Review
BibTex RIS Cite

Toplumsal Değerlerdeki Değişim ve Evlilik

Year 2021, Volume: 2 Issue: 2, 216 - 229, 31.12.2021

Abstract

Evrensel bir kurum olan evlilik kurumu her kültürde bulunmakla birlikte çok değişik faktörlerden etkilenmektedir. Günümüz dünyasında süratle yaşanan değişimler başta toplumsal değerleri ve işlevlerinin değişmesini tetiklemekte sonuç olarak da evlilik kurumunda çeşitli değişikliklere yol açmaktadır. Her ne kadar toplumsal değişimler ile evliliğin bireyler tarafından gerekli olmadığı algısı oluşturulsa da evlilik kurumu hala değerli yerini korumakta ve evlilik bağıyla oluşan aile kurumu evliliğin temeli sayılmaktadır. Yaşanan bu değişimler özelde birey ve evlilik kurumunda sarsıcı değişikliklere neden olsa da toplamda toplumun temelinde yani bireyin yetiştiği ortamda bir değişime sebep olmaktadır. Bu sebeplerle toplumda ailenin kuruluş sebebi sayılan evlilik kurumu değerli görülmekte ve toplumsal değerlerdeki değişimin etkisinin değerlendirilmesinin ve derlenmesinin alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

