Year 2019, Volume 1 , Issue 2, Pages 63 - 74 2019-12-31

SWİSS BALL ANTRENMANLARININ KELEBEK STİL YÜZME PERFORMANSINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
EXAMINATION OF THE EFFECT OF SWISS BALL TRAINING ON BUTTERFLY STYLE SWIMMING PERFORMANCE

Ahmet GÖNENER [1] , Musa AKYÜZLÜ [2]


Amaç: Bu çalışmada, swiss ball antrenmanlarının 50 metre kelebek stil yüzme performansına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırma grubunu Marmara Dinamik Spor Kulübünde 2 yıldır aktif spor yapan15 deney grubu, 15 kontrol grubu olmak üzere (N=30) 30 kız sporcu oluşturmuştur. Antrenmanlar öncesi her iki grubun boyları, vücut ağırlıkları ve 50 metre kelebek stil yüzme süreleri ölçülmüştür. Deney grubuna 8 hafta süresince swiss ball antrenmanları ve temel yüzme eğitimleri yaptırılırken, kontrol grubu ise planlamalarındaki kendi temel yüzme eğitimlerine devam etmişlerdir. 8 haftalık antrenman programı sonrasında aynı ölçümler aynı koşullarda tekrarlanmıştır. Verilerin analizi SPSS 21.0 programında frekans ve non-parametrik testlerden mann whitney u testi ve wilcoxon testi kullanılarak istatistiği yapılmıştır. Bulgular: Elde edilen bulgular doğrultusunda, deney grubundaki sporcuların son testte ölçülen 50m kelebek stil yüzme süresi ( 30,68±1,85 sn) ilk testte ölçülen yüzme süresinden (32,95±1,86 sn.) daha düşük bulunmuş olup bu fark istatistiksel olarak anlamlılık ifade etmektedir (p<0,05). Kontrol grubundaki sporcuların son testte ölçülen 50m kelebek stil yüzme süresi (32,66±1,74 sn.) ilk testte ölçülen yüzme süresinden (33,23±1,52 sn) daha düşük bulunmuş olup bu fark istatistiksel olarak anlamlılık ifade etmektedir. (p<0,05). Deney grubundaki sporcuların son test 50m kelebek stil yüzme süresi (30,68±1,85 sn.) ile kontrol grubundaki sporcuların son test süresi (32,66±1,73 sn.) olarak bulunmuştur. Buna göre Deney ve kontrol gruplarının son test 50m kelebek stil yüzme dereceleri arasında istatistiksel olarak anlamlılık söz konusudur (p<0,05). Ayrıca Swiss ball antrenmanlarının değerlerinin 10 sn’lik ve 15 sn’lik maksimal sonuçları karşılaştırıldığında 15sn’lik tekrarların 10snlik tekrarlardan daha etkili olduğu görülmüştür. Sonuç: Sonuç olarak, deney ve kontrol gruplarının son test 50 metre kelebek stil yüzme derecelerinin ön test derecelerinden daha iyi olduğu ve swiss ball antrenmanı yaptırılan deney grubu sporcularının kontrol grubuna göre 50m kelebek stil yüzme derecelerinde istatistiksel olarak anlamlı düzeyde dereceler elde ettiği ve swiss ball antrenmanı yaptırılan deney grubu çocukların yüzme performansının, standart yüzme antrenmanı yaptırılan kontrol grubu sporcularının yüzme performansından anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Swiss ball, kelebek stil yüzme, antrenman

Objective: In this study, it is aimed to investigate the effect of swiss ball training on 50 meter butterfly style swimming performance.

Method: The experimental group was consisted by n=15 female swimmers and the control group was consisted by n=15 female swimmers. The total number of study group is n=30 and they have been licenced in Marmara Dynamic Sports Club for 2 years. Before 8-week-trainings, 50 meter butterfly swimming times were recorded. While swiss ball training and basic swimming trainings were carried out for 8 weeks, the control group continued their swimming training depending on yearly training plans. After 8 week training program 50 meter butterfly stroke swimming times were recorded. IBM SPSS 21.00 package program was used for statistical analysis. Mann Whitney U test and Wilcoxon test were chosen to be applied.

Results: In the obtained findings, significant difference was found between pre (32,95 ± 1,86 sec) and post-test(30,68 ± 1,85 sec) butterfly stroke swimming times in experimental group(p<0,05). However, no significant difference was found between pre (33,23±1,52 sec) and post-test (32,66±1,74 sec) butterfly stroke swimming times in control group(p>0,05). When the post test results of experimental and control group were compared, significant difference was found(p<0,05). In addition, when the 10-second and 15-second maximal results of Swiss ball training values were compared, 15-second repetitions were found to be more effective than 10-second repetitions.

