Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

The Economic Dimension of Globalization -Three Main Instutions Leading the Globalization Process: The IMF, The World Bank, The World Trade Organization

Year 2013, Volume: 2013 Issue: 29, 117 - 134, 01.06.2013

Abstract

Globalization is one of the most widely discussed phenomenon of our age. The process of globalization is not only supported by those who see it as modernization but also considered by some others to be the new name of imperialism. The concept of globalization which is mainly discussed from its political, cultural and economic aspects is handled from its economic aspect in this work. In this respect, it would help to understand the process of globalization to analyze the policies of three major establishments leading this process, the IMF, the World Bank and World Trade Organization. However, the world has been facing more poverty and deeper crisis because of the policies followed by these three major establishments, the World Bank which was established to reduce poverty on a global scale, the IMF which was established to ensure the stability of the international monetary and financial system and the World Trade Organization which was established to deal with the global rules of trade. İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Anabilim Dalı Doktora Programı, maligongen@hotmail.com Some international institutions' reports on world poverty, such as that of ILO, as well as the World Bank's confessions on increasing poverty in undeveloped countries make it important to handle the process of globalization in line with the mentioned major establishments. In this sense, this study aims to answer the question regarding the IMF's, World Bank's and the World Treaty Organization's role and its consequences in globalization process.

References

 • CAN, Aktan Coşkun, Globalleşme, http://www.belgeler.com/blg/29fn/globallesme, (erişim tarihi Kasım 11, 2012).
 • BAġKAYA, Fikret, Küreselleşmenin Karanlık Bilançosu, İstanbul, Özgür Üniversite Kitaplığı, 2009.
 • BAYLİS, John-Stave, Smith, OWENS, Patricia, The Globaliztion of World Politics: An Introduction to International Relations, Oxford, Oxford University Press, 2008. TASAM( Türk Asya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü), Küreselleşmenin Boyutları ve Etkileri,2006, http://www.tasam.org/tr-TR/Icerik/211/kuresellesmenin_boyutlari_ve_etkileri , 14 Aralık 2012.
 • BÜYÜKBAYKAL, Ceyda Ilgaz, Türkiye'de Televizyon Alanında Küresel Yerel Birlikteliği CNN Türk ve CNBC Örneği, İstanbul, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, 2004.
 • ÇEKEN, Hüseyin-ÖKTEN ġevket-TEġOĞLU, Levent, “Eşitsizliği Derinleştiren Bir Süreç Olarak Küreselleşme ve Yoksulluk”, C.U.İ.İB.F. dergisi, Cilt:9, Sayı:2, 2008, http://public.cumhuriyet.edu.tr/iibfdergi/archive/e%C5%9Fitsizli%C4%9Fi% 20derinle%C5%9Ftiren%20bir%20s%C3%BCre%C3%A7%20olarak%20k%C 3%BCreselle%C5%9Fme%20ve%20yoksulluk.pdf , 10 Aralık 2012.
 • DUFFELMAYER, Barb Blakely, Visualizing Respect: Visual Media Literacy and Understandig of Globalizaiton and Technology Issues, http://www.ohio.edu/visualliteracy/JVL_ISSUE_ARCHIVES/JVL24(2)/JVL 24(2)_pp.165-184.pdf, FREEMAN, Alan, 'Ulusların Eşitsizliği'', içinde Küreselleşme Krizi, Alan Freeman ve Boris Kagarlitsky (der), İstanbul, Yordam Kitap, 2007.
 • FREEMAN, Alan-KAGARLİTSKY Boris, Dünya İmparatorluğu mu yoksa İmparatorluklar Dünyası mı, içinde Küreselleşme Krizi, Alan Freeman ve Boris Kagarlitsky (der), İstanbul, Yordam Kitap, 2007.
 • HELD, David ve MCGREV Anthony, GODTBLATT David, PERRATON Jonathan, Global Transformation, Politics, Economics and Cultures, Standford, Standford University Press, 1999.
 • KAZGAN, Gülten, Küreselleşme ve Ulus Devlet: Yeni Ekonomik Düzen, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2009.
 • LECHNER, Frank C., BOLİ John, World Society and Nation State, in Globalization Reader, Oxford, Blackwell publishing ltd, 2012.
 • STAGER, Manfred B., Küreselleşme, Ankara, Dost Kitapevi Yayınları, 2006.
 • STİGLİTZ, Joseph E., Küreselleşme Büyük Hayal Kırıklığı, İstanbul, Plan B Yayıncılık, 200 SUSAN, Manning, “Introduction”, Journal of World System Research, Volume:5, Issue:2, 19 ORAN, Baskın, Küreselleşme ve Azınlıklar, İstanbul, İmaj Yayınevi, 2009.
 • ÖNDER, İzettin, “Küreselleşme ve Ulusal Ekonomiler Açısından İletişim Sorunu”, http://www.siyasaliletisim.org/index.php?option=com_content&view=article&id=324:ku ereselleme-ve-ulusal-ekonomler-acisindan-egemenlksorunu&catid=137:makale&Itemid=388 , ÖZTÜRK, Serdar-SÖZDEMİR, Ali, “Küresel Krizin Ekonomik Etkileri, Küreselleşme Krizi”, http://web.inonu.edu.tr/~ozal.congress/pdf/133.pdf. TASAM, “Türk Asya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Küreselleşmenin Boyutları ve Etkileri”, 2006, http://www.tasam.org/tr-TR/Icerik/211/kuresellesmenin_ boyutlari_ve_etkileri, 14 Aralık 2012.

