TRADITIONAL RECREATIONAL GAMES: SUGGESTIONS DURING STAYING HOME DUE TO NOVEL CORONAVIRUS-COVID 19
GELENEKSEL REKREATİF OYUNLAR: YENİ KORONAVİRÜS (COVİD-19) SALGINI SÜRECİNDE BOŞ ZAMAN DEĞERLENDİRME ÖNERİLERİ

Samet USLU [1] , Mihri Barış KARAVELİOĞLU [2] , Osman GUMUSGUL [3]


The Novel Coronavirus epidemic has spread all over the world and has become a common global pandemic. This epidemic, which has killed many people, is seriously threatening life. All countries are mobilizing against the virus that has emerged at an unexpected time and spread rapidly, and takes the necessary measures immediately. In our country, the situation is carried out by authorized official institutions. Restricting domestic and international trips, stopping all activities on a large and small scale, implementing partial curfews, limiting the activities of indoor and outdoor spaces where people can coexist are among the measures taken. In addition, all education and training levels, including universities, were temporarily suspended. All these restrictions are made to protect against the Coronary virus epidemic that threatens people's health. However, considering the negativities caused by these restrictions, it is very important to share some informative and guiding practices with the public. It is essential to prevent physical, physiological and psychological disorders caused by immobility caused by the young and old population not being able to go out. In this context, while the exercises that can be done at home come to the fore, recreative activities have gained more importance in spending time together and in a more fun way. In order to prevent health problems caused by limited mobility and social sharing, traditional recreational games with physical activity and entertainment will be a good choice in the home environment. In this study, the traditional games that people who have to stay at home due to the coronavirus epidemic can play are studied and adapted to the present day. As a result, traditional recreational games to be played in the home environment are thought to increase the physical activity levels of people, their time will be more fun and their immune systems will be strengthened.
Key Words: Coronavirüs, Recreation, Free Time, Traditional Recreation Games

