Research Article
BibTex RIS Cite

Cultural Literacy According to Social Studies Teachers

Year 2023, Volume: 7 Issue: 1, 144 - 157, 30.06.2023
https://doi.org/10.38015/sbyy.1227233

Abstract

The general purpose of this research is to determine the opinions of social studies teachers about the concept of cultural literacy. Because it's 21. In our world, where transportation and technology have developed rapidly in the last century, people with different cultures can now easily share the same environment, and there are students from various cultures in our classrooms due to migration and wars. The research was carried out using the phenomology (phenomenology) pattern, which is a qualitative research pattern. 23 Social studies teachers selected by purposeful sampling method constitute the participants of the research. The data of the study were collected through a 4-question semi-structured interview form. The analysis of the data was carried out using content analysis. As a result of the research, social studies teachers defined the concept of cultural literacy as local and intercultural awareness. In addition, social studies teachers defined the characteristics of a culturally literate individual as an individual who highlights the value of tolerance with critical thinking skills. Finally, the teachers stated that the cultural literacy of social studies teachers will be beneficial for the development of the student and that they can ensure that the lesson can be processed taking into account the cultural environment in which the student comes from

References

 • Aşıcı, M. (2009). Kişisel ve sosyal bir değer olarak okuryazarlık. Değerler Eğitimi Dergisi, 7(17), 9-26.
 • Delgado G, C. (2004). Involving Latino families in schools: Raising student achievement through home–school partnerships. Corwin.
 • Ferdman, B. M. (1990). Literacy and cultural identity. Hardvard Educational Review, 60(2), 181-204.
 • Flinders, D. J. (1996). Teaching for cultural literacy: A curriculum study. Journal of Curriculum and Supervision, 11(4), 351-366.
 • Güven, E., & Karatekin, K. (2021). Sosyal bilgiler için çoklu okuryazarlıklar-2. Pegem Akademi.
 • Hirsh, E. D. (1987). Cultural literacy: What every Americans need to know. Houghton Mifflin Company.
 • Johnson, P. C. (2014). Cultural literacy, cosmopolitanism and tourism research. Annals of Tourism Research, 44(1), 255-269.
 • Kabapınar, Y. (2012). Kuramdan uygulamaya hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi. Pegem Akademi.
 • Kafadar, T., & Çavdar, Ş. (2021). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarına göre kültürel okuryazarlık. Mehmet Akif Ersoy Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(59), 214-217.
 • Karaca, G. (2007). Küreselleşme ve büyük ortadoğu projesi, [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi, Malatya, Türkiye.
 • Köksal H. (2010). Türkiye’de tarih öğretimi tartışmalar ve tarih öğretiminde kültür okuryazarlığı. İçinde Kenan Çayır (Ed.). Eğitim, çatışma ve toplumsal barış. Türkiye’den ve dünyadan örnekler. Tarih Vakfı.
 • Kroeber, A. L. (1985). Roster of civilizations and culture. Greenwood Press.
 • Merryfield, M. M. (1989). Cultural literacy and African education. Atlanta publications.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Sage Publications.
 • Naqeeb, H. (2012). Prometing culturel literacy in the EFL classroom. Global Advanced Research Journal of Educational Research and Reviews, 1(4), 41-46.
 • Ochoa, G., & Mcdonald S. (2021). Cultural literacy illanand empaty in education. Macmillan Publications.
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative evaluation and research methods. Sage publications.
 • Patton, M.Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods (2nd ed.). CA: Sage publications.
 • Quappe, S., & Cantatore, G. (2005). What is cultural awareness, anyway? How do i build it? http://www.culturosity.com/articles/whatisculturalawareness.htm.
 • Salo Lee, L. (2007). Towards cultural literacy. In Taina Kaiovola & Monica Melen Paaso (Eds). Education for global responsibility- Finnish perspetives. Ministry of Education.
 • Salo-Lee., (2007). Towards cultural literacy. In Taina Kaviola & Monica Melen-Paaso (Eds). Education for Global Responsibility-Finnish Persvectives (pp. 74-81). Publications of the Ministry of Education.
 • Shliakhovchuk, E. (2021). After cultural literacy: new models of intercultural competency for life and work in a vuca world, Educational Rewiew, 73(2), 229-250.
 • Stromquist, N. P., & Monkman, K. (2014). Defining globalization and assesing its implications for knowledge and education. In Globalization and Education: Integration and Contestation Across Cultures (pp. 1-21). Rowman and Littlefield.
 • Tarter, M. A. & Christenbury, L. (2010). The cultural literacy movement: Content wars in the social studies and english. The Teacher Educator, 24(4), 15-20.
 • Valfredini, A. (2018). Devoloping cultural literacy: The contrastive study of TV advertisement. The Journal and Language and Teaching Technology, 1(1), 1-14.
 • Vanham, P. (2019, January 12). The breif history of globalization. Word Economic Forum. Https://www.weforum.org/agenda/2019/01/how-globalization-4-0-fits-into-the-history-of-globalization/
 • Williams, R. (1983) Culture and society, Columbia University Press.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. ed.). Seçkin Yayıncılık.

