Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Zaman Yönetimi ve Stres Algılarının İncelenmesi

Year 2018, Volume 8, Issue 3, 80 - 99, 15.12.2018
https://doi.org/10.19126/suje.413286

Abstract

Bu araştırmanın amacı; Eğitim Fakültesi son sınıf öğrencilerinin zaman yönetimi ile stres algıları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi son sınıfta öğrenim gören 442 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma verileri, Zaman Yönetimi Ölçeği ve Algılanan Stres Ölçeği ile toplanmıştır. Öğrencilerin Zaman Yönetimi algıları “orta” düzeydedir. Öğrencilerin Stres algıları da “orta” düzeydedir. Öğrencilerin Zaman Yönetimi ve Stres algılarında cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılaşma bulunmamaktadır. Öğrencilerin zaman yönetimi algılarında akademik ortalama değişkenine göre anlamlı bir farklılaşma bulunmaktadır. Öğrencilerin Zaman Yönetimi ve Stres algıları arasında negatif yönde orta düzeyde bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

References

  • Akatay, A. (2003). Örgütlerde zaman yönetimi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 281-300. Akbağ, M., Sayıner, B. ve Sözen, D. (2005). Üniversite öğrencilerinde stres düzeyi, denetim odağı ve depresyon düzeyi arasındaki ilişki üzerine bir inceleme. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 21, 59-74.Akman, S. (2004). Stresin nedenleri ve açıklayıcı kuramlar. Türk Psikoloji Bülteni, 10 (34-35).Alay S. ve Koçak, S. (2003). Üniversite öğrencilerinin zaman yönetimleri ile akademik başarıları arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 326-335. Alay, S. (2000). Relationship between time management and academic achievement of selected university students. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Alay, S., ve Koçak, S. (2002). Validityand reliability of time management questionnaire. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 9–13.Alpar, R. (2014). Spor sağlık ve eğitim bilimlerinden örneklerle uygulamalı istatistik ve geçerlik - güvenirlik (3. Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık. Alpertonga, H., Ünsar, A.S. ve Koldere, Y. (2016). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin kaygı ve stres düzeylerinin belirlenmesine yönelik bir alan araştırması. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 16 (32), 71-83. Andıç, H. (2009). Üniversite öğrencilerinin zaman yönetimi becerileri ile akademik başarıları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Ssoyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.Archer, J. ve Lamnin, A. (1985). An investigation of personal and academic stressors College Campuses. Journal of College Student Personel, 26(3), 210-215. Avşaroğlu, S. ve Üre, Ö. (2007). Üniversite öğrencilerinin karar vermede özsaygı, karar verme ve stresle basaçıkma stillerinin benlik saygısı ve bazı değişkenler açısından incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18.Baloğlu, M. ve Bardakçı, S. (2010). Güncellenmiş öğrenci yaşamı stres envanteri’nin Türkçeye uyarlanması, dil geçerliği ve ön psikometrik incelemesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(33), 57-70Başak, T., Uzun, Ş. ve Arslan, F. (2008). Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerileri. TAF Preventive Medicine Bulletin, 7(5), 429-434.Baltaş, A. ve Baltaş, Z. (2002). Stres ve başaçıkma yolları. 21. Basım, İstanbul: Remzi Kitabevi.Baykal, O. (1991). Zaman faktörü. Verimlilik Dergisi, 3, 131-142.Britton, B.K. and Tesser, A. (1991). Effects of time management practices on college grades. Journal of Educational Psychology, 83, 405-410.Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.,E.,Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. (11.Basım) Ankara: PegemA. Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö. ve Köklü, N. (2011). Sosyal bilimler için istatistik (7.baskı) Ankara: PegemA.Campbell, R.L. and Svenson, L.W. (1992). Perceived level of stress among university undergraduate students in edmonton, Canada. Perceptual and Motor Skills, 75, 552-554.Carveth, J. A., Gesse, T. ve Moss, N. (1996). Survival strategies for nurse-midwifery students. Journal of Nurse-Midwifery, 41(1), 50-54.Cohen, S., Kamarck, T. ve Mermelstein, R. (1983) A global measure of perceived stress. Journal of Health and Social Behavior; 24: 385-396.Çağlayan, V. ve Göral, R. (2009). Zaman yönetimi becerileri: meslek yüksekokulu öğrencileri üzerine bir değerlendirme. