Year 2012, Volume 2 , Issue 2, Pages 52 - 64 2013-01-10

TO STUDY THE DEPRESSION LEVEL OF PERMANENT AND TEMPORARY TEACHERS IN THE GOVERNMENT SCHOOLS

Fuat TANHAN [1] , Murat KAYRI [2] , Selami TANRIVERDİ [3]


The aim of this study is to study mutually the depression levels of permanent teachers and temporary teachers at schools in terms of different variables. In the study which is in descriptive and relational scanning model based on quantitative data Beck Depression Inventory which was developed by Beck (1961) and adapted to Turkish by Hisli(1988) has been used  in order to determine the depression level of the tested. Moreover, in the collection of demographic data Personal Information Form developed by researchers was used. The research is done with a workgroup including 370 people. The data are evaluated within descriptive and relational statistics. At the end of the research, it has been observed that teachers have medium depression and this depression has been affected by variables such as sex, charge, the pleasure of teaching job,  the pleasure of the place they live, age, whether classes are crowded or not, cigarette, and alcohol. For all that, within the research, it has been established that the depression level of teachers who joined the research has not been affected by variables such as teacher's branch, marital statues and if s/he is married, whether his/ her partner work or not.

Depression, Teacher, Education, Instruction, Job Satisfaction
 • Abacı, Z. K. (2004). Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna Bağlı Saray ve Ayaş Rehabilitasyon Merkezinde Bakıma İhtiyaç Duyan Bireylerin Bakımından Sorumlu Personelin İş Doyumu, Tü- kenmişlik, Stres ve Depresyon Düzeyleri Açısından Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Akdemir, A.; Örsel, S.D.; Dağ, I.; Türkçapar, M.H.; İşcan, N. ve Özbay, H. (1996). “Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği’nin Geçerliği-Güvenirliği ve Klinikte Kullanımı”. 3P Dergisi, 4, 251- 259.
 • Antony, J.C. & Petronis, K.R. (1991). “Suspected Risk Factors For Depression Among Adults 18-44 Years Old”. Epidemiology, 2: 123-132.
 • Aslan, H. (2006). Çalışanların İş Doyumu Düzeylerine Göre Depresyon, Benlik Saygısı ve Denetim Odağı Algısı Değişkenlerinin İncelenmesi. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı, Ankara.
 • Asmus, E. P. (1987). “The Effect Of Grade Level And Motivation Level On High School Student’s Beliefs Of The Couses For Their Success In Music”. Southeastern Music Education Symposium, Uni- versity of Georgia, Athens. Georgia, May.
 • Atkinson, L. R., Atkinson, C. R. Smith(2002). Psikolojiye Giriş. Çev.: Alogan, Y. Ankara: Arkadaş Yayın- ları.
 • Beck, A. T. (1961). “An inventory for measuring depression”. Arch Gen Psychiatry. 4:561-571.
 • Bilir, N. (2008), Sigara ve Beyin, Sağlık Bakanlığı Yayını Ankara: Klasmat Matbaacılık.
 • Bruce, M.L. & Hoff, R. A. (1994). “Social and health risk factors for first onset major depressive disorden in a community sample”. Social Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 29: 165-170.
 • Çisem, İ. (2009). Ev Kadınlarında Sosyokültürel Özelliklere Bağlı Olarak Depresyon Düzeyi ve Kişilik Özellikleri Arası İlişkilerin İncelenmesi. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Maltepe Üniversi- tesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Programı: İstanbul.
 • Davis, J. & Wilson, S. M. (2000). “Principals’ efforts to empower teachers: Effects on teacher motivation and job satisfaction and stres”. The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas. Volume 73, Issue 6, Jully 2000, pp:349-353.
