Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

A Comparison of Recreation Curriculum between United States of America and Turkey

Year 2017, Volume 7, Issue 3, 515 - 524, 15.12.2017
https://doi.org/10.19126/suje.317781

Abstract

The aim of this research is to examine comparatively the lessons  at Recreation Department Education Programme at the universities in America and Turkey .Document analysis method, which is one of the qualitative search method, is used in the study.The datas of the study are gathered from the lessons including at the Recreation Department Education Programme of 5 Universities in America and Turkish which are established  the best universities  at University Ranking by Academic Performance  in 2016.The findings  got  from the research are:1. Recreation takes part in the department related to health in America , on the other hand,  in Turkey it takes part in the departments of Physical Education and Sport Institution 2.At Recreation  Departments, General Culture and applied sport lessons  take part   in the  USA mostly   applied sport lessons and theoretical  department knowledge take part in Turkey.3.Applied  Department knowledge lessons  takea part in the USA on the other hand the lessons about internship and health take part in Turkey.

References

 • Ağılönü, A. ve Mengütay S. (2009). Yerel Yönetimlerde Rekreasyon Hizmetleri ve Model Belirleme. Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt:6 Sayı:2.
 • Ağyar, E. ve T.Y. Lapa. (2012). Examınatıon of Scales In Recreatıon Area Used In Turkey. Nigde University Journal of Physical Education And Sport Sciences. 6.3, 305-315.
 • Akten M. ve Akten S. (2011). Rekreasyon Potansiyellerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Model Yaklaşımı: Gülez Yöntemi. I. Ulusal Sarıgöl İlçesi ve Değerleri Sempozyumu 17-19 Şubat 2011, Sarıgöl/Manisa, ss. 347-356.
 • Ardahan, F., Turgut, T. ve Kalkan, A.K. (2016). Her Yönüyle Rekreasyon.Detay Yayıncılık. 1. Baskı. Ankara.
 • Arıbal, G. (2013). Türkiye’de Rekreasyonun Kurumsallaşması ve İlk Rekreasyon Derneği. Aydın: II. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı.
 • Caswell, H. L. and Campbell, D. (1935). Curriculum Development. New York: American Book Company. p.66.
 • Cordell, H. K. and Super, G. R. (2000). Trends in Americans’ Outdoor Recreation. (Trends in Outdoor Recreation, Leisure and Tourism, Edited by., William C. Gardner and David W. Lime). USA: CABI Publishing.
 • Demir, C. ve Demir, N. (2006). Bireylerin Boş Zaman Faaliyetlerine Katılmalarını Etkileyen Faktörler İle Cinsiyet Arasındaki İlişki: Lisans Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama. Ege Akademik Bakış Dergisi. 6.1. 36-48.
 • Demirel Ö. (2013). Eğitimde Program Geliştirime Kuramdan Uygulamaya .Basın evi: pegem akademi 20. Baskı. ISBN 978-975-6802-05-2.
 • Ekici, S., Bayrakdar, A. ve Odabaş, K. (2010). Emniyet Müdürlüğü Personelinin Boş Zamanları Değerlendirme Alışkanlıklarının Araştırılması. Atabesd, 12.1, 30-40.
 • Graefe, A. ve Parker, S. (1987). Recreation and Leisure, An Introductory Handbook. Venture Publishing Inc., 1640, Oxford Circle State College, pa 16803, s. 57-60.
 • Jewell, D.L. (1997). Reflections on Leisure, Play, and Recreation. USA: Board of Trustees, Southern Illınois University.
 • Karaküçük, S. ve Gürbüz, B. (2007). Rekreasyon ve Kentlileşme. Ankara: Gazi kitapevi.
 • Korkutata, A., Turkay, O. (2011). Türkiyedeki Rekreasyon Eğitiminin Yapılanması:Besyo ve Turizm İşletmeciliği Açılarının Karşılaştırlması Üzerine Bir Araştırma. Sakarya Üniversitesi X. Geleneksel Turizm Paneli, (Bildiriler Kitabı).s.105-115. Sakarya.
 • Mclean, D.D., and Hurd, A.R. (2012). Kraus’ Recreation And Leisure İn Modern Society. 9. Edition. USA: Jones And Bartlett Publishers.
 • McComb, D. (2008). Spare Time in Texas : Recreation and History in the Lone Star State. USA: University of Texas Press.
 • Orel, D.F. ve C.M. Yavuz. (2003). Rekreasyonel Turizmde Müşteri Profilinin Belirlenmesine Yönelik Bir Pilot Çalışma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 11.11, 61-76.
 • OSYM. (2017). Tablo 4 Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları. www.osym.gov.tr/Eklenti/257,2011tablo4-2172011pdf.pdf adresinden 23.02.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • Siedentop, D. (2009). Introduction to Physical Education, Fitness, and Sport. New York: McGraw-Hill.
 • Torkildsen, G. (1992). Leisure And Recreation Management. Third Edition, pp. 25.
 • Tribe, J. (2005). The Economics of Recreation, Leisure and Tourism. Fourth Edition. UK: Butterworth-Heinemann.
 • Informatic Instutite. (2017). Univresitty ranking by akademic performance. http://tr.urapcenter.org/2016/ adresinden 14.01. 2017 tarihinde erişilmiştir.
 • Veal, A.j. (2004). A Brief History of Work and İts Relationship To Leisure. (Work and Leisure. Edited by: John, T. Haworth and A.J. Veal). First Edition. USA: Routledge Publishing.
 • Yılmaz, H., S. Yılmaz ve N. D. Yıldız. (2003). Kars Kent Halkının Rekreasyonel Talep ve Eğilimlerinin Belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 34.4, 353-360.
 • Yüksek ÖğretimKurumu .(2017). Devlet Üniversiteleri. http://www.yok.gov.tr/web/guest/universitelerimiz;jsessionid=060AB46969E06986A902BA6EFB2071E2 adresinden 03.02.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • Yüksek Öğretim Kurumu. (2017). Vakıf Üniversityeleri. http://www.yok.gov.tr/web/guest/universitelerimiz. adresinden 01.03.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • Yüksek Öğretim Kurumu. (2017). ÖSYM. Tablo 4. http://www.osym.gov.tr/TR,1092/2011-osys-yuksekogretim-programlari-ve-kontenjanlari-kilavuzu.html adresinden 23.05.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • Yüncü, D., Coşkun, İ.O., Sevil, T., Özel, Ç.H., Yüncü, H.R. ve Şimşek, K.Y. (2013). Rekreasyon yönetimi. Editör. Metin Argan, 1. Baskı. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Zorba, E., 2002). Türkiye’de Rekreasyona Bakış, Gelişimi ve Beklentiler. 7. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Panel Kitabı, 185-194. 27-29 Ekim 2002, Antalya- Türkiye
 • Zorba, E. (2008). Türkiye de Rekreasyona Bakış Açısı ve Gelişimi. Gazi Haber Dergisi. 52-55.