References

 • Aile Araştırma Kurumu (1995). Aile İçi Şiddetin Sebep ve Sonuçları (Aralık 1993-Aralık 1994), Ankara, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayınları, s: 110.
 • Akkaya C. (2018). Eş Seçimi ve Evlilik. İçinde: Adak N (editör). Değişen Toplumda Değişen Aile Sosyolojik Tartışmalar, 3. Baskı. Ankara, Siyasal Kitabevi, s:147.
 • Aktaş Ö. (2011). Boşanma Nedenleri ve Boşanma Sonrasında Karşılaşılan Güçlükler. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi.
 • Arıkan Ç. (1996). Halkın Boşanmaya İlişkin Tutumları Araştırması. TC Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı.
 • Aydın M. (2011). Değerler, İşlevleri ve Ahlak. Eğitime Bakış Dergisi. 2011, 7 (19): 39- 45.
 • Aydın MZ, Gürler ŞA. (2012). Okulda Değerler Eğitimi. Nobel Yayınları, Ankara.
 • Bayer A. (2013). Değişen Toplumsal Yapıda Aile. Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4(8):101-129.
 • Çiftçi Ö. (2007). Yaşadıkları Şiddet Nedeniyle Sığınma Evlerine Başvuran Kadınların Umutsuzluk, Depresyon ve Üreme Sağlığı Durumlarının Değerlendirilmesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.
 • Elbir B, Bağcı C. (2013). Değerler Eğitimi Üzerine Yapılmış Lisansüstü Düzeyindeki Çalışmaların Değerlendirilmesi. Electronic Turkish Studies.
 • Fowers BJ. (1993). Psychology as public philosophy: an illustration of themoral dimension of psychology with marital research. Journal Of Theoretical and Philosophical Psychology, 13: 124-136.
 • Gökçe O, Afacan H.H., Çukurçayır M.A. (1994). Türk Gençliğinin Sosyal ve Ahlaki Değerleri. Ata Dergisi, s: 25-30.
 • Günindi Ersöz A. (2011). Türkiye’de Boşanma Olgusu ve Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme. Sosyoloji Konferansları, 43: 249-264.
 • Güven A. (2014). Türk Efsanelerinin Değerler Eğitimi Bakımından İncelenmesi/Investigation Of Turkish Legends In Terms Of Values Education. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, s: 225-246.
 • Güven S, Şener A, Yıldırım B. (2011). Eşlerin Farklı Değişkenlere Göre Sosyal Destek Algısı. Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi, 2011, 39(9): 1153-1160.
 • Kanak M, Önder M, Subaşı Ç. Türk Ninnilerinin Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi. Electronic Journal Of Social Sciences, 17 (66): 594- 602.
 • Kaya N. (2017). Kırsal ve Kentsel Alanda Yaşayan Evli Kadınların Evlilik Uyumu, Evlilik Doyumu ve İlişkilerde Mutluluk Düzeylerinin Karşılaştırılması ve İncelenmesi. Yüksek Lisans tezi. İstanbul: İstanbul Ticaret Üniversitesi.
 • Kılıç AF. (2011). Türkiye’de Ahlaki Değerlerin Yozlaşma Süreci. Eğitim-Bir-Sen. s: 45-47.
 • Korkmaz S. (2014). Din Psikolojisinde Değerler ve Erol Güngör’ün Değerler Hakkındaki Görüşleri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. s: 177-199.
 • Kublay D, Oktan V. (2015). Evlilik uyumu: değer tercihleri ve öznel mutluluk açısından incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Dergisi, 5 (44): 25-35.
 • Oktay AS. (2007). İslam Düşüncesinde Ahlaki Değerler ve Bunların Global Ahlaka Etkileri. Değerler ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu.
 • Özensel E. (2003). Sosyolojik Bir Olgu Olarak Değer. Değerler Eğitimi Dergisi, s: 217-240.
 • Özlem D. (2002). Değerler Sorununda Nesnelcilik/Mutlakçılık ve Öznelcilik/Rölativizm Tartışması Üzerine. Bilgi ve Değer Sempozyumu Bildiriler. S: 282-312.
 • Popenoe, D, Whitehead B.D. (2002). Birlikte Mi Yaşamalıyız? . Ulusal Evlilik Projesi, Rutgers.
 • Sezen L. (2005). Türkiye’de Evlenme Biçimleri. Ankara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 27: 185-195
 • Şener, A, Terzioğlu G. (2002). Ailede Eşler Arası Uyuma Etki Eden Faktörlerin Araştırılması. Ankara, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Yayınları.
 • Tacoğlu TP. (2011). Türkiye’de Gerçekleştirilen Geleneksel Evlilik Çeşitlerinin Nedenleri ve Evlilik Üzerinde Törenin Etkisi. ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD), 2(4): 114-143.
 • Tezcan M. (1974). Türklerle İlgili Stereotipler ve Türk Değerleri Üzerine Bir Deneme. Ankara, AÜ Eğitim Fakültesi Yayını.
 • Topçuoğlu A, Aksan G. (2019). Üniversite Gençliğinin Değerleri: 20 Yıl Sonra Ne Değişti?. Opus Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 11(18): 2241-2274.
 • Triandis HC. (1989). Farklı Kültürel Bağlamlarda Öz ve Sosyal Davranış. Psikolojik İnceleme, 96 (3): 506-520.
 • Turğut F. (2017). Tarihsel Süreçte Aile Kurumunun Dönüşümü ve Geleceğine Yönelik Çıkarımlar. Medeniyet ve Toplum Dergisi, 1 (1): 93-117.
 • TUİK (2015). İstatistiklerle Aile. Haber Bülteni, Sayı:18624, Mayıs. www.tuik.gov.tr /PreHaberBultenleri.do?id=18624.
 • TÜİK (2019). İstatistiklerle Aile Erişim: http://www.tuik.gov.tr/PdfGetir.do?id=27597, 2017, Erişim Tarihi: 2019.
 • TÜİK (2019). Evlenme ve Boşanma İstatistikleri. Erişim: http://www.tuik.gov.tr /PreHaberBultenleri.do?id =21515, 2018. Erişim Tarihi: 2019
 • Türk Dil Kurumu (2019). Ana Sayfa, 1932. T.C. Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu. Güncel Türkçe Sözlük. Erişim: http://tdk.gov.tr/, 2019. Erişim Tarihi: 2019
 • Ünal V. (2013). Geleneksel Geniş Aileden Çekirdek Aileye Geçiş Sürecinde Boşanma Sorunu ve Din. Uluslar Arası Araştırmalar Dergisi, 6 (26): 588-602.
 • Waite LJ, Gallagher M. (2000). The Case For Marriage. Why Married People Are Happier, Healthier, And Better Off Financially. Portland: Broadway Books.
 • Yalçın H. (2014). Evlilik Uyumu ve Sosyo-Demografik Özellikler Arasındaki İlişki. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(1): 250-261.
 • Yaşar Ekici F. (2014). Türk Aile Yapısının Değişim ve Dönüşümü ve Bu Değişim ve Dönüşüme Etki Eden Unsurların Değerlendirilmesi. International Journal of Social Science. s: 209-224.
 • Yılmaz K. (2016). Değerler Eğitimi Üzerine Düşünceler: Araştırmaların Bütünleştirilmesi, Eğitimde Gelecek Arayışları Dünden Bugüne Türkiye’de Beceri, Ahlak Ve Değer Eğitimi Uluslararası Sempozyumu. Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurulu, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, 1: 79-101.

Change in Social Values and Marriage

Year 2021, Volume: 2 Issue: 2, 216 - 229, 31.12.2021

Abstract

The marriage institution, which is a universal institution, is found in every culture and is affected by many different factors. Rapid changes in today’s world trigger changes in social values and functions, and consequently lead to various changes in the institution of marriage. Although the perception that marriage is not necessary by individuals through social changes, the institution of marriage still maintains its valuable place and the family institution formed by the bond of marriage is considered the basis of marriage. Even though these changes have caused tremendous changes in the individual and marriage institutions in particular, it has caused a change in the society’s foundation, that is, the environment in which the individual is raised. For this reason, marriage institution, which is considered as the reason of establishment of the family in the society, is considered valuable and it is thought that the assessment and compilation of the effect of the change in social values will contribute to the field.

References

 • Aile Araştırma Kurumu (1995). Aile İçi Şiddetin Sebep ve Sonuçları (Aralık 1993-Aralık 1994), Ankara, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayınları, s: 110.
 • Akkaya C. (2018). Eş Seçimi ve Evlilik. İçinde: Adak N (editör). Değişen Toplumda Değişen Aile Sosyolojik Tartışmalar, 3. Baskı. Ankara, Siyasal Kitabevi, s:147.
 • Aktaş Ö. (2011). Boşanma Nedenleri ve Boşanma Sonrasında Karşılaşılan Güçlükler. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi.
 • Arıkan Ç. (1996). Halkın Boşanmaya İlişkin Tutumları Araştırması. TC Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı.
 • Aydın M. (2011). Değerler, İşlevleri ve Ahlak. Eğitime Bakış Dergisi. 2011, 7 (19): 39- 45.
 • Aydın MZ, Gürler ŞA. (2012). Okulda Değerler Eğitimi. Nobel Yayınları, Ankara.
 • Bayer A. (2013). Değişen Toplumsal Yapıda Aile. Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4(8):101-129.
 • Çiftçi Ö. (2007). Yaşadıkları Şiddet Nedeniyle Sığınma Evlerine Başvuran Kadınların Umutsuzluk, Depresyon ve Üreme Sağlığı Durumlarının Değerlendirilmesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.
 • Elbir B, Bağcı C. (2013). Değerler Eğitimi Üzerine Yapılmış Lisansüstü Düzeyindeki Çalışmaların Değerlendirilmesi. Electronic Turkish Studies.
 • Fowers BJ. (1993). Psychology as public philosophy: an illustration of themoral dimension of psychology with marital research. Journal Of Theoretical and Philosophical Psychology, 13: 124-136.
 • Gökçe O, Afacan H.H., Çukurçayır M.A. (1994). Türk Gençliğinin Sosyal ve Ahlaki Değerleri. Ata Dergisi, s: 25-30.
 • Günindi Ersöz A. (2011). Türkiye’de Boşanma Olgusu ve Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme. Sosyoloji Konferansları, 43: 249-264.
 • Güven A. (2014). Türk Efsanelerinin Değerler Eğitimi Bakımından İncelenmesi/Investigation Of Turkish Legends In Terms Of Values Education. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, s: 225-246.
 • Güven S, Şener A, Yıldırım B. (2011). Eşlerin Farklı Değişkenlere Göre Sosyal Destek Algısı. Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi, 2011, 39(9): 1153-1160.
 • Kanak M, Önder M, Subaşı Ç. Türk Ninnilerinin Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi. Electronic Journal Of Social Sciences, 17 (66): 594- 602.
 • Kaya N. (2017). Kırsal ve Kentsel Alanda Yaşayan Evli Kadınların Evlilik Uyumu, Evlilik Doyumu ve İlişkilerde Mutluluk Düzeylerinin Karşılaştırılması ve İncelenmesi. Yüksek Lisans tezi. İstanbul: İstanbul Ticaret Üniversitesi.
 • Kılıç AF. (2011). Türkiye’de Ahlaki Değerlerin Yozlaşma Süreci. Eğitim-Bir-Sen. s: 45-47.
