarya Üniversitesi.
 • Görün, M. & Kara, G. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Kentlilik Bilinci Algısı: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği. Yönetim Bilimleri Dergisi, 15(30), 393-409.
 • Güçlü, S. (2002) Kentlileşme ve göç sürecinde Antalya’da kent kültürü ve kentlilik bilinci. Ankara: Kültür Bakanlığı.
 • Güllü, İ. (2010). Kent kültürü ve kentlilik bilinci nedir? Nasıl oluşturulabilir? http://www.tavsiyeediyorum.com/makale_5813.htm adresinden Eylül 2018 tarihinde alınmıştır.
 • Hayta, Y. (2016). Kent kültürü ve değişen kent kavramı. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 165-184.
 • Kemper, E., Stringfield S., Teddie, C. (2003) Sampling strategies in social science research. In: A. Tashakkori, C. Teddie (Eds): Handbook of Mixed Method in Social and Behavioral Research. Thousand Oaks, CA: Sage, pp. 273-296.
 • Keskin, E .B., Sağocak, M. & Vural-Arslan, T. (2015). Kentlilik bilinci çalışmaları için bir model önerisi: Bursa’da kentlilik bilinci araştırması. Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, 11(1), 21-43.
 • Kurt, N. (2011). Kent Hizmetlerinin Geleceğinde Kentsel Sorumluluklar ve Kent Kültürünün Geliştirilmesi Stratejileri. Yönetim Bilimleri Dergisi, 9(2), 261-278.
 • McMillan, H. & J. Schumacher, S. (2006). Research in education evidence-based ınquiry. Boston: Allyn and Bacon Inc.
 • MEB. (2018). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı ve kılavuzu. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü
 • Parlak, B. (2018). Sürdürülebilir kalkınma ve kentli hakları perspektifinden kent kültürü ve kent kimliğinin dönüşümü: Bir proje örneği. TESAM Akademi Dergisi, Yerel Yönetimler Özel Sayısı, 11-48.
 • Saban-Ökesli, D. (2014). Göçmen kültürü ve kentlilik bilinci: Adana Örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(33), 595-607.
 • Şen-Beyazlı, D. & Aydemir, Ş. (2008). Kentlilik bilinci ve mekân: Trabzon kenti örneği. Planlama Dergisi, 4, 49-60.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Cemil Cahit YEŞİLBURSA
GAZI UNIVERSITY, GAZİ FACULTY OF EDUCATION
0000-0001-8568-6061
Türkiye


Sevim ALPER

0000-0002-5702-3145
Türkiye

Publication Date December 30, 2018
Published in Issue Year 2018 Volume: 2 Issue: 2

Cite

APA Yeşilbursa, C. C. & Alper, S. (2018). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kent Kültürü Ve Kentlilik Bilincine Yönelik Algı Ve Görüşleri . Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi , 2 (2) , 70-81 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sbyy/issue/42032/491875

Flag Counter