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi İİBF Dergisi, 17, 174-189.Dedeoğlu, N., Akman, M., Çabuk, G., Gülengöz, M., Gürpınar, E. ve Işık, A. (2007). Akdeniz Üniversitesi öğrenci sorunları. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Hizmetler Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Antalya.Defrank, R. ve Ivancevich, J.M. (1998). Stress on the Job: An executive update. Academy of Management Executive, 12(3), 55-66.Demir, H. (2006). Zaman yönetimi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde görev yapan yöneticiler üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış Doktora tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Demirtaş, H. ve Özer, N. (2007). Öğretmen adaylarının zaman yönetimi becerileri ile akademik başarıları arasındaki ilişki. Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, 2(1), 34-48. Durak-Batıgün, A. ve Atay-Kayış, A. (2014). Üniversite öğrencilerinde stres faktörleri: kişilerarası ilişki tarzları ve problem çözme becerileri açısından bir değerlendirme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Hacettepe University Journal of Education], 29(2), 69-80.Durmaz, M., Hüseyinli, T. ve Güçlü, C. (2016). Zaman yönetimi becerileri ile akademik başarı arasındaki ilişki. İnsan Ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5 (7), 2291-2303. Durna, U. (2004). Stres, A ve B tipi kişilik yapısı ve bunlar arasındaki ilişki üzerine bir araştırma. Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11, 1. Durna, U. (2006). Üniversite öğrencilerinin stres düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20(1), 319-343.Efil, İ. (1999). İşletmelerde yönetim ve organizasyon. Alfa Yayınları, İstanbul.Ekiz, Ö. (2016). Spor ve sağlık alanlarında öğrenim gören üniversite öğrencilerinin algılanmış stres seviyeleri ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının incelenmesi (Kahramanmaraş ili örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, K. MaraşEldeleklioğlu J. (2008). Ergenlerin Zaman Yönetimi Becerilerinin Kaygı, Yaş, Cinsiyet Değişkenleri Açısından İncelenmesi. İlköğretim Online, 7(3), 656-663, 2008. Erdem, R., Pirinçci, E., ve Dikmetaş, E. (2005). Üniversite öğrencilerinin zaman yönetimi davranışları ve bu davranışların akademik başarı ile ilişkisi. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (7), 167-177.Erdul, G. (2005) Üniversite Öğrencilerinin zaman yönetimi becerileri ile kaygı düzeyleri arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa. Eroğlu, H. (2006). Durumluluk-süreklilik kaygı düzeyi ile algılanan stres, kontrol düzeyi ve stresle başaçıkma stratejileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.Eskin, M., Harlak, H., Demirkıran, F. ve Dereboy, Ç. (2013). Algılanan Stres Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlik Analizi. New/Yeni Symposium Journal, 51 (3), 132-140Gall, M. D. (1988). Making the grade. Rocklin, CA: Prima.Gözel, E, ve Halat, E. (2010). İlköğretim okulu öğretmenleri ve zaman yönetimi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 73-89. Gözel, E. (2009). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Zaman Yönetimi Hakkındaki Görüşleri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar. Güleç, S., Bağçeli-Kahraman, P. ve Sezer-Onur, G. (2013). Öğretmen adaylarının zaman yönetimi becerileri ile sınav kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin akademik başarılarına göre incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26 (2), 343-358. Gümüşgül, O. (2013) Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde ve Türkiye’de öğrenim gören üniversite öğrencilerinin zaman yönetimi anlayışlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kütahya.Hacıbalayeva, A. (2017). Lisansüstü öğrencilerinin zaman yönetimi becerilerinin incelenmesi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi karşılaştırması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun İşcan, S. (2008). Pamukkale Üniversitesi öğrencilerinin zaman yönetimi becerilerinin akademik başarıları üzerindeki etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli. Jones, K. (2000) Zamanı kullanma, (Çev. A.C. Akkoyunlu), Doğan Kitap, İstanbul.Kibar, B. (2014). Karabük Üniversitesi öğrencilerinin zaman yönetimi becerileri ile akademik başarıları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karabük.Kinman, G. ve Jones, F. (2003). Running up the down escalator: stressors and strains