Conclusion: As a result, it was concluded that the swiss ball trainings have positive effect to improve swimming performance on swimmers.

Keywords: Swiss ball, butterfly style swimming, training

 • Atıcı, M. (2013). Yüzme Sporu Yapan 18-24 Yaş Arası Kadınlarda Core Antrenmanının Bazı Fizyolojik Ve Motorik Parametrelere Etkisinin Araştırılması. (Yüksek Lisans Tezi). Muğla: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.
 • Demir, İ.C., Çilli, M. (2018). 12 Haftalık Pilates Mat Egzersizinin 14-15 Yaş Voleybol Kız Öğrencilerinin Bazı Biyomotor Özellikler Ve Teknik Performans Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi,3(1): 1-13.
 • Egesoy, H., Alptekin, A., Yapıcı, A. (2018). Sporda Kor Egzersizler. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 10-21
 • Escamilla, R. F., Lewis, C., Bell, D., Bramblet, G., Daffron, J., Lambert, S., ... & Andrews, J. R. (2010). Core Muscle Activation During Swiss Ball And Traditional Abdominal
 • Exercises. Journal Of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 40(5), 265-276.
 • Gönener, A., Demirci, D., Gönener, U., Özer, B., Yılmaz, O. (2017). 13-15 Yaş Grubu Erkek Yüzücülerde 8 Haftalık Core Antrenmanın Sırt Üstü Stili 100M Performansına Etkisi. Sportif Bakış: Spor Ve Eğitim Bilimleri Dergisi,1(1): 29-37.
 • Kılınç, H. (2013). 65 Yaş Üstü Yaşlılarda Elastik Bant Ve Swissball Egzersizlerinin Yaşam Kalitesi, Düşme Riski Ve Bazı Fiziksel Uygunluk Değerlerine Etkisi. (Yüksek Lisans Tezi). Muğla: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.
 • Lehman, G. J., Hoda, W., Oliver, S. (2005). Trunk Muscle Activity During Bridging Exercises On And Off A Swissball. Chiropractic & Osteopathy, 13(1), 14.
 • Marshall, P. W., Desai, I., (2010). Acute Effect Of Labile Surfaces During Core Stability Exercises İn People With And Without Low Back Pain. Journal Of Electromyography And Kinesiology, 20(6), 1155-1162.
 • Polat, S.Ç. (2016). 8 Haftalık Ritmik Cimnastik, Pilates Ve Kombine Antrenmanların Bazı Fiziksel, Fizyolojik Ve Motorik Özellikler Açısından Karşılaştırılması. (Doktora Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi.
 • Sonugüler, S.Ü. (2018). Pilates Topları Ve Pilates Topu Hareketleri. Http://Www.Bodytr.Com/Pilates-Toplari-Ve-Pilates-Topu-Hareketleri.Html (Erişim: 25/04/2018).
 • Soydan, S. (2006). 12-14 Yaş Grubu Bayan Sporcularda Klasik Ve Vücut Ağırlığıyla Yapılan 8 Haftalık Kuvvet Antrenmanlarının 200m. Serbest Yüzmedeki Geçiş Performansına Etkisi. (Yüksek Lisans Tezi). Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi.
 • Stanton, R., Reaburn, P. R., & Humphries, B. (2004). The Effect Of Short-Term Swiss Ball Training On Core Stability And Running Economy. The Journal Of Strength & Conditioning Research, 18(3), 522-528.
 • Şenol, M. (2015). Fonksiyonel Egzersiz Bandı Ve Vücut Ağırlığı Kullanılarak Yaptırılan Kuvvet Antrenmalarının Yüzme Performansına Etkisi.
 • Şenol, M., & Gülmez, İ. (2017). Fonksiyonel Egzersiz Bandı (TRX) Ve Vücut Ağırlığı Kullanılarak Uygulanan Direnç Antrenmanlarının Yüzme Performansına Etkisi. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 7(1), 62-75.
 • https://swissball.com/original-swiss-ball/ (Erişim: 01.05.2018)
Primary Language tr
Subjects Sport Sciences
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0003-3766-1016
Author: Ahmet GÖNENER (Primary Author)
Institution: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5392-0490
Author: Musa AKYÜZLÜ
Institution: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2019

APA GÖNENER, A , AKYÜZLÜ, M . (2019). SWİSS BALL ANTRENMANLARININ KELEBEK STİL YÜZME PERFORMANSINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ. Spor ve Rekreasyon Araştırmaları Dergisi , 1 (2) , 63-74 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/srad/issue/49555/667974