Küreselleşmenin Ekonomik Boyutu Küreselleşmeyi Yöneten Üç Ana Kurum: IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü

Year 2013, Volume: 2013 Issue: 29, 117 - 134, 01.06.2013

Abstract

Küreselleşme çağımızın en çok tartışılan olgulardan bir tanesidir. Küreselleşme sürecini, çağdaşlaşma olarak destekleyenler olduğu gibi, emperyalizmin yeni adı olarak görenler de vardır. Küreselleşme birçok boyutuyla tartışılan bir kavramdır. Daha çok siyasal, kültürel ve ekonomik boyutlarıyla tartışılan küreselleşme olgusunu, bu çalışma daha çok ekonomik boyutuyla tartışmayı denemektedir. Bu bağlamda IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü Küreselleşmeyi yöneten üç ana kurumun politikalarını incelemek, küreselleşme sürecini daha iyi anlamaya yardımcı olacaktır. Yoksullukla mücadele için kurulmuş olan Dünya Bankası, küresel istikrarı korumak için kurulmuş olan IMF ve uluslararası ticareti yönetmek için kurulan Dünya Ticaret Örgütü'nün politikaları sonucu dünyanın geldiği nokta daha fazla yoksulluk ve daha fazla kriz olmuştur. ILO gibi bazı uluslararası kuruluşların dünyadaki yoksullukla ilgili yayınladığı bazı raporlar ve bizzat Dünya Bankası'nın gelişmemiş ülkelerin daha da yoksullaştığı ile ilgili itirafları küreselleşme sürecini yukarıda adı geçen üç kurum ekseninde tartışmayı önemli kılmaktadır. Bu anlamda IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü'nün küreselleşme sürecindeki rolü ve bu rolünün nasıl sonuçlar doğurduğu bu çalışmanın cevap bulmak istediği sorudur.

References

 • CAN, Aktan Coşkun, Globalleşme, http://www.belgeler.com/blg/29fn/globallesme, (erişim tarihi Kasım 11, 2012).
 • BAġKAYA, Fikret, Küreselleşmenin Karanlık Bilançosu, İstanbul, Özgür Üniversite Kitaplığı, 2009.
 • BAYLİS, John-Stave, Smith, OWENS, Patricia, The Globaliztion of World Politics: An Introduction to International Relations, Oxford, Oxford University Press, 2008. TASAM( Türk Asya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü), Küreselleşmenin Boyutları ve Etkileri,2006, http://www.tasam.org/tr-TR/Icerik/211/kuresellesmenin_boyutlari_ve_etkileri , 14 Aralık 2012.
 • BÜYÜKBAYKAL, Ceyda Ilgaz, Türkiye'de Televizyon Alanında Küresel Yerel Birlikteliği CNN Türk ve CNBC Örneği, İstanbul, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, 2004.
 • ÇEKEN, Hüseyin-ÖKTEN ġevket-TEġOĞLU, Levent, “Eşitsizliği Derinleştiren Bir Süreç Olarak Küreselleşme ve Yoksulluk”, C.U.İ.İB.F. dergisi, Cilt:9, Sayı:2, 2008, http://public.cumhuriyet.edu.tr/iibfdergi/archive/e%C5%9Fitsizli%C4%9Fi% 20derinle%C5%9Ftiren%20bir%20s%C3%BCre%C3%A7%20olarak%20k%C 3%BCreselle%C5%9Fme%20ve%20yoksulluk.pdf , 10 Aralık 2012.
 • DUFFELMAYER, Barb Blakely, Visualizing Respect: Visual Media Literacy and Understandig of Globalizaiton and Technology Issues, http://www.ohio.edu/visualliteracy/JVL_ISSUE_ARCHIVES/JVL24(2)/JVL 24(2)_pp.165-184.pdf, FREEMAN, Alan, 'Ulusların Eşitsizliği'', içinde Küreselleşme Krizi, Alan Freeman ve Boris Kagarlitsky (der), İstanbul, Yordam Kitap, 2007.
 • FREEMAN, Alan-KAGARLİTSKY Boris, Dünya İmparatorluğu mu yoksa İmparatorluklar Dünyası mı, içinde Küreselleşme Krizi, Alan Freeman ve Boris Kagarlitsky (der), İstanbul, Yordam Kitap, 2007.
 • HELD, David ve MCGREV Anthony, GODTBLATT David, PERRATON Jonathan, Global Transformation, Politics, Economics and Cultures, Standford, Standford University Press, 1999.
 • KAZGAN, Gülten, Küreselleşme ve Ulus Devlet: Yeni Ekonomik Düzen, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2009.
 • LECHNER, Frank C., BOLİ John, World Society and Nation State, in Globalization Reader, Oxford, Blackwell publishing ltd, 2012.
 • STAGER, Manfred B., Küreselleşme, Ankara, Dost Kitapevi Yayınları, 2006.
 • STİGLİTZ, Joseph E., Küreselleşme Büyük Hayal Kırıklığı, İstanbul, Plan B Yayıncılık, 200 SUSAN, Manning, “Introduction”, Journal of World System Research, Volume:5, Issue:2, 19 ORAN, Baskın, Küreselleşme ve Azınlıklar, İstanbul, İmaj Yayınevi, 2009.
 • ÖNDER, İzettin, “Küreselleşme ve Ulusal Ekonomiler Açısından İletişim Sorunu”, http://www.siyasaliletisim.org/index.php?option=com_content&view=article&id=324:ku ereselleme-ve-ulusal-ekonomler-acisindan-egemenlksorunu&catid=137:makale&Itemid=388 , ÖZTÜRK, Serdar-SÖZDEMİR, Ali, “Küresel Krizin Ekonomik Etkileri, Küreselleşme Krizi”, http://web.inonu.edu.tr/~ozal.congress/pdf/133.pdf. TASAM, “Türk Asya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Küreselleşmenin Boyutları ve Etkileri”, 2006, http://www.tasam.org/tr-TR/Icerik/211/kuresellesmenin_ boyutlari_ve_etkileri, 14 Aralık 2012.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Mehmet Ali GÖNGEN

