Review
BibTex RIS Cite

Change in Parenting Roles

Year 2021, Volume: 2 Issue: 2, 151 - 177, 31.12.2021

Abstract

The purpose of this study is to examine what the concept of modernization is, the changing family structure and parenting roles with its effects on the social structure and family. This process which has started with the industrial revolution, has caused changes and transformations in our lives in many dimensions such as economic, cultural, political and so on. In the new family structure that has emerged, new concepts of parenting have emerged with changes in function, function and role. Family structure, which fundamentally affects the psychological, mental and biological development of children, is highly regarded in terms of social sciences. In the compilation study, the effects of the family on the children's life and the changes in the family structure were mentioned and comparisons were made between the past and the present.

References

 • Alkın, R. C. (2017). Modernleşme Kuramı Eleştirel Bir Giriş. Medeniyet ve Toplum.
 • Aluş, Y. (2015). Kültürel ve Toplumsal Gerçekliğimiz Açısından Aile Anlayışlarının ve Türk Ailesinin Değerlendirilmesi. PESA International Journal of Social Studies, 17.
 • Aslan, A. K. (2002). Değişen Toplumda Aile ve Çocuk Eğitiminde Sorunlar. Ege Eğitim Dergisi, 26.
 • Avcı, M. (2010). İslam Öncesi Türk Devletlerinin Sosyal Haytında Kadının Rolü. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Aydoğdu, F., Dilekmen, M. (2016). Ebeveyn Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi. Journal of Bayburt Education Faculty, 571-572.
 • Aydın, B. (2002). Gelişim Psikolojisi. İstanbul : SFN Baskı.
 • Balamir, N. (1981). Kırsal Türkiye'de Eğitim ve Toplum Yapısı. Ankara: Odtü Yayınları.
 • Başal, H.A., Bağçeli Kahraman, P., Taner Derman, M., Kahraman, Ö., Sümer, H. (2014). Otoriter ve Demokratik Tutuma Sahip Ebeveynleri Olan 5-6 Yaş Çocuklarının Evcilik Oyunlarında Üstlendikleri Roller. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 386-387.
 • Bayer, A. (2013). Değişen Toplumsal Yapıda Aile. Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 105-107.
 • Canatan, K. (1995). Bir Değişim Süreci Olarak Modernleşme. İstanbul: İnsan Yayınları.
 • Canbek, G., Sağıroğlu, Ş. (2007). Çocukların ve Gençlerin Bilgisayar ve İnternet Güvenliği. Politeknik Dergi, 10(1), 33-34.
 • Cevizci, A. (1996). Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Paradigma Yayınları.
 • Coşkun, İ. (1997). Modern Devletin Doğuşu. İstanbul: Der Yayınları.
 • Çakmak, K., Kaplan, N. (2015). Çocuk Yetiştirme Tarzları Anne-Baba Tutumları. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Büro Amirliği. Aydın.
 • Çelik, Ö. (2018). Ebeveynlik Stilleri. Doktor Takvimi: https://www.doktortakvimi.com/blog/ebeveynlik-stilleri Erişim 29/08/2018
 • Çetin, H. (2007). Modernleşme Evrimi:Türk Devrimi. Muhafazakar Düşünce.
 • Demir, E. K. (2007). Ebeveyn Tutum Ölçeği (ETÖ). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.
 • Demirutku, K. (2019, Şubat). Değerlerin Edinilmesinde Ailenin Rolü. Aile ve Eğitim Programı. Ankara.