 • DSM-IV Tanı Ölçütleri Başvuru Kitabı (Çeviri: E. Köroğlu, 2007) HYB Yayıncılık.
 • Ertürk, S. (1972), Eğitimde Program Geliştirme, Ankara: Yelkentepe Yayınları.
 • Gedik, T.; Akyüz, K. C. ve Batu, C. (2009). “Orman Endüstri işletmelerinde yönetici iş tatmin düzeyinin belirlenmesi (Düzce İl örneği)”. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 9(1): 1-11.
 • Hisli, N (1988). “Beck Depresyon Envanterı'nın Üniversite öğrencileri için geçerliği, güvenirliği”. Psikoloji Dergisi, 7 (23) 3-13
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (1999). İnsan ve İnsanlar, Sosyal Psikolojiye Giriş(10. Baskı), İstanbul: Evrim Yayınevi.
 • Karasar, N. (2009). Betimsel Araştırma Yöntemi(20. Baskı), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Keklik, İ. (2011). “Üniversite Öğrencilerinin Bağlanma Stillerinin Cinsiyet, Kişisel Anlamlılık, Depre- syona Yatkınlık ve Sürekli Kaygı Düzeyiyle İlişkisi”. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim ve Bilim Dergisi 2011, C:36, S:159.
 • Kızıltepe, Z. (2008). “Motivation and Demotivation of university teachers”. Teachers and Teaching. V.:14, Issue 5-6. pp515-530.
 • Küey, L. & Küey, Y. (1988). “Depresyon ve Kadın: Bir gözden geçirme çalışması”. 24. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilim Kongresi, Ankara.
 • Lazarus, R. S. (2000). “Evolotion of a model of stres, coping and discrete emotions”, In V. R. Rice (ed.) Handbook of Stres Coping and Health. CA: Sage.
 • Miller, I.W. & Keiter, G. I. (1992). “Depressed patients with dysfunctional families: Description and course of illnes”. Journal of Abnormal Psychology. 101 (4): 637-646.
 • Moon, M. J. (2000). “Organizational commitment revisited in new pblic management: motivation, organi- zational culture, sector, and managerial level”. Public Performence & Management Review. Vol. 24, No:2, pp177-194.
 • Plotnik, R. (2009). Psikolojiye Giriş (Çev.: Tamer Geniş). İstanbul. Kaknüs Yayınları.
 • Quinn, B. (2000). Depresyon (Çev.: A. E. Danacı). HBY Yayınları.
 • Senemoğlu, N. (2001), Gelişim Öğrenme ve Öğretim, Kuramdan Uygulamaya, Ankara: Gazi Kitabevi Tic. Şti.
 • Sinclair, C. (2008). “Initial and Changing student teacher motivation and commintment to teaching”. Asia- Pacific Journal of Teacher Education. V.:36, Issue 2, May 2008. pp79-104.
 • Solso, R. L.; Maclin, M. K. & Maclin, O. H. (2007). Bilişsel Psikoloji (Çev.: A. Ayçiçeği-Dinn). Kitapevi Yayınları.
 • Stipek, D. J. (1993). Motivation to learn: Theory to practice (2th ed.) Allyn and Bacon, A Divison of Si- mon & Schuster Inc.
 • Türkçapar, H. (2009), Depresyon; Klinik Uygulamalarda Bilişsel Davranışçı Terapi, Ankara: HYB Basım Yayın.
 • Weissman, M. M. & Klerman, G. L. (1977). “Sex differences and the epidemiology of depression”. Arch Gen Psychiatry. 34:98-111.
 • Zembylas M. & Papanastasiou, E. C. (2005). Modeling teacher empoverment: The role of job satisfaction. Vol.: 11, Issue 5, October 2005. pp.433-549.
 • MEB (2012). “Öğretmen Yeterlilikleri”. http://otmg.meb.gov.tr/Yayin.html, Erişim Tarihi: 05.01. 2012
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Fuat TANHAN

Author: Murat KAYRI

Author: Selami TANRIVERDİ

Dates

Publication Date : January 10, 2013

APA Tanhan, F , Kayrı, M , Tanrıverdi̇, S . (2013). TO STUDY THE DEPRESSION LEVEL OF PERMANENT AND TEMPORARY TEACHERS IN THE GOVERNMENT SCHOOLS . Sakarya University Journal of Education , 2 (2) , 52-64 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/suje/issue/20630/219978