Research Article
BibTex RIS Cite

Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Çalışma Yapraklarının Kullanımı

Year 2023, Volume: 7 Issue: 1, 15 - 47, 30.06.2023
https://doi.org/10.38015/sbyy.1260777

Abstract

Günümüzde kullanılan etkili öğretim yöntemlerinin ve materyallerinin gerek bilişsel gerekse de duyuşsal ve kinestetik becerilere hizmet ettiği bilinmektedir. Bu materyallerden birisi de çalışma yapraklarıdır. Nitekim çalışma yaprakları, ön bilgileri yoklamak, konuyu pekiştirmek ve değerlendirme yapmak amacıyla dersin her aşamasında kullanılabilen çok fonksiyonlu bir öğretim materyalidir. Bu bağlamda araştırmanın amacı çalışma yapraklarının sosyal bilgiler ders kitaplarındaki kullanım durumunun incelenmesi olarak belirlenmiştir. Çalışmada nitel veri toplama yöntemlerinden doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Araştırmada 2022-2023 eğitim-öğretim yılında MEB tarafından öğrencilere dağıtılan dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci sınıf sosyal bilgiler ders kitapları veri kaynağı olarak kullanılmıştır. Çalışmada ders kitaplarında yer alan çalışma yaprakları belirlenerek sınıf düzeyine, ünitelere, öğrenme ve etkinlik alanlarına göre analiz edilerek tablolar halinde sunulmuştur. Araştırma sonucunda, sosyal bilgiler ders kitaplarında 774 çalışma yaprağı tespit edilmiş ve çalışma yapraklarının kavram ve zihin haritaları, diyagram, tablo, nesne, harita, poster, karikatür, fotoğraf, resim, edebi ürünler, gazeteler, dergiler, genel ağ haberleri, şema, minyatür, anayasa metni, bayrak, resmi belge, kroki, mektup, kitap bölümü gibi farklı araçlarla beraber kullanıldığı görülmüştür. Çalışma yapraklarının en fazla 7. sınıfta ve “Kültür ve Miras” öğrenme alanında en az ise 6. sınıfta ve “Küresel Bağlantılar” öğrenme alanında yer aldığı tespit edilmiştir. Ayrıca çalışma yaprakları etkinlik alanlarına göre analiz edildiğinde en fazla “açık uçlu soruları cevaplama, en az ise “sözlü tarih” etkinlik alanı olduğu anlaşılmaktadır. Tüm bu verilerden hareketle bazı önerilerde bulunulmuştur.

