Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Year 2019, Volume 3, Issue 1, 1 - 24, 30.06.2019

Abstract

References

  • Arlı, M. ve Nazik, H. (2010). Bilimsel araştırmaya giriş (4. Baskı). Ankara: Gazi Kitabevi.Bıçakçı, İ. (1999). İletişim ve halkla ilişkiler: Eleştirel bir yaklaşım (2. Baskı). Ankara: Mediacat Yayınları.Büyükaslan, A. ve Kırık, A. M. (Eds.) (2013). Sosyalleşen birey: Sosyal medya. Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları.Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (11. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.Büyüköztürk, Ş. (2014). Deneysel desenler: Öntest-sontest, kontrol grubu, desen ve veri analizi. Ankara: Pegem Akademi.Can, A. (2017). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi (5. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.Chebib, N. K. ve Sohail, R. M. (2011). The reasons social media contributed to the 2011 Egyptian revolution, International Journal of Business Research and Management (IJBRM), Volume (2): Issue (3).Creswell J. W. (2017). Araştırma deseni: nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. (3. Baskı). Selçuk Beşir Demir ve Mesut Bütün (Çev.). Ankara: Eğiten Kitap Yayıncılık.Crowley, D. ve Heyer, P. (2007). İletişim tarihi: Teknoloji-kültür-toplum (2. Baskı). Berkay Ersöz (Çev.). Ankara: Siyasal Kitabevi.Cüceloğlu, D. (2016). Yeniden insan insana (52. Basım). İstanbul: Remzi Kitabevi.Demirel, Ö. ve Yağcı, E. (2014). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı (8. Baskı). Özcan Demirel ve Eralp Altun (Eds.), Eğitim-öğretim teknolojisi ve iletişim (s. 14). Ankara: Pegem Akademi.Engin, O. A. ve Aydın S. (2007). Sınıf içi iletişimde öğretmenin rolü, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 16. Erişim adresi: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/31570 (03.06.2018 tarihinde alınmıştır).Erden, M. (1998). Sosyal bilgiler öğretimi. Ankara: Alkım Yayıncılık.Erkuş, A. (2016). Psikolojide ölçme ve ölçek geliştirme 1: Temel kavramlar ve işlemler (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi. Ezer, F. ve Çelik, S. (2016). Sosyal bilgiler dersi 7. sınıf öğretim programı ‘yaşayan demokrasi’ ünitesinin kazanımlarına ulaşma derecesinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi, Harran Maarif Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, s. 1-10.Gönenç, Ö. (2010). Dünya Medyası. İstanbul: Truva Yayınları.Gönenç, Ö. (2012). İletişimin tarihsel süreci, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı: 0 (28), s. 88. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/download/article-file/212208 (15.05.2018 tarihinde alınmıştır).İnceoğlu, M. (2011). Tutum-algı-iletişim (6. Baskı). Ankara: Siyasal Kitabevi.Karadaş, N. (2013). Sözsüz iletişim. Canan Uluyağcı (Ed.), Sözlü ve sözsüz iletişim. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını.Karakuş, F. (2006). Sosyal bilgiler öğretiminde yapıcı öğrenme ve otantik değerlendirme yaklaşımlarının öğrencilerin akademik başarı, kalıcılık ve sosyal bilgiler dersine yönelik tutumlarına etkisi. Yayınlanmış Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Adana. Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp (25.05.2018 tarihinde alınmıştır).Karasar, N. (2016). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler (30. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.Köstüklü, N. (2016). Sosyal bilimler ve tarih öğretimi (2. Baskı). Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları.Küçük, M. (2012). İletişim kavramı ve iletişim süreci. Nezih Orhon, Ufuk Eriş (Eds.), İletişim bilgisi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını. Erişim adresi: http://asyo.afsu.edu.tr/wp-content/uploads/sites/4/2015/11/iletishim-bilgisi.pdf (13.05.2018 tarihinde alınmıştır).Mora, N. (2011). Kültürlerarası iletişim bağlamında insana dair duygular ve ritüeller. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.Odabaşı, H. (2016). 360 derece iletişim (6. Baskı). İstanbul: Babıâli Kültür Yayıncılığı.Özer, B. (1989). Türkiye’de uzaktan eğitim: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin uygulamaları, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 2, s. 1-24.Porgalı, Ö. (2003). Sınıftaki sorunları çözmede kullanılan iletişim yaklaşımı, Eğitişim Dergisi, Sayı: 2, s. 3.Sarmaşık, J. (2011). İnternet ve hukuk. Zeliha Hepkon (ed.), İletişim ve teknoloji: Olanaklar, uygulamalar, sınırlar. İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınevi. Sönmez, V. (1991). Eğitim felsefesi, Ankara: Adım Yayıncılık.Tutal, N. (2006). Küreselleşme-iletişim-kültürlerarasılık. İstanbul: Kırmızı Yayınları.Ulusoy, B. (2012). Millî mücadele, propaganda, Atatürk ve basın, İletişim Fakültesi Dergisi. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/download/article-file/212371 (05.06.2018 tarihinde alınmıştır).http://www.hurriyet.com.tr/galeri-bilim-ve-teknoloji-dunyasinin-bilmediginiz-yuzu-40708237?p=6 (13.05.2018 tarihinde alınmıştır).

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin 7. Sınıf İletişim ve İnsan İlişkileri Ünitesine Yönelik Görüşleri: Van Kenti Örneği

Year 2019, Volume 3, Issue 1, 1 - 24, 30.06.2019

Abstract

Bu araştırmada, Sosyal Bilgiler 7. sınıf müfredatında yer alan “İletişim ve İnsan İlişkileri” ünitesinin Sosyal Bilgiler öğretim programına yönelik olarak öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Van ilinde MEB’e bağlı olan ilköğretim okullarında görev yapan ve oransız küme örnekleme yöntemi ile seçilmiş 40 Sosyal Bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada genel tarama modeli türlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, Beş Dereceli Likert tipi yanıtlardan hazırlanmış, 5’i demografik bilgilerden ve 18’i “İletişim ve İnsan İlişkileri” ünitesiyle ilgili maddelerden oluşan anket formu yoluyla toplanmıştır. Verilerin analizinde, SPSS istatistik programı kullanılmış, katılımcıların her bir maddeye ilişkin verileri tablolaştırılarak frekans ve yüzdelik değerleriyle birlikte okuyucuya sunulmuştur. Ayrıca katılımcılara ait değişkenlerin aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları belirlendikten sonra üçten az olan alt gruplu değişkenlerde: Bağımsız Örneklemler T Testi; üç ve üzeri alt gruplu değişkenlerde: Tek Faktörlü Varyans Analizi (One-Way Anova) Testi ve varyansların eşit dağılmadığı değişkenlerde ise Post-Hoc karşılaştırmalarından Games-Howell Testi uygulanmıştır. Karşılaştırmalar sonucunda katılımcıların anket formu maddelerine verdikleri yanıtlarla; cinsiyet, yaş, mesleki kıdem değişkenleri arasında anlamlı fark görülürken öğrenim durumu değişkeninde anlamlı bir fark bulunamamıştır. Sonuç itibariyle katılımcıların büyük bir çoğunluğu tarafından internetin çağımızın en etkili kitle iletişim aracı olarak kabul edildiği, öğrencilerin sosyal ilişkilerinde ve çevrelerinde etkin roller edinebilmelerinin iyi bir iletişim becerisine sahip olmaktan geçtiği, ülkemiz eğitim politikaları anlayışı içerisinde klasik yaklaşımların aksine modern iletişim teknolojilerinin işlerlik kazanmasının öğrencilerin küresel arenada büyük bir rekabet gücü kazanmalarını ve söz sahibi olmalarını sağlayacağı ve tüm sınıf kademelerinde bu ünitenin müfredatta olması gerektiği sonuçlarına ulaşılmıştır.

References

  • Arlı, M. ve Nazik, H. (2010). Bilimsel araştırmaya giriş (4. Baskı). Ankara: Gazi Kitabevi.Bıçakçı, İ. (1999). İletişim ve halkla ilişkiler: Eleştirel bir yaklaşım (2. Baskı). Ankara: Mediacat Yayınları.Büyükaslan, A. ve Kırık, A. M. (Eds.) (2013). Sosyalleşen birey: Sosyal medya. Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları.Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (11. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.Büyüköztürk, Ş. (2014). Deneysel desenler: Öntest-sontest, kontrol grubu, desen ve veri analizi. Ankara: Pegem Akademi.Can, A. (2017). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi (5. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.Chebib, N. K. ve Sohail, R. M. (2011). The reasons social media contributed to the 2011 Egyptian revolution, International Journal of Business Research and Management (IJBRM), Volume (2): Issue (3).Creswell J. W. (2017). Araştırma deseni: nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. (3. Baskı). Selçuk Beşir Demir ve Mesut Bütün (Çev.). Ankara: Eğiten Kitap Yayıncılık.Crowley, D. ve Heyer, P. (2007). İletişim tarihi: Teknoloji-kültür-toplum (2. Baskı). Berkay Ersöz (Çev.). Ankara: Siyasal Kitabevi.Cüceloğlu, D. (2016). Yeniden insan insana (52. Basım). İstanbul: Remzi Kitabevi.Demirel, Ö. ve Yağcı, E. (2014). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı (8. Baskı). Özcan Demirel ve Eralp Altun (Eds.), Eğitim-öğretim teknolojisi ve iletişim (s. 14). Ankara: Pegem Akademi.Engin, O. A. ve Aydın S. (2007). Sınıf içi iletişimde öğretmenin rolü, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 16. Erişim adresi: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/31570 (03.06.2018 tarihinde alınmıştır).Erden, M. (1998). Sosyal bilgiler öğretimi. Ankara: Alkım Yayıncılık.Erkuş, A. (2016). Psikolojide ölçme ve ölçek geliştirme 1: Temel kavramlar ve işlemler (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi. Ezer, F. ve Çelik, S. (2016). Sosyal bilgiler dersi 7. sınıf öğretim programı ‘yaşayan demokrasi’ ünitesinin kazanımlarına ulaşma derecesinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi, Harran Maarif Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, s. 1-10.Gönenç, Ö. (2010). Dünya Medyası. İstanbul: Truva Yayınları.Gönenç, Ö. (2012). İletişimin tarihsel süreci, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı: 0 (28), s. 88. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/download/article-file/212208 (15.05.2018 tarihinde alınmıştır).İnceoğlu, M. (2011). Tutum-algı-iletişim (6. Baskı). Ankara: Siyasal Kitabevi.Karadaş, N. (2013). Sözsüz iletişim. Canan Uluyağcı (Ed.), Sözlü ve sözsüz iletişim. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını.Karakuş, F. (2006). Sosyal bilgiler öğretiminde yapıcı öğrenme ve otantik değerlendirme yaklaşımlarının öğrencilerin akademik başarı, kalıcılık ve sosyal bilgiler dersine yönelik tutumlarına etkisi. Yayınlanmış Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Adana. Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp (25.05.2018 tarihinde alınmıştır).Karasar, N. (2016). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler (30. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.Köstüklü, N. (2016). Sosyal bilimler ve tarih öğretimi (2. Baskı). Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları.Küçük, M. (2012). İletişim kavramı ve iletişim süreci. Nezih Orhon, Ufuk Eriş (Eds.), İletişim bilgisi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını. Erişim adresi: http://asyo.afsu.edu.tr/wp-content/uploads/sites/4/2015/11/iletishim-bilgisi.pdf (13.05.2018 tarihinde alınmıştır).Mora, N. (2011). Kültürlerarası iletişim bağlamında insana dair duygular ve ritüeller. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.Odabaşı, H. (2016). 360 derece iletişim (6. Baskı). İstanbul: Babıâli Kültür Yayıncılığı.Özer, B. (1989). Türkiye’de uzaktan eğitim: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin uygulamaları, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 2, s. 1-24.Porgalı, Ö. (2003). Sınıftaki sorunları çözmede kullanılan iletişim yaklaşımı, Eğitişim Dergisi, Sayı: 2, s. 3.Sarmaşık, J. (2011). İnternet ve hukuk. Zeliha Hepkon (ed.), İletişim ve teknoloji: Olanaklar, uygulamalar, sınırlar. İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınevi. Sönmez, V. (1991). Eğitim felsefesi, Ankara: Adım Yayıncılık.Tutal, N. (2006). Küreselleşme-iletişim-kültürlerarasılık. İstanbul: Kırmızı Yayınları.Ulusoy, B. (2012). Millî mücadele, propaganda, Atatürk ve basın, İletişim Fakültesi Dergisi. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/download/article-file/212371 (05.06.2018 tarihinde alınmıştır).http://www.hurriyet.com.tr/galeri-bilim-ve-teknoloji-dunyasinin-bilmediginiz-yuzu-40708237?p=6 (13.05.2018 tarihinde alınmıştır).

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Vedat KARADENİZ> (Primary Author)
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
0000-0001-6667-3898
Türkiye


İbrahim Ethem GÜRBÜZ>
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
0000-0001-6667-3898

Publication Date June 30, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 3, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { sbyy569229, journal = {Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi}, eissn = {2618-5725}, address = {Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Ve Türkçe Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı, MERSİN}, publisher = {Hakan AKDAĞ}, year = {2019}, volume = {3}, number = {1}, pages = {1 - 24}, title = {Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin 7. Sınıf İletişim ve İnsan İlişkileri Ünitesine Yönelik Görüşleri: Van Kenti Örneği}, key = {cite}, author = {Karadeniz, Vedat and Gürbüz, İbrahim Ethem} }
APA Karadeniz, V. & Gürbüz, İ. E. (2019). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin 7. Sınıf İletişim ve İnsan İlişkileri Ünitesine Yönelik Görüşleri: Van Kenti Örneği . Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi , 3 (1) , 1-24 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sbyy/issue/46969/569229
MLA Karadeniz, V. , Gürbüz, İ. E. "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin 7. Sınıf İletişim ve İnsan İlişkileri Ünitesine Yönelik Görüşleri: Van Kenti Örneği" . Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 3 (2019 ): 1-24 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sbyy/issue/46969/569229>
Chicago Karadeniz, V. , Gürbüz, İ. E. "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin 7. Sınıf İletişim ve İnsan İlişkileri Ünitesine Yönelik Görüşleri: Van Kenti Örneği". Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 3 (2019 ): 1-24
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin 7. Sınıf İletişim ve İnsan İlişkileri Ünitesine Yönelik Görüşleri: Van Kenti Örneği AU - VedatKaradeniz, İbrahim EthemGürbüz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 24 VL - 3 IS - 1 SN - -2618-5725 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of New Approaches in Social Studies Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin 7. Sınıf İletişim ve İnsan İlişkileri Ünitesine Yönelik Görüşleri: Van Kenti Örneği %A Vedat Karadeniz , İbrahim Ethem Gürbüz %T Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin 7. Sınıf İletişim ve İnsan İlişkileri Ünitesine Yönelik Görüşleri: Van Kenti Örneği %D 2019 %J Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi %P -2618-5725 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Karadeniz, Vedat , Gürbüz, İbrahim Ethem . "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin 7. Sınıf İletişim ve İnsan İlişkileri Ünitesine Yönelik Görüşleri: Van Kenti Örneği". Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 3 / 1 (June 2019): 1-24 .
AMA Karadeniz V. , Gürbüz İ. E. Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin 7. Sınıf İletişim ve İnsan İlişkileri Ünitesine Yönelik Görüşleri: Van Kenti Örneği. IJONASS. 2019; 3(1): 1-24.
Vancouver Karadeniz V. , Gürbüz İ. E. Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin 7. Sınıf İletişim ve İnsan İlişkileri Ünitesine Yönelik Görüşleri: Van Kenti Örneği. Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi. 2019; 3(1): 1-24.
IEEE V. Karadeniz and İ. E. Gürbüz , "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin 7. Sınıf İletişim ve İnsan İlişkileri Ünitesine Yönelik Görüşleri: Van Kenti Örneği", Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, vol. 3, no. 1, pp. 1-24, Jun. 2019

Flag Counter