Yeni Tip Koronavirüs salgını tüm dünyaya yayılmış ve küresel boyutta yaygın bir pandemi halini almıştır. Birçok insanın ölümüne neden olan bu salgın, hayatı ciddi anlamda tehdit etmektedir. Beklenmeyen bir zamanda ortaya çıkan ve hızla yayılan virüse karşı tüm ülkeler seferber olmakta gerekli önlemleri ivedilikle almaktadır. Ülkemizde ise durum yetkili resmi kurumlar tarafından yürütülmektedir. Yurt içi ve yurt dışı yolculukların kısıtlanması, büyük ve küçük çapta tüm etkinliklerin durdurulması, kısmi sokağa çıkma yasaklarının uygulanması, insanların bir arada bulunabilecekleri açık ve kapalı mekanların faaliyetlerinin sınırlandırılması alınan önlemlerin başında gelmektedir. Bunun yanında üniversiteler dahil tüm eğitim ve öğretim kademelerine geçici olarak ara verilmiştir. Tüm bu kısıtlamalar insanların sağlıklarını tehdit eden Koronavirüs salgınından korunmak amaçlı yapılmaktadır. Ancak bu kısıtlamaların neden olacağı olumsuzlukları düşünüp bu doğrultuda bilgilendirici ve yönlendirici bir takım uygulamaların halkla paylaşılması büyük önem arz etmektedir. Özellikle genç ve yaşlı nüfusun dışarı çıkamamasından kaynaklı hareketsizliğin yaratacağı fiziksel, fizyolojik ve psikolojik rahatsızlıkların önlenmesi elzem bir durumdur. Bu kapsamda ev içerisinde yapılabilecek egzersizler ön plana çıkarken zamanın birlikte ve daha eğlenceli bir şekilde geçirilmesi hususunda rekreatif faaliyetler daha da önem kazanmıştır. Sınırlı hareketliliğin ve sosyal paylaşımın oluşturacağı sağlık sorunlarının önüne geçebilmek adına ev ortamında, içerisinde fiziksel aktivite ve eğlence barındıran geleneksel rekreatif oyunlar iyi bir tercih olacaktır. Bu çalışmada koronavirüs salgını nedeniyle evde kalmak zorunda olan insanların oynayabileceği geleneksel oyunlar incelenmiş ve günümüze uyarlanmıştır. Sonuç olarak ev ortamında oynanacak geleneksel rekreatif oyunlar kişilerin fiziksel aktivite düzeylerini artıracağı, zamanlarının daha eğlenceli geçeceği ve bağışıklık sistemlerinin güçleneceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Koronavirüs, Rekreasyon, Boş Zaman, Geleneksel Rekreatif Oyunlar
 • Akandere, M. (2003). Huzurevinde kalan yaşlılarda fiziksel aktivitelerin yaşam doyum düzeylerine etkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (18), 1-9.
 • Bağcı, R., Uslu, S., & Sarıçam, H. (2019). Rekreasyonel etkinliklere katılan ve katılmayan bireylerin mutluluk yönelimlerinin incelenmesi. Uluslararası Spor Bilimleri Öğrenci Çalışmaları, 1(1), 27-34.
 • Carter, W. M., Morse, W. C., Brock, R. W., & Struempler, B. (2019). Peer reviewed: ımproving physical activity and outdoor recreation in rural alabama through community coalitions. Preventing chronic disease, 16.
 • Cenikoğlu, G. T. (1998). Akşehir'de sıra yârenleri. İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınevi.
 • Chakraborty, I., & Maity, P. (2020). Covıd-19 outbreak: migration, effects on society, global environment and prevention. Science of The Total Environment, 138882.
 • Çakir, V. (2005). Konya’nın geleneksel eğlence kültürü. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 1(17), 355-382
 • Ekinci, N. E., & Ozdilek, C. (2019). Investigation of university students' awareness of recreational activities. International Online Journal of Educational Sciences, 11(2), 53-66.
 • Ersoy, H. Y. (2010). Başkurt çocuk oyunları. Millî Folklor, 22(86), 75-86.
 • Gökşen, C. (2014). Oyunların çocukların gelişimine katkıları ve gaziantep çocuk oyunları. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, (52).
 • Güllü, S., & Çiftçi, E. G. (2016). Spor merkezlerine üye olan bireylerin yaşam kalitesinin incelenmesi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 2(3), 1251-1265.
 • Gümüşgül, O. & Aydoğan, R. (2020). Yeni tip koronavirüs-covid 19 kaynaklı evde geçirilen boş zamanların ev içi rekreatif oyunlar ile değerlendirilmesi [Recreational games to be played at free time period staying home due to novel coronavirus-covid 19], Spor Eğitim Dergisi, 4 (1), 107-114.
 • Gümüşgül, O., & Gümüşgül, C. (2019). The effect of recreational sport participation on academic motivation. Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(1), 64-73.
 • Gürbüz, D. Ö. (2016). Geleneksel çocuk oyunları ve eğitimsel işlevleri: emirdağ örneği. Electronic Turkish Studies, 11(14).
 • Irmak, Y. (2016). Bingöl geleneksel çocuk oyunları. Bingöl Araştırmaları Dergisi, 3(1), 67-86.
 • Isik, U. (2018). How to be a serious leisure participant? (a case study). Journal of Education and Training Studies, 6(9), 146-151.
 • Isik, U., & Demirel, M. (2018). Turkish adaptation of study-leisure conflict scale, ıts validity and reliability. European Journal of Education Studies. 4(3), 31-43.
 • İnce, D. İ., Yağlı, N. V., Sağlam, M., & Kütükcü, E. Ç. (2020). Covıd-19 enfeksiyonunda akut ve post-akut fizyoterapi ve rehabilitasyon. Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 31 (1), 81-93. Doi: 10.21653/tjpr.718877
 • Karaküçük, S. (2014). Rekreasyon: boş zamanları değerlendirme. Ankara: Gazi Kitapevi.
 • Karcıoğlu, Ö. (2020). What is coronaviruses, and how can we protect ourselves?. Anka Tıp Dergisi, 2(1), 66-71.
 • Kaugars, A. S., & Russ, S. W. (2009). Assessing preschool children's pretend play: preliminary validation of the affect in play scale-preschool version. Early Education and Development, 20(5), 733-755.
