Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Year 2022, Volume 4, Issue 1, 14 - 27, 30.04.2022
https://doi.org/10.55895/sshs.1095092

Abstract

References

 • Adli Tıp Kurumu Kanunu. (1982). Law number 2659. Acceptance date 14.04.1982. Official Gazette date 20.04.1982. Official Gazette number 17670.
 • Algan, B. (2012). İstanbul’da yapılan adli otopsilerin tıbbi malpraktis açısından irdelenmesi. Thesis in medicine. İstanbul University, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey.
 • Akın, C.S. (2007). Sağlık ve sağlık harcamalarının ekonomik büyüme üzerine etkisi: Türkiye’de sağlık sektörü harcamaları. Master's thesis. Çukurova University, Institute of Social Science, Adana, Turkey.
 • Binder, R. (1979). Malpractice in dermatology. Cutis, 23(5), 663-6.
 • Bismark, M.M., Gogos, A.J., McCombe, D., Clark, B.R., Gruen, L.R. & Studdert, M.R. (2012). Legal disputes over informed consent for cosmetic procedures: a descriptive study of negligence claims and complaints in Australia. J Plast Reconstr Aesthet Surg, 65(11), 1506-12.
 • Büken, E. (2002). 1990-2000 yıllarında ATK 1. ve 2. ihtisas kurullarına obstetrik ve jinekolojik tıbbi uygulama hatası iddiasıyla gönderilen olguların adli tıp açısından irdelenmesi. Thesis in medicine. Forensic Medicine Institute, İstanbul, Turkey.
 • Can, İ.Ö., Özkara, E. & Can, M. (2011). Yargıtayda karara bağlanan tıbbi uygulama hatası dosyalarının değerlendirilmesi. DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 25(2), 69-76.
 • Drummond, A., Kane, D. & Bilsland, D. (2003). Legal claims in Scottish National Health Service Dermatology Departments 1989-2001. Br J Dermatol, 149(1), 111-4.
 • Duty, B., Okhunov, Z., Okeke, Z. & Smith, A. (2012). Medical malpractice in endourology: analysis of closed cases from the State of New York. The Journal Of Urology [J Urol], 187(2), 528-32.
 • Elçin, G. (2012). Lazer Epilasyon. Turkderm, 46(special issue 1), 10-14.
 • Güzel, S., Yavuz, M.S. & Aşırdizer, M. (2002). Adli tıp kurumu ihtisas kurulları ile yüksek sağlık şurası raporları arasında çelişki bulunan ve adli tıp genel kurulunda görüşülen malpraktis olgularının incelenmesi. Adli Tıp Bülteni, 7(1), 14-20.
 • Hotun Şahin, N., Bilgiç, D., Esen, Ü., Çetinkaya, R. & Tozoğlu, Z. (2009). Determining knowledge and practices of hairdressers and manicurist-pedicurist about Hepatit B. TAF Prev Med Bull, 8(2), 147-154.
 • İnce, H., Safran, M., İnce, N. & Özyıldırım, B. (2005). Tıbbi uygulama hataları şikayetiyle karşılaşan hekimler ve özellikleri. 12. Ulusal adli tıp günleri paneller ve poster sunuları. Adli Tıp Kurumu yayınları, 15, 210-216.
 • Jalian, H.R., Jalian, C.A. & Avram, M.M. (2013). Common causes of injury and legal action in laser surgery. JAMA Dermatol, 149(2), 188-93.
 • Kutlubay, Z. (2009). Alexandrite laser hair removal results in 2359 patients: A Turkish experience. J Cosmet Laser Theraphy, 11, 85-9.
