Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

ORTODOKS İKTİSADA ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM: EDEBİ METİNLERİN İKTİSADİ ANALİZLERDE KAYNAK OLARAK KULLANILMASI

Year 2021, Volume 21, Issue 1, 76 - 87, 30.04.2021
https://doi.org/10.30976/susead.794594

Abstract

ÖZ Amaç - Bu makalenin yazılmasının sebepleri birincil amacı Ortodoks iktisadın eleştirisini yapmak ve metodolojik eksikliklerinden bahsetmektir. İkincil olarak Heteredoks iktisadın ehemmiyetini ortaya koymak ve metodolojik üstünlüklerinden bahsetmektir. Üçüncül amaç ise edebi eserlerin iktisadi kaynak olarak kullanılabileceğini hem literatür çalışmalarından bahsederek hem de örnek bir uygulama yaparak ortaya koymaktır Yöntem - Bu makalede hem teorik hem de pratik yöntemler birlikte kullanılmıştır. Teorik açıdan Ortodoks ve Heterodoks İktisat karşılaştırması yapılmıştır. Ortodoks iktisat metodolojisi eleştirel gözle irdelenmiştir. Pratik yöntem olarak ise Saatleri Ayarlama Enstitüsü(SAE) adlı roman iktisadi olarak incelenmiş ve dönemin iktisadi hayatını anlamak adına ilgili kısımlar alıntılanmış ve yorumlanmıştır. Bulgular – SAE adlı romanda Osmanlı İmparatorluğu son dönemi ile Türkiye Cumhuriyeti ilk dönemi iktisadi durum ve gelişmeler ile bu gelişmelerin gerek bireysel gerekse de toplumsal yansımalarına dair birçok bilgi elde edilmiştir. Sonuç – Ortodoks iktisatta mevzubahis edilmeyen ancak iktisadi olaylar karşısında ortaya çıkan birçok insani ve toplumsal hal ve davranışlar Heterodoks iktisat yazınında ele alınmaktadır. Bundan dolayı Heterodoks iktisat alanında yapılan çalışmalar birer tamamlayıcı çalışma olarak kabul edilmeli ve gereken ehemmiyet gösterilmelidir.

References

 • Aydın, D. G. (2018). Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nde Weber'in İzsürümü: Rasyonel ve İrrasyonel Değerler. Bilig-Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 94.
 • Aydın, H. İ., & İşler, İ. (2016). Bir "Garip" Orhan Veli Kanık: Şiirleri Bağlamında İktisat-Edebiyat İlişkisi. Uluslararası Edebiyat ve Toplum Sempozyumu. 1. Cilt. Bartın: Bartın Üniversitesi.
 • Bilir, H. (2020). Sosyolojik Bir Kategori Olarak Heterodoks İktisat. Journal of Economics & Administrative Sciences / Eskisehir Osmangazi Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi 14 (2), 263-276.
 • Frank, P. (2017). Bilim Felsefesi - Bilim ile Felsefe Arasındaki Bağ. (D. Kadıoğlu, Çev.) İstanbul: Say Yayınları.
 • Horodecka, A. (2015). The Changing Face of Economics? Ethical Issues in Contemporary Economic Schools as a Consequence of Changes in the Concept of Human Nature. Annales Etyka w Zyciu Gospodarczym, 18(4), 55–71.
 • Kaya, A. Y., & Özgür, M. E. (2014). Şövalyelerden Halk Düşmanlarına İrrasyonel Kahramanlar. D. G. Aydın, & Ç. Akdere (Dü) içinde, Edebiyattaki İktisat (s. 283-312). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Kuhn, T. (2019). Bilimsel Devrimlerin Yapısı. (N. Kuyaş, Çev.) İstanbul: Kırmızı Yayınları.
 • Levent, A. (2020). Kurumsal Politik İktisat Perspektifinden Teknoloji ve Kapitalizm. Human & Society / İnsan ve Toplum, 1-29.
 • Odunkıran, C. (2017). Ahmet Hamdi Tanpınar Metinlerinin İdeolojik Arka Planı: Mâhur Beste'nin Parabasis İşlevi. Monograf.
 • Özel, M. (2018). Roman Diliyle İktisat. İstanbul: Küre Yayınları.
 • Öztekin, A. (2019). Rethinking the Prisoner’s Dilemma Game within the Framework of the Prebisch-Singer Hypothesis. Journal of Management & Economics Research, 163–178.
 • Ruben, E. (2017). İktisat Eğitiminde Farklı Yaklaşımlar: Türkiye Ekonomisi Derslerinde Edebiyattan Yararlanmak.
 • H. M. Murat Koyuncu (Dü.) içinde, Geçmişten Geleceğe Türkiye Ekonomisi. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Stretton, H. (2015). Economics: A New Introduction. London: Pluto Press.
 • Şenel, A. (2013). Bilimsel Bilgi Hangi "Gerçeklik", Hangi "Gerçek" Anlayışına Dayanılarak Edinilir? . A. Şenel içinde, 50 Soruda Bilim ve Bilimsel Yöntem (s. 21-27). İstanbul: 7 Renk Basım Yayın ve Filmcilik.
 • Tanpınar, A. H. (2004). Saatleri Ayarlama Enstitüsü. içinde İstanbul: Dergah Yayınları.
 • Vroey, M. D. (2016). Keynes'ten Lucas ve Ötesine Makro İktisat Tarihi (11 b.). (E. N. Sinirlioğlu, Çev.) İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.

