Research Article
BibTex RIS Cite

İSTATİSTİKLER IŞIĞINDA YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ ALANINDA ÜLKEMİZDE UYGULANAN POLİTİKALAR

Year 2023, Volume: 23 Issue: 58, 179 - 203, 21.03.2023
https://doi.org/10.21560/spcd.vi.1206746

Abstract

Bu çalışma ile ülkemizde gerçekleştirilen yaşlı bakımıyla ilgili gelişmeler ele alınmıştır. Yaşlı bakımının dönem içerisinde geçirdiği değişim vurgulanmaya çalışılmış ve çekirdek aile, köyden kente göç gibi olguların üzerinde durularak yaşlı bakımıyla ilişkilendirilmiştir.
Çalışmamızın öznesi olan “yaşlı bakımı” konusunda Cumhuriyetin ilk yıllarında çalışmalar yeterli ölçüde değildir. Yaşlı bakımıyla ilgili çalışmalar genel manada yerel bir özellik taşıyordu. Bu dönemde Genellikle belediyeler üzerinden yürütülmeye çalışılan sistem önemli ölçüde ihtiyacı karşılayamamıştır. İhtiyacı karşılama konusunda bir takım sıkıntıların çıkmasıyla bu alanda önemli çalışmalar yapıldı Öyle ki 1960’larla birlikte hız kazanacak olan çalışmalar bugünün şekillenmesin de etkili olacaktı.
Özellikle 1961 Anayasası’nda sosyal devletten bahsedilmesi ve 1963’te Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğünün kurulması bu yolda atılan önemli adımlar arasındadır. Ayrıca planlı kalkınma döneminin başlaması ve konumuzla ilgili bir takım çalışmaların üzerinde durulması gelişimin hızlanmasını sağlamıştır. Bütün bunların yanında 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu’nun kabul edilmesiyle ciddi anlamda mesafe alınmıştır. Son dönemde yapılan evde bakım hizmeti çalışmaları, destekleyici bakım hizmeti ve yaşlı yaşam evi gibi uygulamalar bu konuda ne kadar ilerlediğimizin bir kanıtı niteliğindedir

References

 • Altunay, Z. ve Özkul, M. (2022). Geçmişin Değeri Günün Sosyal Problemi: Yaşlılık ve Modern Toplumda Yaşlı Bakımı. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 13 (35) , 1012-1036.
 • Alyılmaz, C. (2002). Orhun Yazıtları, Türkler, III, Ankara.
 • Akyol, E. D. (2013). Sultan II. Abdülhamid Döneminde Sosyal Politika Uygulamaları. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 7 (31) , 33-47.
 • Doğan, İ. (2009). “Türk Toplum Yapısının Ana Öğeleri”, Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü: Atatürk Dönemi(1920-1938), I, Ankara.
 • Erkul, A. (2002). Eski Türklerde Aile, Türkler, III, Ankara.
 • Ertuğ, Z. (2000). İmaret, İslam Ansiklopedisi, c. 22.Güngör, Servet (2009). Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyetine Bir Hayır Örgütü: İstanbul Darülaceze Müessesesi, Türk İdare Dergisi, sayı 463-464.
 • Kazıcı, Z. (1999). Osmanlı Devleti’nde İmaret, Osmanlı, V, Ankara.
 • Selek Öz, C. ve Balta, S. (2020). Türkiye’de Yaşlılara Yönelik Güncel Sosyal Politikaların Analizi, Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 22 Sayı 1.
 • Şahin Taşğın, N. ve Özel, H. (2011). Türkiye’de Sosyal Hizmetlerin Dönüşümü. Toplum ve Sosyal Hizmet, 22 (2) , 175-190.
 • Terzioğlu, A., "Bîmâristan", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/bimaristan (26.12.2022). Türkmen, B. (1987). Cumhuriyet Döneminde Sosyal Hizmetler ve Sosyal Hizmet Müesseseleri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
 • Üz, K. ve Kara, B. (2022). Türkiye’de Sosyal Devlet Anlayışı ve Yaşlı Hakları, Milli Kültür Araştırmaları Dergisi, Cilt 6 Sayı 1.
 • Yavaş, H., Rehber İlmihali, İstanbul 1986.
 • Resmi Gazete, 14 Nisan 1930, Sayı 1471.
 • Resmi Gazete, 30 Nisan 1963, Sayı 11394.
 • Resmi Gazete, 27 Mayıs 1983, Sayı 18059.
 • Resmi Gazete, 14 Haziran 1986, Sayı 19134.
 • Resmi Gazete, 5 Nisan 1987, Sayı 19422. BCA 30.18.1.2.109.67.4
 • BCA 30.18.1.2.166.45.15
 • BCA 30.1.0.0.22.126.4
 • BCA 30.1.0.0.51.308.1
 • Türkiye İstatistik Yıllığı (1990), T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara 1992.
 • Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1963-1967), Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara 1963.
 • İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1968-1972), Devlet Planlama Teşkilatı
 • Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1979-1983), Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara 1979.
 • Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1985-1989), Devlet Planlama Teşkilatı
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2011 Yılı Faaliyet Raporu
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2013 Yılı Faaliyet Raporu
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2016 Yılı Faaliyet Raporu
 • Engelli ve Yaşlı İstatistik Bülteni Eylül 2022
 • https://www.anayasa.gov.tr/tr/mevzuat/onceki-anayasalar/1961-anayasasi/
 • https://www.mevzuat.gov.tr/#anayasa