 • Leflar, R.B. (2009). The regulation of medical malpractice in Japan. Clin Orthop Relat Res, 467, 443-449.
 • Mandt, N., Troilius, A. & Dronser, M. (2005). Epilation Today: physiology of the hair folicle and clinical photo-epilation. J Investig Dermatol Symp Proc, 10, 271-4.
 • Moshell, A.N., Parikh, P.D. & Oetgen, W.J. (2012). Characteristics of medical professional liability claims against dermatologists: data from 2704 closed claims in a voluntary registry. J Am Acad Dermatol, 66(1), 78-85.
 • Orosco, R.K., Talamini, J., Chang, D.C. & Talamini, M.A. (2012). Surgical malpractice in the United States, 1990-2006. Journal Of The American College Of Surgeons [J Am Coll Surg], 215(4), 480-8.
 • Özkaya, Ö.N. (2008). 2002-2006 yılları arasında Adli Tıp Kurumunun Üçüncü İhtisas Kurulunca görüş bildirilen pediatrik malpraktis iddiası içeren kararların incelenmesi ve tıbbi hataların tespiti. Thesis in medicine. İstanbul University, Forensic Medicine Institute, İstanbul, Turkey.
 • Özkaya, N., Yılmaz, R., Özkaya, H., Can, M., Pakiş, İ., Yıldırım, A. & Elmas, İ. (2011). Tıbbi uygulama hatası iddiası ile Adli Tıp Kurumu'na gönderilen 0-18 yaş grubu olguların değerlendirilmesi. Türk Ped Arş, 46, 151-8.
 • Rossello, C. (2008) Managing Information in Plastic Surgery Procedures. IJSSST, 9(4), 32-5.
 • Sever, C. (2011). Fatal Burn Due to Solarium. JCAM, 2(1), 37-9.
 • Svider, P.F., Husain, Q., Kovalerchik, O., Mauro, C.A., Setzen, M., Baredes, S. & Eloy, J.A. (2013). Determining legal responsibility in otolaryngology: A review of 44 trials since 2008. Am J Otolaryngol, 34(6), 699-705.
 • Sönmez, M.M., Seçkin, F.M., Şen, B., Birgen, N., Ertan, A. & Öztürk, İ. (2009). Adli Tıp Kurumu’ndan görüş sorulan ve ortopedi uzmanlık alanına giren tıbbi uygulama hatalarının gözden geçirilmesi. Acta Orthop Traumatol Turc, 43(4), 351-8.
 • Tümer, A.R. (2002). 1995 - 2000 yılları arasında Yüksek Sağlık Şurası tarafından değerlendirilen cerrahi vakalarının komplikasyon ve malpraktis yönünden araştırılması. Thesis in medicine. Ankara University, Faculty of Medicine, Ankara, Turkey.
 • Wimalawansa, S., McKnight, A. & Bullocks, J. (2009) Socioeconomic ımpact of ethnic cosmetic surgery: trends and potential financial ımpact the african american, latin american and middle eastren communities have on cosmetic surgery. Semin Plast Surg, 23(3), 159-162.
 • Yorulmaz, Ç. (2005). İstanbul Tabib Odası’na yansıyan hekim hatası iddiası bulunan olguların adli tıp açısından irdelenmesi. Thesis in medicine. Istanbul University, Forensic Medicine Institute, İstanbul, Turkey.
 • Yorulmaz, C. & Çetin, G. (2006). Yeni yasalar çerçevesinde hekimlerin hukuki ve cezai sorumluluğu, tıbbi malpraktis ve adli raorların düzenlenmesi. In İstanbul Tabip Odasına Başvurulan Tıbbi Uygulama Hataları (pp:70-81). Koç, S. (Ed) İstanbul University, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, Medical Education Activities. Symposium Series Press No:48.