 • Kaya, E. Ö., Sarıtaş, N., Yıldız, K., & Kaya, M. (2018). Sedanter olan ve olmayan bireylerin fiziksel aktivite ve yaşam tatmin düzeyleri üzerine araştırma. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(3), 89-94.
 • Lawson, L. M., Bandy, M., Kadolph, A., Le, A., & Pettersson, S. (2019). The descriptive study of concerns of parents of children with asd and factors related to obesity. Therapeutic Recreation Journal, 53(2), 117-131.
 • Lee, I. M., Shiroma, E. J., Lobelo, F., Puska, P., Blair, S. N., Katzmarzyk, P. T., & Lancet Physical Activity Series Working Group. (2012). Effect of physical inactivity on major non-communicable diseases worldwide: an analysis of burden of disease and life expectancy. The lancet, 380(9838), 219-229. Doi: 10.1016/S0140-6736(12)61031-9
 • Lee, K. H., Heo, J., Jayaraman, R., & Dawson, S. (2019). Proximity to parks and natural areas as an environmental determinant to spatial disparities in obesity prevalence. Applied Geography, 112, 102074.
 • Lupe, S. E., Keefer, L., & Szigethy, E. (2020). Gaining resilience and reducing stress in the age of COVID-19. Current Opinion in Gastroenterology. Doi: 10.1097/mog.0000000000000646
 • MEB (2020). Milli Eğitim Bakanlığı Raporu. Ankara: MEB.
 • Oktay, A. (1999). Yaşamın sihirli yılları: okul öncesi dönem. İstanbul: Epsilon Yayınları.
 • Onur, B., & Güney, N. (2002). Türkiye'de çocuk oyunları: derlemeler. Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları.
 • Özdengül, F., Uysal, H., Gökbel, H., Çelik, İ., & Altındiş, M. (1999). Akut submaksimal egzersizin immün sisteme etkisi, Genel Tıp Dergisi, 9(3), 99-104.
 • Passmore, A., & French, D. (2001). Development and admınıstratıon of a measure to assess adolescents'partıcıpatıon ın leısure actıvıtıes. Adolescence, 36(141), 67-67.
 • Serdar, E., Demirel, M., Harmandal Demirel, D., & Donuk, B. (2018). Üniversite öğrencilerinin serbest zaman doyum düzeyleri ve mutluluk düzeyleri arasındaki ilişki. Sosyal Bilimler Dergisi, 5(28), 429-438.
 • T.C. İçişleri Bakanlığı. (2020). 81 il valiliğine coronavirüs tedbirleri konulu, 16.03.2020.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı. (2020). Covid-19 rehberi, Mart 2020.
 • Taşkıran, A., & Kaya, İ. (2015). Huzurevinde kalan yaşlılara uygulanan 12 haftalık sportif rekreasyon programının bazı antropometrik ve fizyolojik parametrelere etkisinin incelenmesi. Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(1), 23-30.
 • Tezcan, M. (1982). Sosyolojik açıdan boş zamanları değerlendirme. Ankara: A. Ü Yayınları.
 • Töret, A. B. (2017). Balıkesir oyun evlerinde oynanan geleneksel çocuk oyunlarının işlevleri üzerine bir değerlendirme. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. (28).
 • Türk Dil Kurumu (2020). Güncel türkçe sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayını.
 • Turkistani, K. A. (2020). Precautions and recommendations for orthodontic settings during the covıd-19 outbreak: a review. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. Doi: 10.1016/j.ajodo.2020.04.016
 • Üstün, Ü. D., & Yapıcı, A. (2019). A comparison of perceived social anxiety among ındividual and team sports participant high school students. World Journal of Education, 9(6).
 • Wike, H. K. (2015). Examining the relationship between physical activity, psychological well-being, and stress in a college population. Master thesis. The University of Tennessee, Chattanooga.
 • World Health Organization, (2020). Situation reports. WHO. Retrieved from https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200610-covid-19-sitrep-142.pdf?sfvrsn=180898cd_2 (Erişim Tarihi: 11.06.2020).
 • World Health Organization, (2020). Clinical management of severe acute respiratory ınfection when novel coronavirus (2019-ncov) ınfection ıs suspected: ınterim guidance, (Accessed date: 18 April 2020).
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2012). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yiğit, O., Kolukısa, Ş., & Aydoğan, A. (2012). Rekreatif amaçlı spor yapan bayanların fizyolojik değişimlerinin araştırılması. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 4(1), 17-22.
 • Yoo J.H., (2020). The fight against the 2019-ncov outbreak: an arduous march has just begun. Journal of Korean Medical Science, 35(4), 35–56. Doi: 10.3346/jkms.2020.35.56
 • Zhang, Z., & Chen, W. (2019). A systematic review of the relationship between physical activity and happiness. Journal of Happiness Studies, 20(4), 1305-1322. Doi: 10.1007/s10902-018-9976-0
Primary Language tr
Subjects Sport Sciences
Journal Section Derleme Makaleleri
Authors

Orcid: 0000-0003-1559-1459
Author: Samet USLU (Primary Author)
Institution: DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3536-2485
Author: Mihri Barış KARAVELİOĞLU
Institution: DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3034-9265
Author: Osman GUMUSGUL
Institution: DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 30, 2020

APA Uslu, S , Karaveli̇oğlu, M , Gumusgul, O . (2020). GELENEKSEL REKREATİF OYUNLAR: YENİ KORONAVİRÜS (COVİD-19) SALGINI SÜRECİNDE BOŞ ZAMAN DEĞERLENDİRME ÖNERİLERİ . Spor ve Rekreasyon Araştırmaları Dergisi , Covid-19 Pandemisi , 14-25 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/srad/issue/54676/742011