 • Doğan, İ. (2007). Vatandaşlık, Demokrasi ve İnsan Hakları. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Doğan, İ. (2009). Dünden Bugüne Türk Ailesi Sosyolojik Bir Değerlendirme. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi.
 • Düzenli, F. (2011). Geleneksel Türk Ailesindeki Dönüşümün Sosyal Politikaya Etkisi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsu Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Ekici, F. Y. (2014). Türk Aile Yapısının Değişim ve Dönüşümü ve Bu Değişim ve Dönüşüme Etki Eden Unsurların Değerlendirilmesi. (214-220).
 • Eyce, B. (2000). Tarihten Günümüze Türk Aile Yapısı. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Dergisi.
 • Gadding, S. T. (2018). Birey ve Aile Yaşam Döngüleri. S. T. Gadding içinde, Aile Terapisi Tarihi, Kuram ve Uygulamaları (s. 5). Ankara: Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Yayınları.
 • Giddens, A. (2018). Modernliğin Sonuçları. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Gökalp, Z. (1976). Türk Medeniyet Tarih. İstanbul: Kültür Bakanlığı Ziya Gökalp Yayınları.
 • Gökçe, B. (1991). Aile ve Aile Tipleri Üzerine Bir İnceleme, Aile Yazıları 1. Hacettepe Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 207.
 • Hallaç, S., Öz, F. (2014). Aile Kavramına Kuramsal Bakış. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 142.
 • Hamarta, E., Baltacı, Ö., Üre, Ö., Demirbaş, E. (2010). Lise Öğrencilerinin Utangaçlıklarının Algılanan Anne Baba Tutumları ve Problem Çözme Yaklaşımları Açısından İncelenmesi. Aile ve Toplum.
 • Hançerlioğlu, O. (1976). Felsefe Ansiklopedisi. İstanbul : Remzi Kitabevi.
 • İnan Kaya, G., Mutlu Bayraktar, D., Yılmaz, Ö. (2018). Dijital Ebeveynlik Tutum Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(46), 153-154.
 • Karslı, E. (2019). Modernleşme Sürecinde Çözülen Aile Yapısı ve Kadının Yeniden İnşası. Uluslararası Hukuk ve Sosyal Bilim Araştırmaları Dergisi, 4-5.
 • Kaya, A., Bozaslan, H., Genç, G. (2012). Üniversie Öğrencilerinin Anne-Baba Tutumarının Problem Çözme Becerilerine, Sosyal Kaygı Düzeylerine ve Akademik Başarılarına Etkisi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 210-211.
 • Kaya, Y. (1999). Modernleşme. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi , 0 (13) , 447-454 https://dergipark.org.tr/tr/pub/sefad/issue/16474/171967
 • Keskin, Y. (2016). Değer Sınıflaması Üzerine Aksiyonel Bir Deneme. Turkish Studies.
 • Kongar, E. (1970). Türkiye'de Aile: Yapısı, Evrimi ve Bürokratik Örgütlerle İlişkisi. Amme İdaresi Dergisi, 62-65.
 • Köker, L. (2007). Modernleşme, Kemalizm ve Demokrasi. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Kuzgun, Y. (1991). Ana Baba Tutumlarının Bireyin Kendini Gerçekleştirme Düzeyine Etkisi. Ankara: Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayınları.
 • Kuzucu, Y. (2011). Değişen Babalık Rolü ve Çocuk Gelişimine Etkisi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi.
 • Nacak, M., Yağmurlu, B., Durgel, E., Van De Vijyer, F. (2011). Metropol ve Anadolu'da Ebeveynlik: Biliş ve Davranışlarda Şehrin ve Eğitim Düzeyinin Rolü. Türki Psikoloji Dergisi, 86.