References

 • Akbaba, B. (2003). Tarih öğretiminde fotoğraf kullanımı [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Aktepe, E. (2012). 7. sınıflarda cebirsel denklemlerin yapılandırmacı öğretim yaklaşımına uygun hazırlanmış çalışma yapraklarıyla öğretiminin öğrenci başarısına etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye.
 • Alexander, P. A. (2006). Psychology in learning and instruction. Upper Saddle River.
 • Anderson, A. (1995). Creative use of worksheets: lessons my daughter taught me. Teaching Children Mathematics, 2(2), 72-79.
 • Arıkan Açıkgöz, S. (2019). Görsel tasarım ilkelerine göre hazırlanmış çalışma yapraklarının öğrencilerin öğrenme ürünleri üzerine etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Arslankara, V. B. & Usta, E. (2020). Tasarım ilke, öğeleri ve öğretim araçları. İçinde S. Dinçer (Ed.), Öğretim teknolojileri (s. 63-91). Pegem Akademi.
 • Atasoy, Ş. & Akdeniz, A.R. (2006). Yapılandırmacı öğrenme kuramına uygun geliştirilen çalışma yapraklarının uygulama sürecinin değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 35(170), 157.
 • Ataş, R. (2013). Fen bilimleri dersinde çalışma yaprağı kullanımının öğrenci akademik başarısı ve fen bilimleri tutumuna etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Türkiye.
 • Aydına, Ş. (2015). Çalışma yapraklarıyla kesirler konusunun öğretiminin 6. sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye.
 • Aysal, A. (2012). İlköğretim 7. sınıf sosyal bilgiler dersinde tarihsel empatiye dayalı rol oynama yönteminin akademik başarıya etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar, Türkiye.
 • Baki, A. (2015). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi (6. Baskı). Harf Eğitim.
 • Baltacı, A. (2017). Nitel veri analizinde Miles-Huberman modeli. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(1), 1-15.
 • Bayrak, N. (2008). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının beş aşamalı modeline uygun olarak geliştirilen ders yazılımı ve çalışma yapraklarının öğrencilerin başarısına, öğrenilen bilgilerin kalıcılığına ve fen bilgisi dersine yönelik tutumlarına etkisinin incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye.
 • Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (1992). Qualitative research for education: An introduction to theory and methods. Allyn and Bacon.
 • Bozdoğan, A. (2007). Fen bilgisi öğretiminde çalışma yaprakları ile öğretimin öğrencilerin fen bilgisi tutumuna ve mantıksal düşünme becerilerine etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Çukurova Üniversitesi, Adana, Türkiye.
 • Bransford, J. D., Brown, A. L., & Cocking, R. R. (2000). How people learn: Brain, mind, experience and school. National Academy Press.
 • Cemaloğlu, N. (2003). Öğretimde ders kitaplarının yeri ve önemi. İçinde N. Hayta, M. Şahin, N. Cemaloğlu, G. Karabağ, D. T. Oğuzoğlu & H. Köksal. (Kom.), Konu alanı ders kitabı inceleme kılavuzu: Tarih 9-12 (1. Basım., ss. 1-32). Nobel.
 • Ceylan, A., Türnüklü, E. ve Moralı, S. (2000). İlköğretim birinci kademesinde matematik öğretimine uygun materyallerin geliştirilmesi ve uygulanması [Bildiri sunumu]. IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, Bildiriler Kitabı (s. 669-674), Milli Eğitim Basımevi, Ankara, Türkiye.
 • Coşar, N. (2010). İlköğretim 6. sınıf matematik ders kitabındaki problemlerin analizi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, Türkiye.
 • Coştu, B. Karataş, F. Ö., & Ayas, A. (2003). Kavram öğretiminde çalışma yapraklarının kullanılması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (14), 33-48.
 • Coştu, B. & Ünal, S. (2004). Le-Chatelier prensibinin çalışma yaprakları ile öğretimi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 1-22.
 • Çepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Celepler Matbaacılık.
 • Çetintaş, E. (2019). Sosyal bilgiler öğretiminde farklılaştırılmış çalışma yapraklarının kullanımı: Bir eylem araştırması [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Türkiye.
 • Dede, N. (2010). Atom konusunda geliştirilen çalışma yapraklarının öğrenci başarısı üzerine etkisi. E-Journal Of New World Sciences Academy –NWSA, 5(1), 211-227.
 • Demirci, S. (2019). Dijital ve çalışma yaprakları ile desteklenmiş kavram karikatürlerinin sosyal bilgiler dersi coğrafya konularının öğretiminde kavramsal anlamaya etkisinin karşılaştırılması [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Trabzon Üniversitesi, Erzurum, Türkiye.
 • Demircioğlu, İ. H. (2004). Sosyal bilimler öğretimi ve toplum, toplum yolunda (A. Solak, Ed.). Hegem-Bilim Adamı Yayıncılık.
 • Demircioğlu, İ. H. (2005). Tarih Öğretiminde öğrenci merkezli yaklaşımlar. Anı.
 • Demircioğlu, İ. H. (2007). Tarih öğretiminde filmlerin yeri ve önemi. Bilig, (42), 77–93.
 • Demircioğlu, H., & Atasoy, Ş. (2006). Çalışma yapraklarının geliştirilmesine yönelik bir model önerisi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (19), 71-79.
 • Demircioğlu, İ. H., & Kaymakcı, S. (2010). Tarih öğretmenlerinin çalışma yaprakları hakkındaki görüşleri: Trabzon örneği. Karadeniz Araştırmaları, (27), 141-159.
 • Demirel, Ö. (1999). Planlamadan değerlendirmeye öğretme sanatı. Pegem.
 • Dennis, C. (2011). The effects of the use of manipulatives on the comprehension of math concepts among fifth grade students [Doctoral dissertation]. Northcentral University, Arizona, ABD.