Amerika ve Türkiye’de Rekreasyon Öğretim Programlarının Karşılaştırılması

Year 2017, Volume 7, Issue 3, 515 - 524, 15.12.2017
https://doi.org/10.19126/suje.317781

Abstract

Bu araştırmanın amacı, ABD ve Türkiye’deki üniversitelerin, rekreasyon bölümleri öğretim programlarında yer alan dersleri karşılaştırmalı olarak tespit etmektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılmıştır. Araştırmada veriler, Üniversiteler Akademik Performans (University Ranking by Academic Performance)-URAP’tan, 2016 yılı dünyanın en iyi üniversiteler sıralamasında, 5 Amerikan ve 5 Türk Üniversitesinin rekreasyon bölümleri öğretim programlarında yer alan dersler temele alınarak toplanmıştır.  Araştırma sonucu elde edilen bulgular şunlardır: 1- Rekreasyon, ABD’de en çok sağlık ile ilişkili bölümlerde, Türkiye’de, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu bünyesinde yer almaktadır. 2- Rekreasyon bölümlerinde, ABD’de en çok genel kültür ve uygulamalı spor dersleri; Türkiye’de ise uygulamalı spor dersleri ve Teorik Alan Bilgisi yer almaktadır. 3- ABD’de en çok uygulamalı alan dersleri, Türkiye’de ise staj ve sağlık dersleri yer almaktadır.

