Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

GÖRME ENGELLİ YETİŞKİN BİREYLERİN GELECEK BEKLENTİLERİ VE UMUTSUZLUK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Year 2022, Volume 3, Issue 2, 184 - 203, 31.12.2022

Abstract

Bu araştırmanın amacı görme engelli yetişkin bireylerin gelecek beklentileri ve umutsuzluk düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmanın evreni Ankara ve İstanbul illerindeki görme engelli derneklerine üye görme engelli yetişkin bireylerdir. Araştırmaya amaçsal örneklem yöntemi ile 165 görme engelli yetişkin birey dahil edilmiştir. Araştırmada Olumlu Gelecek Beklentisi Ölçeği ve Beck Umutsuzluk Ölçeği olmak üzere üç ölçek kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizi için t-testi, ANOVA ve Pearson Korelasyon analizi kullanılmıştır. Sosyal hizmetin çalışma alanları gereği engellilik olgusu ile iç içe bir meslek olduğu da düşünüldüğünde görme engellilik olgusuna araştırılan konular üzerinden gerçekleşecek bir sosyal hizmet bakışının literatüre katkı sağlayacağı ve ortaya konulan problemle birlikte yeni araştırmalara olanak sağlayacağı düşünülmektedir.

References

 • Akgün, B. P. (2015). Ortopedik Engelli Bireylerin Umutsuzluk Düzeyi ve İntihar Olasılığı Arasındaki İlişki, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Beykent Üniversitesi.
 • Burcu, E. (2005). Görme özürlü çocukların geleceğe ilişkin düşüncelerinde ailelerinin sosyo-ekonomik düzeyinin önemi: Ankara örneği, Journal of Economy Culture anda Society, 31: 37-54.
 • Büyüköztürk, Ş,, Kılıç Çakmak E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş,, Demirel, F. (2018). Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri, 25. Baskı, Ankara, Pegem Yayınları, s; 348.
 • Büyüköztürk, Ş. (2019). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, 24. Baskı, Ankara, Pegem Akademi, 214.
 • Cantekin, Ö. F., Esen, İ., Taşbaş, F. R., Arpaci, F. (2022). The Impact of Perceived Social Support on Undergraduate Students’ Level of Anxiety during COVID 19 Pandemic. Social Work Review/Revista de Asistenta Sociala, 3: 91-104.
 • Cebeci, S. (2021).Yetişkinlerde Sosyal Fobi ve Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Gelişim Üniversitesi.
 • Durak, A., Palabıyıkoğlu, R. (1994). Beck Umutsuzluk Ölçeği̇ Geçerlilik Çalışması, Kriz Dergisi, 2: 311-319. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5378.pdf, 2020.
 • Galioğlu, C. (2014). Beli̇ren Yeti̇şki̇nleri̇n Yalnızlık ve Umutsuzluk Düzeyleri ile Aile İşlevleri Arasındaki İli̇şki̇, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Mersin: Mersin Üniversitesi.
 • Güler, A. (2004). Relationship Between Self-construals and Future Time Orientations, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
 • Özbatak, M. (2017). Engelli bireylerin yaşamdan beklentilerinin incelenmesi, FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 9: 356-375.
 • Savaşan, A., Ayten, M., (2013). Ergene, O. Koroner Arter Hastalarında Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Umutsuzluk, Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 1: 1-6.
 • Seber, G., Dilbaz, N., Kaptanoğlu, C., Tekin, D. (1993). Umutsuzluk ölçeği̇ geçerlilik ve güvenirliği, Kriz Dergisi, 3: 139-142.
 • Şarvan Cengiz, Ş., Çetinkaya, G. ve Delen, B. (2019). 65 yaş ve üzerindeki̇ bireylerde fiziksel aktivite düzeyi̇ ile umutsuzluk düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi̇ (Manisa ili örneği), Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4: 25-39.
 • Tabachnick B. G., Fidell L. S. (2013). Çok Değişkenli İstatistiklerin Kullanılması, 6. Baskı. Boston, Allyn and Bacon, 815.
 • Tan, M., Okanlı, A., Karabulutlu, E. ve Erdem, N. (2005). Hemodiyaliz hastalarında sosyal destek ve umutsuzluk arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 8: 32-39.
 • Temiz, K. (2010). Görme Engelli̇lerde Ruhsal Beli̇rti̇leri̇n, Yaşam Doyumunun ve Stresle Baş Etme Tarzlarının Araştırılması, Tıp Fakültesi, Uzmanlık tezi, Malatya: İnönü Üniversitesi.
 • Ünsal F., Şahan B. (2015). Okul öncesi dönem çocuklarının “engelli” kavramına ilişkin görüşleri, Hacettepe Üniversity Faculty of Health Sciences Journal, 1: 1-8

Investigation of the Relationship Between Future Expectations and Hopelessness Levels of Visually Impaired Adults

Year 2022, Volume 3, Issue 2, 184 - 203, 31.12.2022

Abstract

The aim of this study is to examine the relationship between, future expectations and hopelessness levels of visually impaired adults. The participants in the research of the research are visually impaired adult individuals who are members of associations for the visually impaired people in Ankara and Istanbul provinces. A total of 165 visually impaired adults were included in the study by purposive sampling method. In the research, three scales including Multidimensional Perceived, Positive Future Expectation Scale and Beck Hopelessness Scale were used. For the analysis of the research data, t-test, ANOVA and Pearson Correlation analysis were used. Considering that social work is a profession intertwined with the area related to disabled people due to its fields of study, it could be thought that a social work perspective on the visual disability through the issues investigated will contribute to the literature and will enable new research with the problem posed.