 • Doğan, Y. (2007). Sosyal bilgiler öğretiminde tarihsel yazılı kanıtların kullanımı [Yayımlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Duman, T., & Çakmak, M. (2011). Ders kitabının nitelikleri. İçinde L. Küçükahmet (Ed.), Konu alanı ders kitabı inceleme kılavuzu (3. Basım., s. 17-32). Nobel Yayın Dağıtım.
 • ELLINGTON, P. & RACE, H. (1993). Producing teaching materials: A handbook forteachers and trainers. Nichols/Gp Publishing.
 • Erol, B. (2022). 8. sınıf matematik ders kitabındaki geogebra etkinliklerinin çalışma yapraklarıyla uygulanması [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Giresun Üniversitesi, Giresun, Türkiye.
 • Elvan, Ö. (2012). Sosyal bilgiler öğretiminde çalışma yaprakları kullanılmasının kavram yanılgılarını gidermeye etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Türkiye.
 • Ev, E. (2003). İlköğretim matematik öğretiminde çalışma yaprakları ile öğretimin öğrenci ve öğretmenlerin derse ilişkin görüşleri ve öğrenci başarısına etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye.
 • Ford, M. S., & McKay, D. (1998). Mining mathematics-stake your claim to learning. Teaching Children Mathematics, 4(8), 464-468.
 • Goetz, J. C., & LeCompte, M. D. (1984). Ethnography and qualitative design in educational research. Academic Press.
 • Halis, İ. (2002a). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Nobel.
 • Halis, İ. (2002b). Öğretim ortamında kullanılan yaygın materyal türleri (sosyal-fen-matematik). İçinde R. Yıldız (Ed.), Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme (s. 45-71). Mikro.
 • Haydn, T., Stephen, A., James, A. & Martin, H. (2014). Learning to teach history in the secondary school (4nd Ed.). Routledge.
 • İnan, C. & Erkuş, S. (2022). Çoklu zeka kuramına dayalı hazırlanan çalışma yapraklarının ortaokul 6. Sınıf öğrencilerinin matematik başarılarına ve tutumlarına etkisi. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(30), 111-154.
 • Karakuş, U. (2020). Öğrenme öğretme sürecinde materyallerin işlevi ve görsel materyallerin tasarımı. İçinde A. Sezer (Ed.), Coğrafya öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı (3. Baskı., s. 55-71). Pegem Akademi.
 • Karataş, Ö. F., Cengiz, C. & Çalışkan, B. (2018). İşbirliğine dayalı ve çalışma yaprakları ile desteklenmiş öğrenme ortamında gerçekleştirilen öğretimin öğrencilerin akademik başarıları üzerine etkisi. Araştırma Ve Deneyim Dergisi (ADEDER), 3(1), 1-16.
 • Kaş, S. (2010). Sekizinci sınıflarda çalışma yaprakları ile öğretimin cebirsel düşünme ve problem çözme becerisine etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Kaymakcı, S. (2006). Tarih öğretmenlerinin çalışma yaprakları hakkındaki görüşleri [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Türkiye.
 • Kaymakcı, S. (2007). İlköğretim 6. sınıf sosyal bilgiler dersi öğrenci çalışma kitaplarında bulunan çalışma yapraklarının çalışma yaprakları hazırlama ölçütlerine göre değerlendirilmesi. (Bildiri Sunumu). III. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Adana, Türkiye.
 • Kaymakcı, S. (2010). Sosyal bilgiler öğretiminde çalışma yaprakları kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına ve derse karşı tutumlarına etkisi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Kaymakcı, S. (2012). Sosyal bilgiler öğretim programı kılavuz kitaplarında çalışma yaprakları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(2), 169-176.
 • Keskin, S. (2019). Çalışma yapraklarıyla ortaokul 8. sınıflarda üçgenler konusunun öğretiminin akademik başarıya etkisinin incelenmesi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye.
 • Kılıç, D. (2006). Ders kitabının öğretimdeki yeri. İçinde Ö. Demirel, & K. Kıroğlu (Eds.), Konu alanı ders kitabı incelemesi (s. 37-53). Öğreti.
 • Kılıç, D. (2008). Ders kitabının öğretimdeki yeri. İçinde Ö. Demirel, & K. Kıroğlu (Eds.), Konu alanı ders kitabı incelemesi (2. Basım., ss.37-53). Pegem Akademi.
 • Kılıç, Z., Atasoy, B., Tertemiz, N., Fieren, M., & Ercan, L. (2001). Fen bilgisi 4-8 konu alanı ders kitabı inceleme kılavuzu. Nobel.
 • Konca, M. (2022). Çalışma yapraklarıyla destekli etkinliklerin fen bilimleri dersi 7. sınıf öğrencilerinin hücre ve bölünmeler ünitesini öğrenmelerine etkisinin incelenmes [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Türkiye.
 • Koyuncu, M. (2022). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğretim sürecine uygun materyal ve kaynak kullanımı hakkındaki görüşleri [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya, Türkiye.
 • Kurt, Ş., & Akdeniz, A. R. (2002). Fizik öğretiminde enerji konusunda çalışma yapraklarının uygulanması. [Bildiri sunumu]. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTÜ, Ankara, Türkiye.
 • Kutlu, G. (2021). İlköğretim matematik öğretmenlerinin dönüşüm geometrisine ilişkin çalışma yaprağı geliştirme becerilerinin ve çalışma yapraklarına yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Ağrı, Türkiye.
 • Lüle Mert, E. (2018). Türkçe eğitiminde yapılandırmacı yaklaşım bağlamında anlama eğitimi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 306-323.
 • MEB. (2018). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 4, 5, 6 ve 7. sınıflar). TTKB. http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=354
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.). Sage.
 • Olkun, S., & Toluk Uçar, Z. (2014). İlköğretimde etkinlik temelli matematik öğretimi. Eğiten Kitap.
 • Ormancı, Ü. & Şaşmaz Ören, F. (2010). Çalışma yapraklarının yararları, sınırlılıkları ve kullanımına ilişkin sınıf öğretmeni adaylarının görüşleri [Bildiri sunumu]. Uluslararası Eğitimde Yeni Eğilimler ve Etkileri Konferansı, Antalya, Türkiye.