in UK academics. Quality in Higher Education, 9, 1, 22- 37.Kocabaş, İ. ve Erdem, R. (2003). Yönetici adayı öğretmenlerin kişisel zaman yönetimi davranışları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 191-202.Longman, D. G., ve Atkinson, R. H. (1988). College learning and study skills. St. Paul, MN: West.Macan, T., Shahani, C., Dipboye, R. ve Phillips, A. (1990). College student’s time management: correlations with academic performance and stress. Journal of Educational Psychology, 82 (4), 760-768.Mace, J. G., ve Tira, D. E. (1999). Time management behaviors as potential explanatory factors in dental academic achievement. Journal of Dental Education, 63(10), 738-744. Misra, R. ve Mckean, M. (2000). College students’ academic stress and ıts relation to their anxiety, time management, and leisure satisfaction. American Journal of Health Studies, 16, 41-45.Moore, P. (1994). The influence of time management practices and perceptions on academic performance. Doctor of Philosophy, Hofstra University, New York.Nelson, D. B., and Nelson, K. W. (2003). Emotional intelligence skills: Significant factors in freshmen achievement and retention. Paper presented at the American Counselling Association Conference, Anaheim, CA.Onbaşıoğlu, M. (2004). Stresle Bas Etmede Zihinsel Yöntemler. Türk Psikoloji Bülteni, 10 (34-35). Özbay, G. (1997). Üniversite öğrencilerinin problem alanlarını belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirme geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.Özgen, C. (2000). Etkili zaman yönetimi. Bilkent Üniversitesi, Yayınları, Ankara.Sabuncuoğlu, Z. ve Tüz, M. (2008). Örgütsel psikoloji. İstanbul: Alfa Aktüel Yayınları.Samuk, E. (2014). Üniversitelerde görev yapan akademik ve idari personelin fiziksel aktivitelere katılımlarının zaman yönetimi açısından ilişkisinin araştırılması –Osmangazi Üniversitesi örneği. Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kütahya. Sdorow, L.M. (1998). Psychology. 4. B., Boston: Mc Graw Hill.Sencar, Ö. ve Yıldız, S. (2010). Üniversite gençliği araştırması. Türkiye’deki üniversite gençliğinin profili. Milli Türk Talebe Birliği, İstanbul.Sezen, A. (2013). İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin zaman yönetimi becerilerinin incelenmesi. Akademik Bakış Dergisi, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, 38, 1-18.Shaikh, BT, Kahloon, A., Kazmi, M., Khalid, H., Nawaz, K., Khan, N ve Khan, S. (2004). Students, stress and coping strategies: a case of Pakistani medical school. Educ Health (Abingdon), 17 (3), 346-353Şahin, H. (2005). Örgütsel stres. TMMOB Maden Mühendisleri Odası Madencilik Bülteni, 72.Şahin, N.H. ve Durak, A. (1994). Üniversite öğrencilerinde stres: Kişilik, olaylar, belirtiler. VIII. Ulusal Psikoloji Kongresi, 21-23 Eylül, İzmir, Sözel Bildiri. Tektaş, M. ve Tektaş, N. (2010). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin zaman yönetimi ve akademik başarıları arasındaki ilişki. Selçuk Üniversitesi SBE Dergisi, 23, 221-229.Trueman, M. ve Hartley, J. (1996). A Comparison between the time-management skills and academic performance of mature and traditional-entry university students. Higher Education, 32(2), 199–215.Tutar, H. (2000). Kriz ve stres ortamında yönetim. İstanbul: Hayat Yayınları, No: 14.Tutar, H. (2007) Zaman yönetimi. Ankara: Seçkin Yayıncılık.Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük: http://tdkterim.gov.tr/ www.tdk.gov.tr/ [Erişim Tarihi: 10.03.2018].Üstün, A. ve Bayar, A. (2015). Üniversite öğrencilerinin depresyon, anksiyete ve stres düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Journal of Research in Education and Teaching. 4(1), 384-390: Walter, T. ve Siebert, A. (1981). Student success. New York: Holt, Rinehart and Winston. Wells, G.D. (1994). Time-management and academic achievement. Electronic Theses and Dissertations.(https://scholar.uwindsor.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=5392&context=etd Erişim Tarihi: 10.03.2018)Yeşilyaprak, B. (2003). Eğitimde rehberlik hizmetleri. (6.baskı). Nobel Yayınları, Ankara.Yılmaz, A. ve Aslan, S. (2002). Örgütsel zaman yönetimi. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 3 (1).Yurtsever, H. (2009). Kişilik özelliklerinin stres düzeylerine etkisi ve stresle başa çıkma yolları: Üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Examination of Time Management and Stress Perceptions of Educational Faculty Students