 • Korkmaz S. (2014). Din Psikolojisinde Değerler ve Erol Güngör’ün Değerler Hakkındaki Görüşleri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. s: 177-199.
 • Kublay D, Oktan V. (2015). Evlilik uyumu: değer tercihleri ve öznel mutluluk açısından incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Dergisi, 5 (44): 25-35.
 • Oktay AS. (2007). İslam Düşüncesinde Ahlaki Değerler ve Bunların Global Ahlaka Etkileri. Değerler ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu.
 • Özensel E. (2003). Sosyolojik Bir Olgu Olarak Değer. Değerler Eğitimi Dergisi, s: 217-240.
 • Özlem D. (2002). Değerler Sorununda Nesnelcilik/Mutlakçılık ve Öznelcilik/Rölativizm Tartışması Üzerine. Bilgi ve Değer Sempozyumu Bildiriler. S: 282-312.
 • Popenoe, D, Whitehead B.D. (2002). Birlikte Mi Yaşamalıyız? . Ulusal Evlilik Projesi, Rutgers.
 • Sezen L. (2005). Türkiye’de Evlenme Biçimleri. Ankara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 27: 185-195
 • Şener, A, Terzioğlu G. (2002). Ailede Eşler Arası Uyuma Etki Eden Faktörlerin Araştırılması. Ankara, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Yayınları.
 • Tacoğlu TP. (2011). Türkiye’de Gerçekleştirilen Geleneksel Evlilik Çeşitlerinin Nedenleri ve Evlilik Üzerinde Törenin Etkisi. ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD), 2(4): 114-143.
 • Tezcan M. (1974). Türklerle İlgili Stereotipler ve Türk Değerleri Üzerine Bir Deneme. Ankara, AÜ Eğitim Fakültesi Yayını.
 • Topçuoğlu A, Aksan G. (2019). Üniversite Gençliğinin Değerleri: 20 Yıl Sonra Ne Değişti?. Opus Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 11(18): 2241-2274.
 • Triandis HC. (1989). Farklı Kültürel Bağlamlarda Öz ve Sosyal Davranış. Psikolojik İnceleme, 96 (3): 506-520.
 • Turğut F. (2017). Tarihsel Süreçte Aile Kurumunun Dönüşümü ve Geleceğine Yönelik Çıkarımlar. Medeniyet ve Toplum Dergisi, 1 (1): 93-117.
 • TUİK (2015). İstatistiklerle Aile. Haber Bülteni, Sayı:18624, Mayıs. www.tuik.gov.tr /PreHaberBultenleri.do?id=18624.
 • TÜİK (2019). İstatistiklerle Aile Erişim: http://www.tuik.gov.tr/PdfGetir.do?id=27597, 2017, Erişim Tarihi: 2019.
 • TÜİK (2019). Evlenme ve Boşanma İstatistikleri. Erişim: http://www.tuik.gov.tr /PreHaberBultenleri.do?id =21515, 2018. Erişim Tarihi: 2019
 • Türk Dil Kurumu (2019). Ana Sayfa, 1932. T.C. Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu. Güncel Türkçe Sözlük. Erişim: http://tdk.gov.tr/, 2019. Erişim Tarihi: 2019
 • Ünal V. (2013). Geleneksel Geniş Aileden Çekirdek Aileye Geçiş Sürecinde Boşanma Sorunu ve Din. Uluslar Arası Araştırmalar Dergisi, 6 (26): 588-602.
 • Waite LJ, Gallagher M. (2000). The Case For Marriage. Why Married People Are Happier, Healthier, And Better Off Financially. Portland: Broadway Books.
 • Yalçın H. (2014). Evlilik Uyumu ve Sosyo-Demografik Özellikler Arasındaki İlişki. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(1): 250-261.
 • Yaşar Ekici F. (2014). Türk Aile Yapısının Değişim ve Dönüşümü ve Bu Değişim ve Dönüşüme Etki Eden Unsurların Değerlendirilmesi. International Journal of Social Science. s: 209-224.
 • Yılmaz K. (2016). Değerler Eğitimi Üzerine Düşünceler: Araştırmaların Bütünleştirilmesi, Eğitimde Gelecek Arayışları Dünden Bugüne Türkiye’de Beceri, Ahlak Ve Değer Eğitimi Uluslararası Sempozyumu. Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurulu, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, 1: 79-101.
There are 39 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Sociology (Other)
Journal Section Reviews
Authors

Merve Sena Gökler This is me 0000-0003-1056-7425

Publication Date December 31, 2021
Published in Issue Year 2021 Volume: 2 Issue: 2

Cite

APA Gökler, M. S. (2021). Toplumsal Değerlerdeki Değişim ve Evlilik. Sosyal Politika Ve Sosyal Hizmet Çalışmaları Dergisi, 2(2), 216-229.