 • Oruç, Ş. (2007). Sosyal bilgiler öğretiminde mizah [Yayımlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Özer, Y. (2019). Çoklu zekâ kuramına dayalı hazırlanan çalışma yapraklarının ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin matematik başarılarına ve tutumlarına etkisinin incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Türkiye.
 • ÖZDEMİR, Ö. (2006). İlköğretim 8. sınıf türün devamlılığını sağlayan canlılık olayı (üreme) konusunun çalışma yaprakları ile öğretiminin öğrenci erişisine ve kalıcılığa etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye.
 • Özdemir, G. (2012). Yapılandırmacı öğretim yaklaşımına uygun olarak hazırlanmış çalışma yapraklarıyla 7. sınıflarda olasılık öğretimi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye.
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods (3nd Ed.). Sage.
 • Reece, I. & Walker, S. (1997). Teaching, training and learning: A practical guide. Business Education.
 • Saka, A. & Akdeniz, A. R. (2001). Biyoloji öğretmenlerine çalışma yaprağı geliştirme ve kullanma becerileri kazandırmak için bir yaklaşım [Bildiri sunumu]. Yeni bin yılın başında, Türkiye’de Fen Bilimleri Sempozyumu Kitabı (s. 176-181), Maltepe Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Saka, A., Akdeniz, A. R. & Enginar, İ. (2002). Biyoloji öğretiminde duyularımız konusunda çalışma yapraklarının geliştirilmesi ve uygulanması [Bildiri sunumu]. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTÜ, Ankara, Türkiye.
 • Sakarneh , M., & Nair, N. A. (2014). Effective teaching in inclusive classroom. Literature Review, 5(24), 25-34. Sarı, İ. (2007). Sosyal bilgiler öğretiminde sözlü tarih etkinliklerinin öğrenci başarı, beceri ve tutumlarına etkisi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Sarıtaş, D. & Polat, M. (2017). Hazır öğretim materyalleri ile bazı temel fen kavramlarına yönelik yanılgıların giderilmesi. Researcher, 5(3), 73-100. Seferoğlu, S. S. (2006). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Pegem.
 • Strauss, A. L., & Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. Sage.
 • Şekerci, H. (2021). Yapılandırmacı yaklaşım kavramına ilişkin sınıf öğretmeni adaylarının görüşlerinin metaforlar aracılığı ile incelenmesi. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal of Education Faculty), 18(1)766-795.
 • Şimşek, N. (2007). Öğretim teknolojileri kullanımı ve materyal geliştirme. Asil.
 • Taşkın, A., & Memişoğlu, H. (2019). Sosyal bilgiler ders kitaplarında güncel konulara yer verilme durumunun incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(2), 559-610.
 • Temur, S. (2022). Sosyal bilgiler ders kitaplarında gazete ve genel ağ haberlerinin kullanımı. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi – USBED, 4(7), 657-686.
 • Topkaya, Y. & Temur, S. (2022). Effective teaching practices in social studies. In Ö. Akman & V. Tünkler (Eds.), Social studies teaching 1 (pp. 127-144). ISTES Organization.
 • Turan, G. (2012). 8. sınıf kuvvet ve hareket ünitesinin öğretiminde çalışma yapraklarının öğrencilerin başarılarına etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman, Türkiye.
 • Uslu, S. (2011). İlköğretim II. kademede fen ve teknoloji öğretiminde çalışma yapraklarının akademik başarı üzerine etkisinin incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Adıyaman üniversitesi, Adıyaman, Türkiye.
 • Uslu, S. & Akgün, A. (2012). İlköğretim II. kademede fen ve teknoloji öğretiminde çalışma yapraklarının akademik başarı üzerine etkisinin incelenmesi. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 157-168.
 • Ünsal, Y., & Güneş, B. (2003). İlköğretim 6. sınıf fen bilgisi ders kitabının fizik konuları yönünden incelenmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(3), 115-130.
 • Yalın, H. İ. (1996). Ders kitaplarının değerlendirilmesi [Bildiri sunumu]. 6. Milli Eğitim Sempozyumu, Kütahya, Türkiye.
 • Yanmaz, D. (2017). Doğa tarihi müzesinde rehber hazırlama ve çalışma yapraklarıile öğretimin öğrencilerin akademik başarı ve fen öğrenimine yönelik motivasyonları üzerine etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Sıtkı Kocaman Üniversitesi, Muğla, Türkiye.
 • Yanpar, T. (2007). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Anı.
 • Yanpar-Şahin, T. & Yıldırım, S. (1999). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Anı.
 • Yaşar, Ş. & Gültekin, M. (2006). Sosyal bilgiler öğretiminde araç-gereç kullanımı. İçinde C. Öztürk (Ed.), Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi yapılandırmacı bir yaklaşım (s. 287-311). Pegem.
 • Yaylak, E., & İnan, S. (2018). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin eğitimde sosyal medyanın kullanılmasına yönelik görüşlerinin incelenmesi. Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 3(1), 1-32.
 • Yazlık, D. Ö. (2020). Matematik öğretmeni adaylarının cabri yazılımıyla çalışma yaprakları tasarlama süreci ile bunların geometri öğretiminde kullanılması üzerine görüşleri. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(3),1291-1334.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2021). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (12. baskı). Seçkin.
 • Yiğit, N., Alev, N., Özmen, H. Altun, T., & Akyıldız, S. (2009). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme (4. Baskı). Akademi.
 • Zehir, H. (2010). Çalışma yaprakları ile lineer dönüşümler ve lineer dönüşümlere karşılık gelen matrislerin öğretimi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye.

