Year 2018, Volume 8 , Issue 3, Pages 176 - 189 2018-12-15

Metaphorical Perceptions of Teachers Regarding Professional Freedom
Öğretmenlerin Mesleki Özgürlüğe İlişkin Metaforik Algıları

Ejder GÜVEN [1] , Asiye TOKER GÖKÇE [2]


The aim of this study is to examine professional freedom perceptions of teachers in Turkey and in their schools via metaphors. Study group of research consists of 45 teachers serving in different branches in primary and secondary education level in Kocaeli province in 2015-2016 academic year. The data obtained for the study was analyzed according to the content analysis. Totally 45 current metaphors regarding professional freedom were produced by the participants. According to result of the research, the participants used metaphors of difficulty, obscurity, despair, independence, sophistication, financial power, responsibility, happiness and creativity-values regarding professional freedom perceptions in terms of serving as a teacher in Turkey. The tecahers used metaphors of difficulty, despair, obscurity, responsibility, independence, pleasure-happiness, semi-dependence and creativity regarding professional freedom perceptions in terms of serving in their own schools.

Araştırmanın amacı öğretmenlerin Türkiye’de ve hâlihazırda görev yaptıkları okullarda mesleki özgürlüklerine ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 Eğitim ve Öğretim yılında Kocaeli ilinde ilköğretim ve ortaöğretim kademelerinde farklı branşlarda görev yapan 45 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma için elde edilen veriler içerik analizine uygun olarak çözümlenmiştir. Katılımcılar tarafından mesleki özgürlük kavramına ilişkin toplam 45 geçerli metafor üretilmiştir. Çalışma sonucuna göre öğretmenler Türkiye’de görev yapıyor olmaları bakımından bir öğretmen olarak mesleki özgürlüğe ilişkin zorluk, bilinmezlik, çaresizlik, bağımsızlık, sorumluluk, kapsamlılık, yaratıcılık-değerler, mutluluk ve maddi güç metaforlarını kullanmışlardır. Öğretmenler halihazırda çalıştıkları okulda görev yapıyor olmaları bakımından mesleki özgürlüğe ilişkin zorluk, çaresizlik ve bilinmezlik sorumluluk, bağımsızlık, yarı bağımlılık, yaratıcılık, haz ve mutluluk metaforlarını kullanmışlardır. 

 • Adugit, Y. (2013). Özgürlüğün Kısa Tarihi. FLSF, 16, 63-93.
 • Battal, N. (2003). Cumhuriyet Üniversitesi’nin Açılışında Yaptığı Konuşma, Eğitimde Yansımalar: VII Çağdaş Eğitim Sistemlerinde Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi Sivas, ss.13-14.
 • Bezici, B. (2006). Hegel’ in Felsefesinde Etik, Politik Olan ve Özgürlük. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(2), 235-251.
 • Berlatsky, N. (2013). Giving Teachers Freedom. Oxford Universty Press.
 • Çelikten, M., Şanal, M., Yeni,Y. (2005). Öğretmenlik Mesleği ve Özellikleri. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19 (2), 207-237.
 • Denzin, K. & Lincoln, Y. (1998). The Landscape of Qualitative Research. Bulletin of Sociological Methodology, 59, 84-87.
 • Gavrilyuk, O.,Nosova, L., Susloparova, R. and Lakhno, A. (2015). University Autonomy and Teacher’s Academic Freedom in Modern Russia: Challenges and Opportunities. International Journal of Humanities Social Sciences and Education (IJHSSE) 2(10), 8-15.
 • Greasley, K., Ashworth, P. (2007). The Phenomenology of “approach to studying”: The University Student’s Studies within the Lifework. British Educational Research Journal, 32, 819-843.
 • Güven, D. (201). Profesyonel Bir Meslek Olarak Türkiye’de Öğretmenlik. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 27(2), 13-21.
 • Hagg, İ. (2009). Academic Freedom and University Autonomy Necessary in the Liberal Open Society. Liberal International Congress.
 • Hâkimiyet-i Milliye: 26.08.1924 kaynak: http://www.atam.gov.tr/ataturkun-soylev-ve-demecleri/muallimler-birligi-kongresi-uyelerine.
 • Koç, E. (2014). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmen ve Öğretmenlik Mesleği Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (1), 2014.
 • Korsgaard, C. (1989). Morality as Freedom. Kant’ s Practical Philosophy Reconsidered, 6, 23-48.
 • Lakoff, G. & Johnson, M. (2005). Metaforlar Hayat, Anlam ve Dil. (Çev:Gökhan Yavuz Demir). İstanbul: Paradigma.
 • Maravelias, C.(2007). Freedom at Work in the Age of Postbureaucratic Organization. Ephemera Articles- theory & politics in organization, 7 (4), 555-574.
 • Morgan, G. (1998). Yönetim ve Örgüt Teorilerinde Metafor (Çev: Gündüz Bulut). İstanbul: Mess Yayınları.
 • Oktay, A. (1991). Öğretmenlik Mesleği ve Öğretmenin Nitelikleri. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3, 187-193.
 • Osman, A. (2013). Freedom in Teaching and Learning. International Journal of Humanities and Social Science 3(2), 142-149.
 • Öğretmen Gözüyle Öğretmenlik Mesleği (2014). Web: https://tedmem.org/yayin/ogretmen-gozuyle-ogretmenlik-meslegi adresinden erişilmiştir.
 • Özden, Y. (1999). Eğitimde Dönüşüm Eğitimde Yeni Değerler. Ankara: Pegem A Yayınları.
 • Pieper, A. (1999). Etiğe Giriş ( Çev: Veysel Atayman-Gönül Sezer). İstanbul: Ayrıntı Yay.
 • Strenski, E. (1989). Disciplines and communities, armies and aonasteries and the teaching of composition. Rhetoric Review, 8(1), 137-146.
 • Şimşek, H.; Yıldırım, A. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Ünal, I. (1996). Eğitim ve Yetiştirme Ekonomisi. Ankara: Torun Matbaası.
 • Yılmaz, F., Gökçen, S. & Yılmaz, F. (2013). Öğretmen Adaylarının Öğretmen Kavramına İlişkin Algıları: Bir Metaforik Çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (1), 2013.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-3662-7142
Author: Ejder GÜVEN (Primary Author)
Institution: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1909-1822
Author: Asiye TOKER GÖKÇE
Institution: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 15, 2018

APA GÜVEN, E , TOKER GÖKÇE, A . (2018). Öğretmenlerin Mesleki Özgürlüğe İlişkin Metaforik Algıları. Sakarya University Journal of Education , 8 (3) , 176-189 . DOI: 10.19126/suje.358612