 • Ozankaya, Ö. (1979). Toplum Bilimine Giriş. Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Yayınları.
 • Öter, A., Özkul, M. (2019). Modernleşmenin Yaşam Tarzı Üzerinndeki Etkileri ve Yörüklerde Modernleşme Eğilimleri (Batı Akdeniz Örneği-Isparta, Burdur, Antalya). Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(47), 156-184.
 • Özdalga, Ş. (2012). Yeni Nesil Modern Babalar. Davranış Bilimleri Enstitüsü: https://www.dbe.com.tr/tr/cocuk-ve-genc/11/yeni-nesil-modern-babalar/ adresinden alındı Sabah Gazetesi, Modernleşme Süreci Aile Yapısını Değiştiriyor. (2018, Kasım 26). Sadece Kadın: https://www.sabah.com.tr/kadin/2018/11/26/modernlesme-sureci-aile-yapisini-degistiriyor adresinden alındı
 • Sezer, İ. (2018, Ekim 5). Ebeveyn Tutumları ve Çocuk. Domino Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi: http://www.dominopsikoloji.com/blog/ebeveyn-tutumlari-ve-cocuk/ adresinden alındı
 • Solmaz, B. (2011). Modernlik ve Modernleşme Kuramlarına Yöneltilen Eleştiriler. Selçuk Üniversitesi İlahiyyat Fakültesi Dergisi, 35-58.
 • Sümer, N., Gündoğdu Aktürk, E., Helvacı, E. (2010, Haziran). Anne-Baba Tutum ve Davranışlarının Psikolojik Etkileri: Türkiye'de Yapılan Çalışmalara Toplu Bakış. Türk Psikoloji Yazıları, s. 42-59.
 • Şahin, F. T. (2015). Sosyal Değişim Sürecinde Baba Rolü. Ankara. https://www.ayk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/01/TEZEL-%C5%9EAH%C4%B0N-Fatma-SOSYAL-DE%C4%9E%C4%B0%C5%9E%C4%B0M-S%C3%9CREC%C4%B0NDE-DE%C4%9E%C4%B0%C5%9EEN-BABA-ROL%C3%9C.pdf Erişim:28/7/2021
 • Şallı, A. (2017). Modernlik, Gelenek ve Din İlişkisi: Bir Modernleşme Kuramı Eleştirisi. Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Dergisi.
 • Tekin Epik, M., Çiçek, Ö., Altay, S. (2017). Bir Sosyal Politika Aracı Olarak Tarihsel Süreçte Ailenin Değişen/Değişmeyen Rolleri. Süleyman Demirel Üniversitesi ÖYP Projesi. Isparta.
 • Tezcan, M. (2006). Cumhuriyetten Günümüze Türk Ailesinin Dünü, Bugünü, Geleceği (Sosyo-Kültürel Açıdan). http://turkoloji.cu.edu.tr/GENEL/tezcan_aile.pdf adresinden alındı
 • Tiryakioğlu, M. E. (2017). Modern Aile Modern Çocuk. Kırmızılar. adresinden alındı
 • Yaman, E., Dönmez, O., Kabakçı Yurdakul, I., Odabaşı, H.F. (2013). Dijital Ebeveynlik ve Değişen Roller. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 887.
 • Yamanoğlu, Ü. (2009). Çocuk Yetiştirmede Aile Modeli. Newport Internetional Universty Lisans Bitirme Tezi. İstanbul.
 • Yaprak, B. (2007). İlköğretim Öğrencilerinin Algıladıkları Anne-Baba Tutumunun Diskrimanant Analiziyle Belirlenmesi ve Benlik Saygısı ile Olan İlişkisinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Uygulama. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İstatistik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir.
 • Yavuzer, H. (2001). Ana-Baba ve Çocuk. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yıldırım, E., Canatan, K. (2013). Aile Sosyolojisi. İstanbul: Açılım Kitap.
 • Zastrow, C. (2015). Aile İçi Sorunlar ve Ailelere Verilen Hizmetler. Sosyal Hizmete Giriş (s. 259-260). içinde Ankara: Nika Yayınevi.

Ebeveynlik Rollerindeki Değişim

Year 2021, Volume: 2 Issue: 2, 151 - 177, 31.12.2021

Abstract

Bu çalışmanın amacı, modernleşme kavramının ne olduğundan, toplumsal yapıya ve aileye olan etkileriyle birlikte değişen aile yapısını ve ebeveynlik rollerini mercek altına almaktır. Sanayi devrimi ile başlayan bu süreç hayatımızda ekonomik, kültürel, siyasi ve bunun gibi birçok boyutta değişim ve dönüşüme sebep olmuştur. Ortaya çıkan yeni aile yapısında fonksiyon, işlev ve rol değişiklikleri ile ebeveynliğe dair yeni kavramlar ortaya çıkmıştır. Çocukların psikolojik, zihinsel, biyolojik gelişimlerini temelden etkileyen aile yapısı sosyal bilimler açısından oldukça fazla önemsenmektedir. Gerçekleştirilen derleme çalışmasında ailenin çocuk hayatında yarattığı etkilerden, aile yapısında görülen değişikliklerden bahsedilmiş ve geçmiş ile günümüz arasında karşılaştırmalar yapılmıştır.

References

 • Alkın, R. C. (2017). Modernleşme Kuramı Eleştirel Bir Giriş. Medeniyet ve Toplum.
 • Aluş, Y. (2015). Kültürel ve Toplumsal Gerçekliğimiz Açısından Aile Anlayışlarının ve Türk Ailesinin Değerlendirilmesi. PESA International Journal of Social Studies, 17.
 • Aslan, A. K. (2002). Değişen Toplumda Aile ve Çocuk Eğitiminde Sorunlar. Ege Eğitim Dergisi, 26.
 • Avcı, M. (2010). İslam Öncesi Türk Devletlerinin Sosyal Haytında Kadının Rolü. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Aydoğdu, F., Dilekmen, M. (2016). Ebeveyn Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi. Journal of Bayburt Education Faculty, 571-572.
 • Aydın, B. (2002). Gelişim Psikolojisi. İstanbul : SFN Baskı.
 • Balamir, N. (1981). Kırsal Türkiye'de Eğitim ve Toplum Yapısı. Ankara: Odtü Yayınları.
 • Başal, H.A., Bağçeli Kahraman, P., Taner Derman, M., Kahraman, Ö., Sümer, H. (2014). Otoriter ve Demokratik Tutuma Sahip Ebeveynleri Olan 5-6 Yaş Çocuklarının Evcilik Oyunlarında Üstlendikleri Roller. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 386-387.
 • Bayer, A. (2013). Değişen Toplumsal Yapıda Aile. Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 105-107.
 • Canatan, K. (1995). Bir Değişim Süreci Olarak Modernleşme. İstanbul: İnsan Yayınları.
 • Canbek, G., Sağıroğlu, Ş. (2007). Çocukların ve Gençlerin Bilgisayar ve İnternet Güvenliği. Politeknik Dergi, 10(1), 33-34.
 • Cevizci, A. (1996). Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Paradigma Yayınları.
 • Coşkun, İ. (1997). Modern Devletin Doğuşu. İstanbul: Der Yayınları.
 • Çakmak, K., Kaplan, N. (2015). Çocuk Yetiştirme Tarzları Anne-Baba Tutumları. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Büro Amirliği. Aydın.
 • Çelik, Ö. (2018). Ebeveynlik Stilleri. Doktor Takvimi: https://www.doktortakvimi.com/blog/ebeveynlik-stilleri Erişim 29/08/2018
 • Çetin, H. (2007). Modernleşme Evrimi:Türk Devrimi. Muhafazakar Düşünce.
 • Demir, E. K. (2007). Ebeveyn Tutum Ölçeği (ETÖ). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.
 • Demirutku, K. (2019, Şubat). Değerlerin Edinilmesinde Ailenin Rolü. Aile ve Eğitim Programı. Ankara.
 • Doğan, İ. (2007). Vatandaşlık, Demokrasi ve İnsan Hakları. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Doğan, İ. (2009). Dünden Bugüne Türk Ailesi Sosyolojik Bir Değerlendirme. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi.