AN ALTERNATIVE APPROACH FOR ORTHODOX ECONOMICS: USING LITERARY TEXTS AS A RESOURCE IN ECONOMIC ANALYSES

Year 2021, Volume 21, Issue 1, 76 - 87, 30.04.2021
https://doi.org/10.30976/susead.794594

Abstract

ABSTRACT Purpose - The primary purpose of this article is to criticize Orthodox economics and to mention its methodological shortcomings. Second purpose is to reveal the importance of Heterodox economics and emphasize its methodological advantages. The third goal is to reveal that literary works can be used as an economic tool by both making a literature review and practicing a book analysis. Methodology – In this article, both theoretical and practical methods are used together. Theoretically, Orthodox and Heterodox Economics were compared. Orthodox economics methodology is scrutinized critically. As a practical method, the famous Turkish novel named The Time Regulation Institute (TRI) was examined with an economic perspective and the relevant parts were quoted and interpreted in order to understand the economic life of the period. Findings – In the novel TRI, economic condition and developments of the last years of the Ottoman Empire and the first years of the Republic of Turkey and the reflections on individuals and society detected. Conclusions – In Heterodox economics, both individual and social, situations and behaviors due to the economic events are discussed which are not mentioned in Orthodox economics. Therefore, studies in the field of Heterodox economics should be considered as complementary studies and the necessary attention should be paid

References

 • Aydın, D. G. (2018). Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nde Weber'in İzsürümü: Rasyonel ve İrrasyonel Değerler. Bilig-Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 94.
 • Aydın, H. İ., & İşler, İ. (2016). Bir "Garip" Orhan Veli Kanık: Şiirleri Bağlamında İktisat-Edebiyat İlişkisi. Uluslararası Edebiyat ve Toplum Sempozyumu. 1. Cilt. Bartın: Bartın Üniversitesi.
 • Bilir, H. (2020). Sosyolojik Bir Kategori Olarak Heterodoks İktisat. Journal of Economics & Administrative Sciences / Eskisehir Osmangazi Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi 14 (2), 263-276.
 • Frank, P. (2017). Bilim Felsefesi - Bilim ile Felsefe Arasındaki Bağ. (D. Kadıoğlu, Çev.) İstanbul: Say Yayınları.
 • Horodecka, A. (2015). The Changing Face of Economics? Ethical Issues in Contemporary Economic Schools as a Consequence of Changes in the Concept of Human Nature. Annales Etyka w Zyciu Gospodarczym, 18(4), 55–71.
 • Kaya, A. Y., & Özgür, M. E. (2014). Şövalyelerden Halk Düşmanlarına İrrasyonel Kahramanlar. D. G. Aydın, & Ç. Akdere (Dü) içinde, Edebiyattaki İktisat (s. 283-312). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Kuhn, T. (2019). Bilimsel Devrimlerin Yapısı. (N. Kuyaş, Çev.) İstanbul: Kırmızı Yayınları.
 • Levent, A. (2020). Kurumsal Politik İktisat Perspektifinden Teknoloji ve Kapitalizm. Human & Society / İnsan ve Toplum, 1-29.
 • Odunkıran, C. (2017). Ahmet Hamdi Tanpınar Metinlerinin İdeolojik Arka Planı: Mâhur Beste'nin Parabasis İşlevi. Monograf.
 • Özel, M. (2018). Roman Diliyle İktisat. İstanbul: Küre Yayınları.
 • Öztekin, A. (2019). Rethinking the Prisoner’s Dilemma Game within the Framework of the Prebisch-Singer Hypothesis. Journal of Management & Economics Research, 163–178.
 • Ruben, E. (2017). İktisat Eğitiminde Farklı Yaklaşımlar: Türkiye Ekonomisi Derslerinde Edebiyattan Yararlanmak.
 • H. M. Murat Koyuncu (Dü.) içinde, Geçmişten Geleceğe Türkiye Ekonomisi. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Stretton, H. (2015). Economics: A New Introduction. London: Pluto Press.
 • Şenel, A. (2013). Bilimsel Bilgi Hangi "Gerçeklik", Hangi "Gerçek" Anlayışına Dayanılarak Edinilir? . A. Şenel içinde, 50 Soruda Bilim ve Bilimsel Yöntem (s. 21-27). İstanbul: 7 Renk Basım Yayın ve Filmcilik.
 • Tanpınar, A. H. (2004). Saatleri Ayarlama Enstitüsü. içinde İstanbul: Dergah Yayınları.
 • Vroey, M. D. (2016). Keynes'ten Lucas ve Ötesine Makro İktisat Tarihi (11 b.). (E. N. Sinirlioğlu, Çev.) İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social Sciences, Interdisciplinary, Economics
Journal Section Articles
Authors

Mustafa Ercan KILIÇ (Primary Author)
İnönü üniversitesi
0000-0002-7398-8959
Türkiye


Muhammet Fatih COŞKUN
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7174-6550
Türkiye

Publication Date April 30, 2021
Application Date September 14, 2020
Acceptance Date February 22, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 21, Issue 1

Cite

APA Kılıç, M. E. & Coşkun, M. F. (2021). ORTODOKS İKTİSADA ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM: EDEBİ METİNLERİN İKTİSADİ ANALİZLERDE KAYNAK OLARAK KULLANILMASI . Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi , 21 (1) , 76-87 . DOI: 10.30976/susead.794594

2112521126