References

 • Ağılönü, A. ve Mengütay S. (2009). Yerel Yönetimlerde Rekreasyon Hizmetleri ve Model Belirleme. Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt:6 Sayı:2.
 • Ağyar, E. ve T.Y. Lapa. (2012). Examınatıon of Scales In Recreatıon Area Used In Turkey. Nigde University Journal of Physical Education And Sport Sciences. 6.3, 305-315.
 • Akten M. ve Akten S. (2011). Rekreasyon Potansiyellerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Model Yaklaşımı: Gülez Yöntemi. I. Ulusal Sarıgöl İlçesi ve Değerleri Sempozyumu 17-19 Şubat 2011, Sarıgöl/Manisa, ss. 347-356.
 • Ardahan, F., Turgut, T. ve Kalkan, A.K. (2016). Her Yönüyle Rekreasyon.Detay Yayıncılık. 1. Baskı. Ankara.
 • Arıbal, G. (2013). Türkiye’de Rekreasyonun Kurumsallaşması ve İlk Rekreasyon Derneği. Aydın: II. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı.
 • Caswell, H. L. and Campbell, D. (1935). Curriculum Development. New York: American Book Company. p.66.
 • Cordell, H. K. and Super, G. R. (2000). Trends in Americans’ Outdoor Recreation. (Trends in Outdoor Recreation, Leisure and Tourism, Edited by., William C. Gardner and David W. Lime). USA: CABI Publishing.
 • Demir, C. ve Demir, N. (2006). Bireylerin Boş Zaman Faaliyetlerine Katılmalarını Etkileyen Faktörler İle Cinsiyet Arasındaki İlişki: Lisans Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama. Ege Akademik Bakış Dergisi. 6.1. 36-48.
 • Demirel Ö. (2013). Eğitimde Program Geliştirime Kuramdan Uygulamaya .Basın evi: pegem akademi 20. Baskı. ISBN 978-975-6802-05-2.
 • Ekici, S., Bayrakdar, A. ve Odabaş, K. (2010). Emniyet Müdürlüğü Personelinin Boş Zamanları Değerlendirme Alışkanlıklarının Araştırılması. Atabesd, 12.1, 30-40.
 • Graefe, A. ve Parker, S. (1987). Recreation and Leisure, An Introductory Handbook. Venture Publishing Inc., 1640, Oxford Circle State College, pa 16803, s. 57-60.
 • Jewell, D.L. (1997). Reflections on Leisure, Play, and Recreation. USA: Board of Trustees, Southern Illınois University.
 • Karaküçük, S. ve Gürbüz, B. (2007). Rekreasyon ve Kentlileşme. Ankara: Gazi kitapevi.
 • Korkutata, A., Turkay, O. (2011). Türkiyedeki Rekreasyon Eğitiminin Yapılanması:Besyo ve Turizm İşletmeciliği Açılarının Karşılaştırlması Üzerine Bir Araştırma. Sakarya Üniversitesi X. Geleneksel Turizm Paneli, (Bildiriler Kitabı).s.105-115. Sakarya.
 • Mclean, D.D., and Hurd, A.R. (2012). Kraus’ Recreation And Leisure İn Modern Society. 9. Edition. USA: Jones And Bartlett Publishers.
 • McComb, D. (2008). Spare Time in Texas : Recreation and History in the Lone Star State. USA: University of Texas Press.
 • Orel, D.F. ve C.M. Yavuz. (2003). Rekreasyonel Turizmde Müşteri Profilinin Belirlenmesine Yönelik Bir Pilot Çalışma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 11.11, 61-76.
 • OSYM. (2017). Tablo 4 Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları. www.osym.gov.tr/Eklenti/257,2011tablo4-2172011pdf.pdf adresinden 23.02.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • Siedentop, D. (2009). Introduction to Physical Education, Fitness, and Sport. New York: McGraw-Hill.
 • Torkildsen, G. (1992). Leisure And Recreation Management. Third Edition, pp. 25.
 • Tribe, J. (2005). The Economics of Recreation, Leisure and Tourism. Fourth Edition. UK: Butterworth-Heinemann.
 • Informatic Instutite. (2017). Univresitty ranking by akademic performance. http://tr.urapcenter.org/2016/ adresinden 14.01. 2017 tarihinde erişilmiştir.
 • Veal, A.j. (2004). A Brief History of Work and İts Relationship To Leisure. (Work and Leisure. Edited by: John, T. Haworth and A.J. Veal). First Edition. USA: Routledge Publishing.
 • Yılmaz, H., S. Yılmaz ve N. D. Yıldız. (2003). Kars Kent Halkının Rekreasyonel Talep ve Eğilimlerinin Belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 34.4, 353-360.
 • Yüksek ÖğretimKurumu .(2017). Devlet Üniversiteleri. http://www.yok.gov.tr/web/guest/universitelerimiz;jsessionid=060AB46969E06986A902BA6EFB2071E2 adresinden 03.02.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • Yüksek Öğretim Kurumu. (2017). Vakıf Üniversityeleri. http://www.yok.gov.tr/web/guest/universitelerimiz. adresinden 01.03.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • Yüksek Öğretim Kurumu. (2017). ÖSYM. Tablo 4. http://www.osym.gov.tr/TR,1092/2011-osys-yuksekogretim-programlari-ve-kontenjanlari-kilavuzu.html adresinden 23.05.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • Yüncü, D., Coşkun, İ.O., Sevil, T., Özel, Ç.H., Yüncü, H.R. ve Şimşek, K.Y. (2013). Rekreasyon yönetimi. Editör. Metin Argan, 1. Baskı. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Zorba, E., 2002). Türkiye’de Rekreasyona Bakış, Gelişimi ve Beklentiler. 7. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Panel Kitabı, 185-194. 27-29 Ekim 2002, Antalya- Türkiye
 • Zorba, E. (2008). Türkiye de Rekreasyona Bakış Açısı ve Gelişimi. Gazi Haber Dergisi. 52-55.

Details

Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Abdulmenaf KORKUTATA
0000-0001-7915-8174
Türkiye

Publication Date December 15, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 7, Issue 3

Cite

APA Korkutata, A. (2017). A Comparison of Recreation Curriculum between United States of America and Turkey . Sakarya University Journal of Education , 7 (3) , 515-524 . DOI: 10.19126/suje.317781

Sakarya University Journal of Education | 2011 ISSN: 2146-7455

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.