 • Düzenli, F. (2011). Geleneksel Türk Ailesindeki Dönüşümün Sosyal Politikaya Etkisi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsu Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Ekici, F. Y. (2014). Türk Aile Yapısının Değişim ve Dönüşümü ve Bu Değişim ve Dönüşüme Etki Eden Unsurların Değerlendirilmesi. (214-220).
 • Eyce, B. (2000). Tarihten Günümüze Türk Aile Yapısı. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Dergisi.
 • Gadding, S. T. (2018). Birey ve Aile Yaşam Döngüleri. S. T. Gadding içinde, Aile Terapisi Tarihi, Kuram ve Uygulamaları (s. 5). Ankara: Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Yayınları.
 • Giddens, A. (2018). Modernliğin Sonuçları. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Gökalp, Z. (1976). Türk Medeniyet Tarih. İstanbul: Kültür Bakanlığı Ziya Gökalp Yayınları.
 • Gökçe, B. (1991). Aile ve Aile Tipleri Üzerine Bir İnceleme, Aile Yazıları 1. Hacettepe Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 207.
 • Hallaç, S., Öz, F. (2014). Aile Kavramına Kuramsal Bakış. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 142.
 • Hamarta, E., Baltacı, Ö., Üre, Ö., Demirbaş, E. (2010). Lise Öğrencilerinin Utangaçlıklarının Algılanan Anne Baba Tutumları ve Problem Çözme Yaklaşımları Açısından İncelenmesi. Aile ve Toplum.
 • Hançerlioğlu, O. (1976). Felsefe Ansiklopedisi. İstanbul : Remzi Kitabevi.
 • İnan Kaya, G., Mutlu Bayraktar, D., Yılmaz, Ö. (2018). Dijital Ebeveynlik Tutum Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(46), 153-154.
 • Karslı, E. (2019). Modernleşme Sürecinde Çözülen Aile Yapısı ve Kadının Yeniden İnşası. Uluslararası Hukuk ve Sosyal Bilim Araştırmaları Dergisi, 4-5.
 • Kaya, A., Bozaslan, H., Genç, G. (2012). Üniversie Öğrencilerinin Anne-Baba Tutumarının Problem Çözme Becerilerine, Sosyal Kaygı Düzeylerine ve Akademik Başarılarına Etkisi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 210-211.
 • Kaya, Y. (1999). Modernleşme. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi , 0 (13) , 447-454 https://dergipark.org.tr/tr/pub/sefad/issue/16474/171967
 • Keskin, Y. (2016). Değer Sınıflaması Üzerine Aksiyonel Bir Deneme. Turkish Studies.
 • Kongar, E. (1970). Türkiye'de Aile: Yapısı, Evrimi ve Bürokratik Örgütlerle İlişkisi. Amme İdaresi Dergisi, 62-65.
 • Köker, L. (2007). Modernleşme, Kemalizm ve Demokrasi. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Kuzgun, Y. (1991). Ana Baba Tutumlarının Bireyin Kendini Gerçekleştirme Düzeyine Etkisi. Ankara: Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayınları.
 • Kuzucu, Y. (2011). Değişen Babalık Rolü ve Çocuk Gelişimine Etkisi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi.
 • Nacak, M., Yağmurlu, B., Durgel, E., Van De Vijyer, F. (2011). Metropol ve Anadolu'da Ebeveynlik: Biliş ve Davranışlarda Şehrin ve Eğitim Düzeyinin Rolü. Türki Psikoloji Dergisi, 86.
 • Ozankaya, Ö. (1979). Toplum Bilimine Giriş. Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Yayınları.
 • Öter, A., Özkul, M. (2019). Modernleşmenin Yaşam Tarzı Üzerinndeki Etkileri ve Yörüklerde Modernleşme Eğilimleri (Batı Akdeniz Örneği-Isparta, Burdur, Antalya). Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(47), 156-184.