Use of Worksheets in Social Studies Textbooks

Year 2023, Volume: 7 Issue: 1, 15 - 47, 30.06.2023
https://doi.org/10.38015/sbyy.1260777

Abstract

It is known that effective teaching methods and materials used today serve both cognitive, affective and kinesthetic skills. One of these materials is worksheets. As a matter of fact, worksheets are a multifunctional teaching material that can be used at every stage of the course in order to examine the preliminary information, reinforce the subject and make evaluations. In this context, the aim of the research is to examine the use of worksheets in social studies textbooks. In the study, the document analysis technique, one of the qualitative data collection methods, was used. In the research, fourth, fifth, sixth and seventh grade social studies textbooks distributed to students by the Ministry of National Education in the 2022-2023 academic year were used as data sources. In the study, the worksheets in the textbooks were determined and analyzed according to grade level, units, learning and activity areas and presented in tables. As a result of the research, 774 worksheets were identified in social studies textbooks and the concept and mind maps of the worksheets, diagrams, tables, objects, maps, posters, cartoons, photographs, pictures, literary products, newspapers, magazines, general network news, diagram, miniature It has been seen that the text of the constitution, the flag, the official document, the sketch, the letter, the book chapter are used together with different tools. It has been determined that the worksheets are mostly in the 7th grade and in the "Culture and Heritage" learning area, and the least in the 6th grade and in the "Global Connections" learning area. In addition, when the worksheets are analyzed according to the fields of activity, it is understood that the field of activity is "answering open-ended questions at most and "oral history" at least. Based on all these data, some suggestions were made.

References

 • Akbaba, B. (2003). Tarih öğretiminde fotoğraf kullanımı [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Aktepe, E. (2012). 7. sınıflarda cebirsel denklemlerin yapılandırmacı öğretim yaklaşımına uygun hazırlanmış çalışma yapraklarıyla öğretiminin öğrenci başarısına etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye.
 • Alexander, P. A. (2006). Psychology in learning and instruction. Upper Saddle River.
 • Anderson, A. (1995). Creative use of worksheets: lessons my daughter taught me. Teaching Children Mathematics, 2(2), 72-79.
 • Arıkan Açıkgöz, S. (2019). Görsel tasarım ilkelerine göre hazırlanmış çalışma yapraklarının öğrencilerin öğrenme ürünleri üzerine etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Arslankara, V. B. & Usta, E. (2020). Tasarım ilke, öğeleri ve öğretim araçları. İçinde S. Dinçer (Ed.), Öğretim teknolojileri (s. 63-91). Pegem Akademi.
 • Atasoy, Ş. & Akdeniz, A.R. (2006). Yapılandırmacı öğrenme kuramına uygun geliştirilen çalışma yapraklarının uygulama sürecinin değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 35(170), 157.
 • Ataş, R. (2013). Fen bilimleri dersinde çalışma yaprağı kullanımının öğrenci akademik başarısı ve fen bilimleri tutumuna etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Türkiye.
 • Aydına, Ş. (2015). Çalışma yapraklarıyla kesirler konusunun öğretiminin 6. sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye.
 • Aysal, A. (2012). İlköğretim 7. sınıf sosyal bilgiler dersinde tarihsel empatiye dayalı rol oynama yönteminin akademik başarıya etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar, Türkiye.
 • Baki, A. (2015). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi (6. Baskı). Harf Eğitim.
 • Baltacı, A. (2017). Nitel veri analizinde Miles-Huberman modeli. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(1), 1-15.
 • Bayrak, N. (2008). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının beş aşamalı modeline uygun olarak geliştirilen ders yazılımı ve çalışma yapraklarının öğrencilerin başarısına, öğrenilen bilgilerin kalıcılığına ve fen bilgisi dersine yönelik tutumlarına etkisinin incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye.
 • Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (1992). Qualitative research for education: An introduction to theory and methods. Allyn and Bacon.
 • Bozdoğan, A. (2007). Fen bilgisi öğretiminde çalışma yaprakları ile öğretimin öğrencilerin fen bilgisi tutumuna ve mantıksal düşünme becerilerine etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Çukurova Üniversitesi, Adana, Türkiye.
 • Bransford, J. D., Brown, A. L., & Cocking, R. R. (2000). How people learn: Brain, mind, experience and school. National Academy Press.
 • Cemaloğlu, N. (2003). Öğretimde ders kitaplarının yeri ve önemi. İçinde N. Hayta, M. Şahin, N. Cemaloğlu, G. Karabağ, D. T. Oğuzoğlu & H. Köksal. (Kom.), Konu alanı ders kitabı inceleme kılavuzu: Tarih 9-12 (1. Basım., ss. 1-32). Nobel.
 • Ceylan, A., Türnüklü, E. ve Moralı, S. (2000). İlköğretim birinci kademesinde matematik öğretimine uygun materyallerin geliştirilmesi ve uygulanması [Bildiri sunumu]. IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, Bildiriler Kitabı (s. 669-674), Milli Eğitim Basımevi, Ankara, Türkiye.
 • Coşar, N. (2010). İlköğretim 6. sınıf matematik ders kitabındaki problemlerin analizi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, Türkiye.
 • Coştu, B. Karataş, F. Ö., & Ayas, A. (2003). Kavram öğretiminde çalışma yapraklarının kullanılması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (14), 33-48.
 • Coştu, B. & Ünal, S. (2004). Le-Chatelier prensibinin çalışma yaprakları ile öğretimi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 1-22.
 • Çepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Celepler Matbaacılık.
 • Çetintaş, E. (2019). Sosyal bilgiler öğretiminde farklılaştırılmış çalışma yapraklarının kullanımı: Bir eylem araştırması [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Türkiye.
 • Dede, N. (2010). Atom konusunda geliştirilen çalışma yapraklarının öğrenci başarısı üzerine etkisi. E-Journal Of New World Sciences Academy –NWSA, 5(1), 211-227.
 • Demirci, S. (2019). Dijital ve çalışma yaprakları ile desteklenmiş kavram karikatürlerinin sosyal bilgiler dersi coğrafya konularının öğretiminde kavramsal anlamaya etkisinin karşılaştırılması [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Trabzon Üniversitesi, Erzurum, Türkiye.
 • Demircioğlu, İ. H. (2004). Sosyal bilimler öğretimi ve toplum, toplum yolunda (A. Solak, Ed.). Hegem-Bilim Adamı Yayıncılık.
 • Demircioğlu, İ. H. (2005). Tarih Öğretiminde öğrenci merkezli yaklaşımlar. Anı.
 • Demircioğlu, İ. H. (2007). Tarih öğretiminde filmlerin yeri ve önemi. Bilig, (42), 77–93.
 • Demircioğlu, H., & Atasoy, Ş. (2006). Çalışma yapraklarının geliştirilmesine yönelik bir model önerisi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (19), 71-79.
 • Demircioğlu, İ. H., & Kaymakcı, S. (2010). Tarih öğretmenlerinin çalışma yaprakları hakkındaki görüşleri: Trabzon örneği. Karadeniz Araştırmaları, (27), 141-159.
 • Demirel, Ö. (1999). Planlamadan değerlendirmeye öğretme sanatı. Pegem.
 • Dennis, C. (2011). The effects of the use of manipulatives on the comprehension of math concepts among fifth grade students [Doctoral dissertation]. Northcentral University, Arizona, ABD.
 • Doğan, Y. (2007). Sosyal bilgiler öğretiminde tarihsel yazılı kanıtların kullanımı [Yayımlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Duman, T., & Çakmak, M. (2011). Ders kitabının nitelikleri. İçinde L. Küçükahmet (Ed.), Konu alanı ders kitabı inceleme kılavuzu (3. Basım., s. 17-32). Nobel Yayın Dağıtım.