EVALUATION OF ALLEGED MALPRACTICE DUE TO AESTHETIC AND COSMETIC INTERVENTIONS AND MEDICAL APPLICATIONS

Year 2022, Volume 4, Issue 1, 14 - 27, 30.04.2022
https://doi.org/10.55895/sshs.1095092

Abstract

ÖZET Gelişen teknolojiler doğrultusunda estetik ve kozmetik girişimlerde yeni teknikler gelişmesi sebebiyle, girişim miktarında ve talebinde artış izlenmektedir. Buna bağlı olarak son yıllarda tıbbi uygulama hatası iddialarında belirgin artış izlenmektedir. Çalışmada Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu’nca 2007-2011 yılları arasında görüş bildirilen estetik ve kozmetik girişimler ile ilgili tıbbi uygulama hatası iddiası bulunan 134 olgu incelenmiştir. Olguların 38’i erkek, 96’sı kadın, yaş ortalaması ise 39,5±1,2 idi. Olguların büyük çoğunluğuna Özel Hastanelerde girişim uygulanmıştı. (47%). Olguların 29’una (%21,6) kusur verilmiş olup, 17’si (%12) hakkında çeşitli sebeplerle görüş bildirilememişti. Kusur bulunan gruptaki girişim bölgesi çoklu olanlar kusur bulunmayan gruptan istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek saptanmıştır (p<0,05). Kusur bulunan grubun yaş ortalaması kusur bulunmayan gruptan istatistiksel olarak anlamlı şekilde düşük saptanmıştır (p<0,01). Çalışmamızda 3.ATİK’in genç olgularda ve yine aynı şekilde birden fazla bölgeye girişim uygulanan olgularda kusur verme eğiliminin anlamlı şekilde yüksek olduğunu saptadık. Her ne kadar istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmasa da en çok olgunun özel hastanelerden geldiği tespit edilmiştir. Bu yüzden Sağlık Bakanlığı tarafından bunun nedenlerinin araştırılması ve gerekli görüldüğü takdirde denetimlerin artırılmasının yararlı olabileceği düşüncesindeyiz. SUMMARY Technological developments resulted in significant improvements in cosmetic surgery variability which causes increase at demand and expenses for cosmetic surgeries. Concordantly medical malpractice claims increased as well in recent years. 134 cases referred to the Council of Forensic Medicine with the claim of malpractice which related aesthetic and cosmetic procedures are included in this study. The number of malpractice cases evaluated in the 3rd Board of the Council between the years 2007‐2011 was 306. 38 of the cases were male, 96 were female and the mean age was 32,83±12,11. The majority of the cases were treated in Private Hospitals. (47%). Presence of medical malpractice was concluded in 29 cases (%21,6), whereas %12 of the cases (n=17%) remained inconclusive for various reasons. Among the cases which have been apllied cosmetic procedure more than one body zone, the ratio of been concluded as “malpractice positive” were statistically significantly higher than the “malpractice negative” group(p<0,05). Mean age of the group “malpractice positive” was statistically significantly lower than the group “malpractice negative” (p<0,01). In conclusion, young cases and the cases which have been apllied cosmetic procedure more than one body zone, was concluded as medical malpractise by the 3rd Boards of the Council statistically significant. Despite there are no statistically significant differences, it has been determined that most of the cases have been apllied cosmetic procedure in private hospitals. We recommend that it will be useful to investigate the cause of this situation, and if necessary to increase the control of the private hospitals by the Ministry of Health.

References

 • Adli Tıp Kurumu Kanunu. (1982). Law number 2659. Acceptance date 14.04.1982. Official Gazette date 20.04.1982. Official Gazette number 17670.
 • Algan, B. (2012). İstanbul’da yapılan adli otopsilerin tıbbi malpraktis açısından irdelenmesi. Thesis in medicine. İstanbul University, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey.
 • Akın, C.S. (2007). Sağlık ve sağlık harcamalarının ekonomik büyüme üzerine etkisi: Türkiye’de sağlık sektörü harcamaları. Master's thesis. Çukurova University, Institute of Social Science, Adana, Turkey.
 • Binder, R. (1979). Malpractice in dermatology. Cutis, 23(5), 663-6.
 • Bismark, M.M., Gogos, A.J., McCombe, D., Clark, B.R., Gruen, L.R. & Studdert, M.R. (2012). Legal disputes over informed consent for cosmetic procedures: a descriptive study of negligence claims and complaints in Australia. J Plast Reconstr Aesthet Surg, 65(11), 1506-12.
 • Büken, E. (2002). 1990-2000 yıllarında ATK 1. ve 2. ihtisas kurullarına obstetrik ve jinekolojik tıbbi uygulama hatası iddiasıyla gönderilen olguların adli tıp açısından irdelenmesi. Thesis in medicine. Forensic Medicine Institute, İstanbul, Turkey.
 • Can, İ.Ö., Özkara, E. & Can, M. (2011). Yargıtayda karara bağlanan tıbbi uygulama hatası dosyalarının değerlendirilmesi. DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 25(2), 69-76.
 • Drummond, A., Kane, D. & Bilsland, D. (2003). Legal claims in Scottish National Health Service Dermatology Departments 1989-2001. Br J Dermatol, 149(1), 111-4.
 • Duty, B., Okhunov, Z., Okeke, Z. & Smith, A. (2012). Medical malpractice in endourology: analysis of closed cases from the State of New York. The Journal Of Urology [J Urol], 187(2), 528-32.
 • Elçin, G. (2012). Lazer Epilasyon. Turkderm, 46(special issue 1), 10-14.
 • Güzel, S., Yavuz, M.S. & Aşırdizer, M. (2002). Adli tıp kurumu ihtisas kurulları ile yüksek sağlık şurası raporları arasında çelişki bulunan ve adli tıp genel kurulunda görüşülen malpraktis olgularının incelenmesi. Adli Tıp Bülteni, 7(1), 14-20.
 • Hotun Şahin, N., Bilgiç, D., Esen, Ü., Çetinkaya, R. & Tozoğlu, Z. (2009). Determining knowledge and practices of hairdressers and manicurist-pedicurist about Hepatit B. TAF Prev Med Bull, 8(2), 147-154.
 • İnce, H., Safran, M., İnce, N. & Özyıldırım, B. (2005). Tıbbi uygulama hataları şikayetiyle karşılaşan hekimler ve özellikleri. 12. Ulusal adli tıp günleri paneller ve poster sunuları. Adli Tıp Kurumu yayınları, 15, 210-216.
 • Jalian, H.R., Jalian, C.A. & Avram, M.M. (2013). Common causes of injury and legal action in laser surgery. JAMA Dermatol, 149(2), 188-93.
 • Kutlubay, Z. (2009). Alexandrite laser hair removal results in 2359 patients: A Turkish experience. J Cosmet Laser Theraphy, 11, 85-9.
 • Leflar, R.B. (2009). The regulation of medical malpractice in Japan. Clin Orthop Relat Res, 467, 443-449.
 • Mandt, N., Troilius, A. & Dronser, M. (2005). Epilation Today: physiology of the hair folicle and clinical photo-epilation. J Investig Dermatol Symp Proc, 10, 271-4.
 • Moshell, A.N., Parikh, P.D. & Oetgen, W.J. (2012). Characteristics of medical professional liability claims against dermatologists: data from 2704 closed claims in a voluntary registry. J Am Acad Dermatol, 66(1), 78-85.
 • Orosco, R.K., Talamini, J., Chang, D.C. & Talamini, M.A. (2012). Surgical malpractice in the United States, 1990-2006. Journal Of The American College Of Surgeons [J Am Coll Surg], 215(4), 480-8.
 • Özkaya, Ö.N. (2008). 2002-2006 yılları arasında Adli Tıp Kurumunun Üçüncü İhtisas Kurulunca görüş bildirilen pediatrik malpraktis iddiası içeren kararların incelenmesi ve tıbbi hataların tespiti. Thesis in medicine. İstanbul University, Forensic Medicine Institute, İstanbul, Turkey.
 • Özkaya, N., Yılmaz, R., Özkaya, H., Can, M., Pakiş, İ., Yıldırım, A. & Elmas, İ. (2011). Tıbbi uygulama hatası iddiası ile Adli Tıp Kurumu'na gönderilen 0-18 yaş grubu olguların değerlendirilmesi. Türk Ped Arş, 46, 151-8.
 • Rossello, C. (2008) Managing Information in Plastic Surgery Procedures. IJSSST, 9(4), 32-5.
 • Sever, C. (2011). Fatal Burn Due to Solarium. JCAM, 2(1), 37-9.
 • Svider, P.F., Husain, Q., Kovalerchik, O., Mauro, C.A., Setzen, M., Baredes, S. & Eloy, J.A. (2013). Determining legal responsibility in otolaryngology: A review of 44 trials since 2008. Am J Otolaryngol, 34(6), 699-705.
 • Sönmez, M.M., Seçkin, F.M., Şen, B., Birgen, N., Ertan, A. & Öztürk, İ. (2009). Adli Tıp Kurumu’ndan görüş sorulan ve ortopedi uzmanlık alanına giren tıbbi uygulama hatalarının gözden geçirilmesi. Acta Orthop Traumatol Turc, 43(4), 351-8.
 • Tümer, A.R. (2002). 1995 - 2000 yılları arasında Yüksek Sağlık Şurası tarafından değerlendirilen cerrahi vakalarının komplikasyon ve malpraktis yönünden araştırılması. Thesis in medicine. Ankara University, Faculty of Medicine, Ankara, Turkey.
 • Wimalawansa, S., McKnight, A. & Bullocks, J. (2009) Socioeconomic ımpact of ethnic cosmetic surgery: trends and potential financial ımpact the african american, latin american and middle eastren communities have on cosmetic surgery. Semin Plast Surg, 23(3), 159-162.
 • Yorulmaz, Ç. (2005). İstanbul Tabib Odası’na yansıyan hekim hatası iddiası bulunan olguların adli tıp açısından irdelenmesi. Thesis in medicine. Istanbul University, Forensic Medicine Institute, İstanbul, Turkey.
 • Yorulmaz, C. & Çetin, G. (2006). Yeni yasalar çerçevesinde hekimlerin hukuki ve cezai sorumluluğu, tıbbi malpraktis ve adli raorların düzenlenmesi. In İstanbul Tabip Odasına Başvurulan Tıbbi Uygulama Hataları (pp:70-81). Koç, S. (Ed) İstanbul University, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, Medical Education Activities. Symposium Series Press No:48.

Details

Primary Language English
Subjects Medicine
Journal Section Research Articles
Authors

Bedirhan Sezer ÖNER> (Primary Author)
AMASYA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0003-1143-0375
Türkiye


Ümit Naci GÜNDOĞMUŞ>
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
0000-0001-7981-4725
Türkiye


Selçuk ÇETİN>
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3001-2745
Türkiye


Gözde ŞİRİN>
Adli Tıp Kurumu
0000-0002-4346-7191
Türkiye


Servet Birgin IRİTAS>
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5283-9973
Türkiye


Ahmet Hakan DİNÇ>
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
0000-0002-5320-9161
Türkiye


Ömer TURAN>
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9902-9705
Türkiye

Supporting Institution yok
Project Number yok
Publication Date April 30, 2022
Application Date March 29, 2022
Acceptance Date April 23, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 4, Issue 1

Cite

APA Öner, B. S. , Gündoğmuş, Ü. N. , Çetin, S. , Şirin, G. , Iritas, S. B. , Dinç, A. H. & Turan, Ö. (2022). EVALUATION OF ALLEGED MALPRACTICE DUE TO AESTHETIC AND COSMETIC INTERVENTIONS AND MEDICAL APPLICATIONS . Sabuncuoglu Serefeddin Health Sciences , 4 (1) , 14-27 . DOI: 10.55895/sshs.1095092