Research Article
BibTex RIS Cite

ÇAĞDAŞ SANAT FORMU OLARAK DİJİTAL HEYKEL, DİJİTAL HEYKELİN SAĞLADIĞI YENİ OLANAKLAR

Year 2023, Issue: 4, 2 - 9, 31.03.2023
https://doi.org/10.5152/ArtIcon.2023.1226421

Abstract

Çağdaş sanatta, geleneksel sanat formları devam etmekle beraber teknolojinin hızlı gelişmesi özellikle bilgisayar tabanlı üç boyutlu yazılım programlarının çoğalması ve bu programların sanata entegre edilmesiyle birlikte dijital sanat, dijital heykel diye adlandırdığımız yeni sanat formları ortaya çıkmıştır. Bilgisayarın kullanımı ve buna bağlı yazılım araçları hem tasarım hem modelleme hem de çıktı aşamalarında üç boyutlu üretim sürecini önemli ölçüde değiştirmiştir. Çağdaş sanatta ortaya çıkan bu yeni oluşum heykel sanatçılarına eserlerini meydana getirme bakımından yeni kapılar aralamıştır.
Bu çalışmada teknolojinin sanat ile olan ilişkisi incelenerek çağdaş sanat formu olan dijital heykel kavramı ve dijital heykelin sanatçılara sağladığı yeni olanakları sanatçı örnekleriyle ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda literatür tarama modeli kullanılarak veri toplama yoluna gidilmiştir. Sonuç olarak Refik Anadol, Güvenç Özel, Hande Şekerciler, Adam Martinakis, Robert Michael Smith, Bruce Beasley, Jon Isherwood, Kenneth Snelson gibi heykel sanatçıları, dijital heykelin sanatçılara sağladığı yeni olanaklar sayesinde, atölyeler yerine bilgisayar destekli programlar aracılığıyla dijital heykeller yapmayı tercih etmektedirler.