Year 2018, Volume 8, Issue 3, 80 - 99, 15.12.2018
https://doi.org/10.19126/suje.413286

Abstract

The aim of this study is to determine the relationship between the time management and stress perceptions of the preservice teachers of the Faculty of Education. The study group of the study consists of 442 students who are studying in Bolu Abant İzzet Baysal University Faculty of Education in the spring semester of 2017-2018 academic year. Data of the research was collected by the Time Management Scale' and the 'Perceived Stress Scale. Students' time management perceptions are at the "average" level in total. The perceived stress of students is at "average" level. According to the gender variable, it is seen that there is no significant difference in the students' perception of Time Management and Stress. According to the academic average variable, it is seen that there is significant difference in the students' perception of Time Management. It is seen that there is a negative and moderate relationship between students' perception of Time Management and Stress.

References

  • Akatay, A. (2003). Örgütlerde zaman yönetimi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 281-300. Akbağ, M., Sayıner, B. ve Sözen, D. (2005). Üniversite öğrencilerinde stres düzeyi, denetim odağı ve depresyon düzeyi arasındaki ilişki üzerine bir inceleme. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 21, 59-74.Akman, S. (2004). Stresin nedenleri ve açıklayıcı kuramlar. Türk Psikoloji Bülteni, 10 (34-35).Alay S. ve Koçak, S. (2003). Üniversite öğrencilerinin zaman yönetimleri ile akademik başarıları arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 326-335. Alay, S. (2000). Relationship between time management and academic achievement of selected university students. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Alay, S., ve Koçak, S. (2002). Validityand reliability of time management questionnaire. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 9–13.Alpar, R. (2014). Spor sağlık ve eğitim bilimlerinden örneklerle uygulamalı istatistik ve geçerlik - güvenirlik (3. Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık. Alpertonga, H., Ünsar, A.S. ve Koldere, Y. (2016). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin kaygı ve stres düzeylerinin belirlenmesine yönelik bir alan araştırması. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 16 (32), 71-83. Andıç, H. (2009). Üniversite öğrencilerinin zaman yönetimi becerileri ile akademik başarıları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Ssoyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.Archer, J. ve Lamnin, A. (1985). An investigation of personal and academic stressors College Campuses. Journal of College Student Personel, 26(3), 210-215. Avşaroğlu, S. ve Üre, Ö. (2007). Üniversite öğrencilerinin karar vermede özsaygı, karar verme ve stresle basaçıkma stillerinin benlik saygısı ve bazı değişkenler açısından incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18.Baloğlu, M. ve Bardakçı, S. (2010). Güncellenmiş öğrenci yaşamı stres envanteri’nin Türkçeye uyarlanması, dil geçerliği ve ön psikometrik incelemesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(33), 57-70Başak, T., Uzun, Ş. ve Arslan, F. (2008). Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerileri. TAF Preventive Medicine Bulletin, 7(5), 429-434.Baltaş, A. ve Baltaş, Z. (2002). Stres ve başaçıkma yolları. 21. Basım, İstanbul: Remzi Kitabevi.Baykal, O. (1991). Zaman faktörü. Verimlilik Dergisi, 3, 131-142.Britton, B.K. and Tesser, A. (1991). Effects of time management practices on college grades. Journal of Educational Psychology, 83, 405-410.Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.,E.,Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. (11.Basım) Ankara: PegemA. Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö. ve Köklü, N. (2011). Sosyal bilimler için istatistik (7.baskı) Ankara: PegemA.Campbell, R.L. and Svenson, L.W. (1992). Perceived level of stress among university undergraduate students in edmonton, Canada. Perceptual and Motor Skills, 75, 552-554.Carveth, J. A., Gesse, T. ve Moss, N. (1996). Survival strategies for nurse-midwifery students. Journal of Nurse-Midwifery, 41(1), 50-54.Cohen, S., Kamarck, T. ve Mermelstein, R. (1983) A global measure of perceived stress. Journal of Health and Social Behavior; 24: 385-396.Çağlayan, V. ve Göral, R. (2009). Zaman yönetimi becerileri: meslek yüksekokulu öğrencileri üzerine bir değerlendirme. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi İİBF Dergisi, 17, 174-189.Dedeoğlu, N., Akman, M., Çabuk, G., Gülengöz, M., Gürpınar, E. ve Işık, A. (2007). Akdeniz Üniversitesi öğrenci sorunları. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Hizmetler Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Antalya.Defrank, R. ve Ivancevich, J.M. (1998). Stress on the Job: An executive update. Academy of Management Executive, 12(3), 55-66.Demir, H. (2006). Zaman yönetimi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde görev yapan yöneticiler üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış Doktora tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Demirtaş, H. ve Özer, N. (2007). Öğretmen adaylarının zaman yönetimi becerileri ile akademik başarıları arasındaki ilişki. Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, 2(1), 34-48. Durak-Batıgün, A. ve Atay-Kayış, A. (2014). Üniversite öğrencilerinde stres faktörleri: kişilerarası ilişki tarzları ve problem çözme becerileri açısından bir değerlendirme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Hacettepe University Journal of Education], 29(2), 69-80.Durmaz, M., Hüseyinli, T. ve Güçlü, C. (2016). Zaman yönetimi becerileri ile akademik başarı arasındaki ilişki. İnsan Ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5 (7), 2291-2303. Durna, U. (2004). Stres, A ve B tipi kişilik yapısı ve bunlar arasındaki ilişki üzerine bir araştırma. Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11, 1. Durna, U. (2006). Üniversite öğrencilerinin stres düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20(1), 319-343.Efil, İ. (1999). İşletmelerde yönetim ve organizasyon. Alfa Yayınları, İstanbul.Ekiz, Ö. (2016). Spor ve sağlık alanlarında öğrenim gören üniversite öğrencilerinin algılanmış stres seviyeleri ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının incelenmesi (Kahramanmaraş ili örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, K. MaraşEldeleklioğlu J. (2008). Ergenlerin Zaman Yönetimi Becerilerinin Kaygı, Yaş, Cinsiyet Değişkenleri Açısından İncelenmesi. İlköğretim Online, 7(3), 656-663, 2008. Erdem, R., Pirinçci, E., ve Dikmetaş, E. (2005). Üniversite öğrencilerinin zaman yönetimi davranışları ve bu davranışların akademik başarı ile ilişkisi. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (7), 167-177.Erdul, G. (2005) Üniversite Öğrencilerinin zaman yönetimi becerileri ile kaygı düzeyleri arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa. Eroğlu, H. (2006). Durumluluk-süreklilik kaygı düzeyi ile algılanan stres, kontrol düzeyi ve stresle başaçıkma stratejileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.Eskin, M., Harlak, H., Demirkıran, F. ve Dereboy, Ç. (2013). Algılanan Stres Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlik Analizi. New/Yeni Symposium Journal, 51 (3), 132-140Gall, M. D. (1988). Making the grade. Rocklin, CA: Prima.Gözel, E, ve Halat, E. (2010). İlköğretim okulu öğretmenleri ve zaman yönetimi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 73-89. Gözel, E. (2009). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Zaman Yönetimi Hakkındaki Görüşleri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar. Güleç, S., Bağçeli-Kahraman, P. ve Sezer-Onur, G. (2013). Öğretmen adaylarının zaman yönetimi becerileri ile sınav kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin akademik başarılarına göre incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26 (2), 343-358. Gümüşgül, O. (2013) Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde ve Türkiye’de öğrenim gören üniversite öğrencilerinin zaman yönetimi anlayışlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kütahya.Hacıbalayeva, A. (2017). Lisansüstü öğrencilerinin zaman yönetimi becerilerinin incelenmesi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi karşılaştırması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun İşcan, S. (2008). Pamukkale Üniversitesi öğrencilerinin zaman yönetimi becerilerinin akademik başarıları üzerindeki etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli. Jones, K. (2000) Zamanı kullanma, (Çev. A.C. Akkoyunlu), Doğan Kitap, İstanbul.Kibar, B. (2014). Karabük Üniversitesi öğrencilerinin zaman yönetimi becerileri ile akademik başarıları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karabük.Kinman, G. ve Jones, F. (2003). Running up the down escalator: stressors and strains in UK academics. Quality in Higher Education, 9, 1, 22- 37.Kocabaş, İ. ve Erdem, R. (2003). Yönetici adayı öğretmenlerin kişisel zaman yönetimi davranışları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 191-202.Longman, D. G., ve Atkinson, R. H. (1988). College learning and study skills. St. Paul, MN: West.Macan, T., Shahani, C., Dipboye, R. ve Phillips, A. (1990). College student’s time management: correlations with academic performance and stress. Journal of Educational Psychology, 82 (4), 760-768.Mace, J. G., ve Tira, D. E. (1999). Time management behaviors as potential explanatory factors in dental academic achievement. Journal of Dental Education, 63(10), 738-744. Misra, R. ve Mckean, M. (2000). College students’ academic stress and ıts relation to their anxiety, time management, and leisure satisfaction. American Journal of Health Studies, 16, 41-45.Moore, P. (1994). The influence of time management practices and perceptions on academic performance. Doctor of Philosophy, Hofstra University, New York.Nelson, D. B., and Nelson, K. W. (2003). Emotional intelligence skills: Significant factors in freshmen achievement and retention. Paper presented at the American Counselling Association Conference, Anaheim, CA.Onbaşıoğlu, M. (2004). Stresle Bas Etmede Zihinsel Yöntemler. Türk Psikoloji Bülteni, 10 (34-35). Özbay, G. (1997). Üniversite öğrencilerinin problem alanlarını belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirme geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.Özgen, C. (2000). Etkili zaman yönetimi. Bilkent Üniversitesi, Yayınları, Ankara.Sabuncuoğlu, Z. ve Tüz, M. (2008). Örgütsel psikoloji. İstanbul: Alfa Aktüel Yayınları.Samuk, E. (2014). Üniversitelerde görev yapan akademik ve idari personelin fiziksel aktivitelere katılımlarının zaman yönetimi açısından ilişkisinin araştırılması –Osmangazi Üniversitesi örneği. Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kütahya. Sdorow, L.M. (1998). Psychology. 4. B., Boston: Mc Graw Hill.Sencar, Ö. ve Yıldız, S. (2010). Üniversite gençliği araştırması. Türkiye’deki üniversite gençliğinin profili. Milli Türk Talebe Birliği, İstanbul.Sezen, A. (2013). İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin zaman yönetimi becerilerinin incelenmesi. Akademik Bakış Dergisi, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, 38, 1-18.Shaikh, BT, Kahloon, A., Kazmi, M., Khalid, H., Nawaz, K., Khan, N ve Khan, S. (2004). Students, stress and coping strategies: a case of Pakistani medical school. Educ Health (Abingdon), 17 (3), 346-353Şahin, H. (2005). Örgütsel stres. TMMOB Maden Mühendisleri Odası Madencilik Bülteni, 72.Şahin, N.H. ve Durak, A. (1994). Üniversite öğrencilerinde stres: Kişilik, olaylar, belirtiler. VIII. Ulusal Psikoloji Kongresi, 21-23 Eylül, İzmir, Sözel Bildiri. Tektaş, M. ve Tektaş, N. (2010). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin zaman yönetimi ve akademik başarıları arasındaki ilişki. Selçuk Üniversitesi SBE Dergisi, 23, 221-229.Trueman, M. ve Hartley, J. (1996). A Comparison between the time-management skills and academic performance of mature and traditional-entry university students. Higher Education, 32(2), 199–215.Tutar, H. (2000). Kriz ve stres ortamında yönetim. İstanbul: Hayat Yayınları, No: 14.Tutar, H. (2007) Zaman yönetimi. Ankara: Seçkin Yayıncılık.Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük: http://tdkterim.gov.tr/ www.tdk.gov.tr/ [Erişim Tarihi: 10.03.2018].Üstün, A. ve Bayar, A. (2015). Üniversite öğrencilerinin depresyon, anksiyete ve stres düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Journal of Research in Education and Teaching. 4(1), 384-390: Walter, T. ve Siebert, A. (1981). Student success. New York: Holt, Rinehart and Winston. Wells, G.D. (1994). Time-management and academic achievement. Electronic Theses and Dissertations.(https://scholar.uwindsor.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=5392&context=etd Erişim Tarihi: 10.03.2018)Yeşilyaprak, B. (2003). Eğitimde rehberlik hizmetleri. (6.baskı). Nobel Yayınları, Ankara.Yılmaz, A. ve Aslan, S. (2002). Örgütsel zaman yönetimi. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 3 (1).Yurtsever, H. (2009). Kişilik özelliklerinin stres düzeylerine etkisi ve stresle başa çıkma yolları: Üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Kaya YILDIZ> (Primary Author)
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5390-7525
Türkiye

Publication Date December 15, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 8, Issue 3

Cite

APA Yıldız, K. (2018). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Zaman Yönetimi ve Stres Algılarının İncelenmesi . Sakarya University Journal of Education , 8 (3) , 80-99 . DOI: 10.19126/suje.413286

Sakarya University Journal of Education | 2011 ISSN: 2146-7455

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.