References

 • Akgün, B. P. (2015). Ortopedik Engelli Bireylerin Umutsuzluk Düzeyi ve İntihar Olasılığı Arasındaki İlişki, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Beykent Üniversitesi.
 • Burcu, E. (2005). Görme özürlü çocukların geleceğe ilişkin düşüncelerinde ailelerinin sosyo-ekonomik düzeyinin önemi: Ankara örneği, Journal of Economy Culture anda Society, 31: 37-54.
 • Büyüköztürk, Ş,, Kılıç Çakmak E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş,, Demirel, F. (2018). Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri, 25. Baskı, Ankara, Pegem Yayınları, s; 348.
 • Büyüköztürk, Ş. (2019). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, 24. Baskı, Ankara, Pegem Akademi, 214.
 • Cantekin, Ö. F., Esen, İ., Taşbaş, F. R., Arpaci, F. (2022). The Impact of Perceived Social Support on Undergraduate Students’ Level of Anxiety during COVID 19 Pandemic. Social Work Review/Revista de Asistenta Sociala, 3: 91-104.
 • Cebeci, S. (2021).Yetişkinlerde Sosyal Fobi ve Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Gelişim Üniversitesi.
 • Durak, A., Palabıyıkoğlu, R. (1994). Beck Umutsuzluk Ölçeği̇ Geçerlilik Çalışması, Kriz Dergisi, 2: 311-319. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5378.pdf, 2020.
 • Galioğlu, C. (2014). Beli̇ren Yeti̇şki̇nleri̇n Yalnızlık ve Umutsuzluk Düzeyleri ile Aile İşlevleri Arasındaki İli̇şki̇, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Mersin: Mersin Üniversitesi.
 • Güler, A. (2004). Relationship Between Self-construals and Future Time Orientations, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
 • Özbatak, M. (2017). Engelli bireylerin yaşamdan beklentilerinin incelenmesi, FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 9: 356-375.
 • Savaşan, A., Ayten, M., (2013). Ergene, O. Koroner Arter Hastalarında Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Umutsuzluk, Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 1: 1-6.
 • Seber, G., Dilbaz, N., Kaptanoğlu, C., Tekin, D. (1993). Umutsuzluk ölçeği̇ geçerlilik ve güvenirliği, Kriz Dergisi, 3: 139-142.
 • Şarvan Cengiz, Ş., Çetinkaya, G. ve Delen, B. (2019). 65 yaş ve üzerindeki̇ bireylerde fiziksel aktivite düzeyi̇ ile umutsuzluk düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi̇ (Manisa ili örneği), Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4: 25-39.
 • Tabachnick B. G., Fidell L. S. (2013). Çok Değişkenli İstatistiklerin Kullanılması, 6. Baskı. Boston, Allyn and Bacon, 815.
 • Tan, M., Okanlı, A., Karabulutlu, E. ve Erdem, N. (2005). Hemodiyaliz hastalarında sosyal destek ve umutsuzluk arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 8: 32-39.
 • Temiz, K. (2010). Görme Engelli̇lerde Ruhsal Beli̇rti̇leri̇n, Yaşam Doyumunun ve Stresle Baş Etme Tarzlarının Araştırılması, Tıp Fakültesi, Uzmanlık tezi, Malatya: İnönü Üniversitesi.
 • Ünsal F., Şahan B. (2015). Okul öncesi dönem çocuklarının “engelli” kavramına ilişkin görüşleri, Hacettepe Üniversity Faculty of Health Sciences Journal, 1: 1-8

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social Work
Journal Section Research Articles
Authors

Beyhan Betül BİLGİN> (Primary Author)
It is not affiliated with an institution
0000-0003-4850-6409
Türkiye


Rıza GÖKLER>
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9821-4095
Türkiye

Publication Date December 31, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 3, Issue 2

Cite

APA Bilgin, B. B. & Gökler, R. (2022). GÖRME ENGELLİ YETİŞKİN BİREYLERİN GELECEK BEKLENTİLERİ VE UMUTSUZLUK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ . Sosyal Politika ve Sosyal Hizmet Çalışmaları Dergisi , 3 (2) , 184-203 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/spshcd/issue/74840/1203813