References

 • 3B yazıcıdan çıktı alma. https ://ww w.hab erso. com/h aber/ 56998 59/3d-yazi ci/ (Erişim Tarihi: 24.05.2022).
 • Adar, M. (2019). Dijital Sanat Formlara Yönelik Bir İnceleme, (Tez No. 678855) [Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi-Kocaeli]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Akın, C. (2015). Dijital Sanatlarda Etkileşimsellik: Türkiye’de Etkileşimsel Dijital Sanatların Konumu Üzerine Bir İnceleme. (Tez No. 398467) [Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi-İstanbul]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Beyhan, H., C. (2018). Teknoloji ve sanat, Journal of Art, 3(2), 14.
 • Bingöl, H. (2019). Heykel Sanatında Dijital Yaklaşımlar, (Tez No. 579250) [Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi-Erzurum]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Bruce Beasley. https ://br ucebe asley .com/ artis t/tec hnolo gy/ (Erişim Tarihi:24.12.2022).
 • Bulat, S. (2010). Teknoloji ve modern heykel sanatı, Sanat Dergisi, 0(1), 133.
 • Can, E. (2019). Seramik üretim sürecinde üç boyutlu yazıcıların kullanımı ve sanatsal öneriler. (Tez No. 544663) [Sanatta Yeterlilik Tezi, Anadolu Üniversitesi-Eskişehir]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi. Çakmak, S. (2019). Dijital sanatta yaratıcı bir uygulama olarak airbrush tekniği, Inonu University Journal of Art and Design, 1(1), 56.
 • Çokokumuş, B. (2012). Dijital ortamda kültür ve sanat, International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education, 1(3), 53.
 • Dijital Michelango Projesi. https ://gr aphic s.sta nford .edu/ paper s/dig mich_falle tti/ (Erişim Tarihi: 24.05.2022).
 • Doğru, A. Ö., Şeker, D. Z., & Toprak, H., (2009, 02 Kasım). Coğrafi bilgi sistemlerinde 3b kent modelleme olanaklarının irdelenmesi [Bildiri sunumu]. CD, TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, İzmir.
 • Dündar, F. N. (2013). Dijital sanatın gerçekliliğinin irdelenmesi. Sosyal ve Beşerî Bilimler Dergisi, 5(20), 104.
 • Ghani, D., A., Luqman Zulhilmi B., A., & Supian, M., N., B. (2019). the research of 3d modeling between visual & creativity. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering, 8(11), 180-181.
 • Gültekin, Y. (2020). Teknolojinin heykel sanatına etkileri. (Tez No. 635900) [Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi- Erzurum]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Güvenç Özel, Mars Kolonisi. https ://ww w.oze loffi ce.co m/hom e/ (Erişim Tarihi: 24.05.2022).
 • Hande Şekerciler. https ://ww w.han desek ercil er.co m/ (Erişim Tarihi: 24.05.2022).
 • Peng, Mengqi, Xing, J., & Wei, L.-Y. (2018). Autocomplete 3D sculpting. ACM Transactions on Graphics, 37( 4), 1–15. [CrossRef]
 • Refik Anadol, Virtual Depictions. https ://re fikan adols tudio .com/ (Erişim Tarihi: 24.05.2022).
 • Robert Michael Smith. https ://rm s-art .com/ publi catio ns/ (Erişim Tarihi: 24.12.2022).
 • Mengqi Peng, Jun Xing, & Li-Yi Wei. (2018). Autocomplete 3D Sculpting. ACM Trans. Graph. 37( 4), 132-16. https://doi.org/ 10.1145/3197517.3201297
 • Sağlamtimur, Z. Ö. (2010). Dijital sanat, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(3), 214.
 • Sanatçının kullandığı 3B tarama yöntemi. https ://me trolo gy.ne ws/sc ulpting-me ets-3 d, / (Erişim Tarihi: 20.05.2022).
 • Sevim, C., & Boz, G. (2011). Hazır-nesnelerin ve teknolojinin sanatta kullanımı ve seramik sanatına yansıması, Anadolu Üniversitesi Sanat Tasarım Dergisi, 1(1), 112-113.
 • Sivri, O., & Çınar, S. (2018). Resim sanatında dijital ortamlar üzerine inceleme, International Journal of Interdisciplinary and Intercultural Art, 3(6), 174.
 • Turhan, Ö. (2006). Bilgisayar teknolojilerin heykel sanatına sağladığı yeni olanaklar: Dijital heykel. (Tez No. 20036036) [Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi- İstanbul]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Türkmenoğlu, H. (2014). Teknoloji ile sanat ilişkisi ve bir dijital sanat örneği olarak ınstagram, Ulakbilge, 2(4), 91.
 • Uygan, O. (2016). Heykel sanatında üç boyutlu baskı teknolojilerinin kullanımı. (Tez No. 438187) [Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi-Eskişehir]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Vargün, Ö. (2022). Teknoloji ve sanatın dönüşümü: dijital sanat, Journal of Art, 6(1), 50.
 • Yıldırım, M. (2019). Dijital sanat ve kolaj, Ekev Akademi Dergisi, 1(80), 322.
 • Yücel, D. (2012). Yeni medya sanatı ve yeni müze, Kültür.
 • Wang, N. (2015). Analysis on the Innovation to Sculpting with the Aid of 3D Digital Technology. International Conference on Arts, Design and Contemporary Education, https://www.researchgate.net/
 • URL 1: https://www.tridi.co/blog/3d-tasarim-3d-modelleme-nedir-2/ (Erişim Tarihi: 20.05.2022).
 • URL 2: https://www.artec3d.com/cases/sculpting-meets-3d-scanning-technology/ (Erişim Tarihi: 24.05.2022).
 • URL 3 https://jdmalat.com/artists/hande-sekerciler/ (Erişim Tarihi: 24.12.2022).
 • URL 4 https://www.saatchiart.com/ign/ (Erişim Tarihi: 24.12.2022).
 • URL 5 https://www.artfixdaily.com/news_feed/2010/11/18/7594-autodesk-aids-sculptors-in-art-making/ (Erişim Tarihi: 24.12.2022).
 • URL 6 https://brucebeasley.com/artist/technology/ (Erişim Tarihi: 24.12.2022).
 • Görsel 3. Sanatçının kullandığı 3B tarama yöntemi. https://metrology.news/sculpting-meets-3d, / (Erişim Tarihi: 20.05.2022).
 • Görsel 4. Dijital Michelango Projesi. https://graphics.stanford.edu/papers/digmich_falletti/ (Erişim Tarihi: 24.05.2022).
 • Görsel 5. CNC ile heykel yontma. https://www.aliexpress.com/i/32986177876.html/ (Erişim Tarihi: 24.05.2022).
 • Görsel 6. 3B yazıcıdan çıktı alma. https://www.haberso.com/haber/5699859/3d-yazici/ (Erişim Tarihi: 24.05.2022).
 • Görsel 7. Refik Anadol, Virtual Depictions. https://refikanadolstudio.com/ (Erişim Tarihi: 24.05.2022).
 • Görsel 8. Güvenç Özel, Mars Kolonisi. https://www.ozeloffice.com/home/ (Erişim Tarihi: 24.05.2022).
 • Görsel 9. Hande Şekerciler. https://www.handesekerciler.com/ (Erişim Tarihi: 24.05.2022).
 • Görsel 10. Adam Martinakis, Hafızadan Geriye Kalanlar. https://www.ntv.com.tr/galeri/ (Erişim Tarihi: 24.12.2022).
 • Görsel 11. Robert Michael Smith. https://rms-art.com/publications/ (Erişim Tarihi: 24.12.2022).
 • Görsel 12. Bruce Beasley. https://brucebeasley.com/artist/technology/ (Erişim Tarihi: 24.12.2022).
Year 2023, Issue: 4, 2 - 9, 31.03.2023
https://doi.org/10.5152/ArtIcon.2023.1226421