 • ELLINGTON, P. & RACE, H. (1993). Producing teaching materials: A handbook forteachers and trainers. Nichols/Gp Publishing.
 • Erol, B. (2022). 8. sınıf matematik ders kitabındaki geogebra etkinliklerinin çalışma yapraklarıyla uygulanması [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Giresun Üniversitesi, Giresun, Türkiye.
 • Elvan, Ö. (2012). Sosyal bilgiler öğretiminde çalışma yaprakları kullanılmasının kavram yanılgılarını gidermeye etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Türkiye.
 • Ev, E. (2003). İlköğretim matematik öğretiminde çalışma yaprakları ile öğretimin öğrenci ve öğretmenlerin derse ilişkin görüşleri ve öğrenci başarısına etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye.
 • Ford, M. S., & McKay, D. (1998). Mining mathematics-stake your claim to learning. Teaching Children Mathematics, 4(8), 464-468.
 • Goetz, J. C., & LeCompte, M. D. (1984). Ethnography and qualitative design in educational research. Academic Press.
 • Halis, İ. (2002a). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Nobel.
 • Halis, İ. (2002b). Öğretim ortamında kullanılan yaygın materyal türleri (sosyal-fen-matematik). İçinde R. Yıldız (Ed.), Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme (s. 45-71). Mikro.
 • Haydn, T., Stephen, A., James, A. & Martin, H. (2014). Learning to teach history in the secondary school (4nd Ed.). Routledge.
 • İnan, C. & Erkuş, S. (2022). Çoklu zeka kuramına dayalı hazırlanan çalışma yapraklarının ortaokul 6. Sınıf öğrencilerinin matematik başarılarına ve tutumlarına etkisi. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(30), 111-154.
 • Karakuş, U. (2020). Öğrenme öğretme sürecinde materyallerin işlevi ve görsel materyallerin tasarımı. İçinde A. Sezer (Ed.), Coğrafya öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı (3. Baskı., s. 55-71). Pegem Akademi.
 • Karataş, Ö. F., Cengiz, C. & Çalışkan, B. (2018). İşbirliğine dayalı ve çalışma yaprakları ile desteklenmiş öğrenme ortamında gerçekleştirilen öğretimin öğrencilerin akademik başarıları üzerine etkisi. Araştırma Ve Deneyim Dergisi (ADEDER), 3(1), 1-16.
 • Kaş, S. (2010). Sekizinci sınıflarda çalışma yaprakları ile öğretimin cebirsel düşünme ve problem çözme becerisine etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Kaymakcı, S. (2006). Tarih öğretmenlerinin çalışma yaprakları hakkındaki görüşleri [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Türkiye.
 • Kaymakcı, S. (2007). İlköğretim 6. sınıf sosyal bilgiler dersi öğrenci çalışma kitaplarında bulunan çalışma yapraklarının çalışma yaprakları hazırlama ölçütlerine göre değerlendirilmesi. (Bildiri Sunumu). III. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Adana, Türkiye.
 • Kaymakcı, S. (2010). Sosyal bilgiler öğretiminde çalışma yaprakları kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına ve derse karşı tutumlarına etkisi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Kaymakcı, S. (2012). Sosyal bilgiler öğretim programı kılavuz kitaplarında çalışma yaprakları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(2), 169-176.
 • Keskin, S. (2019). Çalışma yapraklarıyla ortaokul 8. sınıflarda üçgenler konusunun öğretiminin akademik başarıya etkisinin incelenmesi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye.
 • Kılıç, D. (2006). Ders kitabının öğretimdeki yeri. İçinde Ö. Demirel, & K. Kıroğlu (Eds.), Konu alanı ders kitabı incelemesi (s. 37-53). Öğreti.
 • Kılıç, D. (2008). Ders kitabının öğretimdeki yeri. İçinde Ö. Demirel, & K. Kıroğlu (Eds.), Konu alanı ders kitabı incelemesi (2. Basım., ss.37-53). Pegem Akademi.
 • Kılıç, Z., Atasoy, B., Tertemiz, N., Fieren, M., & Ercan, L. (2001). Fen bilgisi 4-8 konu alanı ders kitabı inceleme kılavuzu. Nobel.
 • Konca, M. (2022). Çalışma yapraklarıyla destekli etkinliklerin fen bilimleri dersi 7. sınıf öğrencilerinin hücre ve bölünmeler ünitesini öğrenmelerine etkisinin incelenmes [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Türkiye.
 • Koyuncu, M. (2022). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğretim sürecine uygun materyal ve kaynak kullanımı hakkındaki görüşleri [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya, Türkiye.
 • Kurt, Ş., & Akdeniz, A. R. (2002). Fizik öğretiminde enerji konusunda çalışma yapraklarının uygulanması. [Bildiri sunumu]. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTÜ, Ankara, Türkiye.
 • Kutlu, G. (2021). İlköğretim matematik öğretmenlerinin dönüşüm geometrisine ilişkin çalışma yaprağı geliştirme becerilerinin ve çalışma yapraklarına yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Ağrı, Türkiye.
 • Lüle Mert, E. (2018). Türkçe eğitiminde yapılandırmacı yaklaşım bağlamında anlama eğitimi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 306-323.
 • MEB. (2018). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 4, 5, 6 ve 7. sınıflar). TTKB. http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=354
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.). Sage.
 • Olkun, S., & Toluk Uçar, Z. (2014). İlköğretimde etkinlik temelli matematik öğretimi. Eğiten Kitap.
 • Ormancı, Ü. & Şaşmaz Ören, F. (2010). Çalışma yapraklarının yararları, sınırlılıkları ve kullanımına ilişkin sınıf öğretmeni adaylarının görüşleri [Bildiri sunumu]. Uluslararası Eğitimde Yeni Eğilimler ve Etkileri Konferansı, Antalya, Türkiye.
 • Oruç, Ş. (2007). Sosyal bilgiler öğretiminde mizah [Yayımlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Özer, Y. (2019). Çoklu zekâ kuramına dayalı hazırlanan çalışma yapraklarının ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin matematik başarılarına ve tutumlarına etkisinin incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Türkiye.