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerine Göre Kültürel Okuryazarlık

Year 2023, Volume: 7 Issue: 1, 144 - 157, 30.06.2023
https://doi.org/10.38015/sbyy.1227233

Abstract

Bu araştırmanın genel amacı Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin kültürel okuryazarlık kavramına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Çünkü 21. yüzyılda ulaşım ve teknolojinin hızlı bir şekilde geliştiği dünyamızda artık farklı kültürde olan insanlar aynı ortamı kolaylıkla paylaşmakta ve sınıflarımızda göç ve savaşlardan dolayı çeşitli kültürlerden gelen öğrenciler bulunmaktadır. Sınıflarımızın farklı kültürleri paylaşan öğrencilerden oluşması, bu öğrencilerin derse ve okula yönelik uyumlarının kolaylaşması için Sosyal bilgiler dersine önemli bir görev düşmektedir. Çünkü Sosyal Bilgiler dersinin en önemli amaçlarından biri toplum ile uyumlu etkin vatandaş yetiştirme amacıdır. Bu yüzden hem Sosyal Bilgiler dersi hem de kültürel okuryazarlık kavramı önem arz etmektedir. Bu nedenle Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin kültürel okuryazar bir birey olması ve öğretmenlik meslek yeterliliğine kültürel okuryazarlık kavramının eklemesi 21. yüzyılda önemli bir konu haline gelmiştir. Araştırma nitel araştırma deseni kullanılarak yapılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemiyle seçilmiş 23 Sosyal Bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri ise dört soruluk yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Verilerin analizi ise hem betimsel hem de içerik analizi kullanılarak yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda ise Sosyal Bilgiler öğretmenleri kültürel okuryazarlık kavramını kültürel farkındalık olarak tanımlamışlardır. Ayrıca Sosyal Bilgiler öğretmenleri kültürel okuryazar bir bireyin özelliklerini ise eleştirel düşünce becerisine sahip hoşgörü değerini ön plana çıkaran bir birey olarak tanımlamışlardır. Son olarak öğretmenler Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin kültürel okuryazar olmasının öğrencinin gelişimine faydalı olacağını ve öğrencinin geldiği kültür çevresini dikkate alarak ders işlenebilmesini sağlayabileceğini belirtmişlerdir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre alanyazına katkısı olması için ve yapılacak bilimsel çalışmalar için birtakım önerilerde bulunulmuştur.