 • Özdalga, Ş. (2012). Yeni Nesil Modern Babalar. Davranış Bilimleri Enstitüsü: https://www.dbe.com.tr/tr/cocuk-ve-genc/11/yeni-nesil-modern-babalar/ adresinden alındı Sabah Gazetesi, Modernleşme Süreci Aile Yapısını Değiştiriyor. (2018, Kasım 26). Sadece Kadın: https://www.sabah.com.tr/kadin/2018/11/26/modernlesme-sureci-aile-yapisini-degistiriyor adresinden alındı
 • Sezer, İ. (2018, Ekim 5). Ebeveyn Tutumları ve Çocuk. Domino Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi: http://www.dominopsikoloji.com/blog/ebeveyn-tutumlari-ve-cocuk/ adresinden alındı
 • Solmaz, B. (2011). Modernlik ve Modernleşme Kuramlarına Yöneltilen Eleştiriler. Selçuk Üniversitesi İlahiyyat Fakültesi Dergisi, 35-58.
 • Sümer, N., Gündoğdu Aktürk, E., Helvacı, E. (2010, Haziran). Anne-Baba Tutum ve Davranışlarının Psikolojik Etkileri: Türkiye'de Yapılan Çalışmalara Toplu Bakış. Türk Psikoloji Yazıları, s. 42-59.
 • Şahin, F. T. (2015). Sosyal Değişim Sürecinde Baba Rolü. Ankara. https://www.ayk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/01/TEZEL-%C5%9EAH%C4%B0N-Fatma-SOSYAL-DE%C4%9E%C4%B0%C5%9E%C4%B0M-S%C3%9CREC%C4%B0NDE-DE%C4%9E%C4%B0%C5%9EEN-BABA-ROL%C3%9C.pdf Erişim:28/7/2021
 • Şallı, A. (2017). Modernlik, Gelenek ve Din İlişkisi: Bir Modernleşme Kuramı Eleştirisi. Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Dergisi.
 • Tekin Epik, M., Çiçek, Ö., Altay, S. (2017). Bir Sosyal Politika Aracı Olarak Tarihsel Süreçte Ailenin Değişen/Değişmeyen Rolleri. Süleyman Demirel Üniversitesi ÖYP Projesi. Isparta.
 • Tezcan, M. (2006). Cumhuriyetten Günümüze Türk Ailesinin Dünü, Bugünü, Geleceği (Sosyo-Kültürel Açıdan). http://turkoloji.cu.edu.tr/GENEL/tezcan_aile.pdf adresinden alındı
 • Tiryakioğlu, M. E. (2017). Modern Aile Modern Çocuk. Kırmızılar. adresinden alındı
 • Yaman, E., Dönmez, O., Kabakçı Yurdakul, I., Odabaşı, H.F. (2013). Dijital Ebeveynlik ve Değişen Roller. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 887.
 • Yamanoğlu, Ü. (2009). Çocuk Yetiştirmede Aile Modeli. Newport Internetional Universty Lisans Bitirme Tezi. İstanbul.
 • Yaprak, B. (2007). İlköğretim Öğrencilerinin Algıladıkları Anne-Baba Tutumunun Diskrimanant Analiziyle Belirlenmesi ve Benlik Saygısı ile Olan İlişkisinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Uygulama. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İstatistik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir.
 • Yavuzer, H. (2001). Ana-Baba ve Çocuk. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yıldırım, E., Canatan, K. (2013). Aile Sosyolojisi. İstanbul: Açılım Kitap.
 • Zastrow, C. (2015). Aile İçi Sorunlar ve Ailelere Verilen Hizmetler. Sosyal Hizmete Giriş (s. 259-260). içinde Ankara: Nika Yayınevi.
There are 57 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Sociology (Other)
Journal Section Reviews
Authors

Rıza Gökler This is me 0000-0002-9821-4095

Elvan Atamtürk 0000-0002-6538-4792

Publication Date December 31, 2021
Published in Issue Year 2021 Volume: 2 Issue: 2

Cite

APA Gökler, R., & Atamtürk, E. (2021). Ebeveynlik Rollerindeki Değişim. Sosyal Politika Ve Sosyal Hizmet Çalışmaları Dergisi, 2(2), 151-177.