POLICIES APPLIED IN OUR COUNTRY IN THE FIELD OF ELDERLY CARE SERVICES IN THE LIGHT OF STATISTICS

Year 2023, Volume: 23 Issue: 58, 179 - 203, 21.03.2023
https://doi.org/10.21560/spcd.vi.1206746

Abstract

In this study, the developments in elderly care in our country are discussed. The change in the elderly care during the period was tried to be emphasized and it was associated with the elderly care by emphasizing the nuclear family, migration from the village to the city.
Studies on "elderly care", which is the subject of our study, were not sufficient in the first years of the Republic. Studies on elderly care were generally of a local character. In this period, the system, which was generally tried to be carried out through municipalities, could not meet the need to a great extent. With the emergence of some problems in meeting the needs, important studies were carried out in this field, so much so that the works that would gain momentum with the 1960s would also be effective in shaping today.
In particular, the mention of the social state in the 1961 Constitution and the establishment of the General Directorate of Social Services in 1963 are among the important steps taken in this direction. In addition, the beginning of the planned development period and the focus on some studies related to our subject have accelerated the development. In addition to all these, significant progress has been made with the adoption of the Social Services and Child Protection Agency Law No. 2828. Recent practices such as home care services, supportive care services and elderly living homes are proof of how far we have progressed in this regard.

References

 • Altunay, Z. ve Özkul, M. (2022). Geçmişin Değeri Günün Sosyal Problemi: Yaşlılık ve Modern Toplumda Yaşlı Bakımı. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 13 (35) , 1012-1036.
 • Alyılmaz, C. (2002). Orhun Yazıtları, Türkler, III, Ankara.
 • Akyol, E. D. (2013). Sultan II. Abdülhamid Döneminde Sosyal Politika Uygulamaları. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 7 (31) , 33-47.
 • Doğan, İ. (2009). “Türk Toplum Yapısının Ana Öğeleri”, Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü: Atatürk Dönemi(1920-1938), I, Ankara.
 • Erkul, A. (2002). Eski Türklerde Aile, Türkler, III, Ankara.
 • Ertuğ, Z. (2000). İmaret, İslam Ansiklopedisi, c. 22.Güngör, Servet (2009). Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyetine Bir Hayır Örgütü: İstanbul Darülaceze Müessesesi, Türk İdare Dergisi, sayı 463-464.
 • Kazıcı, Z. (1999). Osmanlı Devleti’nde İmaret, Osmanlı, V, Ankara.
 • Selek Öz, C. ve Balta, S. (2020). Türkiye’de Yaşlılara Yönelik Güncel Sosyal Politikaların Analizi, Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 22 Sayı 1.
 • Şahin Taşğın, N. ve Özel, H. (2011). Türkiye’de Sosyal Hizmetlerin Dönüşümü. Toplum ve Sosyal Hizmet, 22 (2) , 175-190.
 • Terzioğlu, A., "Bîmâristan", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/bimaristan (26.12.2022). Türkmen, B. (1987). Cumhuriyet Döneminde Sosyal Hizmetler ve Sosyal Hizmet Müesseseleri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
 • Üz, K. ve Kara, B. (2022). Türkiye’de Sosyal Devlet Anlayışı ve Yaşlı Hakları, Milli Kültür Araştırmaları Dergisi, Cilt 6 Sayı 1.
 • Yavaş, H., Rehber İlmihali, İstanbul 1986.
 • Resmi Gazete, 14 Nisan 1930, Sayı 1471.
 • Resmi Gazete, 30 Nisan 1963, Sayı 11394.
 • Resmi Gazete, 27 Mayıs 1983, Sayı 18059.
 • Resmi Gazete, 14 Haziran 1986, Sayı 19134.
 • Resmi Gazete, 5 Nisan 1987, Sayı 19422. BCA 30.18.1.2.109.67.4
 • BCA 30.18.1.2.166.45.15
 • BCA 30.1.0.0.22.126.4
 • BCA 30.1.0.0.51.308.1
 • Türkiye İstatistik Yıllığı (1990), T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara 1992.
 • Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1963-1967), Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara 1963.
 • İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1968-1972), Devlet Planlama Teşkilatı
 • Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1979-1983), Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara 1979.
 • Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1985-1989), Devlet Planlama Teşkilatı
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2011 Yılı Faaliyet Raporu
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2013 Yılı Faaliyet Raporu
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2016 Yılı Faaliyet Raporu
 • Engelli ve Yaşlı İstatistik Bülteni Eylül 2022
 • https://www.anayasa.gov.tr/tr/mevzuat/onceki-anayasalar/1961-anayasasi/
 • https://www.mevzuat.gov.tr/#anayasa
There are 31 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Zeynep Müjde Sakar 0000-0001-6939-0009

Publication Date March 21, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 23 Issue: 58

Cite

APA Sakar, Z. M. (2023). İSTATİSTİKLER IŞIĞINDA YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ ALANINDA ÜLKEMİZDE UYGULANAN POLİTİKALAR. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 23(58), 179-203. https://doi.org/10.21560/spcd.vi.1206746
AMA Sakar ZM. İSTATİSTİKLER IŞIĞINDA YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ ALANINDA ÜLKEMİZDE UYGULANAN POLİTİKALAR. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi. March 2023;23(58):179-203. doi:10.21560/spcd.vi.1206746
Chicago Sakar, Zeynep Müjde. “İSTATİSTİKLER IŞIĞINDA YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ ALANINDA ÜLKEMİZDE UYGULANAN POLİTİKALAR”. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 23, no. 58 (March 2023): 179-203. https://doi.org/10.21560/spcd.vi.1206746.
EndNote Sakar ZM (March 1, 2023) İSTATİSTİKLER IŞIĞINDA YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ ALANINDA ÜLKEMİZDE UYGULANAN POLİTİKALAR. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 23 58 179–203.
IEEE Z. M. Sakar, “İSTATİSTİKLER IŞIĞINDA YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ ALANINDA ÜLKEMİZDE UYGULANAN POLİTİKALAR”, Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, vol. 23, no. 58, pp. 179–203, 2023, doi: 10.21560/spcd.vi.1206746.
ISNAD Sakar, Zeynep Müjde. “İSTATİSTİKLER IŞIĞINDA YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ ALANINDA ÜLKEMİZDE UYGULANAN POLİTİKALAR”. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 23/58 (March 2023), 179-203. https://doi.org/10.21560/spcd.vi.1206746.
JAMA Sakar ZM. İSTATİSTİKLER IŞIĞINDA YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ ALANINDA ÜLKEMİZDE UYGULANAN POLİTİKALAR. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi. 2023;23:179–203.
MLA Sakar, Zeynep Müjde. “İSTATİSTİKLER IŞIĞINDA YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ ALANINDA ÜLKEMİZDE UYGULANAN POLİTİKALAR”. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, vol. 23, no. 58, 2023, pp. 179-03, doi:10.21560/spcd.vi.1206746.
Vancouver Sakar ZM. İSTATİSTİKLER IŞIĞINDA YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ ALANINDA ÜLKEMİZDE UYGULANAN POLİTİKALAR. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi. 2023;23(58):179-203.