References

 • Aşıcı, M. (2009). Kişisel ve sosyal bir değer olarak okuryazarlık. Değerler Eğitimi Dergisi, 7(17), 9-26.
 • Delgado G, C. (2004). Involving Latino families in schools: Raising student achievement through home–school partnerships. Corwin.
 • Ferdman, B. M. (1990). Literacy and cultural identity. Hardvard Educational Review, 60(2), 181-204.
 • Flinders, D. J. (1996). Teaching for cultural literacy: A curriculum study. Journal of Curriculum and Supervision, 11(4), 351-366.
 • Güven, E., & Karatekin, K. (2021). Sosyal bilgiler için çoklu okuryazarlıklar-2. Pegem Akademi.
 • Hirsh, E. D. (1987). Cultural literacy: What every Americans need to know. Houghton Mifflin Company.
 • Johnson, P. C. (2014). Cultural literacy, cosmopolitanism and tourism research. Annals of Tourism Research, 44(1), 255-269.
 • Kabapınar, Y. (2012). Kuramdan uygulamaya hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi. Pegem Akademi.
 • Kafadar, T., & Çavdar, Ş. (2021). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarına göre kültürel okuryazarlık. Mehmet Akif Ersoy Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(59), 214-217.
 • Karaca, G. (2007). Küreselleşme ve büyük ortadoğu projesi, [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi, Malatya, Türkiye.
 • Köksal H. (2010). Türkiye’de tarih öğretimi tartışmalar ve tarih öğretiminde kültür okuryazarlığı. İçinde Kenan Çayır (Ed.). Eğitim, çatışma ve toplumsal barış. Türkiye’den ve dünyadan örnekler. Tarih Vakfı.
 • Kroeber, A. L. (1985). Roster of civilizations and culture. Greenwood Press.
 • Merryfield, M. M. (1989). Cultural literacy and African education. Atlanta publications.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Sage Publications.
 • Naqeeb, H. (2012). Prometing culturel literacy in the EFL classroom. Global Advanced Research Journal of Educational Research and Reviews, 1(4), 41-46.
 • Ochoa, G., & Mcdonald S. (2021). Cultural literacy illanand empaty in education. Macmillan Publications.
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative evaluation and research methods. Sage publications.
 • Patton, M.Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods (2nd ed.). CA: Sage publications.
 • Quappe, S., & Cantatore, G. (2005). What is cultural awareness, anyway? How do i build it? http://www.culturosity.com/articles/whatisculturalawareness.htm.
 • Salo Lee, L. (2007). Towards cultural literacy. In Taina Kaiovola & Monica Melen Paaso (Eds). Education for global responsibility- Finnish perspetives. Ministry of Education.
 • Salo-Lee., (2007). Towards cultural literacy. In Taina Kaviola & Monica Melen-Paaso (Eds). Education for Global Responsibility-Finnish Persvectives (pp. 74-81). Publications of the Ministry of Education.
 • Shliakhovchuk, E. (2021). After cultural literacy: new models of intercultural competency for life and work in a vuca world, Educational Rewiew, 73(2), 229-250.
 • Stromquist, N. P., & Monkman, K. (2014). Defining globalization and assesing its implications for knowledge and education. In Globalization and Education: Integration and Contestation Across Cultures (pp. 1-21). Rowman and Littlefield.
 • Tarter, M. A. & Christenbury, L. (2010). The cultural literacy movement: Content wars in the social studies and english. The Teacher Educator, 24(4), 15-20.
 • Valfredini, A. (2018). Devoloping cultural literacy: The contrastive study of TV advertisement. The Journal and Language and Teaching Technology, 1(1), 1-14.
 • Vanham, P. (2019, January 12). The breif history of globalization. Word Economic Forum. Https://www.weforum.org/agenda/2019/01/how-globalization-4-0-fits-into-the-history-of-globalization/
 • Williams, R. (1983) Culture and society, Columbia University Press.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. ed.). Seçkin Yayıncılık.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Other Fields of Education
Journal Section Articles
Authors

Recep DÜNDAR 0000-0002-0029-1739

Mehmet Mustafa KIZIK 0000-0003-0661-0830

Publication Date June 30, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 7 Issue: 1

Cite

APA DÜNDAR, R., & KIZIK, M. M. (2023). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerine Göre Kültürel Okuryazarlık. Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 7(1), 144-157. https://doi.org/10.38015/sbyy.1227233

Flag Counter