 • ÖZDEMİR, Ö. (2006). İlköğretim 8. sınıf türün devamlılığını sağlayan canlılık olayı (üreme) konusunun çalışma yaprakları ile öğretiminin öğrenci erişisine ve kalıcılığa etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye.
 • Özdemir, G. (2012). Yapılandırmacı öğretim yaklaşımına uygun olarak hazırlanmış çalışma yapraklarıyla 7. sınıflarda olasılık öğretimi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye.
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods (3nd Ed.). Sage.
 • Reece, I. & Walker, S. (1997). Teaching, training and learning: A practical guide. Business Education.
 • Saka, A. & Akdeniz, A. R. (2001). Biyoloji öğretmenlerine çalışma yaprağı geliştirme ve kullanma becerileri kazandırmak için bir yaklaşım [Bildiri sunumu]. Yeni bin yılın başında, Türkiye’de Fen Bilimleri Sempozyumu Kitabı (s. 176-181), Maltepe Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Saka, A., Akdeniz, A. R. & Enginar, İ. (2002). Biyoloji öğretiminde duyularımız konusunda çalışma yapraklarının geliştirilmesi ve uygulanması [Bildiri sunumu]. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTÜ, Ankara, Türkiye.
 • Sakarneh , M., & Nair, N. A. (2014). Effective teaching in inclusive classroom. Literature Review, 5(24), 25-34. Sarı, İ. (2007). Sosyal bilgiler öğretiminde sözlü tarih etkinliklerinin öğrenci başarı, beceri ve tutumlarına etkisi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Sarıtaş, D. & Polat, M. (2017). Hazır öğretim materyalleri ile bazı temel fen kavramlarına yönelik yanılgıların giderilmesi. Researcher, 5(3), 73-100. Seferoğlu, S. S. (2006). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Pegem.
 • Strauss, A. L., & Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. Sage.
 • Şekerci, H. (2021). Yapılandırmacı yaklaşım kavramına ilişkin sınıf öğretmeni adaylarının görüşlerinin metaforlar aracılığı ile incelenmesi. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal of Education Faculty), 18(1)766-795.
 • Şimşek, N. (2007). Öğretim teknolojileri kullanımı ve materyal geliştirme. Asil.
 • Taşkın, A., & Memişoğlu, H. (2019). Sosyal bilgiler ders kitaplarında güncel konulara yer verilme durumunun incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(2), 559-610.
 • Temur, S. (2022). Sosyal bilgiler ders kitaplarında gazete ve genel ağ haberlerinin kullanımı. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi – USBED, 4(7), 657-686.
 • Topkaya, Y. & Temur, S. (2022). Effective teaching practices in social studies. In Ö. Akman & V. Tünkler (Eds.), Social studies teaching 1 (pp. 127-144). ISTES Organization.
 • Turan, G. (2012). 8. sınıf kuvvet ve hareket ünitesinin öğretiminde çalışma yapraklarının öğrencilerin başarılarına etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman, Türkiye.
 • Uslu, S. (2011). İlköğretim II. kademede fen ve teknoloji öğretiminde çalışma yapraklarının akademik başarı üzerine etkisinin incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Adıyaman üniversitesi, Adıyaman, Türkiye.
 • Uslu, S. & Akgün, A. (2012). İlköğretim II. kademede fen ve teknoloji öğretiminde çalışma yapraklarının akademik başarı üzerine etkisinin incelenmesi. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 157-168.
 • Ünsal, Y., & Güneş, B. (2003). İlköğretim 6. sınıf fen bilgisi ders kitabının fizik konuları yönünden incelenmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(3), 115-130.
 • Yalın, H. İ. (1996). Ders kitaplarının değerlendirilmesi [Bildiri sunumu]. 6. Milli Eğitim Sempozyumu, Kütahya, Türkiye.
 • Yanmaz, D. (2017). Doğa tarihi müzesinde rehber hazırlama ve çalışma yapraklarıile öğretimin öğrencilerin akademik başarı ve fen öğrenimine yönelik motivasyonları üzerine etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Sıtkı Kocaman Üniversitesi, Muğla, Türkiye.
 • Yanpar, T. (2007). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Anı.
 • Yanpar-Şahin, T. & Yıldırım, S. (1999). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Anı.
 • Yaşar, Ş. & Gültekin, M. (2006). Sosyal bilgiler öğretiminde araç-gereç kullanımı. İçinde C. Öztürk (Ed.), Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi yapılandırmacı bir yaklaşım (s. 287-311). Pegem.
 • Yaylak, E., & İnan, S. (2018). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin eğitimde sosyal medyanın kullanılmasına yönelik görüşlerinin incelenmesi. Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 3(1), 1-32.
 • Yazlık, D. Ö. (2020). Matematik öğretmeni adaylarının cabri yazılımıyla çalışma yaprakları tasarlama süreci ile bunların geometri öğretiminde kullanılması üzerine görüşleri. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(3),1291-1334.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2021). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (12. baskı). Seçkin.
 • Yiğit, N., Alev, N., Özmen, H. Altun, T., & Akyıldız, S. (2009). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme (4. Baskı). Akademi.
 • Zehir, H. (2010). Çalışma yaprakları ile lineer dönüşümler ve lineer dönüşümlere karşılık gelen matrislerin öğretimi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Studies on Education
Journal Section Articles
Authors

Süleyman TEMUR 0000-0002-5203-6553

Publication Date June 30, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 7 Issue: 1

Cite

APA TEMUR, S. (2023). Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Çalışma Yapraklarının Kullanımı. Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 7(1), 15-47. https://doi.org/10.38015/sbyy.1260777

Flag Counter