Abstract

References

 • 3B yazıcıdan çıktı alma. https ://ww w.hab erso. com/h aber/ 56998 59/3d-yazi ci/ (Erişim Tarihi: 24.05.2022).
 • Adar, M. (2019). Dijital Sanat Formlara Yönelik Bir İnceleme, (Tez No. 678855) [Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi-Kocaeli]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Akın, C. (2015). Dijital Sanatlarda Etkileşimsellik: Türkiye’de Etkileşimsel Dijital Sanatların Konumu Üzerine Bir İnceleme. (Tez No. 398467) [Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi-İstanbul]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Beyhan, H., C. (2018). Teknoloji ve sanat, Journal of Art, 3(2), 14.
 • Bingöl, H. (2019). Heykel Sanatında Dijital Yaklaşımlar, (Tez No. 579250) [Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi-Erzurum]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Bruce Beasley. https ://br ucebe asley .com/ artis t/tec hnolo gy/ (Erişim Tarihi:24.12.2022).
 • Bulat, S. (2010). Teknoloji ve modern heykel sanatı, Sanat Dergisi, 0(1), 133.
 • Can, E. (2019). Seramik üretim sürecinde üç boyutlu yazıcıların kullanımı ve sanatsal öneriler. (Tez No. 544663) [Sanatta Yeterlilik Tezi, Anadolu Üniversitesi-Eskişehir]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi. Çakmak, S. (2019). Dijital sanatta yaratıcı bir uygulama olarak airbrush tekniği, Inonu University Journal of Art and Design, 1(1), 56.
 • Çokokumuş, B. (2012). Dijital ortamda kültür ve sanat, International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education, 1(3), 53.
 • Dijital Michelango Projesi. https ://gr aphic s.sta nford .edu/ paper s/dig mich_falle tti/ (Erişim Tarihi: 24.05.2022).
 • Doğru, A. Ö., Şeker, D. Z., & Toprak, H., (2009, 02 Kasım). Coğrafi bilgi sistemlerinde 3b kent modelleme olanaklarının irdelenmesi [Bildiri sunumu]. CD, TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, İzmir.
 • Dündar, F. N. (2013). Dijital sanatın gerçekliliğinin irdelenmesi. Sosyal ve Beşerî Bilimler Dergisi, 5(20), 104.
 • Ghani, D., A., Luqman Zulhilmi B., A., & Supian, M., N., B. (2019). the research of 3d modeling between visual & creativity. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering, 8(11), 180-181.
 • Gültekin, Y. (2020). Teknolojinin heykel sanatına etkileri. (Tez No. 635900) [Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi- Erzurum]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Güvenç Özel, Mars Kolonisi. https ://ww w.oze loffi ce.co m/hom e/ (Erişim Tarihi: 24.05.2022).
 • Hande Şekerciler. https ://ww w.han desek ercil er.co m/ (Erişim Tarihi: 24.05.2022).
 • Peng, Mengqi, Xing, J., & Wei, L.-Y. (2018). Autocomplete 3D sculpting. ACM Transactions on Graphics, 37( 4), 1–15. [CrossRef]
 • Refik Anadol, Virtual Depictions. https ://re fikan adols tudio .com/ (Erişim Tarihi: 24.05.2022).
 • Robert Michael Smith. https ://rm s-art .com/ publi catio ns/ (Erişim Tarihi: 24.12.2022).
 • Mengqi Peng, Jun Xing, & Li-Yi Wei. (2018). Autocomplete 3D Sculpting. ACM Trans. Graph. 37( 4), 132-16. https://doi.org/ 10.1145/3197517.3201297
 • Sağlamtimur, Z. Ö. (2010). Dijital sanat, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(3), 214.
 • Sanatçının kullandığı 3B tarama yöntemi. https ://me trolo gy.ne ws/sc ulpting-me ets-3 d, / (Erişim Tarihi: 20.05.2022).
 • Sevim, C., & Boz, G. (2011). Hazır-nesnelerin ve teknolojinin sanatta kullanımı ve seramik sanatına yansıması, Anadolu Üniversitesi Sanat Tasarım Dergisi, 1(1), 112-113.
 • Sivri, O., & Çınar, S. (2018). Resim sanatında dijital ortamlar üzerine inceleme, International Journal of Interdisciplinary and Intercultural Art, 3(6), 174.
 • Turhan, Ö. (2006). Bilgisayar teknolojilerin heykel sanatına sağladığı yeni olanaklar: Dijital heykel. (Tez No. 20036036) [Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi- İstanbul]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Türkmenoğlu, H. (2014). Teknoloji ile sanat ilişkisi ve bir dijital sanat örneği olarak ınstagram, Ulakbilge, 2(4), 91.
 • Uygan, O. (2016). Heykel sanatında üç boyutlu baskı teknolojilerinin kullanımı. (Tez No. 438187) [Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi-Eskişehir]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Vargün, Ö. (2022). Teknoloji ve sanatın dönüşümü: dijital sanat, Journal of Art, 6(1), 50.
 • Yıldırım, M. (2019). Dijital sanat ve kolaj, Ekev Akademi Dergisi, 1(80), 322.
 • Yücel, D. (2012). Yeni medya sanatı ve yeni müze, Kültür.
 • Wang, N. (2015). Analysis on the Innovation to Sculpting with the Aid of 3D Digital Technology. International Conference on Arts, Design and Contemporary Education, https://www.researchgate.net/
 • URL 1: https://www.tridi.co/blog/3d-tasarim-3d-modelleme-nedir-2/ (Erişim Tarihi: 20.05.2022).
 • URL 2: https://www.artec3d.com/cases/sculpting-meets-3d-scanning-technology/ (Erişim Tarihi: 24.05.2022).
 • URL 3 https://jdmalat.com/artists/hande-sekerciler/ (Erişim Tarihi: 24.12.2022).
 • URL 4 https://www.saatchiart.com/ign/ (Erişim Tarihi: 24.12.2022).
 • URL 5 https://www.artfixdaily.com/news_feed/2010/11/18/7594-autodesk-aids-sculptors-in-art-making/ (Erişim Tarihi: 24.12.2022).
 • URL 6 https://brucebeasley.com/artist/technology/ (Erişim Tarihi: 24.12.2022).
 • Görsel 3. Sanatçının kullandığı 3B tarama yöntemi. https://metrology.news/sculpting-meets-3d, / (Erişim Tarihi: 20.05.2022).
 • Görsel 4. Dijital Michelango Projesi. https://graphics.stanford.edu/papers/digmich_falletti/ (Erişim Tarihi: 24.05.2022).
 • Görsel 5. CNC ile heykel yontma. https://www.aliexpress.com/i/32986177876.html/ (Erişim Tarihi: 24.05.2022).
 • Görsel 6. 3B yazıcıdan çıktı alma. https://www.haberso.com/haber/5699859/3d-yazici/ (Erişim Tarihi: 24.05.2022).
 • Görsel 7. Refik Anadol, Virtual Depictions. https://refikanadolstudio.com/ (Erişim Tarihi: 24.05.2022).
 • Görsel 8. Güvenç Özel, Mars Kolonisi. https://www.ozeloffice.com/home/ (Erişim Tarihi: 24.05.2022).
 • Görsel 9. Hande Şekerciler. https://www.handesekerciler.com/ (Erişim Tarihi: 24.05.2022).
 • Görsel 10. Adam Martinakis, Hafızadan Geriye Kalanlar. https://www.ntv.com.tr/galeri/ (Erişim Tarihi: 24.12.2022).
 • Görsel 11. Robert Michael Smith. https://rms-art.com/publications/ (Erişim Tarihi: 24.12.2022).
 • Görsel 12. Bruce Beasley. https://brucebeasley.com/artist/technology/ (Erişim Tarihi: 24.12.2022).
There are 47 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Crafts
Journal Section Research Articles
Authors

Ali Kaya 0000-0002-8808-8355

Publication Date March 31, 2023
Published in Issue Year 2023 Issue: 4

Cite

APA Kaya, A. (2023). ÇAĞDAŞ SANAT FORMU OLARAK DİJİTAL HEYKEL, DİJİTAL HEYKELİN SAĞLADIĞI YENİ OLANAKLAR. Sanat Ve İkonografi Dergisi(4), 2-9. https://doi.org/10.5152/ArtIcon.2023.1226421

  29743

Journal of Art and Iconography  is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License.

26107