Research Article
BibTex RIS Cite

Social Harmony Of Syrians Under Temporary Protection And T.R. The Evaluation Of The Opinions On Citizenship: The Case Of Mersin

Year 2023, Volume: 7 Issue: 1, 180 - 194, 30.06.2023
https://doi.org/10.38015/sbyy.1310538

Abstract

Due to the internal turmoil in Syria that started in March 2011, many Syrian citizens had to take shelter in our country. Turkey has admitted these refugees to the country under temporary protection by applying an "Open Door" policy. Adoption of immigrants, which progressed from war victims to permanence in the first years, has become a social problem that has turned into xenophobia in recent years. Immigrants' reluctance towards social cohesion and discontent with immigrants in Turkish society have been tried to be resolved by the authorities by facilitating naturalization. his situation affected the social cohesion of Syrians living under temporary protection in Mersin and the Turkish Republic. The reason for researching his views on citizenship is also the reason. The study was carried out in the Mezitli district of Mersin, which is one of the provinces most affected by migration. The aim of the study, according to the General Directorate of Migration Management, the number of Syrians under temporary protection is 3.763.652 as of 26.05.2022, while in Mersin this figure is 243.411 as of May 26, 2022, and according to the local administrators of Mersin, this figure has exceeded 500.000.
In this study, adaptation problems of Syrian individuals under temporary protection living in Mezitli district of Mersin province and T.R. It is aimed to determine the opinions about citizenship and the reasons for preferring Turkish citizenship. For this, the Phenomenology method, which is a qualitative research method, was used in the study. Interview form was used in the research and 15 Syrian individuals with common experiences and different demographic characteristics were interviewed. Interview questions were prepared as semi-structured, and at the end of the study, evaluation was made and suggestions were presented.

References

 • Amman, M. T., & Altındiş, E. (2019). İstanbul'da yaşayan geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin Türk vatandaşlığına ilişkin görüşleri. Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi, 5(9), 1-20.
 • Creswell, J.W. (2023). Nitel araştırma yöntemleri. Siyasal Kitabevi.
 • Erdoğan, M. M. (2019). Suriyeliler barometresi: 2019 Suriyelilerle uyum içinde yaşamanın çerçevesi. Orion Kitabevi.
 • Gülyaşar, M. (2017). Suriyeliler ve vatandaşlık: Yerel halk ve Suriyeli sığınmacılar çerçevesinde bir değerlendirme. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7(13), 680-705.
 • Güney, Ü., & Konak, N. (2016). Bolu’da Suriyeli ve Iraklı sığınmacılar vatandaşlık ve kaynak dağılımı temelinde öteki algısı. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 113-133.
 • Güngör, M. (2017). Bir kimlik inşası olarak ulus-devlet yurttaşlığı ve yurttaşlık kavramının dönüşümü. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 438-464. https://doi.org/10.17860/mersinefd.304070
 • Marshall, T. H., & Bottomore, T. (2000). Yurttaşlık ve toplumsal sınıflar. Gündoğan Yayınları.
 • Miller, S. (2003). Analysis of phenomenological data generated with children as research participants. Nurse Researcher, 10(4), 68-82. https://doi.org/10.7748/nr2003.07.10.4.68.c5908
 • Önür, H. (2021). Vatandaşlık bağlamında Suriyeli sığınmacılar. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (37), 362-396.
 • PIKTES. (2022). PİKTES projesi. https://piktes.gov.tr/cms/Home/
 • Rose, P., Beeby, J. & Parker, D. (1995). Academic rigour in the lived experience of researchers using phenomenological methods in nursing. Journal of Advanced Nursing. 21(6), 1123-1129. https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.1995.21061123.x
 • Sertkaya Doğan, Ö., & Özdemir, F. (2021). Mersin'de (Akdeniz, Mezitli, Toroslar, Yenişehir) yaşayan Suriyeliler: Sosyo-kültürel yapı ve entegrasyon süreci. Coğrafya Dergisi, (42), 33-47.
 • T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı. (2019). Geçici koruma yönetmeliği. https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma-kanunu-ve-yonetmeligi
 • T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı. (2015). Mültecilerin hukuki durumuna ilişkin sözleşme. https://www.goc.gov.tr/multecilerin-hukuki-durumuna-iliskin-sozlesme
 • T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı. (2022). Göç tarihi. https://www.goc.gov.tr/goc-tarihi
 • T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı. (2022). Kitlesel akınlar. https://www.goc.gov.tr/kitlesel-akinlar
 • T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı. (2022). Yıllara göre geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler. https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638
 • T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü. (2022). Türk vatandaşlığının kazanılması. https://www.nvi.gov.tr/turk-vatandasliginin-kazanilmasi
 • T.C. Mezitli Kaymakamlığı. (2022). Ticaret. http://www.mezitli.gov.tr/ticaret
 • Tekindal, M., & Uğuz Arsu, Ş. (2020). Nitel araştırma yöntemi olarak fenomenolojik yaklaşımın kapsamı ve sürecine yönelik bir değerlendirme. Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, 20(1), 153-182.
 • Turner, B. (1993). Contemporary Problems in the Theory of Citizenship. Sage Publications. Yıldırımalp, S., İslamoğlu, E., & İyem, C. (2017). Suriyeli sığınmacıların toplumsal kabul ve uyum sürecine ilişkin bir araştırma. Bilgi, (35), 107-126
 • Yıldız, İ. (2018). Türkiye’ye uluslararası göçler ve Türkiye’nin göç politikası. Kırmızı Çatı Yayınları.

Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin Sosyal Uyum ve T.C. Vatandaşlığına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Mersin Örneği

Year 2023, Volume: 7 Issue: 1, 180 - 194, 30.06.2023
https://doi.org/10.38015/sbyy.1310538

Abstract

2011 yılının Mart ayında başlayan Suriye'deki iç karışıklıklar sebebiyle, birçok Suriye vatandaşı ülkemize sığınmak zorunda kalmıştır. Türkiye bu sığınmacıları "Açık Kapı" politikası uygulayarak, geçici koruma kapsamında ülkeye kabul etmiştir. İlk yıllarda savaş mağdurundan kalıcılığa doğru ilerleyen göçmen kabulü son yıllarda yabancı düşmanlığına dönüşen toplumsal bir sorun olmuştur. Göçmenlerin toplumsal uyum konusundaki isteksizliği ve Türk toplumundaki göçmenlere ilişkin hoşnutsuzluk, yetkililer tarafından vatandaşlığa kabul kolaylaştırılarak çözülmeye çalışılmıştır. Yaşanan bu durum Mersin'de geçici koruma altında yaşayan Suriyelilerin sosyal uyum ve T.C. vatandaşlığına ilişkin görüşlerini araştırmanın nedenini de oluşturmaktadır. Çalışma, göçten en fazla etkilenen illerin başındaki Mersin ilinin Mezitli ilçesinde gerçekleştirilmiştir. Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne göre geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 26.05.2022 tarihi itibariyle 3.763.652 olup Mersin’de ise bu rakam, 26 Mayıs 2022 tarihi itibariyle 243.411, Mersin’in yerel yöneticilerine göre ise bu rakam 500.000 i aşmıştır.
Bu çalışmada Mersin ili Mezitli ilçesinde yaşayan, geçici koruma kapsamındaki Suriyeli bireylerin uyum sorunlarını ve T.C. vatandaşlığı ilgili görüşlerini ve Türk vatandaşlığını tercih etme nedenlerinin tespiti amaçlanmıştır. Bunun için çalışmada nitel bir araştırma yöntemi olan Fenomenoloji (olgubilim) yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada görüşme formu kullanılmış olup, ortak deneyimlere sahip, farklı demografik özellikteki 15 Suriyeli bireyle görüşülmüştür. Görüşme soruları yarı yapılandırılmış olarak hazırlanmış olup, çalışma sonunda değerlendirme yapılmış ve öneriler sunulmuştur.

References

 • Amman, M. T., & Altındiş, E. (2019). İstanbul'da yaşayan geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin Türk vatandaşlığına ilişkin görüşleri. Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi, 5(9), 1-20.
 • Creswell, J.W. (2023). Nitel araştırma yöntemleri. Siyasal Kitabevi.
 • Erdoğan, M. M. (2019). Suriyeliler barometresi: 2019 Suriyelilerle uyum içinde yaşamanın çerçevesi. Orion Kitabevi.
 • Gülyaşar, M. (2017). Suriyeliler ve vatandaşlık: Yerel halk ve Suriyeli sığınmacılar çerçevesinde bir değerlendirme. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7(13), 680-705.
 • Güney, Ü., & Konak, N. (2016). Bolu’da Suriyeli ve Iraklı sığınmacılar vatandaşlık ve kaynak dağılımı temelinde öteki algısı. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 113-133.
 • Güngör, M. (2017). Bir kimlik inşası olarak ulus-devlet yurttaşlığı ve yurttaşlık kavramının dönüşümü. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 438-464. https://doi.org/10.17860/mersinefd.304070
 • Marshall, T. H., & Bottomore, T. (2000). Yurttaşlık ve toplumsal sınıflar. Gündoğan Yayınları.
 • Miller, S. (2003). Analysis of phenomenological data generated with children as research participants. Nurse Researcher, 10(4), 68-82. https://doi.org/10.7748/nr2003.07.10.4.68.c5908
 • Önür, H. (2021). Vatandaşlık bağlamında Suriyeli sığınmacılar. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (37), 362-396.
 • PIKTES. (2022). PİKTES projesi. https://piktes.gov.tr/cms/Home/
 • Rose, P., Beeby, J. & Parker, D. (1995). Academic rigour in the lived experience of researchers using phenomenological methods in nursing. Journal of Advanced Nursing. 21(6), 1123-1129. https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.1995.21061123.x
 • Sertkaya Doğan, Ö., & Özdemir, F. (2021). Mersin'de (Akdeniz, Mezitli, Toroslar, Yenişehir) yaşayan Suriyeliler: Sosyo-kültürel yapı ve entegrasyon süreci. Coğrafya Dergisi, (42), 33-47.
 • T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı. (2019). Geçici koruma yönetmeliği. https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma-kanunu-ve-yonetmeligi
 • T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı. (2015). Mültecilerin hukuki durumuna ilişkin sözleşme. https://www.goc.gov.tr/multecilerin-hukuki-durumuna-iliskin-sozlesme
 • T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı. (2022). Göç tarihi. https://www.goc.gov.tr/goc-tarihi
 • T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı. (2022). Kitlesel akınlar. https://www.goc.gov.tr/kitlesel-akinlar
 • T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı. (2022). Yıllara göre geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler. https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638
 • T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü. (2022). Türk vatandaşlığının kazanılması. https://www.nvi.gov.tr/turk-vatandasliginin-kazanilmasi
 • T.C. Mezitli Kaymakamlığı. (2022). Ticaret. http://www.mezitli.gov.tr/ticaret
 • Tekindal, M., & Uğuz Arsu, Ş. (2020). Nitel araştırma yöntemi olarak fenomenolojik yaklaşımın kapsamı ve sürecine yönelik bir değerlendirme. Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, 20(1), 153-182.
 • Turner, B. (1993). Contemporary Problems in the Theory of Citizenship. Sage Publications. Yıldırımalp, S., İslamoğlu, E., & İyem, C. (2017). Suriyeli sığınmacıların toplumsal kabul ve uyum sürecine ilişkin bir araştırma. Bilgi, (35), 107-126
 • Yıldız, İ. (2018). Türkiye’ye uluslararası göçler ve Türkiye’nin göç politikası. Kırmızı Çatı Yayınları.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Mehmet GÜNGÖR 0000-0003-4997-276X

Melek AÇIKYER 0009-0003-1446-2935

Publication Date June 30, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 7 Issue: 1

Cite

APA GÜNGÖR, M., & AÇIKYER, M. (2023). Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin Sosyal Uyum ve T.C. Vatandaşlığına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Mersin Örneği. Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 7(1), 180-194. https://doi.org/10.38015/sbyy.1310538

Flag Counter