Publication Date June 1, 2013
Published in Issue Year 2013 Volume: 2013 Issue: 29

Cite

Bibtex @research article { sufesosbil136216, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1300-9435}, eissn = {2667-6206}, address = {}, publisher = {Süleyman Demirel University}, year = {2013}, volume = {2013}, number = {29}, pages = {117 - 134}, title = {Küreselleşmenin Ekonomik Boyutu Küreselleşmeyi Yöneten Üç Ana Kurum: IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü}, key = {cite}, author = {Göngen, Mehmet Ali} }
APA Göngen, M. A. (2013). Küreselleşmenin Ekonomik Boyutu Küreselleşmeyi Yöneten Üç Ana Kurum: IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü . Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2013 (29) , 117-134 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sufesosbil/issue/11408/136216
MLA Göngen, M. A. "Küreselleşmenin Ekonomik Boyutu Küreselleşmeyi Yöneten Üç Ana Kurum: IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü" . Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 2013 (2013 ): 117-134 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sufesosbil/issue/11408/136216>
Chicago Göngen, M. A. "Küreselleşmenin Ekonomik Boyutu Küreselleşmeyi Yöneten Üç Ana Kurum: IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 2013 (2013 ): 117-134
RIS TY - JOUR T1 - The Economic Dimension of Globalization -Three Main Instutions Leading the Globalization Process: The IMF, The World Bank, The World Trade Organization AU - Mehmet AliGöngen Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 117 EP - 134 VL - 2013 IS - 29 SN - 1300-9435-2667-6206 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Küreselleşmenin Ekonomik Boyutu Küreselleşmeyi Yöneten Üç Ana Kurum: IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü %A Mehmet Ali Göngen %T Küreselleşmenin Ekonomik Boyutu Küreselleşmeyi Yöneten Üç Ana Kurum: IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü %D 2013 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1300-9435-2667-6206 %V 2013 %N 29 %R %U
ISNAD Göngen, Mehmet Ali . "Küreselleşmenin Ekonomik Boyutu Küreselleşmeyi Yöneten Üç Ana Kurum: IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 2013 / 29 (June 2013): 117-134 .
AMA Göngen M. A. Küreselleşmenin Ekonomik Boyutu Küreselleşmeyi Yöneten Üç Ana Kurum: IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2013; 2013(29): 117-134.
Vancouver Göngen M. A. Küreselleşmenin Ekonomik Boyutu Küreselleşmeyi Yöneten Üç Ana Kurum: IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2013; 2013(29): 117-134.
IEEE M. A. Göngen , "Küreselleşmenin Ekonomik Boyutu Küreselleşmeyi Yöneten Üç Ana Kurum: IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 2013, no. 29, pp. 117-134, Jun. 2013

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi